22.9.2010

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak karana jest korupcja?

Na czym polega korupcja?

Korupcją majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie jak i dla kogoś innego. Korzyść majątkowa to każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być nie tylko przyrost majątku, ale i wszystkie korzystne umowy np. pożyczka udzielona na korzystnych warunkach.

Korzyść osobista zaś jest to świadczenie o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica awansu, odznaczenie orderem, wyuczenie zawodu).

Sprzedajność i przekupstwo godzą w zasady bezstronności i jednakowego traktowania obywateli oraz w prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. Przedmiotem ochrony w obu przypadkach jest bezinteresowność osób pełniących funkcje publiczne oraz zaufanie społeczne do rzetelności działań instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, oraz instytucji publicznych w państwach obcych i organizacjach międzynarodowych.

Kto dopuszcza się łapownictwa?

Podmiotami przestępstwa korupcji w sektorze publicznym uregulowanego w art. 228-231 k.k. mogą być:

  • podmiot łapownictwa czynnego (przekupstwa) - tj. każda osoba, która wręcza (daje) bądź obiecuje udzielić łapówki w zamian za załatwienie interesującej ją sprawy w urzędzie czy instytucji przez osobę przyjmującą korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę.
  • podmiot łapownictwa biernego (sprzedajności) - tzn. funkcjonariusz publiczny lub osoba nie będąca funkcjonariuszem publicznym, ale pełniąca funkcję publiczną, przyjmująca (biorąca) łapówkę.

Jakie kary grożą za sprzedajność?

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę , podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega natomiast grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli ten czyn został popełniony w związku z naruszeniem przepisów prawa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Taka sama kara grozi również temu, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej alb jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.
Kto natomiast, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Karom powyższym podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkowom lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.

Ponatdo funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli zaś sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, chyba że ten czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa sprzedajności. Jeśli natomiast sprawca działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, to podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jakie kary grożą za przekupstwo?

Wedle Kodeksu karnego kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W wypadku mniejszej wagi sprawca, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jeżeli natromiast sprawca tego czynu działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

Wzmocnić przejrzystość państwa Minister Mariusz Kamiński i minister Maciej Wąsik zaprezentowali w projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, ale też wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd w polskim prawie, rozwiązań. (...)

Unia przeciw korupcji. Zapobieganie i karanie winnych

Unia przeciw korupcji. Zapobieganie i karanie winnych

Korupcja nadal stanowi problem w Europie. Dotyczy ona wszystkich państw członkowskich UE i kosztuje gospodarkę europejską około 120 mld euro rocznie. W ostatnich latach państwa Unii podejmowały liczne inicjatywy, lecz z różnym skutkiem. Priorytetem powinno być zapobieganie korupcji i karanie winnych - to niektóre wnioski zawarte w pierwszym sprawozdaniu Komisji Europejskiej Zwalczanie korupcji (...)

Korupcja po polsku

Korupcja po polsku

W najnowszym raporcie Transparency International dotyczącym korupcji na świecie w 2009 roku Polska znajduje się na 49 pozycji na 180 krajów. Wprawdzie w porównaniu do 2008 roku poprawiliśmy nasz wynik o dziewięć miejsc, jednakże w stosunku do innych krajów europejskich nadal daleko nam do czołówki. Wśród państw europejskich najmniejsza korupcja występuje (...)

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Osoby uprawnione według Prawa budowlanegoŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi (...)

Transition Facility 2006 „Poprawa działań antykorupcyjnych w Polsce” – sport bez korupcji

Transition Facility 2006 „Poprawa działań antykorupcyjnych w Polsce” – sport bez korupcji

W dn. 26 listopada 2008 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się konferencja z okazji zakończenia trzeciego projektu bliźniaczego pn. Transition Facility 2006 „Poprawa działań antykorupcyjnych w Polsce", realizowanego przez partnerów z Polski i Niemiec. Spotkanie było poświęcone przeciwdziałaniu zjawisku korupcji w środowisku sportowym.W konferencji udział (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Rozwoju. Działalność w (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. (...)

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

9 lipca w Centrum Zielna odbyła się konferencja zorganizowana przez UKIE oraz PKPP Lewiatan poświęcona prezentacji przygotowanego przez UKIE raportu „4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych". Jak podkreślił minister Mikołaj Dowgielewicz, „raport, który pokazuje obraz po 4 latach członkostwa Polski w UE jest bardzo (...)

Zarządzanie nieruchomościami po zmianach 22 września 2004 r.

Zarządzanie nieruchomościami po zmianach 22 września 2004 r.

22 września 2004r. to magiczna data dla tych, którzy na co dzień posługują się ustawą o gospodarce nieruchomościami. Tego dnia wchodzą w życie zmiany uchwalone już w ubiegłym roku w listopadzie.Kto może być zarządcą nieruchomości?Tak wcześniej, jak i teraz zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości. Jednak obecnie w (...)

Prezydenckie obietnice

Prezydenckie obietnice

Lech Kaczyński uważa, że zjawiskiem najbardziej utrudniającym inwestycje w Polsce jest korupcja, zwłaszcza w administracji. Prezydent zapowiedział "bezwzględną walkę" z tym zjawiskiem i reformę urzędów oraz sądownictwa gospodarczego. (...) Korupcja będzie zwalczana - powiedział prezydent - przez nowo powołane instytucje kontrolne, a także planowane uproszczenie przepisów i procedur (...)

Co powinieneś wiedzieć zanim pojedziesz na wymarzone wakacje? - ABC turysty

Co powinieneś wiedzieć zanim pojedziesz na wymarzone wakacje? - ABC turysty

Pierwszą podstawową rzeczą z jaką powinien zapoznać się każdy wybierający się na wakacje jest przewodnik turystyczny, który zapewnia turyście łatwy dostęp do wszelkich informacji przydatnych w czasie podróży. Przewodniki dostępne są w księgarniach całej Polski. W przewodniku można znaleźć wiadomości topograficzne, krajoznawcze i praktyczne, a w niektórych w blokach (...)

Bezwzględna walka z pedofilią!

Bezwzględna walka z pedofilią!

Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat,  najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, koniec z karami „w zawiasach” dla zwyrodnialców, ochroną karną przed czynami pedofilskimi zostaną objęte dzieci do 16 roku życia, a nie jak dziś do 15, a  w „rejestrze (...)

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

  22 września 2004 r. zmieniło się szereg regulacji dotyczących pośrednictwa nieruchomościami. Zaczęły one obowiązywać równolegle ze zmianami w zarządzie nieruchomościami oraz w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Kto może zostać pośrednikiem? Większość warunków, jakie musi spełnić osoba fizyczna, starająca się o nadanie licencji zawodowej pośrednika w obrocie (...)

Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych

Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych

W ostatnim czasie Unia Europejska zaczęła zwracać coraz większą uwagę na doniosłość danych pozafinansowych firm w takich obszarach jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, poszanowanie praw człowieka, a także przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Celem umożliwienia porównania powyższych informacji i określenia spójnych standardów Parlament Europejski (...)

Zmiany w kodeksie karnym

Zmiany w kodeksie karnym

Od 1 lipca 2003r. zmienia sie kodeks karny. Zmiany wprowadzone ustawa o zmianie kodeksu karnwego wprowadzają także zmiany w innych ustawach karnych, jednakże zmiany w kodeksie karnym sa najbardziej istotne.Zmiany obejmują kwestie związane z orzekaniem przepadku mienia uzyskanego za pomoca przestępstwa oraz innych korzyści uzyskanych w związku z popełnieniem przestępstwa. Zmiany dotyczą także (...)

MON rozpoczyna wdrażanie programu przeciwdziałania korupcji

MON rozpoczyna wdrażanie programu przeciwdziałania korupcji

Wśród zadań, które stoją przed MON w związku z realizacją rządowego programu, jest m.in. wdrożenie mechanizmu oceny zagrożeń i ryzyk, stworzenie wykazu stanowisk zagrożonych korupcją oraz opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom. W tym roku MON rozpoczyna realizację rządowego programu przeciwdziałania korupcji - poinformowała we wtorek wiceminister Beata (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej wyeliminowanie nadużyć związanych z karą więzienia w zawieszeniu. Celem projektu jest (...)

Korupcyjne doświadczenia Polaków oraz ich stosunek do łapownictwa

Korupcyjne doświadczenia Polaków oraz ich stosunek do łapownictwa

Zdecydowana większość Polaków (89%) uważa, że korupcja stanowi duży problem w naszym kraju. Co więcej, tylko 14% badanych dostrzega zmniejszanie się od dwóch lat zakresu tej patologii, dwukrotnie więcej zaś (30%) - jej rozszerzanie. Najbardziej skorumpowane dziedziny życia społecznego to - zdaniem ankietowanych - polityka oraz służba zdrowia, a w dalszej kolejności również sądownictwo (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone do tego wniosku. Przygotowania niezbędnej dokumentacji wymaga dość dużo czasu, warto więc rozpocząć (...)

Będzie strażnik przeciw korupcji?

Będzie strażnik przeciw korupcji?

Czego dotyczy projekt?  Korupcja nie jest żadnym odkryciem rodzimym i nowym, lecz skala i rozmiar, jakie to zjawisko przybrało w III Rzeczypospolitej, wywołuje od dłuższego czasu kategoryczny sprzeciw społeczeństwa. Rządowy projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przewiduje utworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego - specjalnej służby do spraw zwalczania korupcji (...)

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Sejm zajął się projektem zmian w Kodeksie karnym przygotowanym przez Radę Ministrów. Przewiduje on m.in. zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz z użyciem przemocy oraz rozszerzenie granic obrony koniecznej. Zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Jedną z najważniejszych zmian jest zaostrzenie kar, zwłaszcza za (...)

CBA będzie mogło śledzić każdego?

CBA będzie mogło śledzić każdego?

CBA bez zgody sądu zbierze dane o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych czy preferencjach seksualnych nie tylko polityków, ale każdego z nas. Może to stanowić zamach na wolności obywatelskie – alarmują eksperci. - Służbom trzeba patrzyć na ręce i trzymać krótko na smyczy. Jak się zerwą, to będzie to bardzo szkodliwe dla obywateli – ostrzega prof. (...)

Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?

Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?

  Że jazda po pijanemu jest surowo karana, to każdy wie; jednak już mniej osób zdaje sobie sprawę, iż również inne specyfiki spożyte zanim zasiądzie się za kierownicą mogą być przyczyną takiego samego wyroku sądu karnego. Co jest karalne? Art. 178a Kodeksu karnego przewiduje, iż każdy kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem (...)

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Bezpieczeństwo bez kompromisów Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych - Komisja Europejska podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób kadrowy. dodajDoknrtodocid('a684860002','317'); O jakie "wysokie stanowiska państwowe" chodzi? Ustawę (...)

5 lat w kolejce do zabiegu

5 lat w kolejce do zabiegu

1824 dni. 5 lat. Tyle musi czekać pacjent na zabieg wszczepienia endoprotezy w polskim szpitalu. Najwyższa Izba Kontroli zbadała dostępność usług medycznych w szpitalach na oddziałach ortopedycznych, urologicznych i neurochirurgicznych. Wyniki kontroli wykazują na nierzetelność prowadzenia list, wpisywanie osób spoza kolejek, brak prawidłowej kwalifikacji pacjentów do zabiegów. Jak (...)

Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

O czym powinni pamiętać wszyscy kierowcy? Marek Zagórski, minister cyfryzacji, podpisał komunikat, dzięki któremu od 1 października 2018 r. kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC (potwierdzenia ubezpieczenia). Do tego czasu kierowca, który nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny (...)

Reforma kodeksu karnego

Reforma kodeksu karnego

Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy. Temu ma służyć przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości kompleksowa reforma Kodeksu karnego. Bezpieczeństwo dla Polaków Projekt (...)

Korupcja to choroba - kampania MSWiA o tym jak jej zapobiegać i leczyć

Korupcja to choroba - kampania MSWiA o tym jak jej zapobiegać i leczyć

W dn. 26 czerwca 2008 r. ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna MSWiA mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej o zjawisku korupcji. Akcja jest realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie działań antykorupcyjnych w Polsce", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środków Przejściowych 2005 (Transition Facility (...)

Syndycy muszą być licencjonowani

Syndycy muszą być licencjonowani

10 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka. Określa ona zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji. Licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Jaki (...)

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Witold Bańka zaprezentował opracowany w Ministerstwie Sportu i Turystyki Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych Minister Sportu i Turystyki zlecił przeprowadzenie badania pt. Analiza działalności polskich związków sportowych w sportach olimpijskich. Potwierdziło ono krytyczną ocenę jakości zarządzania w PZS, wskazując na liczne problemy występujące (...)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wdraża system przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wdraża system przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym

Częścią systemu jest szkolenie w formie e-learningu, którym objęci są pracownicy resortu, czyli około 800 osób. Szkolenie trwa do 18 grudnia 2013 r. i jest realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Szkolenie pt. Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej obejmuje wszystkich pracowników MSW, którzy po zakończeniu szkolenia obowiązkowo będą musieli zdać (...)

Perspektywy rozszerzenia UE

Perspektywy rozszerzenia UE

Unia Europejska może niedługo liczyć 28 państw członkowskich - Chorwacja jest gotowa do przystąpienia. Ze sprawozdania na temat krajów aspirujących do członkowstwa w UE wynika, że Chorwacja mogłaby zakończyć negocjacje w sprawie przystąpienia do UE jeszcze przed końcem 2009 r. Oznacza to, że ta była jugosłowiańska republika licząca 4,4 mln obywateli jest na dobrej drodze do (...)

Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

Żeby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba spełniać określone warunki, a ponadto zdać z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:ma obywatelstwo (...)

Jak uzyskać licencję syndyka?

Jak uzyskać licencję syndyka?

Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji - określa uchwalona przez Sejm 9 maja br. ustawa o licencji syndyka. Teraz trafiła ona ponownie do Sejmu z poprawkami Senatu. W myśl ustawy, licencja będzie uprawniała do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia (...)

Wiceminister Szejnfeld przeciwko korupcji i błędom urzędników

Wiceminister Szejnfeld przeciwko korupcji i błędom urzędników

Ograniczenie liczby błędnych decyzji administracyjnych, zmniejszenie stopnia zagrożenia korupcyjnego, a przez to podniesienie jakości pracy urzędów i zwiększenie zaufania obywatela do państwa - to główne cele projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Projekt jest autorskim pomysłem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. (...)

Komisja Europejska zamraża fundusze dla Bułgarii

Komisja Europejska zamraża fundusze dla Bułgarii

Komisja Europejska (KE) zdecydowała w środę (23 lipca br.) o zamrożeniu ponad 500 mln euro funduszy unijnych przeznaczonych dla Bułgarii w reakcji na problemy korupcyjne w tym kraju.KE wycofała też akredytację dla dwóch rządowych agencji w Bułgarii zajmujących się dystrybucją jeszcze przedakcesyjnych funduszy unijnych PHARE i ISPA, do jakich kraj ten, który wszedł do UE (...)

Nagroda za najlepszy pomysł na ograniczanie biurokracji

Nagroda za najlepszy pomysł na ograniczanie biurokracji

Komisja Europejska w ramach programu na rzecz zmniejszenia ilość formalności wynikających z przepisów prawa europejskiego zainicjowała otwarty konkurs. W konkursie mogą brać udział zarówno obywatele, jak i firmy, organizacje biznesowe, władze publiczne, organizacje pozarządowe oraz wszystkie inne podmioty.  Celem konkursu jest wyróżnienie nowych metod wdrażania (...)

Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy

Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy

Sądy nie zawsze będą zabierać pijanym rowerzystom prawo jazdy. Obowiązkowo zakażą im jedynie kierowania jednośladem. Obecnie sędziowie nie mają takiej możliwości, a rowerzysta, który wypił kilka piw, ma zakaz jeżdżenia na jednośladzie i traci jednocześnie prawo jazdy. Tak samo jest w przypadku osób jadących po zażyciu narkotyków czy takich, którzy np. (...)

Projekt ustawy o wolontariacie

Projekt ustawy o wolontariacie

Obecnie w naszym kraju nie ma przepisów, które poświęcone są wyłącznie wolontariuszom. Rząd opracował projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracę jako wolontariusz może podjąć osobą pełnoletnia, nie karana. Powinna ona spełniać takie same wymogi, dotyczące kwalifikacji czy wykształcenia, jak inni pracownicy placówki, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mediator w sprawie karnej

Mediator w sprawie karnej

Pokrzywdzony z powodu niewypłacania pensji przez spółkę z o.o. (przez prezes) złożył zawiadomienie do prokuratury i już skierowano przeciwko tej osobie akt oskarżenia do sądu. Pokrzywdzony otrzymał (...)

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Prowadzę firmę szkoleniową z zakresu BHP jako osoba fizyczna. Czy mogę organizować kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR? Jakie wymogi muszę spełnić i na czym polega egzamin? Prowadzenie (...)

Audyt wewnętrzny w gminie

Audyt wewnętrzny w gminie

Pracuję w Spółce z o. o. (będąca własnością Urzędu Gminy), dostałam propozycje pracy na stanowisku pracy Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy. Obecnie nie posiadam odpowiednich uprawnień (...)

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Na jakiej podstawie zarządza się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego? Nigdy nie byłam karana ani też nigdy nie weszłam w konflikt z prawem, dlaczego więc jedynie na podstawie stwierdzenia jednej (...)

Termin zgłoszenia spadku do urzędu

Termin zgłoszenia spadku do urzędu

Moja mama postanowieniem sądu odziedziczyła po swojej siostrze, która zmarła w marcu 2007 roku, konta bankowe. Postanowienie sądu, które zostało odebrane 3-ego października, wystawione było dnia (...)

Niekaralność a zatarcie skazania

Niekaralność a zatarcie skazania

Jednym z wymagań uzyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorcę jest złożenie oświadczenia o niekaralności. Przedsiębiorca (lub członek zarządu w przypadku sp. z o. o. i S.A.) pisze, że nie (...)

Definicja czynu przepołowionego

Definicja czynu przepołowionego

Wiem, że to może to brzmi śmiesznie...ale ja się tym ogromnie przejęłam. Wczoraj w hipermarkecie X podczas zakupów (kupiłam parę wartościowych rzeczy) ale ....ukradłam majtki w cenie 1.50 zł. (...)

Udowodnienie przestępstwa korupcji

Udowodnienie przestępstwa korupcji

W jaki sposób mam udowodnić stronniczość policji, podczas gdy przyjechała na miejsce zdarzenia zainteresowała się znajomym a moją osobę uznała za winną, w jaki sposób na rozparawie zarzucić (...)

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Kilka lat temu zgłosiłem do prokuratury przestępstwo przeciwko osobie polegające na niewypłaceniu należnych mi pieniędzy wynikających z umowy pomiedzy mną a spółką cywilną tego dłużnika (...)

Przywłaszczenie prawa majątkowego

Przywłaszczenie prawa majątkowego

Żona domagała się zasądzenia o byłego małżonka w sprawie o podział majątku wspólnego spłaty z jej majątku odrębnego poczynionego na wkład spółdzielczego mieszkania lokatorskiego, którego (...)

Fałszywa opinia biegłego

Fałszywa opinia biegłego

Biegli z dziedziny fonoskopii wydali opinię, która stwierdza, że głos zawarty na dowodowych kasetach jest moim głosem, co jest absolutnie nieprawdą. Opinie tych biegłych przesłałem do innego biegłego (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Zasada zakazu anatocyzmu w prawie bankowym

Zasada zakazu anatocyzmu w prawie bankowym

Czy bank może naliczać odsetki karne od kwoty głównej powiększonej o odsetki karne, czyli odsetki od odsetek? Sprawa dotyczy linii debetowej. Jakie przepisy regulują nadmierne odsetki? Generalnie (...)

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

Cudzoziemiec ob. Tajlandii posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce oraz prawo jazdy wydane w Tajlandii. Czy cudzoziemiec ob. Tajlandii posiadający prawo tymczasowego pobytu w Polsce może starać (...)

Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

W wyniku ujawnionych przez moją osobę poważnych uchybień Prokuratora Prokuratury Rejonowej, Prokuratura Apelacyjna wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko temu prokuratorowi. Prokurator, o (...)

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez (...)

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zmarła osoba mająca podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie. Postępowanie spadkowe przeprowadzono w USA. Czy takie postanowienie o nabyciu spadku będzie ważne przed sądem polskim? Czy sąd (...)

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Chcę wziąć ślub cywilny z obywatelką Ukrainy. Po ślubie chcemy zamieszkać w Polsce. Ona jest po rozwodzie i ma syna w wieku 17 lat (studiuje), w kwietniu 2008 r. będzie miał 18 urodziny. Czy jest (...)

Spadek po obywatelu niemieckim

Spadek po obywatelu niemieckim

Moja Matka ma brata za granicą w Niemczech, który zmarł, był obywatelem Niemieckim zrzekł się obywatelstwa Polskiego w latach 60- tych wyjechał z żoną do Niemiec i tam się osiedlił. Brat mojej (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano (...)

Podstawy naliczania odsetek karnych

Podstawy naliczania odsetek karnych

Czy bank miał prawo naliczać mi odsetki ustawowe i karne w trakcie trwania umowy kredytowej, czy mógł to zrobić kiedy zakończył się okres kredytu? W paragrafie 1 umowy kredytowej zostało zapisane: (...)

Spadek otwarty za granicą

Spadek otwarty za granicą

We wrześniu zmarła babka mojego męża. Przez okolo 20 lat mieszkała na stałe w Stanach. Zostawiła dużą sumę i podzieliła ją na wnuki i dzieci.To były pieniądze z ubezpieczenia. Jej syn poleciał (...)

Odsetki od zobowiązań z tytułu WNT

Odsetki od zobowiązań z tytułu WNT

Jesteśmy spółką z o.o. Materiały do produkcji zakupujemy również u dostawców zagranicznych (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Część płatności regulowana jest po ustalonych (zaznaczonych (...)

Wymiana prawa jazdy uzyskanego w Irlandii

Wymiana prawa jazdy uzyskanego w Irlandii

Witam. Posiadam prawo jazdy wydane w Irlandii. Czy jeżeli zdecyduję się na wymianę tego prawa jazdy na polskie, to będę mógł zachować obecne? Gdyby prawo jazdy wydane za granicą nie uprawniało (...)

Wypłata odszkodowania a brak wyroku karnego

Wypłata odszkodowania a brak wyroku karnego

Umorzono postępowanie karne o zniszczenie mienia wobec braku wniosku o ściganie od osoby uprawnionej. Jednakże po pół roku od umorzenia osoba teoretycznie uprawniona zwróciła się do ubezpieczyciela (...)

Zmiana zakładu karnego dla skazanego

Zmiana zakładu karnego dla skazanego

Syn odbywa karę pozbawienia wolności 6 lat w Rawiczu. Mieszkamy we Włocławku, gdzie znajduje się również zakład karny i chciałabym przenieść syna do Włocławka. Co muszę zrobić i jakie do (...)

Niezastosowanie się do znaku zakaz zatrzymywania

Niezastosowanie się do znaku zakaz zatrzymywania

Jechałem samochodem w strefie zamieszkania i nie zastosowałem się do znaku zakaz zatrzymywania. Czy popełniłem wykroczenie w myśl art. 92 kw i czy dostanę punkty karne? Art. 92 Kodeksu wykroczeń (...)

Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

Pół roku temu przekroczyłem prędkość i fotoradar zrobił mi zdjęcie. Teraz policja chce mnie ukarać mandatem za tamto wykroczenie. Po jakim okresie od wykroczenia policja może ukarać mandatem (...)

Dziedziczenie nieruchomości przez cudzoziemca

Dziedziczenie nieruchomości przez cudzoziemca

Czy przysługuje mi jako obywatelowi Niemiec prawo do dziedziczenia domu w Polsce po moich rodzicach, którzy są obywatelami polskimi ? Po pierwsze należy się zastanowić, czy Pytający nie jest (...)

Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

Posiadam tzw. provisional driving licence wydane w Irlandii (do czasu zdania egzaminu z jazdy nie mogę poruszać się po autostradach) czy jest możliwość wymienienia go u nas na prawo jazdy polskie? (...)

FORUM PRAWNE

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Korupcja w DNA badaniach

Korupcja w DNA badaniach Czy to mozliwe....?????????? Czy ktos slyszal cos o przekretach w wynikach badan DNA ???? U.r. ozenilem sie, poniewaz moja dziewczyna byla w ciazy... - Jak sie pozniej okazalo (...)

K O R U P C J A

K O R U P C J A Jets wiele problemów z tym związnaych. Chetnei z WAmi o tym podyskutuje. Akurat bronie niedługo doktorat z tego zagadneinia a wujeciu prawnbiczym. Na poczatke jedno zagadnienie do przemyslen;) (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

osoba karana definicja

osoba karana definicja Witam. Pytanie mam następujące: Czy osoba skazana na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, ewentualnie grzywnę jest według prawa osobą karaną ? Które akty prawne to (...)

Oskarżony z Art 190 kk - Jak mam się bronić ???

Oskarżony z Art 190 kk - Jak mam się bronić ??? Za kilka dni mam sprawę jako oskarżony o grożenie sąsiadowi czyli z art 190 / grożba karalna /. Facet zaczepiał na klatce schodowej moją żonę (...)

Fałszywe zeznania

Fałszywe zeznania Właśnie otrzymałam pismo z sądu z informacją, że mój mąż, z którym się rozwodzę (alkoholizm męża, znęcanie się nad rodziną, wyrok za znęcanie się), powołał kilka (...)

Przedawnienie wyroku

Przedawnienie wyroku Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia (...)

Nielegalne oprogramowanie

Nielegalne oprogramowanie Jestem włascicielką kawiarenki internetowej. Parę tygodni temu miałam rewizję przeprowadzoną przez policję. Zatrzymano jeden twardy dysk i 20 płyt. Na płytach była głównie (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Interesuje mnie aplikacja kuratorska

Interesuje mnie aplikacja kuratorska Jakie szanse ma zwykły prosty człowiek z ulicy (bez pleców itp.) na aplikację kuratorską? Nie mam (niestety) znajomości, a chciałabym złożyć podanie, tylko (...)

art. 267 par. 1 KK-pytania, pomocy!!!

art. 267 par. 1 KK-pytania, pomocy!!! Witam. Jakiś czas temu nie do końca będąc świadomą że to przestępstwo, za namową koleżanki z pracy zgrałyśmy zdjęcia naszej szefowej z jej laptopa. Nie (...)

proszę o pomoc

proszę o pomoc Dzień dobry! Jestem początkującą dziennikarką, piszącą obecnie na temat wykorzystywania seksulnego dzieci.Poszukuję osoby, która nosi w sobie to brzemie i zechcialaby udzielić (...)

domofon i problemy

domofon i problemy Poszukuję pomocy w sprawie domofonu. Mieszkam kilkanaście lat w starym osiedlu. W bloku w mojej klatce, jak się wprowadzałem był domofon. Został zniszczony około 10 lat temu. (...)

K o r u p c j n a zmowa

K o r u p c j n a zmowa Zastanawialiście się kiedyś, czy jesteście tatusiami swoich pociech? a zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy jesteście tatusiami swoich pociech, pomimo że wyszło na (...)

jak sprawdzić czy osoba jest karana?

jak sprawdzić czy osoba jest karana? jak sprawdzić czy osoba jest karana?

Lokatorzy jak sie ich pozbyc?

Lokatorzy jak sie ich pozbyc? Mianowicie chodzi o to: Mój znajomy ma dom który jest na niego,jest jego wlascicielem, ale mieszka w nim jeszcze jego siostra z mezem i dziecmi,sa tam zameldowani, ale dzieki (...)

Porady prawne