Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Zgodnie z regulacją zawartą w prawie własności przemysłowej, sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, które nie należą do kompetencji innych organów, rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Jednakże niektóre ze spraw mogą zostać załatwione bez kierowania sprawy do sądu i wdawania się w spór - przed Urzędem Patentowym w tzw. postępowaniu spornym. Sprawy te rozstrzygają specjalnie to tego powołane organa, którymi są kolegia do spraw spornych.

Jakie sprawy Urząd Patentowy rozstrzyga w postępowaniu spornym?

Urząd Patentowy poprzez działające kolegia do spraw spornych w trybie postępowania spornego rozstrzyga sprawy o:

 1. unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;

 2. unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim;

 3. unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego;

 4. stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia;

 5. stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego;

 6. stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (w przypadkach określonych w art. 169 ustawy);

 7. stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego (w przypadkach określonych w art. 169 ustawy);

 8. stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego;

 9. stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii;

 10. udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego albo topografii;

 11. udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na który udzielono patentu w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim

 12. zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;

 13. stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego;

 14. unieważnienie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.

W jaki sposób dochodzi do wszczęcia postępowania spornego?

Postępowanie sporne z zakresu wskazanego w pkt 1-8 wszczyna się na pisemny wniosek, od którego należy wnieść opłatę. Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie stron i ich adresy,

 • zwięzłe przedstawienie sprawy,

 • wyraźnie określone żądanie,

 • wskazanie podstawy prawnej,

 • wskazanie środków dowodowych,

 • podpis wnioskodawcy i datę.

Poza tym do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik,

 • , jeżeli wniosek składa pełnomocnik,
 • odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego,

 • w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego,
 • dowód uiszczenia opłaty. 

W jaki sposób badana jest poprawność wniosku?

Urząd Patentowy bada, czy wniosek o wszczęcie postępowania spornego spełnia wymogi formalne. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia usterek lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania. Termin ten może jednak zostać przywrócony.

Po sprawdzeniu formalnym wniosku stronom doręcza się odpisy wniosku, wyznaczając jednocześnie termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek. Strona wezwana do udzielenia odpowiedzi na wniosek dołącza do odpowiedzi odpisy w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego. Reguły te stosuje się stosuje się odpowiednio do innych pism składanych przez strony postępowania spornego.

Jak przebiega postępowanie sporne?

Po upływie terminu wyznaczonego stronie do udzielenia odpowiedzi na wniosek Urząd Patentowy wyznacza termin rozprawy, o czym zawiadamia strony lub ich pełnomocników, doręczając im jednocześnie odpis odpowiedzi na wniosek (jeżeli została udzielona). W zawiadomieniu o rozprawie określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. Zawiadomienie o rozprawie powinno być doręczone stronom nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika