Jaki będzie budżet na rok 2018?

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB.

„W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wydatki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika z obniżenia wieku emerytalnego. Bardzo wysoki jest też wzrost wydatków na zdrowie o niemal 6 mld zł oraz na obronność o 4 mld zł.

Tak istotny wzrost finansowania celów społecznych i związanych z bezpieczeństwem może być bezpiecznie realizowany dzięki skutecznej odbudowie różnych dochodów budżetowych i uszczelnieniu systemu podatkowego. Kluczowe są tu rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego, poprawa efektywności działania służb celno-skarbowych oraz stopniowa eliminacja luk prawnych.

Przyjęty projekt budżetu na 2018 rok zakłada bezpieczny poziom deficytu, poniżej progów unijnych, spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej, oraz przyczyni się do umocnienia wysokiej jakości wzrostu gospodarczego" – mówi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki

Głównym celem prowadzonej polityki budżetowej pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych.

Podstawowe informacje o projekcie budżetu państwa na 2018 r.

Projekt budżetu spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB.

Założenia Makroekonomiczne

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (6,3%),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%).

Porady prawne

Dochody i wydatki

Projekt budżetu państwa na 2018 rok przewiduje:

 • dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł,
 • wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 mld zł.
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7% PKB

Podstawowe wielkości budżetu środków europejskich na rok 2018 wynoszą:

 • dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.

Wydatki

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus" i rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 roku. Uwzględniono również m.in. skutki wynikające z:

 • obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;
 • waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc.;
 • wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;
 • kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;
 • dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
 • finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus";
 • finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;
 • dalsze podwyższenie tzw. kwoty wolnej.

Dochody

Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m.in.:

 • rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych);
 • utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych);
 • wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (system SENT);
 • wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) i systemu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
 • uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych w tym cen transferowych;
 • rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line;
 • opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;
 • uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem;
 • uszczelnieniu systemu podatkowego w zakresie wielu innych branż i kategorii towarów.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne