Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych) obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł.

Kwota ta ma być corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.

 

Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia ma zastosowanie do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu
(art. 750 Kodeksu cywilnego). 

 

Kogo obejmuje minimalna stawka godzinowa?

Przewidziano ją dla osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie ww. umów. Gwarancją otrzymywania stawki objęte zostały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy. Minimalna stawka godzinowa ma więc zastosowanie do osób samozatrudnionych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej bądź państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Kto ma obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej?

Podmioty zobowiązane do stosowania minimalnej stawki godzinowej to przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne (np. instytucje publiczne, urzędy administracji rządowej).

 

Jaka jest wysokość minimalnej stawki godzinowej?

Wysokość tej stawki w 2017 r. wynosi 13 zł za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. 

W latach kolejnych stawka ta będzie waloryzowana w stopniu odpowiadającym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.  

Wysokość minimalnej stawki godzinowej stanowi kwotę przysługującą zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług, podlegającą opodatkowaniu i oskładkowaniu, według zasad określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, a także ewentualnym potrąceniom wierzytelności oraz egzekucji, z uwzględnieniem art. 833 kodeksu postępowania cywilnego.  

Przy ustalaniu należnego zleceniobiorcy wynagrodzenia istnieje możliwość potrącenia, z przysługującego zleceniobiorcy lub świadczeniobiorcy wynagrodzenia, wierzytelności należnych zleceniodawcy bądź usługodawcy.

 

Przy jakich umowach nie trzeba stosować minimalnej stawki godzinowej?  

Nie wszystkie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług podlegają obowiązkowi zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Obowiązek ten nie ma zastosowania do umów zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. 

Wyłączone spod stosowania minimalnej stawki godzinowej zostały również następujące umowy, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego:

  • jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne; przesłanką wyłączenia ze stosowania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej jest więc spełnienie 3 warunków łącznie: czas, miejsce i prowizja,
  • określone umowy o świadczenie usług dotyczące sprawowanej osobiście w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób.

 

Kiedy spełniony zostanie wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej?

Żeby zastosowanie znalazła minimalna stawka godzinowa płacy, strony nie muszą w umowie określać wynagrodzenia w stawce godzinowej. Wynagrodzenie może być w umowie określone dowolnie, np. w stawce miesięcznej. Istotne jest, aby faktycznie wypłacone wynagrodzenie, w przeliczeniu na godzinę wykonanej pracy, nie było niższe niż gwarantowana minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku. 

Co do zasady, kwestia ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług powinna być określona w umowie zawartej przez strony. W przypadku braku takich ustaleń to zleceniobiorca będzie zobowiązany do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej bądź dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 

Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zawartych ustnie?

Minimalna stawka godzinowa ma także zastosowanie do umów zawartych w formie ustnej. W takim przypadku, zleceniodawca, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, powinien potwierdzić zleceniobiorcy ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin. 

 

Czy za nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej grożą jakieś sankcje?

Zleceniodawca, który nie przestrzega minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. 

 

Czy minimalna stawka godzinowa podlega ochronie? 

Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie:

  • wypłata musi nastąpić w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach czasu (w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu), według reguły określonej w art. 112 Kodeksu cywilnego,
  • obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do tego wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę,
  • wynagrodzenie podlega ochronie przed egzekucją na zasadach określonych w art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego.

Porady prawne

Kogo obejmie minimalna stawka godzinowa, gdy zlecenie przyjęło kilka osób?

Jeśli kilka osób przyjmie zlecenie lub zobowiąże się świadczyć usługi wspólnie, to minimalną gwarancją wynagrodzenia objęta będzie każda z tych osób. 

 

Od kiedy obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Ustawowy obowiązek dotyczący zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r.?

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zawartych od dnia jej wejścia w życie, jak też do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r. i trwających po tym dniu. 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - w brzmieniu nadanym przez ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1265).

 


Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika