1.6.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych

Spośród 20 mln małych i średnich przedsiębiorstw działających w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Komisja Europejska chce to zmienić, gdyż dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych umożliwia rozwój. Proponowane przez KE zmiany przepisów mają ułatwić mniejszym przedsiębiorcom dostęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich działalności.

MŚP z dostępem do kapitału - projekt KE

Pomimo korzyści płynących z notowania na giełdzie, unijne publiczne rynki kapitałowe dla MŚP mogą mieć trudności z przyciągnięciem nowych emitentów. Dlatego też Komisja, zgodnie z zapowiedzią w śródokresowym przeglądzie planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych z czerwca 2017 r., pragnie dostosować obowiązujące unijne przepisy w sprawie dostępu do publicznych rynków kapitałowych. Będzie to uzupełnieniem kompleksowej serii środków już przyjętych przez Komisję od czasu zainaugurowania inicjatywy w sprawie unii rynków kapitałowych w celu poprawy dostępu MŚP do finansowania rynkowego.

Celem jest ograniczenie obciążeń administracyjnych ponoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą być notowane na giełdzie i emitować papiery wartościowe na rynkach rozwoju MŚP będących systemem obrotu nowej kategorii przeznaczonym dla małych emitentów. Zmiana przepisów jest również ukierunkowana na zwiększenie płynności notowanych na giełdzie akcji MŚP. Nowe przepisy wprowadzą bardziej proporcjonalne podejście do wspierania wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego, a jednocześnie zapewnią ochronę inwestorów i integralność rynku.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: - "Zwiększenie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania rynkowego jest niezwykle istotnym elementem projektu unii rynków kapitałowych. Obecnie, spośród 20 mln MŚP w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Chcemy to zmienić. Proponujemy przepisy, którą ułatwią MŚP dostęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich rozwoju i pozyskiwanie kapitału na publicznych rynkach kapitałowych".

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen dodał: -"Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie, jakie rozwój MŚP ma dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, konieczne jest uruchomienie odpowiednich inicjatyw umożliwiających rozwój tych przedsiębiorstw. Po przedstawieniu głównych wniosków ukierunkowanych na MŚP, m.in. w sprawie finansowania społecznościowego oraz funduszy venture capital, teraz jeszcze bardziej ułatwiamy dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych".

Inicjatywa powinna zwiększyć liczbę pierwszych ofert publicznych MŚP i umożliwić przedsiębiorstwom notowanym na tych rynkach przyciągnięcie większej liczby inwestorów. Bardziej płynny rynek usprawni obrót akcjami MŚP dzięki wysokiej liczbie kupujących i sprzedających, przez co ułatwi dostęp MŚP do finansowania. Równocześnie podmioty inwestujące w MŚP będą mogły łatwiej spieniężać inwestycje, przyczyniając się tym do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w UE.

Główne proponowane zmiany przepisów dotyczących wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego obejmują:

  • zmianę obecnych obowiązków w zakresie prowadzenia rejestrów osób, które mają dostęp do informacji mających wpływ na ceny, tak aby nie nakładać nadmiernych obciążeń administracyjnych na MŚP, jednocześnie zapewniając właściwym organom możliwość badania przypadków wykorzystywania informacji poufnych;
  • umożliwienie emitentom, którzy od co najmniej trzech lat są notowani na rynkach rozwoju MŚP, publikowanie uproszczonego prospektu w przypadku przejścia na rynek regulowany. Prospekt emisyjny to dokument urzędowy zawierający informacje, które inwestor musi znać przed podjęciem decyzji o ewentualnym zainwestowaniu w dane przedsiębiorstwo. W przedstawionym dzisiaj wniosku zmieniono jeszcze bardziej już znowelizowane i uproszczone przepisy dotyczące prospektów emisyjnych tak, aby ułatwić firmom korzystanie z europejskich rynków kapitałowych;
  • ułatwienie systemom obrotu specjalizującym się w emisji obligacji rejestrowania się jako rynki rozwoju MŚP. Stanie się to dzięki ustanowieniu nowej definicji podmiotów emitujących wyłącznie dług. Byłyby to przedsiębiorstwa, które w okresie 12 miesięcy emitują obligacje o wartości poniżej 50 mln EUR;
  • stworzenie wspólnego pakietu przepisów dotyczących kontraktów w zakresie płynności dla rynków rozwoju MŚP we wszystkich państwach członkowskich, które obowiązywałyby równolegle z przepisami krajowymi. Kontrakty takie to porozumienia między emitentami a pośrednikami finansowymi (bankiem lub firmą inwestycyjną) dotyczące zakupu i sprzedaży akcji emitenta w jego imieniu. W ten sposób pośrednik finansowy zwiększa płynność akcji.

Porady prawne

Inicjatywa obejmuje wniosek ustawodawczy, który przewiduje techniczne zmiany rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku i rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego, a także dalsze techniczne zmiany aktów delegowanych przyjętych na podstawie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II). Proponowane zmiany powinny spowodować zwiększenie liczby przedsiębiorstw notowanych na rynkach rozwoju MŚP w sposób pozwalający na zachowanie podstawowych przepisów unijnych ustanowionych w celu przywrócenia zaufania do rynków finansowych po kryzysie finansowym.

Wniosek legislacyjny dotyczący rozporządzenia w sprawie zmiany przepisów w zakresie nadużyć na rynku i prospektu emisyjnego będzie teraz przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie. Zmiany aktów delegowanych przyjętych na podstawie MiFID II zostaną opublikowane do konsultacji na stronie internetowej na okres czterech tygodni, po czym zostaną przyjęte przez Komisję i wysłane do Parlamentu Europejskiego i Rady do analizy.

Kontekst prawny

Ułatwienie dostępu MŚP do finansowania na każdym etapie ich rozwoju jest najważniejszym aspektem opracowywanego przez Komisję projektu unii rynków kapitałowych. Wiele już osiągnięto pod względem ułatwiania MŚP dostępu do finansowania, w szczególności w zakresie uproszczonych przepisów dotyczących prospektów emisyjnych. Ponadto w styczniu 2018 r. weszły w życie wymogi dotyczące rynków rozwoju MŚP, które umożliwiają mniejszym przedsiębiorstwom uzyskać kapitał własny i finansowanie dłużne (obligacje). Nadal jednak wiele pozostaje do zrobienia: liczba pierwszych ofert publicznych MŚP jest dzisiaj o połowę mniejsza w porównaniu z okresem 2006–2007.

Przedsiębiorstwa notowane na rynkach rozwoju MŚP są zobowiązane do przestrzegania szeregu przepisów unijnych, takich jak rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynkurozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego lub dyrektywa MiFID II. W wielu przypadkach jednak przepisy unijne obowiązują jednakowo większe i mniejsze przedsiębiorstwa. Przykładowo rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku ma zastosowanie do wszystkich emitentów akcji, bez względu na ich wielkość. Za pomocą przedstawionych dziś wniosków Komisja chce ustanowić bardziej proporcjonalne otoczenie regulacyjne w celu wspierania wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony inwestorów i integralności rynku.

Projekt zapowiedziano w śródokresowym przeglądzie planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych w czerwcu 2017 r. i jest on oparty na dogłębnych analizach, w tym na odpowiedziach na konsultacje publiczne przeprowadzone między grudniem 2017 r. a lutym 2018 r. Opiera się on także na wynikach zaproszenia do składania uwag dotyczących unijnych ram regulacyjnych w dziedzinie usług finansowych. Proponowane przepisy są pierwszymi z serii działań („pakiet w sprawie wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego”), które mają pomóc w zwiększeniu liczby pierwszych ofert publicznych MŚP w UE. Działania te obejmują w szczególności badanie na temat przeprowadzania analiz dotyczących MŚP dla potencjalnych inwestorów oraz zbadanie roli, jaką może odegrać publiczne wsparcie finansowe.

Zob. też:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE) porozumiała się ws. projektu dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania o transgranicznych uzgodnieniach, które mogą się wiązać z agresywnym planowaniem podatkowym przez pośredników i podatników. Zwiększy to (...)

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Projekt skierowany do konsultacji Rozwój potencjału MŚP w kluczowych dla nowoczesnej gospodarki branżach; ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy i roboty budowlane o istotnym znaczeniu dla interesów państwa; wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zakup zrównoważonych, (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. (...)

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Rada Europejska, która obradowała w ubiegłym tygodniu przyjęła szereg konkluzji, które koncentrują się na możliwości pokonania kryzysu finansowego i gospodarczego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rada podkreśliła, że wspólne działania i koordynacja stanowią jeden z kluczowych (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

W jakim celu powołano Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców? Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, wyspecjalizowany w działalności na rzecz ochrony praw przedsiębiorców. Ma podejmować zarówno działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu (...)

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne wchodzące w nowym roku 2021 r. Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt (...)

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Trwają konsultacje reformy systemu zamówień publicznych Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele koncepcji nowego prawa zamówień (...)

BUSINESSEUROPE o możliwościach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Europie

BUSINESSEUROPE o możliwościach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Europie

7 maja 2009 r. w Stałym Przedstawicielstwie Bawarii przy UE odbyła się konferencja zorganizowana przez BUSINESSEUROPE w ramach pierwszego Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2009 dotycząca możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozszerzonej Europie (...)

Small Business Act for Europe opublikowany

Small Business Act for Europe opublikowany

Komisja Europejska zgodnie z zapowiedziami opublikowała 25 czerwca 2008 roku „Small Business Act for Europe" (SBA), jest to dokument oparty na dziesięciu wytycznych, który proponuje działania z zakresu polityki wobec małych i średnich przedsiebiorstw, które podejmować będą (...)

Będą nowe możliwości odkładania na emeryturę?

Będą nowe możliwości odkładania na emeryturę?

Będzie nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny? Dzięki planom Komisji Europejskiej dotyczącym stworzenia nowej klasy produktów zabezpieczenia emerytalnego europejscy konsumenci będą wkrótce korzystać z szerszego wyboru możliwości oszczędzania na swoje emerytury.  Propozycja (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

ECOFIN o wzmocnieniu uczciwej konkurencji na rynku wspólnym i zwalczaniu nadużyć w VAT

ECOFIN o wzmocnieniu uczciwej konkurencji na rynku wspólnym i zwalczaniu nadużyć w VAT

Ukończenie unii bankowej i dalsze działania ws. instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro oraz zwalczanie oszustw w VAT to jedne z tematów spotkań Eurogrupy i Rady ECOFIN. W obu spotkaniach, które odbyły się w Brukseli w dniach 7-8 listopada 2019 r., (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom (...)

Prawo zamówień publicznych podpisane

Prawo zamówień publicznych podpisane

Nowe Prawo zamówień publicznych to ustawa, która kompleksowo reguluje materię zamówień publicznych, ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych i zwiększyć dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw, lepiej zarządzać (...)

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa ma kompleksowo uregulować materię zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy. Sejm (...)

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

Wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczyć ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością; zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie (...)

Tarcza antykryzysowa po zmianach

Tarcza antykryzysowa po zmianach

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Przedsiębiorcy złożyli ponad milion wniosków o wsparcie z instrumentów tarczy antykryzysowej. Zakład (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Abonament za radio przenośne

Abonament za radio przenośne

Uiszczam opłatę abonamentową za radio i telewizor. Posiadam w domu oprócz stacjonarnych odbiorników także małe radio przenośne (razem z odtwarzaczem MP3). Korzystam z niego nie tylko w domu, ale (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Najem a kasa fiskalna

Najem a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie (...)

błędny przelew bankowy

błędny przelew bankowy

Osoba złożyła pod koniec roku 2011 dwa zlecenia przelewu kilkutysięcznych kwot w swoim banku do innego banku. Jeden na swoje konto, drugi na konto swojej matki. Przelewy zostały dokonane. Jak się (...)

Skierowanie małżonków do mediacji

Skierowanie małżonków do mediacji

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd rozwodowy skierował małżonków do mediacji? Małżonkowie powinni się liczyć z możliwością skierowania przez sąd sprawy do mediacji. Od (...)

Zmniejszenie wysokości kary umownej należnej za naruszenie zakazu konkurencji

Zmniejszenie wysokości kary umownej należnej za naruszenie zakazu konkurencji

Witam. Podpisałem umowę o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Kara umowna jest ogromna a ja nie mogę podjąć innej pracy niż ta którą dotychczas wykonywałem. Dostałem zbyt małe (...)

Nieznany adres dłużnika

Nieznany adres dłużnika

Mam wyrok sądu cywilnego o zapłatę, ale nie znam miejsca pobytu, zamieszkania i miejsca pracy danej osoby, nic poza wyrokiem sądu. Już raz prowadził komornik egzekucję, ale dłużnik miał innych (...)

Zakup auta z Holandii - RDW

Zakup auta z Holandii - RDW

Mam pytanie odnośnie dokumentów potrzebnych do zarejestrowania auta. Otóż kupiłem samochód w Holandii, umowa jest między mną a Holendrem, sprawy papierkowe załatwił za mnie mój kolega na którego (...)

Zmiana właściciela firmy czy rejestracja nowej

Zmiana właściciela firmy czy rejestracja nowej

Prowadzę jednoosobową działalność usługowo-handlową na zasadach ogólnych. Mam nadpłacony VAT ok 8.000. Jeśli zamknę działalność to stracę pieniądze lub poddam się kontroli z US - a wolałabym (...)

Podatek od kupna/sprzedaży kont premium

Podatek od kupna/sprzedaży kont premium

Chcę założyć działalność gospodarczą, polegającą na zakupie w Niemczech kont premium do gier online i odsprzedaży ich w Polsce. Konta premium działają na podobnej zasadzie co doładowania (...)

Darowizna w rodzinie

Darowizna w rodzinie

Mam zamiar przekazać siostrze artykuły gospodarstwa domowego w kwocie około 4 tys. zł. W zamian mąż siostry rodzonej chce mi przekazać w darowiźnie stare 18 letnie auto w podobnej cenie. Czy umowy (...)

Płyty azbestowe na działce sąsiada

Płyty azbestowe na działce sąsiada

Mieszkam obok sąsiada, który po wymiana dachu składuje płyty azbestowe na swojej działce obok domu. W tej chwili wymyślił sobie, że jest to dobry materiał na zabezpieczenie płotu i od naszej (...)

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę

Mam 4 - miesięczną córeczkę, z którą mogę się spotykać raz na 2 tygodnie na 3 godziny, mam przysądzone alimenty 300 zł. Nie mam ograniczonych praw rodzicielskich, z moją dziewczyną nie żyjemy (...)

Pozwolenia na budowę a rozbudowa

Pozwolenia na budowę a rozbudowa

Firma jest właścicielem nieruchomości którą wykorzystuje na cele działalności gospodarczej - drobne usługi i handel - w 2004 i 2006 r . Nieruchomość była rozbudowywana zgodnie z prawem budowlanym (...)

Aukcje internetowe a zawieszenie działalności

Aukcje internetowe a zawieszenie działalności

Mam sklep internetowy, który przynosi mi małe dochody. Płacę składki ZUS. W marcu urodzę dziecko, więc po urlopie macierzyńskim chcę zawiesić swoją działalność na jakiś czas, żeby nie pożyczać (...)

FORUM PRAWNE

Akcja Problemy Prawne Polskich Przedsiębiorców

Akcja Problemy Prawne Polskich Przedsiębiorców Prowadzisz firmę? Często spotykasz się z problemami prawnymi? Od 01 sierpnia funkcjonuje specjalna strona www.szybkieumowy.pl/problemy_prawne, na której (...)

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM WIDUJE SIĘ CODZIENNIE W MIEJSCU (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

odszkodowanie za małe ubezpieczenie

odszkodowanie za małe ubezpieczenie Szukam firmy która zajmuję się odzyskiwaniem odszkodowania. Jestem z Bydgoszczy po wypadku samochodowym dostałem śmieszne pieniądze z ubezpieczalni, a powinienem (...)

komornik a małe dochody

komornik a małe dochody Czy komornik może zając jakąś część pensji jak zarabiam najniższą krajową? czy wtedy też zajmie mi pensje?

zaskarżenie wysokości alimentów zasądzonych wyrokiem

zaskarżenie wysokości alimentów zasądzonych wyrokiem dostałełem wyrok alimentacyjny gdzie zasądzono za małe alimenty dla moich dwóch nieletnich synów i chcę się odwołać do sądu okręgowego. (...)

Zatajanie zarobków przez eks.

Zatajanie zarobków przez eks. Z małżenstwa mam 12 letnie dziecko, które mieszka z matką. Płacę dobrowolnie 350zł alimentów a mam zasądzone 300zł, jeszcze do niedawna chciałem dawać wiecej (...)

Widzenia ojca z dzieckiem.

Widzenia ojca z dzieckiem. Mój mąż zostawił mnie z 3 miesięcznym dzieckiem. Teraz wniósł o rozwód i domaga się widzeń z dzieckiem. Ja mu widzeń nie bronię ale nie pozwalam aby zabierał dziecko (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ??

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ?? Mam samochod ,,boje sie zeby komornik mi go nie zabrał..czy moze tak od razu??czy kwota zadłuzenia musi byc wieksza?? ssamochod (...)

Porady prawne