Co nowego dla żołnierzy?

W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz rozporządzenie określające wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. – "Z uśmiechem zadowolenia mogłem podpisać te dwa ważne akty prawne" – zapewnił Andrzej Duda podczas uroczystości 17 października.

Co przewidziano w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa?

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa powstała z inicjatywy Prezydenta RP z rekomendacji Narodowej Rady Rozwoju. Andrzej Duda zaproponował, by uczestnicy misji zagranicznych, którzy wielokrotnie brali udział w działaniach poza granicami państwa, ale – z uwagi na charakter i potrzeby misji – jednorazowy czas ich trwania nie przekraczał 60 dni, także mogli ubiegać się o status weterana. W sierpniu br. prezydencki projekt nowelizacji w tej sprawie trafił do Sejmu.

Porady prawne
 

Podstawowym celem nowelizacji jest zatem modyfikacja definicji weterana, polegająca na umożliwieniu ubiegania się o przyznanie tego statusu osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych, niż przewiduje obowiązująca ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 937).

Do tej pory status weterana przysługiwał uczestnikom misji pokojowych lub stabilizacyjnych pełnionych nieprzerwanie przez okres, na jaki zostali skierowani, jednak nie krótszy niż 60 dni. Prezydencka ustawa dołącza do tych wymagań dodatkowe kryterium – posiadania łącznie co najmniej 90 dni służby poza granicami państwa. Zgodnie z art. 2 ustawy w brzmieniu dotychczasowym, weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

  1. misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
  2. grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Tym samym, statusu weterana nie mogą uzyskać osoby biorące udział, nawet kilkakrotnie, w misjach i kontyngentach, bądź wyjeżdżające w celu wykonywania zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, na okresy krótsze niż 60 dni.

Ustawa przewiduje zmianę art. 2 pkt 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, polegającą na wprowadzeniu dodatkowego sposobu określania udziału w działaniach poza granicami państwa, umożliwiającego ubieganie się o status weterana. Obok obowiązującego obecnie 60-dniowego okresu nieprzerwanej służby, dodaje się kryterium posiadania łącznie co najmniej 90 dni służby. Okres ten będzie ustalany w wyniku zsumowania okresów służby pełnionej poza granicami państwa.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 6 listopada 2018 r.

– "Weterani to bardzo ważna grupa żołnierzy, która prowadziła działania militarne poza granicami kraju w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, dla Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentując Rzeczpospolitą Polską" – podkreślił Prezydent i dodał, że dotyczy to także żołnierzy, którzy podczas misji zostali poszkodowani: – "Trzeba doceniać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy poświęcają się dla kraju i są gotowi własną piersią bronić naszego bezpieczeństwa". 

Co przewiduje rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych? 

Prezydent podpisał też – w porozumieniu z Radą Ministrów – rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. 

Wcześniej wskaźnik ten wynosił 3,20, teraz wzrośnie do poziomu 3,63. Dzięki temu od l stycznia 2019 r. przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego wzrośnie o ok. 540 zł. – "Nie jest to kwota bagatelna. Cieszę się, że żołnierze będą zarabiali więcej. By żołnierz mógł godnie żyć i na godnym poziomie utrzymać swoją rodzinę jest dla mnie kwestią niezwykle istotną nie tylko jako obywatela, ale przede wszystkim jako najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych" – dodał Andrzej Duda. 

Wojska Obrony Terytorialnej pod dowództwem MON

Z kolei procedowana ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dostosowuje system dowodzenia Sił Zbrojnych RP do struktur dowodzenia w NATO. 

Zwiększa rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który będzie dowodził całymi Siłami Zbrojnymi RP, z wyjątkiem Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą one podlegały ministrowi obrony narodowej do czasu osiągnięcia przez nie pełnej gotowości działania. Według dotychczasowych zapowiedzi resortu obrony miałoby to nastąpić 1 stycznia 2025 r. 

Zobacz także: 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne