Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Chcesz obliczyć, ile wyniesie twoja emerytura? Najpierw ustal swój kapitał początkowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Co to jest kapitał początkowy?

To odtworzona kwota składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone przez ciebie albo twojego płatnika składek do 1 stycznia 1999 roku. Kapitał początkowy nie jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Jest uwzględniany przy obliczaniu tak zwanej nowej emerytury.

Porady prawne

Kto może mieć ustalony kapitał początkowy?

Każdy, kto:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
 • pracował przed 1 stycznia 1999 roku i miał opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, na przykład przez pracodawcę.

ZUS ustali kapitał początkowy także dla osoby, która urodziła się przed 1949 rokiem – jeśli spełnia WSZYSTKIE następujące warunki:

 • złożyła wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 r. i o obliczenie według nowych zasad,
 • ma okresy składkowe i nieskładkowe – co najmniej 20 lat (kobieta) albo co najmniej 25 lat (mężczyzna),
 • była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Wniosek można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika.

Co trzeba przygotować?

Potrzebne będą:

 • dowód osobisty albo paszport – jeśli zanosisz wniosek do ZUS,
 • wniosek o kapitał początkowy – pobierz i wypełnij albo zrób to w ZUS. Możesz też poprosić o jego spisanie pracownika ZUS. Podasz potrzebne informacje i podpiszesz protokół, który przygotuje pracownik,
 • informacja o okresach składkowych i nieskładkowych – pobierz i wypełnij albo zrób to w ZUS,
 • dokumenty, które potwierdzają okresy składkowe i nieskładkowe przed 1 stycznia 1999 roku – na przykład okresy pracy, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej. Przygotuj oryginały albo odpisy, które są potwierdzone przez notariusza albo pełnomocnika, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym albo doradcą podatkowym,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu przed 1 stycznia 1999 roku – wystawia je pracodawca albo następca pracodawcy,
 • legitymację ubezpieczeniową – jeśli masz w niej uzupełnione przez pracodawcę wpisy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia,
 • pisemne pełnomocnictwo – jeśli wniosek składa w twoim imieniu pełnomocnik. Nie ma jednego wzoru takiego pisma. Podaj w nim dane, dzięki którym pracownik ZUS będzie mógł sprawdzić tożsamość pełnomocnika, na przykład jego imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego. Podpisz się na pełnomocnictwie.

Wyjątkowo możesz przygotować ksero poniższych dokumentów – jeśli są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub pracownika ZUS:

 • książeczka wojskowa,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 • wyciągi z akt wystawianych przez urzędy stanu cywilnego,
 • dane z dowodu osobistego „książeczkowego”, na przykład wpisy o zatrudnieniu, o dzieciach.

Sprawdź, gdzie są przechowywane dokumenty ze zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy.

Co trzeba zrobić?

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego można złożyć: w oddziale ZUS (wniosek zanosisz do oddziału ZUS), listownie (wniosek wysyłasz pocztą) albo on-line - przez PUE ZUS.

Usługa jest bezpłatna.

W przypadku załatwiania sprawy w oddziale ZUS lub listownie:

 1. przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty;
 2. złóż je w ZUS; 
 3. czekaj na decyzję. 

W przypadku załatwiania sprawy przez PUE ZUS:

 1. przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty;
 2. zaloguj się na swój profil na PUE ZUS w roli „Ubezpieczony” lub „Świadczeniobiorca”;
 3. wybierz zakładkę „Dokumenty i wiadomości”, potem kliknij w  „Dokumenty robocze” i „Utwórz nowy”;
 4. zaznacz albo wyszukaj „Wniosek ZUS Kp-1 Wniosek o ustalenie kapitału początkowego”;
 5. kliknij „Utwórz dokument”;
 6. wypełnij wniosek. Twoje dane identyfikacyjne i adresowe, które znajdują się w bazie ZUS, wczytają się automatycznie;
 7. kliknij „Sprawdź”, żeby zweryfikować wpisane dane; 
 8. dodaj załączniki;
 9. kliknij przycisk „Zapisz”, potem „Zamknij” i „Wyślij”;
 10. wybierz z listy sposób odbioru odpowiedzi z ZUS – elektronicznie przez portal PUE ZUS, pocztą albo w oddziale ZUS — i kliknij „OK”;
 11. wyświetli się komunikat „Złożenie dokumentu ZUS Kp-1”; 
 12. podpisz wniosek. Masz 2 możliwości jego podpisania: profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym;
 13. wyświetli się „Podsumowanie zadań”, a potem komunikat, że dokument został wysłany;
 14. czekaj na informację, czy twój wniosek został przyjęty przez system ZUS. Otrzymasz ją esemesem albo e-mailem;
 15. czekaj na decyzję. 

Kiedy złożyć wniosek?

Im szybciej złożysz wniosek, tym lepiej. Wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych. Możesz więc mieć trudności z uzyskaniem dokumentów, które potwierdzają twoje zatrudnienie i wynagrodzenie.

Gdzie złożyć wniosek?

W dowolnym oddziale ZUS. Decyzję wyda natomiast oddział ZUS właściwy dla twojego miejsca zamieszkania.

Jeśli masz konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – możesz zarezerwować termin wizyty. 

Wpisz swój kod pocztowy i sprawdź, gdzie jest twój oddział ZUS.

Ile trzeba czekać?

Decyzję dostaniesz najpóźniej z decyzją o ustaleniu prawa do emerytury.

Jeżeli okaże się, że musisz uzupełnić wniosek, bo na przykład brakuje dokumentu, który potwierdza okres pracy, ZUS wskaże ci termin, w którym trzeba dostarczyć dokument.

Co trzeba zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS?

Do miesiąca od doręczenia decyzji możesz odwołać się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie zaadresuj do sądu, ale złóż w oddziale ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz. 1412).
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika