18.10.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Operator wyszukiwarki musi segregować linki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-136/17 - GC i in. przeciwko Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Wskazał w nim, że zakaz przetwarzania niektórych kategorii wrażliwych danych osobowych ma zastosowanie również do operatorów wyszukiwarek. W ramach żądania usunięcia linków należy dokonać wyważenia praw podstawowych osoby, która zażądała usunięcia linków z prawami internautów potencjalnie zainteresowanych tymi informacjami.

Porady prawne

Czego dotyczyła sprawa?

GC, AF, BH i ED wnieśli skargi do Conseil d’État (rady stanu, Francja) przeciwko Commission Nationale de l’informatique et des libertés (krajowej komisji ds. informatyki i swobód, CNIL) (Francja) w przedmiocie decyzji, w których ta komisja odmówiła wezwania spółki Google do usunięcia różnego rodzaju linków umieszczonych na wyświetlanej liście wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia ich imiona i nazwiska.

Wspomniane linki kierują do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie i zawierają między innymi opublikowany pod pseudonimem satyryczny fotomontaż dotyczący kobiety polityka, jak również artykuły, w których wymieniono jednego z zainteresowanych jako osobę odpowiedzialną za tworzenie oraz utrzymanie wizerunku kościoła scjentologicznego, postępowanie sądowe prowadzone przeciwko pewnemu politykowi oraz skazanie innego zainteresowanego za napaści na tle seksualnym na osoby małoletnie.

Conseil d’État zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości z szeregiem pytań prejudycjalnych dotyczących wykładni przepisów prawa Unii w zakresie ochrony danych osobowych (tj. dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. 1995, L 281, s. 31).

Conseil d’État dąży w szczególności do ustalenia, czy przy uwzględnieniu szczególnych zobowiązań, kompetencji i możliwości operatora wyszukiwarki nałożony na innych administratorów danych zakaz przetwarzania danych należących do szczególnych kategorii (takich jak ujawniające poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, a także seksualność) ma również zastosowanie do tego operatora.

Wyjaśnienia TSUE

W wydanym wyroku Trybunał przypomniał, że ze względu na to, iż działanie wyszukiwarki internetowej może mieć znaczący wpływ na prawa podstawowe do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych w dodatkowy w stosunku do działalności prowadzonej przez wydawców stron internetowych sposób, operator tej wyszukiwarki, jako osoba określająca cele i sposoby tego działania, winien w ramach spoczywającej na nim odpowiedzialności zapewnić, by spełniało ono określone w prawie Unii wymogi, tak aby przewidziane w nim gwarancje były w pełni skuteczne i aby można było rzeczywiście zrealizować jego cel polegający na skutecznej i pełnej ochronie objętych nim osób, w szczególności w odniesieniu do ich prawa do poszanowania ich prywatności.

Następnie Trybunał podkreślił, że przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, jak również przetwarzanie danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego jest zabronione z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i odstępstw. Ponadto, z wyjątkiem szczególnych odstępstw, przetwarzanie danych dotyczących przestępstw (czynów zabronionych), wyroków skazujących lub środków bezpieczeństwa może być dokonywane jedynie pod kontrolą władz publicznych, a kompletny rejestr przestępstw kryminalnych może być prowadzony tylko pod kontrolą władzy publicznej.

Trybunał stwierdził, że ten zakaz oraz te ograniczenia mają zastosowanie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w prawie Unii, do wszystkich administratorów dokonujących takiego przetwarzania.

TSUE jednak podkreślił, że operator wyszukiwarki odpowiada nie za to, że dane osobowe objęte tymi przepisami znajdują się na stronie internetowej opublikowanej przez osobę trzecią, ale za odsyłanie do tej strony, a w szczególności za wyświetlenie do niej linku na liście wyników wyszukiwania udostępnianej internautom w następstwie wyszukiwania. To w zakresie dotyczącym wspomnianego odsyłania do stron internetowych, w rezultacie kontroli przeprowadzanej pod nadzorem właściwych organów krajowych po wniesieniu żądania przez osobę, której dane dotyczą, wspomniane zakaz oraz ograniczenia do operatora wyszukiwarki stosuje się.

Trybunał następnie stwierdził, że choć prawa tej osoby są co do zasady nadrzędne wobec prawa do wolności informacji przysługującego internautom, to jednak równowaga ta może, w szczególnych przypadkach, zostać zakwestionowana w zależności od charakteru rozpatrywanych informacji i od tego, jak istotne są one dla prywatności osoby, której dane dotyczą, oraz od publicznego interesu w dysponowaniu tą informacją, który to z kolei interes może być uzależniony w szczególności od roli odgrywanej przez tę osobę w życiu publicznym.

I tak, TSUE podsumował, że gdy do operatora wyszukiwarki skierowano żądanie usunięcia linku do strony internetowej, na której są opublikowane takie dane wrażliwe, operator ten musi, na podstawie wszystkich istotnych elementów danego przypadku i uwzględniając powagę ingerencji w prawa podstawowe do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą, sprawdzić, czy umieszczenie takiego linku na wyświetlanej liście wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko tej osoby jest ściśle niezbędne do ochrony prawa do wolności informacji przysługującego internautom potencjalnie zainteresowanym uzyskaniem dostępu do tej strony internetowej dzięki takiemu wyszukiwaniu.

Ponadto, jeśli przetwarzanie dotyczy danych, które w sposób oczywisty zostały upublicznione przez osobę, której dane dotyczą, operator wyszukiwarki może odmówić uwzględnienia żądania usunięcia linków pod warunkiem, że przetwarzanie to spełnia wszystkie inne warunki zgodności przetwarzania z prawem oraz że osoba, której dane dotyczą, nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu z ważnych i uzasadnionych przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Wreszcie, odnośnie do stron internetowych zawierających dane dotyczące postępowania sądowego w sprawie karnej przeciwko jednostce, które odnoszą się do wcześniejszego etapu takiego postępowania i nie odpowiadają już aktualnej sytuacji, do operatora wyszukiwarki należy dokonanie oceny, czy osoba ta jest uprawniona do tego, by rozpatrywane informacje nie były już aktualnie wiązane z jej imieniem i nazwiskiem za pomocą wyświetlanej listy wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia jej imię i nazwisko. W celu oceny tego prawa operator wyszukiwarki powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, takie jak w szczególności charakter i wagę rozpatrywanego przestępstwa (czynu zabronionego), przebieg i wynik rozpatrywanego postępowania, czas, jaki upłynął, rolę, jaką ta osoba pełni w życiu publicznym i jej zachowanie w przeszłości, interes publiczny istniejący w chwili skierowania żądania, treść i formę publikacji oraz skutki tej publikacji dla wspomnianej osoby.

Operator wyszukiwarki jest zatem zobowiązany do uwzględnienia żądania usunięcia linków prowadzących do stron internetowych zawierających informacje dotyczące postępowania sądowego, którego przedmiotem była osoba fizyczna i, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące wyroku skazującego, który w nim zapadł, jeżeli informacje te dotyczą wcześniejszego etapu rozpatrywanego postępowania sądowego i nie odpowiadają już, biorąc pod uwagę przebieg tego postępowania, aktualnej sytuacji, w zakresie, w jakim stwierdzono, że w świetle wszystkich okoliczności sprawy prawa podstawowe osoby, której dane dotyczą, mają charakter nadrzędny wobec praw potencjalnie zainteresowanych internautów.

TSUE jeszcze uściślił, że nawet jeśli operator wyszukiwarki stwierdzi, że osoba, której dane dotyczą, nie jest uprawiona do żądania usunięcia takich linków ze względu na fakt, że umieszczenie danego linku jest ściśle niezbędne do pogodzenia prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych przysługujących tej osobie z prawem do wolności informacji przysługującym potencjalnie zainteresowanym internautom, operator ten jest w każdym wypadku zobowiązany, najpóźniej w momencie skierowania żądania usunięcia linków, do uporządkowania listy wyników w taki sposób, aby wynikający z niej dla internauty ogólny obraz odzwierciedlał aktualną sytuację prawną, co wymaga w szczególności, aby linki do stron internetowych zawierających informacje na ten temat znajdowały się na pierwszym miejscu na tej liście.

Należy przypomnieć, że odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem TSUE. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Operator wyszukiwarki musi cenzurować linki dla Europejczyków

Operator wyszukiwarki musi cenzurować linki dla Europejczyków

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-507/17 - Google LLC, następca prawny Google Inc., przeciwko Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Uznał w nim, że operator wyszukiwarki internetowej nie jest zobowiązany do usunięcia (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE zmieniają się wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych. RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

CBA będzie mogło śledzić każdego?

CBA będzie mogło śledzić każdego?

CBA bez zgody sądu zbierze dane o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych czy preferencjach seksualnych nie tylko polityków, ale każdego z nas. Może to stanowić zamach na wolności obywatelskie – alarmują eksperci. - Służbom trzeba patrzyć na ręce i trzymać krótko (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

Pokrótce o RODO... Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). ##baner## W omawianym rozporządzeniu ustanowione (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, nadto administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych (...)

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czemu mają służyć zmiany? Wprowadzenie w życie nowych przepisów ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pasażerom (...)

Definicja korupcji zostanie zlikwidowana

Definicja korupcji zostanie zlikwidowana

Według Trybunału Konstytucyjnego definicja korupcji – zawarta w ustawie o CBA – jest zbyt szeroka i skomplikowana oraz godzi w swobodę działalności gospodarczej. Sędziowie podważyli również przepisy o gromadzeniu przez CBA tzw. danych wrażliwych. Posłowie wysłuchają dziś (...)

USA chcą dostępu do naszych danych osobowych

USA chcą dostępu do naszych danych osobowych

Parlament Europejski zgodził się dziś na zawarcie nowego porozumienia w sprawie przekazywania informacji dotyczących pasażerów podróżujących z Unii Europejskiej do USA. Porozumienie wyznacza ramy prawne dla transferu danych, określa jak długo informacje mogą być przechowywane, definiuje (...)

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19  Jak twierdzi rząd, szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także (...)

System informacji w służbie zdrowia

System informacji w służbie zdrowia

W załączeniu przedstawiamy przekazana do Ministerstwa Zdrowia opinie dot. projektu ustawy o systemie informacji w służbie zdrowia.  Główną wadą opiniowanego projektu ustawy jest zbyt szczegółowy zakres danych gromadzonych w systemie. Proponowany stopień szczegółowości stanowi poważną (...)

Resort edukacji chce wiedzieć wszystko o naszych dzieciach

Resort edukacji chce wiedzieć wszystko o naszych dzieciach

Nowy System Informacji Oświatowej zbierze indywidualne dane uczniów i przedszkolaków. Ministerstwo skataloguje nie tylko imię i nazwisko dziecka, ale również PESEL, miejsce urodzenia i zamieszkania oraz opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznych. Założenia do projektu (...)

Nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej

Nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej

Od 14 września 2019 r. zaczną w pełni obowiązywać nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej i elektronicznych transakcji płatniczych, wynikające z unijnej dyrektywy tzw. PSD2. W związku z tym banki i inne instytucje finansowe zmieniają m.in. sposoby potwierdzania transakcji internetowych. (...)

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych? Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom? Środki kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą wymagały większej liczby osób pracujących zdalnie niż zwykle. Poniżej (...)

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest projektem poselskim przygotowanym we współpracy z Rządem. Przewiduje on ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dokument obejmuje zmiany dotyczące (...)

Uczniowie będą bezpieczniejsi. Jest zgoda prezydenta

Uczniowie będą bezpieczniejsi. Jest zgoda prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowskie podpisał nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej (SIO). W bazie tej nie będą już zamieszczane numery PESEL czy imiona i nazwiska uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez przedszkole, szkołę lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, (...)

Zmiany w sądach. Teraz każdy wyrok będzie można znaleźć w internecie

Zmiany w sądach. Teraz każdy wyrok będzie można znaleźć w internecie

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie Sądy Apelacyjne uruchomiły Internetowe Portale Orzeczeń - poinformował resort. Pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl można znaleźć linki do portali w każdym z 11 Sądów Apelacyjnych, na których systematycznie będą umieszczane orzeczenia (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE zmieniają się wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych. RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

CBA będzie mogło śledzić każdego?

CBA będzie mogło śledzić każdego?

CBA bez zgody sądu zbierze dane o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych czy preferencjach seksualnych nie tylko polityków, ale każdego z nas. Może to stanowić zamach na wolności obywatelskie – alarmują eksperci. - Służbom trzeba patrzyć na ręce i trzymać krótko (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

Pokrótce o RODO... Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). ##baner## W omawianym rozporządzeniu ustanowione (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, nadto administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych (...)

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czemu mają służyć zmiany? Wprowadzenie w życie nowych przepisów ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pasażerom (...)

Definicja korupcji zostanie zlikwidowana

Definicja korupcji zostanie zlikwidowana

Według Trybunału Konstytucyjnego definicja korupcji – zawarta w ustawie o CBA – jest zbyt szeroka i skomplikowana oraz godzi w swobodę działalności gospodarczej. Sędziowie podważyli również przepisy o gromadzeniu przez CBA tzw. danych wrażliwych. Posłowie wysłuchają dziś (...)

USA chcą dostępu do naszych danych osobowych

USA chcą dostępu do naszych danych osobowych

Parlament Europejski zgodził się dziś na zawarcie nowego porozumienia w sprawie przekazywania informacji dotyczących pasażerów podróżujących z Unii Europejskiej do USA. Porozumienie wyznacza ramy prawne dla transferu danych, określa jak długo informacje mogą być przechowywane, definiuje (...)

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19  Jak twierdzi rząd, szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także (...)

System informacji w służbie zdrowia

System informacji w służbie zdrowia

W załączeniu przedstawiamy przekazana do Ministerstwa Zdrowia opinie dot. projektu ustawy o systemie informacji w służbie zdrowia.  Główną wadą opiniowanego projektu ustawy jest zbyt szczegółowy zakres danych gromadzonych w systemie. Proponowany stopień szczegółowości stanowi poważną (...)

Resort edukacji chce wiedzieć wszystko o naszych dzieciach

Resort edukacji chce wiedzieć wszystko o naszych dzieciach

Nowy System Informacji Oświatowej zbierze indywidualne dane uczniów i przedszkolaków. Ministerstwo skataloguje nie tylko imię i nazwisko dziecka, ale również PESEL, miejsce urodzenia i zamieszkania oraz opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznych. Założenia do projektu (...)

Nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej

Nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej

Od 14 września 2019 r. zaczną w pełni obowiązywać nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej i elektronicznych transakcji płatniczych, wynikające z unijnej dyrektywy tzw. PSD2. W związku z tym banki i inne instytucje finansowe zmieniają m.in. sposoby potwierdzania transakcji internetowych. (...)

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych? Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom? Środki kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą wymagały większej liczby osób pracujących zdalnie niż zwykle. Poniżej (...)

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest projektem poselskim przygotowanym we współpracy z Rządem. Przewiduje on ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dokument obejmuje zmiany dotyczące (...)

Uczniowie będą bezpieczniejsi. Jest zgoda prezydenta

Uczniowie będą bezpieczniejsi. Jest zgoda prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowskie podpisał nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej (SIO). W bazie tej nie będą już zamieszczane numery PESEL czy imiona i nazwiska uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez przedszkole, szkołę lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, (...)

Zmiany w sądach. Teraz każdy wyrok będzie można znaleźć w internecie

Zmiany w sądach. Teraz każdy wyrok będzie można znaleźć w internecie

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie Sądy Apelacyjne uruchomiły Internetowe Portale Orzeczeń - poinformował resort. Pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl można znaleźć linki do portali w każdym z 11 Sądów Apelacyjnych, na których systematycznie będą umieszczane orzeczenia (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

Miasta będą adaptowane do zmian klimatu

Miasta będą adaptowane do zmian klimatu

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Miasta a zmiany klimatu W polskich miastach zdiagnozowane zostały zagrożenia związane ze zmianami klimatu. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Jaka przesłanka legalizuje przetwarzanie danych wrażliwych w amatorskich klubach, towarzystwach sportowych, klubach dyskusyjnych, klubach zainteresowań? Za tzw. dane wrażliwe uważa się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

Na podstawie art. 51 i 52 w związku z art.36 Ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych, wytoczyłam pracodawcy proces karny o zagubienie moich akt osobowych na rynku miejskim. Za winną zagubienia moich akt została uznana przez sąd kadrowa, zatrudniona u tego pracodawcy, która moje akta osobowe (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące miejsca zamieszkania, odbycia służby wojskowej w Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej, służby (...)

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Jaka przesłanka legalizuje przetwarzanie danych wrażliwych w amatorskich klubach, towarzystwach sportowych, klubach dyskusyjnych, klubach zainteresowań? Za tzw. dane wrażliwe uważa się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

Na podstawie art. 51 i 52 w związku z art.36 Ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych, wytoczyłam pracodawcy proces karny o zagubienie moich akt osobowych na rynku miejskim. Za winną zagubienia moich akt została uznana przez sąd kadrowa, zatrudniona u tego pracodawcy, która moje akta osobowe (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące miejsca zamieszkania, odbycia służby wojskowej w Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej, służby (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

W grudniu 2000 roku Spółka XYZ sp. z o.o. została założona przez 3 wspólników - Pana A, Pana B i Panią C. Każdy objął po 1000 udziałów. Udziały są równe, dają takie sama prawa. Nie ma żadnych uprzywilejowań. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Zarząd był 3 (...)

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

1. Osoba A \"związała się\" z osobą B ok. sześć miesięcy temu i zamieszkują razem w domu osoby A otrzymanym wcześniej od jej rodziców. 2. Osoba A była wcześniej ponad 20 lat w związku konkubenckim z osobą C, z która zamieszkiwała we własnym domu otrzymanym od swoich rodziców. Osoba (...)

Katalog celów mieszkaniowych

Katalog celów mieszkaniowych

Począwszy od 2009 roku, zgodnie z nową ulgą mieszkaniową, podatnicy, którzy w ciągu dwóch lat od momentu sprzedaży nieruchomości przeznaczą uzyskane środki na inne cele mieszkaniowe, nie będą zobowiązani do uiszczania 19% podatku dochodowego. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie tylko (...)

VAT a usługi na ruchomym majatku rzeczowym

VAT a usługi na ruchomym majatku rzeczowym

Jak rozliczyć podatek VAT w przypadku firmy z Polski, gdy materiał został do niej dostarczony prosto z firmy A (Niemcy), bez faktury, bo fakturę firma A wystawiła dla firmy B (Belgia), ponieważ to firma B jest właścicielem tego materiału (zakupiła go). Firma C, czyli firma z Polski, będzie (...)

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Spółka z o.o. A prowadzi między innymi biuro nieruchomości w wynajętym od PKP lokalu poza własną siedzibą w mieście B. Na podstawie ustnej umowy o dzieło spółka ta współpracuje z działającą i zarejestrowaną jednoosobową firmą C prowadzoną przez osobę fizyczną na podstawie zaświadczenia (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył na C samochód o wartości 20.000,- zł oraz dodatkowo wystawił weksel gwarancyjny na (...)

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić? Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie przepisów z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (...)

Jawność postępowania w Pzp

Jawność postępowania w Pzp

W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej o zapoznanie się z umową dostawy z wybranym drogą przetargu (...)

Zupełny rozkład pożycia jako przesłanka orzeczenia rozwodu

Zupełny rozkład pożycia jako przesłanka orzeczenia rozwodu

Czym charakteryzuje się zupełność rozkładu pożycia? Zupełność rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem małżonków do siebie, jednakże nawet przyjazne ustosunkowanie się jednego z małżonków do drugiego nie wyłącza zupełności (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

W grudniu 2000 roku Spółka XYZ sp. z o.o. została założona przez 3 wspólników - Pana A, Pana B i Panią C. Każdy objął po 1000 udziałów. Udziały są równe, dają takie sama prawa. Nie ma żadnych uprzywilejowań. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Zarząd był 3 (...)

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

1. Osoba A \"związała się\" z osobą B ok. sześć miesięcy temu i zamieszkują razem w domu osoby A otrzymanym wcześniej od jej rodziców. 2. Osoba A była wcześniej ponad 20 lat w związku konkubenckim z osobą C, z która zamieszkiwała we własnym domu otrzymanym od swoich rodziców. Osoba (...)

Katalog celów mieszkaniowych

Katalog celów mieszkaniowych

Począwszy od 2009 roku, zgodnie z nową ulgą mieszkaniową, podatnicy, którzy w ciągu dwóch lat od momentu sprzedaży nieruchomości przeznaczą uzyskane środki na inne cele mieszkaniowe, nie będą zobowiązani do uiszczania 19% podatku dochodowego. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie tylko (...)

VAT a usługi na ruchomym majatku rzeczowym

VAT a usługi na ruchomym majatku rzeczowym

Jak rozliczyć podatek VAT w przypadku firmy z Polski, gdy materiał został do niej dostarczony prosto z firmy A (Niemcy), bez faktury, bo fakturę firma A wystawiła dla firmy B (Belgia), ponieważ to firma B jest właścicielem tego materiału (zakupiła go). Firma C, czyli firma z Polski, będzie (...)

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Spółka z o.o. A prowadzi między innymi biuro nieruchomości w wynajętym od PKP lokalu poza własną siedzibą w mieście B. Na podstawie ustnej umowy o dzieło spółka ta współpracuje z działającą i zarejestrowaną jednoosobową firmą C prowadzoną przez osobę fizyczną na podstawie zaświadczenia (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył na C samochód o wartości 20.000,- zł oraz dodatkowo wystawił weksel gwarancyjny na (...)

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić? Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie przepisów z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (...)

Jawność postępowania w Pzp

Jawność postępowania w Pzp

W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej o zapoznanie się z umową dostawy z wybranym drogą przetargu (...)

Zupełny rozkład pożycia jako przesłanka orzeczenia rozwodu

Zupełny rozkład pożycia jako przesłanka orzeczenia rozwodu

Czym charakteryzuje się zupełność rozkładu pożycia? Zupełność rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem małżonków do siebie, jednakże nawet przyjazne ustosunkowanie się jednego z małżonków do drugiego nie wyłącza zupełności (...)

Dywidendy a informacja PIT-8C

Dywidendy a informacja PIT-8C

Czy spółka z o.o., gdy dokonała wypłaty dywidendy osobom fizycznym jest obowiązana przygotować PIT-8C z tego tytułu? Nie, nie ma takiej potrzeby. Informacje PIT-8C są sporządzane w dwóch przypadkach. Po pierwsze wówczas, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna (...)

Obowiązek wystawienia PIT-8C

Obowiązek wystawienia PIT-8C

Rada Miejska na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Czy w związku z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 05.10.2010 r. (...)

Ile godzin należy przepracować na dworze, aby należały się posiłki regeneracyjne zimą, a latem woda?

Ile godzin należy przepracować na dworze, aby należały się posiłki regeneracyjne zimą, a latem woda?

Ile godzin należy przepracować na dworze, aby należały się posiłki regeneracyjne zimą, a latem woda? Pytanie dotyczy funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca zapewnia (...)

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Kiedy można uznać, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały i zupełny? Rozkład pożycia jest trwały, gdy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. (...)

Przekazanie przewłaszczonego majątku

Przekazanie przewłaszczonego majątku

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Na początku 2011 roku udzieliłem pożyczki (jako firma, w ramach swojej działalności gospodarczej) osobie fizycznej wraz z przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Zabezpieczeniem był grunt i nieruchomość. Dłużnik miał spłacić (...)

Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

Złożyłem w gminie wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Po ponad miesięcznym oczekiwaniu otrzymałem od RDOŚ (planowana inwestycja leży na terenie parku krajobrazowego) pismo przesuwające o kilkanaście dni termin zakończenia postępowania w sprawie uzgodnienia.Art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu (...)

Przeznaczenie na cele mieszkaniowe

Przeznaczenie na cele mieszkaniowe

Zakupiłam w 2006 r. dom. W 2009 r. otrzymałam w darowiźnie od mojej mamy również dom. Ponieważ utrzymanie dwóch domów jest drogie, postanowiłam jeden z nich sprzedać. Ulga dwuletnia (przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na cele mieszkaniowe), przy sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 (...)