Jak zgłosić swoje wierzytelności wobec upadłego Getin Noble Banku S.A.?

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. akt: WA1M/GU/188/2023 – obwieszczenie tego dotyczące dostępne tutaj). Rzecznik Finansowy w celu ochrony interesu finansowego klientów tego banku, przedstawia najważniejsze informacje z tym związane.

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Banku S.A., Sąd wezwał wierzycieli upadłego banku do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni.

 Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku oraz związana z nim konieczność zgłoszenia wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego, może generować wiele wątpliwości, o jakich poniżej.

Jednocześnie Rzecznik Finansowy zapewnił, że – w ramach przysługujących mu uprawnień – będzie na bieżąco monitorował sytuację związaną z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Banku S.A. w celu należytej ochrony interesu klientów podmiotu rynku finansowego.

Porady prawne

Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera klientów i wierzycieli upadłego Getin Noble Bank

 Z powodu ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank SA w Warszawie i związanym z tym postępowaniem, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało szczegółowe instrukcje na temat tego, jak należy dokonać zgłoszenia wierzytelności.

Getin Noble Bank był na polskim rynku jednym z banków, który przyznawał swoim klientom najwięcej kredytów we frankach szwajcarskich. 20 lipca br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił jego upadłość.

– "Kredytobiorca Getin Noble Bank może zgłosić wierzytelność wynikającą z zapłaty przez niego środków w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej w CHF" – poinformował tuż po wyroku sądu Rzecznik Finansowy, który jako instytucja państwowa ma za zadanie chronić i wspierać klientów banków.

Oznacza to, że wierzyciele i klienci upadłego Getin Noble Banku mają 30 dni (najpóźniej do 19 sierpnia 2023 r.) na dokonanie zgłoszenia wierzytelności. Jest to termin nieprzekraczalny. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło pomóc wszystkim tym, którzy nie wiedzą, jak zgłosić swoje roszczenie.

Należy zrobić to elektronicznie: za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Ministerstwo przygotowało szczegółowy instruktaż, który krok po kroku wyjaśnia, jak (od strony technicznej) przejść procedurę.

W pierwszym kroku niezbędne jest założenie konta w systemie Moduł Tożsamość, które umożliwi dostęp do Portalu Użytkowników Zarejestrowanych Krajowego Rejestru Zadłużonych. Można to zrobić m.in. z pozycji Profilu Zaufanego, za pomocą e-dowodu lub przy pomocy podpisu kwalifikowanego.

Wszystkie szczegółowe informacje (łącznie z przystępnym filmem instruktażowym) dostępne są na stronie Portalu KRZ: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/.

W jaki sposób zgłosić wierzytelność w ramach postępowania upadłościowego Getin Noble Bank S.A.?

Wierzyciel Getin Noble Bank, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości (30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, tj. najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2023 r.) zgłosić przysługującą mu wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

Wierzyciel ma obowiązek zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym elektronicznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej jako: KRZ). Aby dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem KRZ trzeba posiadać w nim konto. 

Osoba fizyczna, w celu założenia konta w systemie KRZ, musi wejść w przeglądarce internetowej pod adres: https://prs.ms.gov.pl/krz i kliknąć pole "Zaloguj", a następnie Rejestracja. Po uzyskaniu dostępu do KRZ, a konkretniej do części KRZ przeznaczonej dla użytkowników zalogowanych, możliwe jest wypełnienie formularza przeznaczonego do zgłoszenia wierzytelności – jest to formularz o numerze 30048. 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się filmy instruktażowe, na których opisane jest jak założyć konto w systemie KRZ oraz jak dokonywać kolejnych czynności: Filmy instruktażowe – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Pomocny może tez być podręcznik użytkownika zarejestrowanego w KRZ, udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: Podręcznik użytkownika zarejestrowanego Modułu Tożsamość (ms.gov.pl)

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

  1. imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
  8. numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Zgłoszenie nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej i jest dla wierzyciela czynnością bezpłatną.

Do kogo skierować zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się do syndyka masy upadłości. Informacje o wyznaczonym syndyku zamieszcza się w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Jakie wieszytelności podlegają zgłoszeniu?

Zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym podlegają wierzytelności, które mają wartość majątkową, istnieją w chwili ogłoszenia upadłości oraz podlegają zaspokojeniu z majątku objętego masą upadłości. Zgłoszeniu podlegają zarówno wierzytelności pieniężne, jak i niepieniężne. Kredytobiorca Getin Noble Bank może zgłosić wierzytelność wynikającą z zapłaty przez niego środków w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej w CHF.

Termin do zgłoszenia wierzytelności

Termin do zgłoszenia wierzytelności wyznaczany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i wynosi 30 dni (w przypadku Getin Noble Bank termin ten mija 19 sierpnia 2023 r.) od obwieszczenia o upadłości w Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Do pism kierowanych do syndyka stosuje się odpowiednio przepis art. 165 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku nadanie przesyłki w placówce pocztowej nawet w ostatnim dniu upływającego terminu, sprawi że zostanie on zachowany.

 Opóźnienie w zgłoszeniu wierzytelności wiąże się z negatywnymi konsekwencjami! Poza ewentualnym brakiem możliwości zaspokojenia z funduszy masy upadłości spóźnione zgłoszenie wiąże się z koniecznością uiszczenia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego. W przypadku spóźnienia się ze zgłoszeniem wierzytelności, nawet przy braku winy po stronie wierzyciela, ponosi on zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego. Koszty te stanowią równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wierzyciel, który nie zgłosił swojej wierzytelności, co do zasady nie uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. Jego wierzytelność co prawda nie wygasa, ale do czasu zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego nie może być przymusowo dochodzona.

 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika