2.3.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Ogólnie mówiąc, zobowiązanie podatkowe podatnika może powstać albo z mocy prawa, albo przez doręczenie decyzji organu podatkowego. Czym są w ogóle zobowiązania podatkowe? Jakie są sposoby powstawania zobowiązań podatkowych?

Zobowiązania podatkowe - co to takiego?

Zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej, obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Jest to więc obowiązek abstrakcyjny, niedookreślony co do konkretnego podmiotu, konkretnego przedmiotu i wysokości zobowiązania, a także miejsca, terminu i sposobu zapłaty. Jest to abstrakcyjny obowiązek poniesienia świadczenia podatkowego związany przez przepis ustawy z zaistnieniem pewnego stanu faktycznego. Tylko ustawa może określać, jakie zjawiska lub zdarzenia powodują powstanie obowiązku podatkowego - tzn. moment powstania obowiązku podatkowego musi wynikać z przepisów rangi ustawowej. Obowiązek podatkowy pojawia się (z mocy prawa), gdy ustawowo określony podmiot znajdzie się w ustawowo określonej sytuacji, będącej podstawą opodatkowania.

Przyjmuje się w literaturze przedmiotu, że już z chwilą powstania obowiązku podatkowego powstaje stosunek podatkowoprawny - czyli prawnie określone relacje (więzi) łączące podatnika i ew. inne podmioty (np. płatnika) ze związkiem publicznoprawnym (tj. Skarbem Państwa bądź jednostką samorządu terytorialnego) reprezentowanym przez organy podatkowe, których treścią są wzajemne prawa i obowiązki związane przeze wszystkim z zapłatą podatku (np. z jego ustaleniem, określeniem, pobraniem itd.). 

Zgodnie z art. 5 Ordynacji podatkowej, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Przepisy prawa podatkowego to termin szerszy niż przepisy ustawy, gdyż obejmuje także przepisy podustawowe.

Zobowiązanie podatkowe jest zatem prawnym następstwem obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe stanowi więc konkretyzację („zindywidualizowanie”) obowiązku podatkowego - pod względem przedmiotowym, wielkościowym i podmiotowym.

Zobowiązanie jest konsekwencją prawną obowiązku podatkowego i jego konkretyzacją. Zobowiązanie powstaje wówczas, gdy można udzielić odpowiedzi na pytania:

  1. kto konkretnie jest zobowiązany, czyli podmiot, i wobec kogo;
  2. ile jest zobowiązany zapłacić, czyli wysokość zobowiązania podatkowego;
  3. kiedy – czyli termin;
  4. gdzie i w jaki sposób należy zapłacić podatek.

Zobowiązanie podatkowe zaistnieje wówczas, gdy można określić podmiot podatkowy, przedmiot i podstawę opodatkowania, skalę i stawki podatkowe oraz warunki techniczne związane z jego poborem, a więc wówczas gdy można wskazać wszystkie elementy techniczne podatku i jego wysokość. Treścią zobowiązania podatkowego jest zapłacenie podatku. Z chwilą powstania zobowiązania podatkowego konkretny podatnik staje się dłużnikiem, a związek publicznoprawny - wierzycielem konkretnej kwoty podatku.

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

W art. 21 Ordynacji podatkowej opisano dwa sposoby powstawania zobowiązań podatkowych. Art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;

2) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Pierwszy sposób, najczęściej występujący w praktyce, charakteryzuje się tym, że w powstaniu zobowiązania nie bierze udziału organ podatkowy, powstaje ono z mocy prawa (ex lege). W polskim systemie dominują zobowiązania podatkowe powstające z mocy samego prawa, bez konieczności prowadzenia postępowania podatkowego, jak np. w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, akcyzy czy VAT. Wysokość podatku przy tym sposobie powstawania zobowiązań wynika wprost z ustawy i da się ustalić na podstawie ustawy, a jest wyliczana dokładnie przez: samoobliczenie (przez podatnika) albo przez wyliczenie podatku przez płatnika, który go pobiera.

Natomiast w drugim przypadku zobowiązanie podatkowe powstaje w wyniku działania organu podatkowego – wydania decyzji ustalającej, która jest decyzją konstytutywną (czyli taką, która powoduje, że między stronami powstaje ex nunc nowy (z chwilą obecną) stosunek prawny albo stosunek już poprzednio istniejący ulega likwidacji lub zmianie). 

Tak więc, wśród decyzji organów podatkowych można odpowiednio wyróżnić – co do zasady – dwa rodzaje decyzji wymiarowych:

1)      decyzję mającą charakter deklaratoryjny (decyzja określająca),

2)      decyzję mającą charakter konstytutywny (decyzja ustalająca).

Porady prawne

Decyzja mająca charakter deklaratoryjny (decyzja określająca) 

W tym przypadku przekształcenie obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe nastąpiło z mocy prawa. Zobowiązanie podatkowe powstało z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Decyzja mająca charakter deklaratoryjny stwierdza tylko, że powstało zobowiązanie podatkowe oraz określa jego wysokość. Generalnie doręczenie takiej decyzji nie powoduje powstania nowych praw i obowiązków podatkowych. Decyzje takie organy podatkowe wydają w wyniku zakwestionowania prawidłowości obliczenia przez samego podatnika (ew. płatnika) podatku lub gdy obliczenia takiego podatnik nie dokonał. 

Jeżeli zobowiązanie podatkowe powstaje na skutek zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, a przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, to podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty[1].

Jeżeli jednak w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, to organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Podobnie jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, to organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym[2]. Decyzja określająca jest decyzją deklaratoryjną, tzn. nie tworzy ani nie zmienia stanu prawnego, organ tylko autorytatywnie stwierdza w niej, że między stronami istnieje (lub nie) stosunek prawny o określonej treści i że w związku z tym strony mają (lub nie) wobec siebie takie a takie prawa i obowiązki. Deklaratoryjny charakter aktu administracyjnego oznacza, że decyzja potwierdza (stwierdza) istniejący już stan prawny, gdy istnieje potrzeba jego potwierdzenia, bo np. na tle tego stosunku istnieje spór – czy on istnieje, czy też nie. Zadaniem aktów deklaratoryjnych jest potwierdzenie (ew. skonkretyzowanie) skutków prawnych, które wynikają wprost z ustawy i są przez nią zdeterminowane. Przyjmuje się, że akt deklaratoryjny obowiązuje ex tunc (tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jego wydania), jak np. decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (zobowiązanie podatkowe wynika z samego prawa, a taka decyzja jest wydawana, gdy podatnik nie zapłacił należnego podatku).

Podobnie w przypadku zaliczek na podatek[3] - jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, to organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie – odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek. Zasady te stosuje się odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i usług, a od początku 2016 r. mają zastosowanie także do zaliczek na specjalny podatek węglowodorowy. Te same zasady[4] stosuje się odpowiednio, gdy podatnik obowiązany jest do zapłaty podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez złożenia deklaracji, a obowiązku tego nie wykonał w całości lub w części.

Jeśli zatem podatnik nie dokonał zapłaty podatku czy zaliczki lub zapłacił go, ale w niepełnej wysokości, to właściwy organ podatkowy wszczyna postępowanie, którego efektem jest wydanie decyzji określającej o charakterze deklaratoryjnym. Stwierdza ona jedynie, że zobowiązanie powstało oraz jego prawidłową wysokość, nie wpływa natomiast na moment powstania zobowiązania. 

Decyzja mająca charakter konstytutywny (decyzja ustalająca) 

Decyzja taka tworzy stosunek prawny zobowiązania podatkowego, określając wierzyciela i dłużnika, przedmiot, a także treść tego stosunku. Organ wydający taką decyzję dokonuje wymiaru podatku – obowiązek podatkowy zostaje przekształcony w konkretne zobowiązanie podatkowe ustalone w tej decyzji. Zobowiązanie to powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, a nie wydania jej. Chodzi o takie podatki, które płaci się dopiero po otrzymaniu decyzji organu podatkowego, a więc po dokonaniu pewnych czynności proceduralnych przez organ podatkowy, jak np. w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej czy zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego przez osoby duchowne albo w przypadku podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości - ale tylko wymierzanych osobom fizycznym (np. decyzją w formie tzw. nakazu płatniczego - dopóki podatnik nie otrzyma takiej decyzji, nie musi płacić podatku), albo w przypadku podatku od spadków i darowizn od spadku, gdy przekazuje się deklarację wskazującą, co weszło w skład masy spadkowej i jaka jest jej wartość, a organ ustala wtedy, czy i w jakiej wysokości powstaje zobowiązanie podatkowe. Ten sposób powstania zobowiązania podatkowego jest też charakterystyczny dla tzw. sankcji podatkowych, w tym wymierzania 75% podatku dochodowego od dochodów nieujawnionych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201). 


[1] Art. 21 § 2 Ordynacji podatkowej. 

[2] To ważne zastrzeżenie wprowadza art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej.

[3] Art. 53a § 1 Ordynacji podatkowej.

[4] Czyli art. 21 § 3 i art. 53a Ordynacji podatkowej.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak powstają zobowiązania podatkowe?

Jak powstają zobowiązania podatkowe?

Czym jest "zobowiązanie podatkowe"? Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

W odróżnieniu od cywilistycznej instytucji przedawnienia, gdzie upływ terminu przedawnienia zobowiązania wiąże się jedynie z odpowiednim zarzutem, w systemie prawa podatkowego skutkiem przedawnienia jest w ogóle brak możliwości dochodzenia zobowiązania - zobowiązanie wygasa lub (...)

Odsetki od zaległości podatkowej

Odsetki od zaległości podatkowej

Problematyka terminu zapłaty podatku wiąże się z dwojakiego rodzaju zagadniami. Pierwsze z nich dotyczy terminu w którym podatek powinien być zapłacony przez podatnika, natomiast drugie ustalenia momentu, w którym zapłata ta zostaje uznana za prawnie skuteczną. Ustalenie terminu (...)

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Przyczyny wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.   Zgodnie z prawem zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek: zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw (...)

Zasady zwrotu nadpłaty podatku

Zasady zwrotu nadpłaty podatku

Każdy podatnik z niecierpliwością czeka na zwrot nadpłaconego podatku, natomiast nie wszyscy z nich wiedza, na jakich zasadach oraz kiedy ten zwrot powinien nastąpić. Wypełnieniu tej luki, w wiedzy podatników, ma służyć poniższy artykuł. Zgodnie z art. 72 Ordynacji podatkowej (dalej (...)

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty (...)

Będzie abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą!

Będzie abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą!

Rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe dla Polaków pracujących za granicą. Premier Donald Tusk przedstawił założenia opracowanego w Ministerstwie Finansów projektu ustawy, zmierzające do wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów Polaków (...)

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nowelizacja ma wejść w życie w zasadzie 1.09.2005 r., ale przepisy dotyczące deklaracji elektronicznych – 16.08.2006 r., a regulacje w sprawie porozumień cenowych i sposobu zaokrąglania – 1.01.2006 r. Udział organizacji społecznej Nowością będzie możliwość uczestniczenia (...)

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego obowiązują również małego podatnika?  Ustawodawca określił wiele szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, uzależnionych np. od terminu płatności czy chwili wykonania usługi. Dotyczą one (...)

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny (...)

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Po serii artykułów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, nadszedł czas by przybliżyć tematykę odpowiedzialności (...)

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki wobec US i ZUS - opinia prawna

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki wobec US i ZUS - opinia prawna

Stan faktyczny  W 2000 roku założyłem jednoosobową spółkę z o. o., której byłem prezesem. Spółka początkowo prosperowała bardzo dobrze, jednakże ok 2005 roku pojawiły się problemy w postaci zadłużenia w US i ZUS - ie. Wprawdzie ogółem wartość majątku (...)

Problematyka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki na postawie 299 ksh a wygaśnięcie jego mandatu.

Problematyka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki na postawie 299 ksh a wygaśnięcie jego mandatu.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki uregulowana jest w art. 299 ksh i ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze deliktowym.[1] Tym samym jest odpowiedzialnością własną członka zarządu dłużnej spółki za szkodę wyrządzoną wierzycielowi. (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Unia Europejska w walce z kryzysem finansowym

Unia Europejska w walce z kryzysem finansowym

Unia Europejska podjęła w ostatnim czasie szereg działań, które mają na celu zapobieżenie skutkom światowego kryzysu finansowego. Już pod koniec października amerykańscy i europejscy przywódcy zaplanowali zwołanie serii spotkań na szczycie poświęconych sytuacji na światowych (...)

Klastry przedsiębiorstw rodzinnych w projekcie

Klastry przedsiębiorstw rodzinnych w projekcie

W Sejmie znalazł się projekt ustawy o klastrze przedsiębiorstw rodzinnych. Czym jest ów proponowany klaster? Celem projektu ustawy w zamierzeniu wnioskodawców jest stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach. Jest to nowy sposób włączania ułamkowych (...)

Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży - opinia prawna

Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży - opinia prawna

 Stan faktyczny Przywieziono mi towar, przedstawiono fakturę, sprawdziłem towar, podpisałem, "że towar sprawdziłem”, ale nie, że odbieram fakturę czy że towar otrzymałem, kierowca zabrał papier i zamiast wyładować towar odjechał. Zostałem z fakturą (zawierającą błędny (...)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym (...)

Ordynacja podatkowa do gruntownej nowelizacji...

Ordynacja podatkowa do gruntownej nowelizacji...

Jakimi projektami zajmuje się teraz Sejm? Projekty 10 ustaw mających na celu nowelizację przepisów Ordynacji podatkowej rozpatrywane są przez Sejm wspólnie.Jakie zmiany przewidują poszczególne proponowane projekty nowelizacji Ordynacji podatkowej?Komisyjny (...)

Ordynacja podatkowa do gruntownej nowelizacji...

Ordynacja podatkowa do gruntownej nowelizacji...

Jakimi projektami zajmuje się teraz Sejm? Projekty 10 ustaw mających na celu nowelizację przepisów Ordynacji podatkowej rozpatrywane są przez Sejm wspólnie.Jakie zmiany przewidują poszczególne proponowane projekty nowelizacji Ordynacji podatkowej?Komisyjny (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony (...)

Nowa Ordynacja podatkowa

Nowa Ordynacja podatkowa

Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2019 r. projekt ustawy Ordynacja podatkowa (wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika) – dokumenty przedłożone przez ministra finansów. Proponowane przepisy mają służyć (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?

Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?

Gdzie uregulowane są opinie zabezpieczające? Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązują przepisy umożliwiające Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzona procedura przewiduje również możliwość wystąpienia do Szefa (...)

Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

Podatnicy, którzy składali wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej (których stanowisko w sprawie zostało potwierdzone w wyniku braku odpowiedzi organu podakowego w terminie), bądź dysponujący taką interpretacją mają wątpliwości, co dzieje się z (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek (...)

Uszczelnienie systemu podatków dochodowych

Uszczelnienie systemu podatków dochodowych

Nowelizacja implementuje przepisy dyrektywy w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania poprzez wprowadzenie: preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez (...)

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Czego i kogo przede wszystkim dotyczy projekt ustawy? Na bazie doświadczeń wynikających ze stosowania ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa powstał rządowy projekt zmian tych regulacji, które w obecnie obowiązującym kształcie utrudniają realizację zadań kontroli (...)

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

Można pytać o wykładnię planowanych działań gospodarczych Ważna wiadomość dla podatników, którzy planują działalność gospodarczą, a mają wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych. Od 1 lipca br. podatnicy mogą w interpretacji zapytać organ podatkowy zarówno o (...)

Program współdziałania dla dużych podatników

Program współdziałania dla dużych podatników

1 lipca br. ruszył Program Współdziałania Przepisy w zakresie współdziałania zostały wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Program jest adresowany wyłącznie (...)

Propozycje dotyczące interpretacji podatkowych i nie tylko...

Propozycje dotyczące interpretacji podatkowych i nie tylko...

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy obniżenia wysokości opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wskazuje na niewiążący dla podatnika charakter interpretacji prrzepisów podatkowych oraz zakazuje obciążania (...)

Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Czego dotyczy opinia zabezpieczająca? 28 grudnia 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą, w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w kontekście świadczenia pieniężnego uzyskanego przez pracownika z tytułu zawartej z pracodawcą (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co (...)

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2009 rok

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2009 rok

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona część „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości".  Zmiany mają na celu poprawę pewności i stabilności (...)

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Duża nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r., oprócz zmian zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego - które zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2007 roku. Poniżej wskażemy ważniejsze z wprowadzanych zmian. Jakie będą nowe zasady wydawania pisemnych (...)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Czym są uprzednie porozumienia cenowe? Podmioty powiązane w transakcjach między sobą są zobowiązane, co do zasady, stosować ceny rynkowe. Ustalona cena powinna więc odpowiadać cenie, jaką zapłaciłby kontrahent zewnętrzny, niebędący podmiotem powiązanym. Wszystkie podmioty powiązane maja (...)

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Czemu służą ogólne zasady postępowania podatkowego? Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania (...)

Zmiany w ustawach podatkowych

Zmiany w ustawach podatkowych

Z początkiem 2007 roku wchodzi w życie wiele istotnych zmian w ustawach podatkowych. Posłom nie udało się jednak uchwalić nowelizacji ustawy o VAT, która -według zamysłów projektodawców - miała zacząć obowiązywać również od 1 stycznia 2007 roku. Jak zmienia się Ordynacja podatkowa? Duża (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości

Złożyłem dwie deklaracje PIT roczne PIT-37 i PIT-38. Z jednej deklaracji należy mi się zwrot podatku (PIT-37), a z drugiej muszę zapłacić (PIT-38), choć jest to mniejsza kwota niż mi się należy (...)

Zakres kontroli podatkowej podatnika

Zakres kontroli podatkowej podatnika

Czy rok 1998 może być jeszcze przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. W jakiej sytuacji urząd skarbowy ma prawo sprawdzić konto podatnika i ile lat wstecz może być przedmiotem kontroli? Zasady prowadzenia (...)

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Możliwe, że pozwę dłużnika z Wielkiej Brytanii przed tamtejszym sądem o zapłatę. Kwota nie jest wielka, ale szkoda ją za darmo oddawać (z drugiej strony nieopłacalne jest zatrudnianie brytyjskiej (...)

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (poniżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej? (...)

Hipoteka ustawowa

Hipoteka ustawowa

1. Kiedy zniesiono hipotekę ustawową? 2. Co z art. 107 i 112 ordynacji podatkowej? Hipotekę ustawową zniesiono na mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz (...)

Odsetki za zwłokę.

Odsetki za zwłokę.

Należność główna została zapłacona, ale od tej kwoty zostały naliczone odsetki, które nie zostały uregulowane.Czy organ podatkowy może egzekwować nie zapłacone odsetki, mimo, że kapitał (...)

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, jeżeli tak, to jakie są (...)

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

W ostatnich dniach wszczęto przeciwko likwidowanemu przeze mnie przedsiębiorstwu państwowemu postępowania egzekucyjne na rzecz ZUS i na rzecz US. W obydwu sprawach, zgodnie z pouczeniami, wniosłam (...)

Zmiana adresu siedziby oddziału

Zmiana adresu siedziby oddziału

Wynajmowałam lokal oddziałowi przedsiębiorcy zagranicznego, będąc równocześnie reprezentantem podmiotu zagranicznego. Teraz zrezygnowałam z reprezentacji i wymówiłam oddziałowi lokal, zgodnie (...)

Kolejność zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa

Kolejność zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa

Czy istnieje jakiś przepis stanowiący o tym, że należności na rzecz Skarbu Państwa powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności?  Kolejność zaspokajania wierzycieli z sumy uzyskanej z (...)

Opłata prolongacyjna a Rb-27S

Opłata prolongacyjna a Rb-27S

Podatnik prosząc o rozłożenie na raty podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, itp.) otrzymuje decyzję o zgodzie na spłatę w ratach należności, jednak dolicza się (...)

Postanowienie - wymóg formalny

Postanowienie - wymóg formalny

Spółka otrzymała wydane przez Burmistrza Miasta X postanowienie na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 165 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w (...)

Zaległe składki ZUS kosztem

Zaległe składki ZUS kosztem

W 2002 r. prowadziłem działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Przez jakiś czas nie płaciłem składek ZUS. Składek nie płacił również drugi wspólnik spółki cywilnej. Teraz prowadzę (...)

Zwrot z urzędu skarbowego a spadek

Zwrot z urzędu skarbowego a spadek

W lutym 2006 r. zmarł mój Ojciec. Stronami w postępowaniu spadkowym była moja Mama, Siostra i ja. Ojciec pozostawił testament, na mocy którego całość spadku nabyła moja Siostra (zamężna) - (...)

Zakres odpowiedzialności majątkowej Prezesa spółki

Zakres odpowiedzialności majątkowej Prezesa spółki

Prezes i jednoosobowy udziałowiec spółki z o.o. nie zgłosił na czas (14 dni) faktu utraty możliwości płacenia za zobowiązania spółki poprzez wniosek o upadłość. Spółka dodatkowo ponosi (...)

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (poniżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej? (...)

Hipoteka ustawowa

Hipoteka ustawowa

1. Kiedy zniesiono hipotekę ustawową? 2. Co z art. 107 i 112 ordynacji podatkowej? Hipotekę ustawową zniesiono na mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz (...)

Odsetki za zwłokę.

Odsetki za zwłokę.

Należność główna została zapłacona, ale od tej kwoty zostały naliczone odsetki, które nie zostały uregulowane.Czy organ podatkowy może egzekwować nie zapłacone odsetki, mimo, że kapitał (...)

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, jeżeli tak, to jakie są (...)

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

W ostatnich dniach wszczęto przeciwko likwidowanemu przeze mnie przedsiębiorstwu państwowemu postępowania egzekucyjne na rzecz ZUS i na rzecz US. W obydwu sprawach, zgodnie z pouczeniami, wniosłam (...)

Zmiana adresu siedziby oddziału

Zmiana adresu siedziby oddziału

Wynajmowałam lokal oddziałowi przedsiębiorcy zagranicznego, będąc równocześnie reprezentantem podmiotu zagranicznego. Teraz zrezygnowałam z reprezentacji i wymówiłam oddziałowi lokal, zgodnie (...)

Kolejność zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa

Kolejność zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa

Czy istnieje jakiś przepis stanowiący o tym, że należności na rzecz Skarbu Państwa powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności?  Kolejność zaspokajania wierzycieli z sumy uzyskanej z (...)

Opłata prolongacyjna a Rb-27S

Opłata prolongacyjna a Rb-27S

Podatnik prosząc o rozłożenie na raty podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, itp.) otrzymuje decyzję o zgodzie na spłatę w ratach należności, jednak dolicza się (...)

Postanowienie - wymóg formalny

Postanowienie - wymóg formalny

Spółka otrzymała wydane przez Burmistrza Miasta X postanowienie na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 165 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w (...)

Zaległe składki ZUS kosztem

Zaległe składki ZUS kosztem

W 2002 r. prowadziłem działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Przez jakiś czas nie płaciłem składek ZUS. Składek nie płacił również drugi wspólnik spółki cywilnej. Teraz prowadzę (...)

Zwrot z urzędu skarbowego a spadek

Zwrot z urzędu skarbowego a spadek

W lutym 2006 r. zmarł mój Ojciec. Stronami w postępowaniu spadkowym była moja Mama, Siostra i ja. Ojciec pozostawił testament, na mocy którego całość spadku nabyła moja Siostra (zamężna) - (...)

Zakres odpowiedzialności majątkowej Prezesa spółki

Zakres odpowiedzialności majątkowej Prezesa spółki

Prezes i jednoosobowy udziałowiec spółki z o.o. nie zgłosił na czas (14 dni) faktu utraty możliwości płacenia za zobowiązania spółki poprzez wniosek o upadłość. Spółka dodatkowo ponosi (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Umorzenie zaległości wobec ZUS

Umorzenie zaległości wobec ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą od ponad roku, od kilku miesięcy zalegam ze składkami ZUS. Chcę złożyć wniosek o umorzenie mojego długu. Czy istnieje jakakolwiek ustawa, na którą mogę się (...)

Zawieszenie biegu przedawnienia

Zawieszenie biegu przedawnienia

Ordynacja podatkowa przewiduje zawieszenie biegu przedawnienia w pewnych sytuacjach. Czy kontrola podatkowa zawiesza bieg przedawnienia? Zgodnie z art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia (...)

Czas prowadzenia kontroli skarbowej

Czas prowadzenia kontroli skarbowej

Jak długo może trwać kontrola prowadzona przez UKS? Czy ustalenia zawarte w protokole kontroli UKS są ostateczną decyzją? W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego (...)

FORUM PRAWNE

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

ordynacja podatkowa art165 par1,2 co to znaczy

ordynacja podatkowa art165 par1,2 co to znaczy ordynacja podatkowa art165 par1,2 co to znaczy ordynacja podatkowa art165par1.2.co to znaczy

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Ordynacja podatkowa 2012 tekst jednolity.

Ordynacja podatkowa 2012 tekst jednolity. Witam, od kilku dni szukam informacji i nic znaleźć nie mogę na ten temat. Kiedy ma byc wiadomo więcej w tym temacie?! Orjentuje sie ktos?!

Ordynacja podatkowa 2012 uniemożliwia unikanie płacenia podatku Belki?

Ordynacja podatkowa 2012 uniemożliwia unikanie płacenia podatku Belki? witam mam pytanie czy pomimo ordynacji podatkowej będzie możliwość na uniknięcie płacenia podatku na lokacie taxe free?! (...)

jak napisac wniosek o rozlozenie na raty podatku vat

jak napisac wniosek o rozlozenie na raty podatku vat jak napisac wniosek o rozlozenie na raty podatku vat jak napisac wniosek o rozlozenie na raty podatku vat WZÓR: WNIOSEK O ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU (...)

Naliczona i wygrana w sądzie odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy

Naliczona i wygrana w sądzie odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy Witam, mój pracodawca naliczył odprawę, ale jej nie wypłacił, sąd przyznał mi (pracownikowi) rację i nakazał pracodawcy (...)

Sprzedaż na Allegro i kłopoty

Sprzedaż na Allegro i kłopoty 1. W 2004 r. za posrednictwem portalu Allegro sprzedałem 14 szt. nowych telefonow komorkowych. Telefony te kupowalem za 315 zł w Salonie (faktury VAT lub paragony), a (...)

komornik skarbowy ściga za długi wspólnika

komornik skarbowy ściga za długi wspólnika Sytuacja jest następująca - spółka przestała istnieć cztery lata temu, do zapłacenia został podatek VAT. Ze wspólnikiem nie ma żadnego kontaktu, (...)

Dziedziczenie długów wobec państwa?

Dziedziczenie długów wobec państwa? Witam, mam takie pytanie: czy długi zaciągnięte przez ojca względem państwa (urząd skabowy, ZUS i inne instytucje państwowe) mogą przejść na dzieci? W jakim (...)

ordynacja podatkowa art165 par1,2 co to znaczy

ordynacja podatkowa art165 par1,2 co to znaczy ordynacja podatkowa art165 par1,2 co to znaczy ordynacja podatkowa art165par1.2.co to znaczy

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Ordynacja podatkowa 2012 tekst jednolity.

Ordynacja podatkowa 2012 tekst jednolity. Witam, od kilku dni szukam informacji i nic znaleźć nie mogę na ten temat. Kiedy ma byc wiadomo więcej w tym temacie?! Orjentuje sie ktos?!

Ordynacja podatkowa 2012 uniemożliwia unikanie płacenia podatku Belki?

Ordynacja podatkowa 2012 uniemożliwia unikanie płacenia podatku Belki? witam mam pytanie czy pomimo ordynacji podatkowej będzie możliwość na uniknięcie płacenia podatku na lokacie taxe free?! (...)

jak napisac wniosek o rozlozenie na raty podatku vat

jak napisac wniosek o rozlozenie na raty podatku vat jak napisac wniosek o rozlozenie na raty podatku vat jak napisac wniosek o rozlozenie na raty podatku vat WZÓR: WNIOSEK O ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU (...)

Naliczona i wygrana w sądzie odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy

Naliczona i wygrana w sądzie odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy Witam, mój pracodawca naliczył odprawę, ale jej nie wypłacił, sąd przyznał mi (pracownikowi) rację i nakazał pracodawcy (...)

Sprzedaż na Allegro i kłopoty

Sprzedaż na Allegro i kłopoty 1. W 2004 r. za posrednictwem portalu Allegro sprzedałem 14 szt. nowych telefonow komorkowych. Telefony te kupowalem za 315 zł w Salonie (faktury VAT lub paragony), a (...)

komornik skarbowy ściga za długi wspólnika

komornik skarbowy ściga za długi wspólnika Sytuacja jest następująca - spółka przestała istnieć cztery lata temu, do zapłacenia został podatek VAT. Ze wspólnikiem nie ma żadnego kontaktu, (...)

Dziedziczenie długów wobec państwa?

Dziedziczenie długów wobec państwa? Witam, mam takie pytanie: czy długi zaciągnięte przez ojca względem państwa (urząd skabowy, ZUS i inne instytucje państwowe) mogą przejść na dzieci? W jakim (...)

CZY SĄD NA SPRAWIE ROZWODOWEJ ROZSTRZYGA SPOSÓB SPŁACANIA ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓW MAŁŻONKÓW?

CZY SĄD NA SPRAWIE ROZWODOWEJ ROZSTRZYGA SPOSÓB SPŁACANIA ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓW MAŁŻONKÓW? Będąc w nieoficjalnej separacji , jak również bez ustanowionej rozdzielczości majątkowej, mąz (...)

Porady prawne