Czy wiesz na czym polega termomodernizacja, którą planuje Twoja spółdzielnia (wspólnota)?

Termomodernizacja to pojęcie, które funkcjonuje nie tylko w polskim prawie i praktyce oszczędnościowej. Nawet w Official Journal of the European Union opublikowano dyrektywę 2004/8/EC o promocji kogeneracji opartej na użytecznym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Jest to tak zwana dyrektywa CHR. Akt ten stanowi o wzroście sprawności energetycznej oraz promowaniu i rozwijaniu wysokosprawnego wytwarzania energii w skojarzeniu. Takie wytwarzanie uwzględniać ma użyteczne zapotrzebowanie na ciepło i oszczędności energii zależne od specyficznych warunków klimatu danego kraju oraz ekonomii. Dokument określa także sposób obliczania sprawności kogeneracji. Do 21 lutego 2006 roku Komisja Europejska ma za zadanie ustanowić zharmonizowane wartości dla oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Powyższe wartości mają być uaktualniane co 4 lata, począwszy od 21 lutego 2011 roku, pozwoli to minimalizować różnice w postępie technicznym oraz zmiany w dystrybucji źródeł energii. Kraje członkowskie UE mają zapewnić zgodność między normami zawartymi w dokumencie a stanem rzeczywistym.

Na czym polega termomodernizacja w polskim wydaniu?

Skorzystanie z kredytu termomodernizacyjnego jest najbardziej dostępną formą wsparcia dla inwestorów realizujących działania termomodernizacyjne. Zasadniczą zaletą tej formy finansowania jest umorzenie 25% kredytu. To właśnie ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych określiła nową formę pomocy Państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach. Podstawą uzyskania, czyli umorzenia 25% kredytu jest zrealizowanie zaleceń audytu energetycznego, którego metodologia jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2001.

W jaki sposób przepisy ustawy o termomodernizacji wspierają tego typu inwestycje?

Intencją Ustawy jest, aby spłata kredytu dodatkowo nie obciążała inwestora, a spłaty rat kredytowych miały pokrycie w kwocie oszczędności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Warunkiem uzyskania kredytu jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli rodzaju specjalnej analizy, która wykazuje oszczędności kosztów energii i kosztów ogrzewania, wynikające z planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ustawa termomodernizacyjna określa również warunki jakie muszą być spełnione do przyznania premii termomodernizacyjnej:

 • kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekracza 80% kosztów inwestycji,

 • okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekroczy 10 lat,

 • miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kapitału.

W jaki zatem sposób można skorzystać z kredytu i premii termomodenizacyjnej?

Kto może uzyskać pomoc finansową w zakresie termomodernizacji określa sama ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z jego przepisami mogą ją uzyskać zarówno duzi inwestorzy (gminy i spółdzielnie mieszkaniowe), jak i mniejsze (wspólnoty mieszkaniowe i właściciele domów jednorodzinnych). Pomoc jest realizowana poprzez wypłatę premii termomodernizacyjnej. Aby jednak taką pomoc uzyskać trzeba spełnić kilka warunków. Warunkiem uzyskania kredytu jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli rodzaju specjalnej analizy, która wykazuje oszczędności kosztów energii i kosztów ogrzewania, wynikające z planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Premię termomodernizacyjną mogą otrzymać właściciele lub zarządcy (z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych):

 • budynków mieszkalnych,

 • budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. szkoły, przedszkola, szpitale),

 • lokalnej sieci ciepłowniczej,

 • lokalnego źródła ciepła,

 • budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną,

 • dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz

 • budynki o podobnym przeznaczeniu.

Na czym polega premia termomodernizacyjna?

To jest z kolei pośrednie dofinansowanie inwestycji zmniejszającej koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Premię mogą otrzymać jednak wyłącznie ci inwestorzy, którzy zdecydują się na finansowanie przynajmniej części przedsięwzięć termomodernizacyjnych z kredytu, jest ona bowiem wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako umorzenie 25% kredytu zwanego termomodernizacyjnym. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu.

Jakie oszczędności należy poczynić, aby otrzymać premię termomodernizacyjną?

Aby premia termomodernizacyjna została przyznana planowane inwestycje muszą przynieść określone oszczędności w zależności od rodzaju modernizacji i obiektu:

Obiekt Oszczędności Próg
Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (służące do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych). roczne zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej min. 10%  - modernizacja jedynie systemu grzewczego
min. 15% - jeśli w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego
min. 25% - pozostałe przypadki
Kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody. roczne strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła min. 25%
Ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków. roczne strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła min. 25%
Przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła. zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków min. 20% w stosunku rocznym
Zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne ------------------------------ ---------------------------

Oszczędności określa się w tzw. audycie energetycznym, czyli opracowaniu, określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Audyt energetyczny w szczególności zawiera:

 • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,

 • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,

 • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

 • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Obliczenia prowadzone są na podstawie bilansu cieplnego obiektu. Dla każdej inwestycji uwzględniana jest zmiana charakterystycznych parametrów - np. zmiana kotła podnosi sprawność wytwarzania ciepła, montaż zaworów termostatycznych zwiększa sprawność regulacji itd.

Aby móc porównać wyniki, wszystkie obliczenia prowadzone są przy założeniu takich samych, standardowych warunków meteorologicznych i takich samych warunków panujących w pomieszczeniach (temperatury i zyski bytowe). Dzięki takim obliczeniom, dla każdego przedsięwzięcia określony jest nie tylko koszt, ale również zysk jaki ona przyniesie. Inwestycje zalecane w audycie, a zatem takie, na które może być przyznany kredyt i premia, powinny przynieść oszczędności kosztów ogrzewania i przygotowania c.w.u. w wysokości pozwalającej na spłatę rat kapitałowych z odsetkami, dzięki czemu zapewniona jest opłacalność ekonomiczną przedsięwzięcia.

Jakie są poszczególne etapy przyznania premii?

Pomocą w podjęciu decyzji o ubieganie się o kredyt jest tzw. pre-audyt, czyli opracowanie określające szacunkowo wielkości kosztów inwestycji, które mogą być finansowane z kredytu oraz wysokość premii termomodernizacyjnej.

Kolejny – drugi etap – to wykonanie audytu i podpisanie umowy z bankiem kredytującym. Etapem trzecim jest przyznanie premii termomodernizacyjnej Bank udzielający kredytu, przekazując Funduszowi Termomodernizacyjnemu audyt, dołącza do niego umowę o kredyt zawartą pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej. Po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej. Bank kredytujący, po otrzymaniu decyzji Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

No i ostatni etap – czwarty - realizacja inwestycji i otrzymanie premii termomodernizacyjnej. Oczywiście przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy zrealizować zgodnie z zakresem podanym w audycie energetycznym. Premia termomodernizacyjna przekazywana jest do banku kredytującego przez Fundusz Termomodernizacyjny (BGK) i zaliczana na spłatę wykorzystanego kredytu, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z audytem energetycznym oraz zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Dofinansowanie za wymianę pieca.

7.1.2018 przez: barcafan9

Problem z wykupem oficyny

23.6.2017 przez: vicek9marek

Skierowanie do zameldowania

12.12.2016 przez: Mally