5.4.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

Czego może dotyczyć egzekucja świadczeń niepieniężnych?

 Roszczenia niepieniężne wierzyciela mogą dotyczyć w szczególności:

  • wydania rzeczy ruchomych - np. wydania samochodu, którego były najemca nie chce zwrócić,

  • wydania nieruchomości, statku, opróżnienia pomieszczenia, - np. eksmisji lokatorów zajmujących lokal bez tytułu prawnego,

    Porady prawne
  • wykonania określonej czynności - np. namalowanie obrazu, wybudowanie budynku,

  • zaniechania czynności przez dłużnika lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela - np. zaprzestaniu używania maszyn bardzo głośno działających.

Czy tytuł wykonawczy wydany przeciwko dłużnikowi jest skuteczny w stosunku do innych osób?

 Co do zasady tak. Jeżeli tytuł wykonawczy zobowiązuje dłużnika do wydania rzeczy ruchomej indywidualnie oznaczonej (poprzez wskazanie takich cech, które jednoznacznie odróżniają ją od innych rzeczy tego samego rodzaju - np. poprzez wskazanie numeru seryjnego, numeru nadwozia samochodu), nieruchomości, statku albo do opróżnienia pomieszczenia, upoważnia również do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko każdemu, kto tymi rzeczami włada. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy władającym jest nabywca rzeczy ruchomej w dobrej wierze (czyli taki, który nabywając rzecz nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, że nabywa rzecz od osoby nieuprawnionej - np. od złodzieja - a od kradzieży lub zgubienia rzeczy przez właściciela upłynęło już 3 lata) lub gdy zobowiązanym do wydania jest dłużnik zajmujący lokal służący mu do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Czy osoba nie będąca dłużnikiem posiadająca prawo do dysponowania rzeczą lub lokalem też ma obowiązek je wydać?

Jeżeli władający uprawdopodobni dokumentem, że władanie ruchomością indywidualnie oznaczoną, nieruchomością, pomieszczeniem lub statkiem uzyskał na podstawie tytułu prawnego niepochodzącego od dłużnika, komornik wstrzyma się z czynnościami egzekucyjnymi, pouczając władającego, że może w terminie tygodnia wystąpić do sądu o ustalenie, że tytuł wykonawczy nie może być w stosunku do niego wykonywany i o zabezpieczenie tego powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Wstrzymując czynności komornik jednocześnie dokonuje zajęcia ruchomości lub statku, jednak pozostawia je pod dozorem władającego. Kolejne czynności egzekucyjne komornik podejmie dopiero po upływie miesiąca, chyba że powództwo zostanie przez sąd zabezpieczone (przez zawieszenie egzekucji). Dalsza zmiana osoby władającej ruchomością, nieruchomością, statkiem lub pomieszczeniem nie będzie stanowiła przeszkody w realizacji tytułu wykonawczego

Jak przebiega egzekucja skierowana na wydanie rzeczy ruchomej?

Celem egzekucji jest odebranie dłużnikowi rzeczy, której odmawia wydania pomimo obowiązku wynikającego z prawomocnego i wykonalnego orzeczenia. Rzecz podlegająca wydaniu może być oznaczona zarówno co do tożsamości (np. samochód marki Ford Scorpio nr rej. WZ 23452) lub co do gatunku (np. Pralka firmy X model Y), jak i co do gatunku, jednak zawsze powinna zostać dokładnie określona w tytule wykonawczym. Jeżeli  ze względu na rodzaj rzeczy niezwłoczne fizyczne jej przejęcie nie jest możliwe, komornika wprowadzi wierzyciela w posiadanie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Może ono nastąpić np. przez wydanie wierzycielowi dokumentów które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą (np. kluczyków do samochodu).

Jeżeli rzecz znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej, a osoba ta odmawia wydania rzeczy, komornik może zająć jedynie roszczenie dłużnika o wydanie tej rzeczy.

Niekiedy dłużnik może również ukryć dokument lub rzecz przed komornikiem, aby wierzyciel nie mógł jej odzyskać. Wówczas wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o nakazanie dłużnikowi, aby wyjawił, gdzie znajduje się rzecz lub dokument oraz aby złożył przyrzeczenie, ze jego oświadczenia są prawdziwe.

Gdy dłużnik ma wydać nieruchomość...

Przystępując do wykonania tytułu wykonawczego, na podstawie którego dłużnik ma wydać wierzycielowi nieruchomość, komornik w pierwszej kolejności wysłuchuje dłużnika. Celem tej czynności jest ustalenie, jakie czynności będą niezbędne do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie. Następnie komornik wzywa dłużnika do dobrowolnego wykonania obowiązku w określonym stosownie do okoliczności terminie. Jeżeli w wyznaczonym terminie dłużnik nie wykona obowiązku, komornik dokonuje czynności koniecznych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie nieruchomości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Z jakimi problemami borykają się obecnie właściciele mieszkań? Komornicy prowadzą rocznie ok. 7.000 spraw eksmisyjnych (postępowań o opróżnienie lokalu). Gdyby prawo nie chroniło tak bardzo lokatorów, eksmisji byłoby zapewne więcej. Dotychczas obowiązujące przepisy nie sprzyjają (...)

Czekasz na lokal socjalny? Masz niewielkie szanse na otrzymanie go

Czekasz na lokal socjalny? Masz niewielkie szanse na otrzymanie go

Ponad 80% osób oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego nie otrzyma go w najbliższym czasie. Gminy, na których spoczywa ciężar zapewniania lokali socjalnych, nie są w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania na te lokale. Oznacza to nic innego jak to, że osoby, którym (...)

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Czym jest postępowanie nakazowe? Postępowanie nakazowe jest jednym ze szczególnych postępowań procesu cywilnego, którego skutkiem jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Uzyskane w ten sposób orzeczenie sądu, ma szczególną moc, nawet bez konieczności (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Na czym polega "rozporządzanie towarem jak właściciel"? Nowa ustawa o VAT wprowadziła z dniem 1 maja 2004 r. do polskiego systemu prawnego pojęcie „rozporządzania towarem jak właściciel”. Występuje ono zarówno przy definiowaniu dostawy towarów, jak również przy (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Czym jest przeszukanie?  Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane jest w rozdziale 25 k.p.k. Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

Charakterystyka najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego uregulowana jest w Kodeksie cywilnym i nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Sam Kodeks nie zawiera definicji (...)

Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

Co to jest hipoteka? Jednym ze sposobów zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności jest ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki. Prawo to uprawnia wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia roszczenia z obciążonej nieruchomości, (...)

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Co w sytuacji kiedy mieszkanie zamieszkane jest przez lokatorów np. bezrobotną rodzinę? Czy konieczne jest im zapewnienie lokalu zastępczego i czy to obowiązek nowego właściciela mieszkania? Jak wygląda procedura eksmisji? Nowy dom ... z jego starym mieszkańcem Jako, że zlicytowanie mieszkania (...)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku ma charakter pomocniczego środka egzekucji. Z cała pewnością nie prowadzi ono bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela. Posiada jednak inną cechę będącą w egzekucji sporą zaletą – dzięki przeprowadzeniu postępowania o wyjawienie majątku możliwe jest stworzenie (...)

Gmina zapłaci odszkodowanie za brak pomieszczenia tymczasowego

Gmina zapłaci odszkodowanie za brak pomieszczenia tymczasowego

Powód domagał się od gminy odszkodowania za to, że gmina – w toku egzekucji wyroku eksmisyjnego – nie wskazała pomieszczenia tymczasowego. Sąd Rejonowy zasądził od gminy odszkodowanie. Gmina złożyła apelację do Sądu Okręgowego, który z kolei zadał pytanie Sądowi (...)

Mieszkanie z licytacji – problem z byłymi właścicielami

Mieszkanie z licytacji – problem z byłymi właścicielami

Nowy dom.. z jego starym mieszkańcem Jako, że zlicytowanie mieszkania najczęściej odbywa się wbrew woli jego właścicieli, także w późniejszym czasie nabywca może trafić na opór lokatorów. Zazwyczaj bowiem mieszkańcy nie chcą opuścić przedmiotowego lokalu. Przypomnieć (...)

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Stan faktyczny Notarialny właściciel nieruchomości, której do końca nie spłacił, sprzedał ją bez zachowania formy notarialnej ponad 50 lat temu. Nowy właściciel nie uregulowawszy spraw do końca za określoną sumę pieniędzy, przekazał jej posiadanie na zasadzie ,,dzierżawy" innemu, a (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika (...)

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem kamienicy. Jeden z lokatorów nie płaci czynszu od 4-ch miesięcy. Listu poleconego z ponagleniem zapłaty nie odebrał (przyszedł zwrot). Czy mam szansę uzyskania wyroku o eksmisję przed sądem? W tej chwili nie interesuje mnie ugoda z lokatorem (chcę (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

We wtorek, 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające niezgodność z Ustawą Zasadniczą niektórych przepisów dotyczących wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych. Orzeczenie to będzie miało szerokie skutki prawne zarówno dla banków (...)

Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

Stan faktyczny  Jak przedstawia się rękojmia budownictwie, terminy biegu rękojmi? Czy według kodeksu cywilnego termin wydania mieszkania (czy jest jakieś orzecznictwo), termin wydania przez PINB decyzji o użytkowaniu przesuwa prawo rękojmi? Developer wydawał mieszkania w lipcu 2002, a decyzja (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe

Lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe

Jeśli własność mieszkania w podziale spadku pomiędzy małżonkiem a dziećmi zmarłego z poprzedniego małżeństwa przypadnie dzieciom, to mogą one eksmitować małżonka z mieszkania, ale musi być wskazane pomieszczenie tymczasowe. Kto i w jaki sposób szuka i wskazuje to pomieszczenie? Czy (...)

Prawo do lokalu socjalnego

Prawo do lokalu socjalnego

W 1995 r. zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego z właścicielką kamienicy na okres 10 lat. W umowie zaznaczono również, że po okresie 10 letnim umowa przechodzi na czas nieokreślony (ręczny dopisek właścicielki z jej podpisem). Za mieszkanie zapłacono odstępne oraz gruntownie wyremontowano (...)

Wykonanie wyroku nakazującego eksmisje lokatora

Wykonanie wyroku nakazującego eksmisje lokatora

Jestem w posiadaniu wyroku nakazującego eksmisję lokatora z lokalu mieszkalnego. Lokator odmówił przyjęcia wskazanego przeze mnie lokalu zastępczego. Nie chcę jednak dać za wygraną i będę próbować przemieścić lokatora do lokalu zastępczego. Mam jednak wątpliwości w jaki sposób przeprowadzić (...)

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Na czym polega dokładnie rygor egzekucyjny wpisywany do umowy kupna sprzedaży mieszkania i czy można na jego podstawie eksmitować kobietę w ciąży i z małym dzieckiem - byłą właścicielkę mieszkania? Jeżeli pieniądze za kupowane mieszkanie zostały przekazane sprzedającemu w obecności (...)

Egzekucja z nieruchomości a lokal zastępczy

Egzekucja z nieruchomości a lokal zastępczy

Posiadam własną nieruchomość - pawilon handlowy o pow. 450m2, który jest od 2002 roku pod egzekucją komornika sądowego. W międzyczasie zameldowałem na stały pobyt w tej nieruchomości osobę trzecią, to jest mojego przyjaciela, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i obywatelem polskim. (...)

Mieszkanie służbowe po ustaniu stosunku pracy

Mieszkanie służbowe po ustaniu stosunku pracy

Były pracownik wynajmuje mieszkanie służbowe, chociaż w umowie najmu znajduje się zapis, że po rozwiązaniu umowy o pracę, najemca będzie musiał mieszkanie opuścić. W jaki sposób właściciel może eksmitować lokatora zajmującego bezprawnie lokal? Czy musi mu zapewnić inne mieszkanie, (...)

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Oczywiście hipotetycznie: jeśli mam dłużnika, który ma orzeczoną eksmisję z przysługującym prawem do lokalu socjalnego, to czy jest maksymalny okres, po którym gmina musi zaproponować zawarcie umowy najmu na lokal socjalny? Czy ewentualnie sam mogę wskazać komornikowi lokal socjalny (nie (...)

Eksmisja najemcy - Jak mogę go usunąć z mieszkania niepłacącego najemcę i odzyskać pieniądze?

Eksmisja najemcy - Jak mogę go usunąć z mieszkania niepłacącego najemcę i odzyskać pieniądze?

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem małżeństwu z dzieckiem. Od trzech miesięcy nie otrzymuję zapłaty za wynajem, nie mogę dostać się do mieszkania gdyż nowy lokator zmienił zamki, unika mnie, nie otwiera drzwi. Jak mogę go usunąć z mieszkania i odzyskać pieniądze? Dodam, (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Czy rodzinę z 3 letnim dzieckiem można eksmitować na bruk, lokal jaki posiadają to mieszkanie w TBS do którego dołożyli 30% jego wartości z własnych środków -co będzie z tymi pieniędzmi jest to około 50 tys. zł. Tytułem prawnym do lokalu TBS jest umowa najmu, najemca zalega z czynszem, (...)

Zakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

Zakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

W domku jednorodzinnym dół zajmują nieuprawnieni lokatorzy. W czasie procesu, który wytoczył im właściciel budynku (mieszka na górze) nieuprawnieni lokatorzy sprzedali swoje odziedziczone po rodzicach mieszkanie , które wcześniej odpłatnie wynajmowali innym . Wyrok sądu - nakaz eksmisji do (...)

Usunięcie rzeczy z mieszkania w drodze eksmisji

Usunięcie rzeczy z mieszkania w drodze eksmisji

Mam prawomocne postanowienie sądu o nakazie opróżnienia mieszkania z rzeczy przez poprzedniego właściciela mieszkania. Dodam, że mieszkanie nabyłam drogą  licytacji w sądzie rejonowym (prawomocne postanowienie), poprzedni właściciel nie mieszka w tym mieszkaniu już ponad 6 miesięcy, a ja (...)

Procedura poprzedzająca wyburzenie budynku

Procedura poprzedzająca wyburzenie budynku

W 1976 r. moja teściowa otrzymała w spadku (testament) dom mieszkalny. Z niewiadomych dla mnie powodów postępowanie spadkowe nie zostało jednak przez nią przeprowadzone. Niemniej jednak od tego czasu to ona wynajmowała lokale w tej nieruchomości i płaciła od niej podatki. W 1989 r. zmarła. (...)

wyrok niezaskarżalny

wyrok niezaskarżalny

W toczącej się przeciwko jednemu z członków Wspólnoty Mieszkaniowej o zapłatę należnych zaliczek na fundusz remontowy i koszty zarządu uzyskaliśmy dwa lata temu nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu się został przekazany dalej do komornika. W trakcie prowadzenia egzekucji ( z wynagrodzenia (...)

Licytacja mieszkania za zaległe alimenty

Licytacja mieszkania za zaległe alimenty

Na byłym mężu ciąży obowiązek alimentacyjny na dziecko, jest bezrobotny, nie ma dochodów. Czy można na potrzeby alimentacyjne zlicytować jego mieszkanie własnościowe i eksmitować go? Oczywiście nie mam możliwości zlicytowania mieszkania na cele alimentacyjne. Przepis prawa przewiduje bowiem, (...)

Zadłużenie członka wspólnoty mieszkaniowej

Zadłużenie członka wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa, której jestem zarządcą, nie może wyegzekwować spłaty zadłużenia jednego z jej członków. Zaległości jego są bardzo wysokie, sięgają bowiem kwoty rzędu 70.000,00 zł. W chwili obecnej pojawił się problem (dość spory) w kondycji finansowej Wspolnoty. Dysponuję (...)

Przejęcie majątku - eksmisja dłużnika

Przejęcie majątku - eksmisja dłużnika

Po drugiej bezskutecznej licytacji majątku przysługuje mi prawo przejęcia majątku dłużnika - chciałbym z niego skorzystać lecz w domku jednorodzinnym stanowiącym własność dłużnika zamieszkuje on osobiście. Czy przejmując domek ma on być niezamieszkały? Kto i kiedy powinien przeprowadzić (...)