Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Stan faktyczny:

Zakupiłam przez internet towar - porcelanę. Po otworzeniu przesyłki okazało się towar znajdujący się w paczce jest zniszczony - potłuczona porcelana . Towar był zapakowany w zwykły karton bez odpowiednich zabezpieczeń, porcelana była jedynie owinięta gazetami, a na kopercie nie widniał żaden napis informujący, że przesyłka zawiera porcelanę. Nie mogłam otworzyć przesyłki przy jej odbiorze (w obecności listonosza), gdyż Poczta Polska, która dostarczała przesyłkę twierdzi, że mogę sprawdzić przesyłkę jedynie, jeśli jest wykupiona usługa "sprawdzanie zawartości". Czy mam szansę odzyskać pieniądze za uszkodzony towar lub wymianę na dobry? Kto ponosi winę za uszkodzenie towaru? W jaki sposób taki towar powinien być zapakowany? Czy przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy zakupu na odległość?

Opinia prawna:

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.);

 • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 • Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. prawo pocztowe (Dz.U. 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ze zm.);

 • Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz.U. 2003 r. Nr 183, poz. 1795 ze zm.)

 • Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych Poczty Polskiej.

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni (termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia).

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jak więc wynika z powyższego, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy (bez podawanie przyczyn odstąpienia) w przypadku, gdy towar nie odpowiada jego oczekiwaniom (wymaganiom). Należy jednak pamiętać, że towar taki należy zwrócić w stanie wolnym od wad, a w związku z tym.

Niezgodność towaru z umową

Jeżeli towar został uszkodzony, wówczas jest on niezgody z umową (tak jak w przedstawionym stanie faktycznym), a w związku z tym, to sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową i to jego obowiązkiem jest udowodnić, że niezgodność nie powstała z jego winy. W związku z powyższym, to sprzedawca powinien zadbać i należyte zabezpieczenie przesyłki, w ten sposób, aby towar w momencie doręczenie spełniał warunki zawartej umowy. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Przyjmuje się domniemanie, iż towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

Jeżeli towar jest uszkodzony, wówczas jest on niezgody z umową (tak jak w przedstawionym stanie faktycznym), a w związku z tym, to sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową i to jego obowiązkiem jest udowodnić, że niezgodność nie powstała z jego winy. W związku z powyższym, to sprzedawca powinien zadbać i należyte zabezpieczenie przesyłki, w ten sposób, aby towar w momencie doręczenie spełniał warunki zawartej umowy.

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; . Przyjmuje się domniemanie, iż towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez: nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia (art. 8 ust. 1 w/w ustawy).

Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia (art. 8 ust. 4 w/w ustawy). Powyższe Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu 2 lat od dnia wydania towaru. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do powyższego żądania w terminie 14 dni od doręczenia żądania. Jeżeli pracodawca nie dochowa przedmiotowego terminu, wówczas uważa się, że uznał on powyższe żądanie za uzasadnione (art. 8 ust. 3 w/w ustawy).

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

Reklamacja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy prawo pocztowe (Dz.U. 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ze zm.) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:

 1. za utratę przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora publicznego za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej;

 2. za utratę paczki pocztowej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;  

 3. za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;  

 4. za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 lub 2;  

 5. za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy;

 6. za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego, prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy albo adresatowi - gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi. Nadawca albo adresat mogą zgłosić reklamację w każdej placówce operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe (art. 61 ust.

1 i 2 ustawy prawo pocztowe). Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez operatora albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji. Reklamację można zgłosić w formie ustnej, pisemnej lub innej niż wymienione wcześniej, która ujawnia wolę reklamującego w sposób dostateczny, w tym również w formie elektronicznej. Postępowanie w sprawie reklamacji zostało szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz.U. 2003 r. Nr 183, poz. 1795 ze zm.)

Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby nadawcy lub adresata;

 2. rodzaj reklamowanej przesyłki;

 3. uzasadnienie reklamacji;

 4. kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania; 

 5. podpis reklamującego. 

Do reklamacji należy dołączyć:  

 1. oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego; 

 2. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata; 

 3. protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej - w przypadku jej przyjęcia przez adresata, oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki; 

 4. oświadczenie o stwierdzeniu: 

 • widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki albo 

 • niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 57 ust. 4 ustawy.

Reklamację z tytułu niewykonania usługi można zgłosić po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania. 

Reklamację z tytułu nienależytego wykonania usługi można zgłosić:  

 1. bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub przesyłki rejestrowanej, w której adresat stwierdzi ubytek zawartości; 

 2. po przyjęciu przesyłki rejestrowanej przez adresata, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu tej przesyłki złożył on pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania; 

 3. w terminie o którym mowa w art. 57 ust.

  4 ustawy prawo pocztowe (roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez adresata operatorowi nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki) - w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, niewidocznych bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki.

Moment uszkodzenia przesyłki

Jak więc wynika z powyższego, kwestią do rozstrzygnięcia jest moment uszkodzenia przesyłki, czy nastąpiło to przed wydaniem jej przewoźnikowi, czy w trakcie przewozu, czy ewentualnie po dostarczeniu przesyłki kupującemu. Faktu tego nie ma obowiązku dowodzić kupujący, który ma prawo na podstawie w/w przepisów wystąpić o naprawę bądź wymianę wadliwego towaru, niezgodnego z umową. Dopiero wówczas na sprzedawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia i wskazanie, kiedy nastąpiło uszkodzenia towaru (przesyłki) oraz z czyjej winy to uszkodzenie nastąpiło. Nie jest wykluczone, że sprzedawca zdoła udowodnić, iż uszkodzenia przesyłki nastąpiło po wydaniu kupującemu towaru.

Opakowanie przesyłki

Zgodnie z regulaminem świadczenia powszechnych usług pocztowych Poczty Polskiej, do opakowania paczek pocztowych powinny być użyte materiały, które zabezpieczają przed dostępem do zawartości, a także dają możliwość trwałego umieszczenia adresów nadawcy i adresata oraz innych niezbędnych oznaczeń. Mogą to być w szczególności:

 1. mocne pudełka kartonowe,

 2. mocne koperty papierowe lub nieprzezroczyste koperty z tworzywa sztucznego – dla paczek pocztowych o masie nie przekraczającej 2000 g,

 3. pudła metalowe lub drewniane, pojemniki lub kasety z tworzywa sztucznego, o ile wymagania takie wynikają z zawartości,

 4. worki lub woreczki.

Do zabezpieczenia zamknięcia opakowania przesyłki z zadeklarowaną wartością, z wyjątkiem przesyłek opakowanych w bezpieczną kopertę nakładu Poczty Polskiej stosowana jest nalepka zabezpieczająca nakładu Poczty Polskiej. Zamiast powyższej nalepki, może być stosowana przez nadawcę taśma samoprzylepna, na której naniesiono w sposób trwały cechy identyfikujące nadawcę.

Na przesyłkach, z wyłączeniem przesyłek z zadeklarowaną wartością, nadawca może umieszczać odciski własnych pieczęci firmowych, nalepki, napisy i rysunki o charakterze informacyjnym lub reklamowym, pod warunkiem, że:

 1. ich treść i wizerunek nie są zabronione prawem,

 2. nie utrudniają odczytania adresu ani umieszczenia nalepek, napisów lub pieczęci pocztowych,

 3. nie znajdują się na powierzchni znaczków pocztowych naklejonych na przesyłce,

 4. nie są podobne do znaczków pocztowych, odcisków maszyn do frankowania lub odcisków pieczęci pocztowych,

 5. nie są umieszczone poniżej właściwego kodu pocztowego oraz nazwy miejscowości do której przyporządkowany jest ten kod pocztowy.

Jak wynika z opisu sytuacji, ma Pani wszelkie prawo żądać wymiany towaru na wolny od wad na podstawie w/w przepisów. Ma Pani również możliwość złożenia reklamacji do urzędu pocztowego (na podstawie w/w rozporządzenia), tytułem nienależytego wykonania umowy (doręczenia uszkodzonej przesyłki).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne