24.1.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jaki jest budżet 2018?

Ustawa budżetowa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa na 2018 rok.

Budżet 2018 – prospołeczny i prorozwojowy

Przyjęta przez Parlament ustawa budżetowa na rok 2018 przewiduje m.in. wzrost PKB o 3,8%, inflację na poziomie 2,3% oraz deficyt nieprzekraczający 41,5 mld zł. Bezpieczne finansowanie wszystkich wydatków państwa będzie możliwe dzięki dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego. Budżet gwarantuje realizację programów socjalnych (np. Rodzina 500+) oraz dalszy rozwój gospodarczy.

„Budżet na rok 2018 to budżet wymagający i ambitny, ale przede wszystkim oparty na idei solidarności społecznej. Podjęte pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego działania odbudowujące dochody podatkowe i uszczelniające system podatkowy dają gwarancję bezpiecznej realizacji wszystkich programów prospołecznych i prorozwojowych rządu. Czujemy się zobowiązani do poprawy sytuacji ekonomicznej polskich rodzin i równocześnie wspieramy dalszy wzrost gospodarki" – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Budżet na rok 2018 zakłada, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 397,2 mld zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 41,5 mld zł. Ustawa budżetowa przewiduje również wzrost PKB o 3,8% i 2,3% inflację, a także nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,3% i spożycia prywatnego o 5,9% oraz spadek bezrobocia do 6,4%.

W budżecie zagwarantowano środki m.in. na cele społeczne

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus" i rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 roku. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

  • obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;
  • waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc.;
  • wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;
  • kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;
  • dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
  • finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus";
  • finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;
  • dalsze podwyższenie tzw. kwoty wolnej.

Porady prawne

Prospołeczny budżet gwarantuje finansowanie kluczowych programów PiS 

- "Uchwalony przez Sejm budżet jest bardzo dobry i bezpieczny. Powstał w korzystnej sytuacji, związanej ze wzrostem gospodarczym. Gwarantuje realizację wszystkich naszych działań, w tym programu „Rodzina 500 plus”, programu „Za życiem” czy środowiskowych domów samopomocy" – stwierdziła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Przyjęte w projekcie do ustawy budżetowej wskaźniki przewidują wzrost PKB (ze 103,6% do 103,8%), wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto  gospodarce narodowej (z 4243 zł do 4443 zł), a także wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej (z 10 mln 374 tys. etatów do 10 mln 457 tys. etatów). 

Jednocześnie spodziewany jest spadek liczby osób bezrobotnych z 1mln 155 tys. osób do 1 mln 27 tys. osób oraz spadek bezrobocia rejestrowanego z 7,2% (przewidywane wykonanie w 2017 roku na koniec okresu) do 6,4%. 

- „To kolejny prospołeczny budżet, gwarantujący pełne finansowanie kluczowych programów Prawa i Sprawiedliwości”  – zauważyła minister Elżbieta Rafalska. 

Więcej pieniędzy na 500+ i instytucje opieki dla najmłodszych 

Podczas gdy w ustawie budżetowej na 2017 rok na program „Rodzina 500 plus” zostały przeznaczone 23 mld 167 tys. zł, a po nowelizacji ustawy budżetowej na ubiegły rok – 24 mld 430 tys. zł, finansowanie programu „Rodzina 500 plus” w 2018 roku wyniesie 24 mld 479 tys. zł. Oznacza to, że wzrośnie o 1,3 mld zł w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 rok i o 49 mln zł w stosunku do nowelizacji ubiegłorocznego budżetu. 

W 2018 roku wzrośnie również finansowanie rozwoju sieci instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ubiegłorocznej ustawie budżetowej przeznaczono na realizację tego zadania 151 mln złotych. Tegoroczny budżet przewiduje wydatki na poziomie 250 mln złotych. Co ważne, do tej kwoty należy doliczyć 200 mln zł z Funduszu Pracy. Wzrost wydatków na rozwój sieci instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi więc 299 mln złotych. 

W ustawie budżetowej na 2018 rok na świadczenia rodzinne przeznaczono 12,813 mld zł. Co ważne, w budżetach wojewodów na koordynację świadczeń rodzinnych i świadczenia 500+ – w związku z przeniesieniem realizacji zadania od marszałków województw – ujęto dodatkowo kwotę 39,6 mln zł. 

Środki na pomoc społeczną 

Na realizację zadań z pomocy społecznej w budżetach wojewodów w ustawie budżetowej na rok 2017 została ujęta kwota 3,460 mld zł. Z kolei w ustawie na 2018 rok zaplanowano wydatki na poziomie 3,652 mld zł. Oznacza to wzrost wydatków o 192 mln zł przy jednoczesnym spadku liczby osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej. 

Wzrost planu wydatków budżetów wojewodów na 2018 rok w stosunku do planu z 2017 roku wynika z podwyższenia od 1 stycznia 2018 roku poziomu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (82 mln zł). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w roku 2018 kwota dotacji na jednego uczestnika ŚDS wynosi 230% kryterium dochodowego przysługującego osobie samotnie gospodarującej. Tym samym od 1 stycznia 2018 roku kwota dotacji na jednego uczestnika ŚDS wynosi 1.458,2 zł miesięcznie (o 190,2 zł na 1 uczestnika w miesiącu więcej niż w 2017 roku). 

Dodatkowo w budżetach wojewodów w stosunku do poprzedniego roku zwiększono o 110 mln zł środki na zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Uzupełnieniem środków ujętych w budżetach wojewodów są środki rezerw celowych, które w 2017 roku wynosiły 1,199 mld zł, a w 2018 roku stanowią kwotę 1,054 mld zł. Łączne wydatki na pomoc społeczną wzrosły w roku 2018 o kwotę 47 mln zł. 

Finansowanie programu „Za życiem” 

Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 624 mln zł (w 2017 roku było to 511 mln zł), w tym w ramach rezerw celowych budżetu państwa zabezpieczono kwotę 324 tys. zł (w 2017 roku: 173 mln zł). 

Kwota na realizację zadania ujęta została głównie w rezerwie celowej pn. "Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy oraz w odrębnych rezerwach celowych związanych z zadaniami wynikającymi z priorytetów programu. 

W porównaniu do roku 2017 wydatki zaplanowane w budżecie państwa wzrosły o 151 mln zł. Pozostałe wydatki na program będą finansowane w ramach planów finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa budżetowa na rok 2018 w skrócie

Minister finansów Teresa Czerwińska podkreśliła podczas prac w Senacie, że budżet na 2018 r. musiał pogodzić 2 kwestie – z jednej strony zapewnić niezbędną stabilność finansów publicznych, a z drugiej realizację reform. Zapewniła też, że budżet spełnia kryteria wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej oraz kryteria w zakresie deficytu sektora finansów według metodologii unijnej. Poinformowała, że prognozowany deficyt sektora finansów publicznych według metodologii unijnej to 2,7% PKB, natomiast w odniesieniu do progowej wartości – 3% PKB.

Ustawa przewiduje dochody budżetu państwa w 2018 r. w wysokości 355 705 405 tys. zł, wydatki ‒ 397 197 405 tys. zł, a maksymalny deficyt nie większy niż 41 492 000 tys. mld zł. Na dochody składają się dochody podatkowe w wysokości 331,7 mld zł, w tym z tytułu podatku VAT – 166 mld zł, podatku akcyzowego – 70 mld zł, podatku PIT – 55,5 mld zł, podatku CIT – 32,4 mld zł, podatku od niektórych instytucji finansowych – 4,6 mld zł. Dochody niepodatkowe maja wynieść ok. 30 mld zł. Będą niższe od tych w 2017 r. z powodu prognozowanego braku wypłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, a także z uwagi na przyjętą przez spółki, w których dominujący udział ma Skarb Państwa, politykę dywidendową, nastawioną bardziej na inwestowanie środków, a mniej na ich wypłatę w postaci dywidend.

Zakładany wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, a średnioroczna inflacja 2,3%. Jak podkreśliła minister finansów, podstawowym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt krajowy, w tym popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. Dodatkowym wsparciem potencjalnego wzrostu polskiej gospodarki będzie prognozowany dalszy spadek stopy bezrobocia równowagi, który będzie łagodzić wpływ negatywnych tendencji demograficznych.

Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 2,7% PKB. Przewidywane jest zwiększenie przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost wysokości emerytur i rent o 6,3% oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9%.Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 64 782 842 tys. zł, wydatki 80 243 000 tys. zł. W planowanym budżecie przewidziano m.in. środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, m.in. na finansowanie programu „Rodzina 500 +” (ponad 24 mld zł). Uwzględniono także skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (ok. 9 mld zł),waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7% (5,4 mld zł), zwiększenia nakładów na obronę narodową (4 mld zł), dofinansowania do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat, oraz dalszego podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku.

 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię w 2018 r.?

Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię w 2018 r.?

  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę. Składki częściowo sfinansuje budżet państwa. Dzięki składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość. Co dla niań zmieniło się od 2018 r.? Jeżeli zatrudnisz nianię po (...)

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Budżet UE na rok 2020 5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2020 r. Będzie to siódmy i zarazem ostatni budżet w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt zakłada całkowitą wysokość środków (...)

Jaki budżet na rok 2019?

Jaki budżet na rok 2019?

Rządowy projekt budżetu na rok 2019 już w Sejmie Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej. W projekcie budżetu na (...)

Jaki będzie budżet 2019 roku?

Jaki będzie budżet 2019 roku?

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2019. Budżet na 2019 r. pozwala na realizację polityki społecznej, rozwojowej i inwestycyjnej rządu zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dochody budżetu państwa w 2019 r. mają wynieść 387,7 mld zł, z czego blisko 179,6 (...)

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Każdego roku, kiedy wiosna przechodzi w lato, posłowie z Komisji Budżetowej zakasują rękawy i zabierają się do pracy nad przygotowaniem unijnego budżetu na kolejny rok. Zarówno Parlament jak i ministrowie finansów UE zajmują się ustalaniem, w jaki sposób wydać pieniądze (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Jaki będzie budżet państwa w 2019 roku?

Jaki będzie budżet państwa w 2019 roku?

Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęty Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2019, przedłożony przez ministra finansów.  Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Kredyt studencki w roku akademickim 2018/2019

Kredyt studencki w roku akademickim 2018/2019

W okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania (...)

Prospołeczny i prorozwojowy budżet na 2018 rok?

Prospołeczny i prorozwojowy budżet na 2018 rok?

Projekt budżetu na rok 2018 Rada Ministrów przyjęła 26 września 2017 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym utrzymaniu (...)

Jaki będzie budżet na rok 2018?

Jaki będzie budżet na rok 2018?

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018 Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (...)

System kredytów studenckich

System kredytów studenckich

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów (...)

Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny Nachodzące ferie zimowe to czas odpoczynku głównie dla dzieci, ale także ich rodziców. Wiąże się to z różnymi wydatkami, które można znacząco obniżyć, korzystając z Karty Dużej Rodziny.  W programie Karta Dużej Rodziny (...)

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Monitorowanie jakości paliw stałych

Monitorowanie jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców. Jaki dokument (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił (...)

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa. Od stycznia Twoją wpłatę ZUS rozliczy bowiem w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Samorządy przyjmując do budżetu kolejne pozycje planu inwestycyjnego na dany rok powinny określać ich wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Czy w związku z tym kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (...)

Koniec urlopu wychowawczego

Koniec urlopu wychowawczego

W roku ubiegłym, tzn. od 01.03.2005 do 31.12.2006 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony. Do połowy kwietnia 2006 r byłam na urlopie macierzyńskim, a po jego zakończeniu złożyłam wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy miał trwać do końca tego roku, zgodnie (...)

Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym w sierpniu. W jaki sposób powinna być przeliczona podstawa do ubezpieczeń społecznych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym? Czy powinno się dzielić podstawę przez ilość dni kalendarzowych, czyli np. w sierpniu przez 31, czy też zawsze przez (...)

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego?

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego?

Witam, w sierpniu 2013 roku podpisałam umowę najmu lokalu użytkowego na rok czasu, później w sierpniu 2014 roku ta umowa została przedłużona na kolejne 4 lata. Jak wypowiedzieć najemcy umowę cywilną najmu w takiej sytuacji?   Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedzi (...)

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004? Rada Ministrów uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu. Procedurę uchwalania budżetu państwa reguluje ustawa z dnia 26 listopada (...)

Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność inkasuje skarb państwa.Czy to prawda i jeśli tak, to jakie przepisy regulują takie przepływy? Niniejszą kwestię reguluje (...)

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację o nieprzysługującym mi zasiłku chorobowym z powodu opóźnienia wpłat składek . Wystosowałam (...)

Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań rzeczowych np. zaplanowanych inwestycji? Za prawidłową gospodarkę gminy odpowiada wójt (burmistrz, prezydent). Rada gminy kontroluje (...)

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę wynoszącą 550 zł za miesiąc. Nasza gmina nie posiada przedszkola publicznego, posiada natomiast dwa przedszkola niepubliczne (...)

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Czy zakład budżetowy samorządowy, samofinansujący się, podlegający Urzędowi Miasta i Gminy, jest jednostką budżetową? Czy obowiązują ten zakład podwyżki dla pracowników coroczne o % inflacji? Zgodnie z ustawa o finansach publicznych, zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne (...)

Warunki korzystania ze specjalnej emerytury górniczej

Warunki korzystania ze specjalnej emerytury górniczej

Jakie są warunki skorzystania ze specjalnej emerytury górniczej? Czy można na nią przejść po 15 latach pracy? Art. 50a.ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 1. Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: (...)

Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim a dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim a dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Czy pracownik przebywajacy na urlopie macierzyńskim przez 8 miesięcy w roku, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej? Okres urlopu macierzyńskiego nie znajduje się w wyczerpującym wyliczeniu zawartym w art. 2ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (...)

Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. Czy gmina w formie dotacji lub też zwiększenia funduszu obrotowego zakładu budżetowego ma możliwość przekazania środków (...)

Pojęcie świadczenia pracy na gruncie ustawy o dodatkowm wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej

Pojęcie świadczenia pracy na gruncie ustawy o dodatkowm wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej

Jak należy rozumieć pojęcie \"świadczenie pracy\" na gruncie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej? Skoro zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy następuje na czas urlopów wychowawczego, dla poratowania zdrowia, dla celów naukowych, (...)

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności emitenta? Czy zobowiązanie przechodzi w całości na Skarb Państwa, a jeśli tak na jakich zasadach? (...)

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004? Rada Ministrów uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu. Procedurę uchwalania budżetu państwa reguluje ustawa z dnia 26 listopada (...)

Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność inkasuje skarb państwa.Czy to prawda i jeśli tak, to jakie przepisy regulują takie przepływy? Niniejszą kwestię reguluje (...)

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację o nieprzysługującym mi zasiłku chorobowym z powodu opóźnienia wpłat składek . Wystosowałam (...)

Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań rzeczowych np. zaplanowanych inwestycji? Za prawidłową gospodarkę gminy odpowiada wójt (burmistrz, prezydent). Rada gminy kontroluje (...)

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę wynoszącą 550 zł za miesiąc. Nasza gmina nie posiada przedszkola publicznego, posiada natomiast dwa przedszkola niepubliczne (...)

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Czy zakład budżetowy samorządowy, samofinansujący się, podlegający Urzędowi Miasta i Gminy, jest jednostką budżetową? Czy obowiązują ten zakład podwyżki dla pracowników coroczne o % inflacji? Zgodnie z ustawa o finansach publicznych, zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne (...)

Warunki korzystania ze specjalnej emerytury górniczej

Warunki korzystania ze specjalnej emerytury górniczej

Jakie są warunki skorzystania ze specjalnej emerytury górniczej? Czy można na nią przejść po 15 latach pracy? Art. 50a.ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 1. Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: (...)

Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim a dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim a dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Czy pracownik przebywajacy na urlopie macierzyńskim przez 8 miesięcy w roku, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej? Okres urlopu macierzyńskiego nie znajduje się w wyczerpującym wyliczeniu zawartym w art. 2ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (...)

Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. Czy gmina w formie dotacji lub też zwiększenia funduszu obrotowego zakładu budżetowego ma możliwość przekazania środków (...)

Pojęcie świadczenia pracy na gruncie ustawy o dodatkowm wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej

Pojęcie świadczenia pracy na gruncie ustawy o dodatkowm wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej

Jak należy rozumieć pojęcie \"świadczenie pracy\" na gruncie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej? Skoro zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy następuje na czas urlopów wychowawczego, dla poratowania zdrowia, dla celów naukowych, (...)

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności emitenta? Czy zobowiązanie przechodzi w całości na Skarb Państwa, a jeśli tak na jakich zasadach? (...)

Uczestniczenie w kosztach utrzymania rodziny

Uczestniczenie w kosztach utrzymania rodziny

Czy małżonkowie mają obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania rodziny? Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają obowiązek partycypować w kosztach związanych z utrzymaniem rodziny. Art. 27 k.r.o. wskazuje, iż oboje z małżonków obowiązani są, (...)

Instytucja nadużycia prawa - art. 5 KC

Instytucja nadużycia prawa - art. 5 KC

Na czym polega instytucja nadużycia prawa uregulowana w art. 5 Kodeksu cywilnego? Czy można ją wykorzystać do uwolnienia się od kosztów związanych ze służebnością mieszkania ustanowioną dla członka najbliższej rodziny, który swoim działaniem nadmiernie korzysta z wody, prądu czy gazu (...)

Podatek PCC u notariusza

Podatek PCC u notariusza

Moja mama chce przepisać mi w formie umowy dożywocia działkę wraz z domem, w którym obecnie mieszkamy. Wartość całej nieruchomości została wyceniona na 800 tysięcy. Z umową dożywocia związany jest podatek PCC, który jest dla mnie najbardziej problematyczny. Wiem, że podatek PCC od takiej (...)

Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym w sierpniu. W jaki sposób powinna być przeliczona podstawa do ubezpieczeń społecznych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym? Czy powinno się dzielić podstawę przez ilość dni kalendarzowych, czyli np. w sierpniu przez 31, czy też zawsze przez (...)

Dostęp do akt komorniczych

Dostęp do akt komorniczych

Jako dłużnik mam prawo do przeglądania akt postępowania egzekucyjnego, które zgodnie z art.9 w zw. 13 § 2 k.p.c. jest rozpoznawane jawnie. Niestety komornik prowadzący postępowanie odmówił mi udostępnienia akt uzasadniając to faktem, iż wierzyciel zgłosił wniosek o częściowe utajnienie (...)