Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. KAS ruszyła 1 marca.

Struktura KAS

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Minister właściwy ds. finansów publicznych jest teraz odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kieruje szef KAS. Reforma weszła w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisów wprowadzających ją. 

Nową, skonsolidowaną KAS tworzą m.in. następujące jednostki organizacyjne:

 1. izby administracji skarbowej (16),
 2. urzędy skarbowe (400),
 3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143).

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorował zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych przejmują kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników. W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. 

Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

PIT, CIT, VAT, podatek od spadków i darowizn (SD), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

Zeznania, deklaracje, informacje oraz inne dokumenty, tak jak do tej pory, złożysz we właściwym US lub w centrum obsługi funkcjonującym w jednym z 50 US.

Podatek i zaliczki na podatek wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego właściwego US.

Gry: kasyna, salony, zakłady, turnieje

Wniosek składasz do Ministra Rozwoju i Finansów jeżeli ubiegasz się o koncesję na prowadzenie kasyna gry albo o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie zakładów wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera.

Zapłaty za koncesję albo zezwolenie dokonujesz na numer rachunku bankowego Ministerstwa Finansów.

Deklaracje elektroniczne

Deklaracje możesz składać również drogą elektroniczną tak jak dotychczas, np. za pośrednictwem e-Deklaracje i PUESC.

Obsługa podatnika

Będziesz obsługiwany przez:

 • właściwy urząd skarbowy - siedziby US oraz ich zasięg terytorialny pozostają bez zmian,
 • centra obsługi działające w 50 US - sprawę w tych centrach załatwisz niezależnie od właściwości US,
 • właściwy oddział celny - lokalizacje oraz zadania realizowane przez OC pozostają bez zmian.

Jeśli jesteś podatnikiem tzw. „wyspecjalizowanego" US...

Deklaracje, informacje oraz inne dokumenty, tak jak dotychczas, składasz do właściwego wyspecjalizowanego US.

Podatek wpłacasz na rachunek bankowy właściwego tzw. „wyspecjalizowanego" urzędu skarbowego.

Numery rachunków bankowych

Nie uległy zmianie numery rachunków bankowych, na które wpłacasz: podatki, opłaty, niepodatkowe należności budżetowe, należności celne oraz inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów.

Porady prawne

Płacisz akcyzę

Zgłoszenie rejestracyjne, zeznania, deklaracje, informacje oraz inne dokumenty składasz do właściwego w sprawie akcyzy urzędu skarbowego (US). Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

Kupujesz znaki akcyzy

Wniosek o wydanie znaków akcyzy składasz do właściwego w tej sprawie naczelnika US. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

Płacisz podatek od gier

Deklaracje i informacje o dopłatach składasz właściwemu naczelnikowi US. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

Urządzasz loterię fantową, grę bingo

Składasz wniosek do właściwego dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Za zezwolenie zapłacisz na dotychczasowy rachunek bankowy, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

Zgłaszasz loterię fantową lub grę bingo

Zrobisz to u właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego (UCS).

Importujesz towary

Zgłoszenie celne złożysz w oddziale celnym. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

Kontrola

Kontrolę podatkową przeprowadzają US na dotychczasowych zasadach. Kontrolę celno-skarbową wykonują UCS – będzie to tzw. procedura twarda, stosowana w przypadku czynów zabronionych o wysokim ciężarze gatunkowym.

Informacja podatkowa i celna

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) przejmie dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną.

KIS będzie wydawać interpretacje podatkowe, informować i edukować w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. Opłatę za wydanie interpretacji podatkowej wpłacisz na numer rachunku bankowego KIS 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Infolinia podatkowa i celna

Numery telefonów infolinii informacji podatkowej i celnej nie uległy zmianie.
Z pytaniami dotyczącymi podatków lub cła nadal będziesz mógł zadzwonić na infolinię dostępną pod numerami:

 • z tel. stac.: 801 055 055;
 • z tel. kom.: (22) 330 0330
 • z zagranicy: +48 22 330 0330

KAS. Kontrole skuteczne i przyjazne dla uczciwych przedsiębiorców

Jak podaje resort finansów, w ramach Krajowej Administracji Skarbowej zdecydowana większość kontroli będzie przeprowadzana na dotychczasowych zasadach.

Standardowe kontrole podatkowe są przeprowadzane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, z zachowaniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednak poważna przestępczość gospodarcza (np. mafie wyłudzające VAT) musi się liczyć ze skutecznym przeciwnikiem: kontrolą celno-skarbową.

Wzmocnione gwarancje dla przedsiębiorców

Po wejściu w życie od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej większości przedsiębiorców nie dotkną żadne zmiany w zakresie kontroli podatkowej, która dotyczy ok. 90 proc. przypadków i jest przeprowadzana przez pracowników urzędów skarbowych, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Procedura przebiegu pozostaje tu niezmieniona i tak jak dotychczas kontrole podatkowe będą podlegać ograniczeniom z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Określone w niej gwarancje dla przedsiębiorców (w tym obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ograniczenie czasu trwania kontroli i zakaz równoczesnych kontroli) w stosunku do kontroli podatkowych zostają nie tylko zachowane, ale od stycznia 2017 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia. Chodzi o:

 • zakaz ponownej kontroli w tej samej sprawie,
 • możliwość wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie kontroli do sądu administracyjnego,
 • obowiązek planowania i przeprowadzania kontroli po wcześniejszej analizie prawdopodobieństwa naruszenia prawa.

Skuteczne narzędzie do zwalczania przestępczości gospodarczej

Aby skuteczniej niż dotychczas zwalczać najpoważniejsze przestępstwa, nierzadko liczone w setkach milionach złotych, takie jak wyłudzenia VAT, fałszowanie faktur, pranie brudnych pieniędzy czy przemyt, niezbędne jest jednak wprowadzenie nowego rodzaju kontroli. Kontrola celno-skarbowa, która od 1 marca zastępuje kontrolę skarbową i celną, dostaje kilka nowych uprawnień – chociaż już wcześniej kontrolerzy mieli możliwość przeszukiwania mieszkania czy przesłuchania wybranej osoby. Możliwa była też kontrola podmiotów, które miały siedzibę lub miejsce zamieszkania poza właściwością miejscową urzędu, wymagało to jednak dopełnienia różnych formalności. Jednak wykrywanie i zwalczanie profesjonalnych struktur mafijnych to ciągły wyścig z czasem, stąd kontrolerzy celno-skarbowi będą mogli sprawdzać takie podmioty bez wcześniejszego zawiadomienia. Dzięki temu przestępcy nie będą mieli czasu na zatarcie śladów swoich działań lub np. na „zniknięcie" działalności i przerzucenie odpowiedzialności na uczciwego kontrahenta, który nie dostanie zwrotu podatku.

Lepsza analityka, mniej kontroli

KAS będzie rozwiązywać większość spraw w trybie czynności sprawdzających, a dzięki zastosowaniu nowych narzędzi analitycznych (JPK, systemy analityczne) będzie skuteczniej typować podmioty do kontroli. Oznacza to, że jeśli pojawi się podejrzenie o nieprawidłowości, to urzędnicy zwrócą się do podatnika z prośbą o wyjaśnienie, a ten będzie mógł złożyć deklarację korygującą. Dodatkowo kontrola celno-skarbowa nie może generalnie trwać dłużej niż 3 miesiące.

Coraz lepsze typowanie podmiotów powoduje, że od lat spada liczba kontroli podatników. Od 2007 r. w porównaniu do 2016 r. zmniejszyła się ona o ponad 75 proc. Nowe narzędzia KAS mogą jeszcze wzmocnić tę tendencję.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne