Jak w zeznaniu rocznym odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

Jakie składki podlegają odliczeniu od dochodu?

Odliczeniu od dochodu podlega również kwota zapłaconych w roku podatkowym składek ZUS z tytułu: ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Od dochodu podatnika odlicza się składki, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych:

  • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Przepis ten daje np. podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą podstawę do odliczenia od dochodu kwot, faktycznie opłaconych w roku podatkowym, składek na ubezpieczenie własne podatnika i osób z nim współpracujących.

W jakiej wysokości można dokonać odliczenia?

Składki podlegają odliczeniu w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Wymagany jest dowód poniesienia wydatku. Dla osób uzyskujących przychody za pośrednictwem płatników (stosunek pracy, zlecenie itp.), dowodem opłacenia składek jest kwota wykazana w imiennej informacji o rocznych dochodach PIT-11/8B. 

Ponieważ w zeznaniu podatkowym odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika w danym roku podatkowym, stąd należy w odliczeniach składek ZUS uwzględnić kwoty składek uiszczonych w roku, którego dotyczy zeznanie roczne. Dlatego też organy podatkowe kwestionują odliczenie przez podatników od dochodu w rozliczeniu np. za  2011 rok składki ZUS za miesiąc grudzień 2011 r., która została wpłacona w styczniu 2012 r. Wydatek ten powinien podlegać odliczeniu dopiero w zeznaniu za 2009 rok.

Jakich składek nie odliczymy?

Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52b ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Odliczenie od podstawy opodatkowania zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne

Dzięki nowelizacji, osoby, które pracują lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą teraz odliczyć od podstawy opodatkowania składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego w innym niż Polska państwie członkowski UE, po spełnieniu pozostałych warunków ustawowych.

Zgodnie bowiem z nowym przepisem odliczeniu od dochodu podlegają m.in. składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej; Odliczenie to ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2008 r.

Odliczenie to stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Nie dotyczy ono jednak składek:

  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska,
  • odliczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE lubw innym państwie należącym do EOG, lubw Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku.

Pamiętaj, że:

Zob. też: Polacy" pracujący w UE będą mogli odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie!

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne