15.8.2021

Michał Pichór

Michał Pichór

Radca prawny

Kara umowna - wybrane zagadnienia

W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ upraszcza ona dochodzenie odszkodowania. Jednakże nie zawsze znajduje ona właściwe zastosowanie. W takim razie co należy wiedzieć o tej instytucji, by móc ją poprawnie stosować?

Porady prawne

Regulacja kodeksowa instytucji kary umownej

Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 i 484 Kodeksu cywilnego. Te przepisy wskazują na szereg podstawowych jej cech. 

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Przede wszystkim należy podnieść jej charakter kompensacyjny, ponieważ kara umowna stanowi w istocie zryczałtowane odszkodowanie. Jednakże, co ważne, można ją zastrzec tylko na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zatem nie można zastrzec kary umownej na okoliczność braku zapłaty w terminie wynagrodzenia przez kontrahenta, natomiast znajdzie doskonałe zastosowanie jako np. odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji. Ten ostatni przypadek doskonale oddaje kolejne funkcje tej instytucji, a mianowicie oddziaływanie przymuszające i represyjne, ponieważ jasno wskazana wysokość odszkodowania wpływa na zgodne z ustaleniami wykonanie zobowiązania.

Kara umowna może być więc zastrzeżona w każdym typie zobowiązań z wyjątkiem pieniężnych, zatem dopuszczalne jest zastrzeżenie jej w odniesieniu do zobowiązań niepieniężnych polegających na daniu, czynieniu, nieczynieniu, zaniechaniu. Strony mogą zastrzec karę w przypadku naruszenia przez jedną ze stron obowiązku do powstrzymywania się od czynności mogących opóźnić wydanie decyzji lub też uniemożliwić osiągnięcie efektu w postaci prawomocnej decyzji w przedmiocie zmiany podmiotu uprawnionego do rezerwacji częstotliwości. Zastrzeżenie powyższe i kary umowne służą wprost realizacji umowy. Dopuszczalne jest zobowiązanie się jednej ze stron do powstrzymywania się z pewnymi czynnościami w postępowaniu administracyjnym, jeżeli służy to realizacji celu umowy oraz nie jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zwykle aktywność strony w postępowaniu administracyjnym jest jej uprawnieniem, zaś bierność wyrazem jej autonomicznej woli i zgodą na poniesienie konsekwencji wynikających z zaniechań  (tak: wyrok SA w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa 123/16).

Co ważne, obowiązek zapłaty kary umownej nie jest uzależniony od wystąpienia szkody. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego, mająca moc zasady prawnej, wskazująca, iż "zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody" (tak: uchwała SN z dnia 6 listopada 2003 r., sygn. akt III CZP 61/03).

Kary umowne za opóźnienie np. w wykonaniu robót, ze swej istoty, stają się wymagalne po każdym dniu opóźnienia, w wysokości wynikającej z umowy, a nie dopiero po wezwaniu do ich zapłaty przez osobę uprawnioną do naliczania tych kar.

Przepisy o karze umownej za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania niepieniężnego mają charakter dyspozytywny. Od kary umownej odróżnić należy dopuszczalne zastrzeżenie o charakterze gwarancyjnym, nakładające obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania (niewłaściwego wykonania) zobowiązania wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, do którego nie stosuje się przepisów o karze umownej. Taki charakter będzie miało postanowienie umowne w brzmieniu "za uchybienie terminu", "bez względu na przyczynę niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania". Kara umowna natomiast może być zastrzeżona w kontrakcie zarówno za zwłokę, jak i tzw. opóźnienie proste, polegające na niespełnieniu świadczenia w oznaczonym terminie, a w wypadku nieoznaczenia - po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do wykonania. Odpowiedzialność dłużnika w zakresie kary umownej bez względu na przyczynę niewykonania zobowiązania powinna być jednak w umowie wyraźnie określona, nie ma bowiem podstaw do dorozumienia rozszerzonej odpowiedzialności dłużnika (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt V ACa 133/17).

Czy można żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej?

Z uwagi na ryczałtowy charakter kary umownej, żądanie odszkodowania ponad zastrzeżoną kwotę jest niedopuszczalne. Jednakże można zastrzec w umowie, że uprawniony z tytułu kary umownej będzie mógł domagać się także odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Zastrzeżenie kary umownej w umowie powoduje modyfikację reguł odpowiedzialności kontraktowej w ten sposób, że wierzyciel wykazuje jedynie sam fakt zastrzeżenia kary umownej oraz niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) zobowiązania przez dłużnika. Jednak przy karze umownej, w razie braku umownego rozszerzenia odpowiedzialności, wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przesłanką roszczenia na podstawie art. 483 K.c. W konsekwencji niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania musi być następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, wynikać więc musi z niedołożenia przez dłużnika należytej staranności (art. 472 K.c.), czyli jego winy w postaci (co najmniej) niedbalstwa. 

Czy możliwe jest zmniejszenie wysokości kary umownej?

Tak, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Możliwe jest więc zmniejszanie, tzw. "miarkowanie" kary umownej w dwóch przypadkach:
  1. gdy dłużnik wykonał w znacznej części swoje zobowiązanie,
  2. gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

W odniesieniu do tej drugiej przesłanki zmniejszenia kary umownej należy podnieść, że "ustawodawca nie sprecyzował kryteriów istotnych dla oceny rażącego wygórowania kary umownej. Wskazuje się, że ocena wysokości kary umownej w kontekście jej rażącego wygórowania może być dokonywana na podstawie takich kryteriów jak stosunek pomiędzy wysokością kary umownej a wartością całego zobowiązania głównego, stosunek wartości kary umownej do wartości świadczenia spełnionego przez dłużnika z opóźnieniem, porównanie wartości kary umownej z wartością szkody powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Pamiętać przy tym należy, że instytucja kary umownej należy do praw tzw. sędziowskich, stąd też do sądu należy wybór kryteriów, na podstawie których poddaje on kontroli wysokość kary umownej" (tak: wyrok SA w Białymstoku z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt I ACa 729/14).

Należy także zaznaczyć, że możliwość zastosowania miarkowania nie jest uzależniona od rodzajów podmiotów będących stronami umowy, a zatem jest ono dopuszczalne także w stosunkach między przedsiębiorcami (zob. wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 34/06).

Przewidziane w art. 484 § 2 k.c. uprawnienie dłużnika do żądania zmniejszenia kary umownej jest materialnoprawnym środkiem jego obrony przed żądaniem wierzyciela zapłaty tej kary. Skorzystanie z tego środka zależy od woli dłużnika, co oznacza, że jeżeli chce on z uprawnienia tego skorzystać, musi złożyć w tym przedmiocie określone oświadczenie woli. Jeżeli dojdzie do procesu sądowego, w którym wierzyciel żąda zasądzenia kary umownej, żądanie dłużnika miarkowania tej kary musi przybrać odpowiednią formę procesową - zarzutu procesowego miarkowania kary umownej. Miarkowanie kary umownej jest bowiem dopuszczalne wyłącznie na żądanie dłużnika, a sąd nie może w tym zakresie działać z urzędu (tak: wyrok SA w Białymstoku z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt I ACa 1040/16).

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą być zarówno zawinionymi ze strony jednej ze stron, obu razem, jak również może i zachodzić sytuacja, gdy żadna ze stron nie będzie ponosiła winy w niewykonaniu umowy. Zabezpieczeniem (...)

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma zajmuje się usługami doradczymi wdrażania systemów zarządzania jakością. Zawiera z klientami umowy według określonego wzorca. Paragraf piąty umowy określa warunki odstąpienia od umowy szczególnie, kiedy któraś ze stron narusza terminy realizacji umowy. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której ktoś kto narusza terminy zostaje (...)

Czy kara umowna podlega VAT?

Czy kara umowna podlega VAT?

Co to jest kara umowna?     Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania lub niewłaściwego wykonania umowy i rodzaj odszkodowania. Stanowi ona dodatkową klauzulę zawieraną czasami w umowach. W ten sposób kontrahenci coraz (...)

Sąd Najwyższy o niedopuszczalności kary umownej

Sąd Najwyższy o niedopuszczalności kary umownej

Uchwała SN W dniu 20 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 3/19, podjął uchwałę następującej treści: Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. ##baner## Czego dotyczył problem (...)

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

  Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej Generalna zasada określająca odpowiedzialność stron umowy deweloperskiej wyrażona jest w art. 471 Kodeksu cywilnego (dalej: KC). Zgodnie z tym przepisem, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (...)

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, pytając o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej kary umownej i opłaty za przekroczenie limitu kilometrów. Spółka podała, że rozwiązała umowę leasingu (...)

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Jest to więc zryczałtowana forma odszkodowania, należna bez względu na wysokość rzeczywistej szkody. Z uwagi na tę okoliczność, (...)

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku 2001 do marca 2006 byłam zatrudniona na stanowisku handlowca, na zasadach tzw. samozatrudnienia. Do obowiązków wynikających z umowy zlecenia należało m.in. pozyskiwanie i obsługa klientów. Wynagrodzenie otrzymywane było przeze mnie miesięcznie w stałej kwocie. Do tego dochodziła premia za przekroczenie ustalonego planu. Jako zleceniodawca (...)

Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami - opinia prawna

Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami - opinia prawna

Stan faktyczny Jedną z często występujących w obrocie między przedsiębiorcami umów jest umowa o podwykonawstwo. Taka umowa może być, zależnie od konkretnych okoliczności, na przykład umową o roboty budowlane, umową o dzieło, czy umową nienazwaną. Dość często umowy takie, choć zawierane między przedsiębiorcami, wiążą się z faktyczną nierównością stron. Zamawiającym jest (...)

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

W wyniku kontroli pracownicy zakładu energetycznego wykryli samowolnie rozbudowanej wewnętrznej linii zasilania. W trakcie kontroli układ nie był włączony. Mimo to zakład energetyczny zażądał opłaty za nielegalny pobór energii. Sąd Rejonowy powództwo oddalił, a sąd odwoławczy, do którego odwołał się zakład, przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie: Czy dla ustalenia (...)

Kara umowna za naruszenie klauzuli antykonkurencyjnej - opinia prawna

Kara umowna za naruszenie klauzuli antykonkurencyjnej - opinia prawna

Stan faktyczny Zawarłem umowę na prowadzenie zajęć nauki języków obcych przy pomocy lektorów zatrudnianych przeze  mnie. Umowa została zawarta na rok szkolny 2004/2005. Chodzi o to czy na podstawie paragrafu 11 umowy mogę dochodzić kwoty tam zawartej, ponieważ zleceniodawca nie podpisał dalszej umowy ze mną, tylko zatrudnił osoby wykonujące wcześniej pracę u niego na moją rzecz. (...)

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  Co to są niedozwolone postanowienia umowne?  Niedozwolone klauzule umowne to takie jej zapisy, które kreują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Wbrew potocznemu rozumieniu pojęcia „konsument”, nie chodzi tu o umowy, których przedmiotem są artykuły spożywcze. Konsument to każda (...)

Projekt ustawy o tachografach

Projekt ustawy o tachografach

Czemu ma służyć projekt ustawy o tachografach? Jego podstawowym celem jest dostosowanie prawa polskiego do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (...)

Kara umowna za niewykonanie umowy z winy wierzyciela

Kara umowna za niewykonanie umowy z winy wierzyciela

Strony zawarły umowę o budowę odcinka drogi. Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego doszło do opóźnienia w realizacji umowy. Wykonawca w żadnym stopniu nie przyczynił się do niewykonania umowy w terminie, ale nie otrzymał wynagrodzenia, dlatego wystąpił z powództwem o zapłatę. W sprawie istotna była m.in. kwestia kary umownej. Sąd pierwszej instancji uwzględnił (...)

Czy karę umowną można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Czy karę umowną można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej. Organy podatkowe przeprowadziły kontrolę w spółce. Stwierdziły, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów, bowiem bezzasadnie zaliczyła do nich wydatki z tytułu zapłacenia kary umownej. Kara umowna była następstwem niewykonania umowy zawartej z ośrodkiem (...)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Sąd Najwyższy stanął przed problemem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy i udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w wypadku, gdy skazany odbywa dwie lub więcej niepodlegające łączeniu, odbywane kolejno kary pozbawienia wolności, z których żadna nie została orzeczona na okres powyżej trzech lat i jeżeli przerwa w wykonaniu tychże kar trwała (...)

Czy kara umowna powinna być opodatkowana?

Czy kara umowna powinna być opodatkowana?

Urząd skarbowy może opodatkować pieniądze otrzymane od dewelopera za nieterminowe oddanie mieszkania   (...)Takie stanowisko zajął np. naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach. W interpretacji z 9 kwietnia 2004 r. napisał m.in.: "Kara umowna nie jest objęta katalogiem zwolnień przedmiotowych w art. 21. Gdyby intencją ustawodawcy było zwolnienie tego rodzaju przychodów, to (...)

Kary umowne dla podwykonawców

Kary umowne dla podwykonawców

Podwykonawcom na rynku budowlanym, którzy startują w przetargach organizowanych przez generalnego wykonawcę, bardzo zależy na zdobyciu kontraktu. Dlatego czasem godzą się na podpisanie niekorzystnego dla nich projektu umowy (...)Wszystko jednak zależy od sformułowań zapisów w umowie. Z punktu widzenia egzekwowania kar istotne jest bowiem, czy w umowie zastrzeżono, że kara umowna należy (...)

Kara dla pośredników nieruchomości

Kara dla pośredników nieruchomości

Agencje nieruchomości z Łomży i Chełma stosowały postanowienia nakładające zbyt wysokie kary umowne, gdy ich klienci – sprzedający lub kupujący – zawarli transakcję z pominięciem agencji. Prezes UOKiK uznała, że przedsiębiorcy złamali prawo, ponieważ przewidziane przez nich sankcje znacznie przekraczały wysokość ustalonej prowizji. Kara umowna nakładana przez pośrednika (...)

Deweloperzy ukarani przez UOKiK. Za nielegalne praktyki

Deweloperzy ukarani przez UOKiK. Za nielegalne praktyki

Odmawianie prawa do odstąpienia od umowy, kiedy zmianie ulegają jej istotne warunki (np. cena mieszkania), to najczęściej kwestionowana przez UOKiK praktyka deweloperów. W ubiegłym roku Prezes UOKiK wydała 22 decyzje stwierdzające nieprawidłowości we wzorcach umownych przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe mieszkania - poinformował UOKiK naszą redakcję. Deweloperzy, spółdzielnie (...)

Podejrzane praktyki Biedronki...

Podejrzane praktyki Biedronki...

Czy właściciel sieci Biedronka stosuje nieuczciwe praktyki wobec dostawców produktów spożywczych? UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie. Przedsiębiorcy grozi kara w wysokości 3% rocznych obrotów. Postępowanie UOKiK W czerwcu 2019 r. UOKiK przeprowadził kontrolę w spółce Jeronimo Martins Polska (JMP). Zdobyte wówczas informacje i dokumenty (...)

Przedsiębiorca telekomunikacyjny ukarany

Przedsiębiorca telekomunikacyjny ukarany

Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę nie jest zgodna z prawem. Prezes UOKiK zakwestionowała praktykę spółki Niezależny Operator Międzystrefowy i nałożyła karę w wysokości blisko 195 tys. zł. Niezależny Operator Międzystrefowy jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Postępowanie UOKiK wykazało, że w regulaminie świadczenia usług spółki (...)

Zakaz konkurencji agenta w umowie agencyjnej - opinia prawna

Zakaz konkurencji agenta w umowie agencyjnej - opinia prawna

Stan faktyczny W zawartej umowie są następujące zapisy: art 16 i 17 art. 16 Przez okres trwania umowy oraz przez 12 miesięcy po jej rozwiązaniu, Podagent bez pisemnej zgody Agenta i N nie jest uprawniony samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem w jakiejkolwiek formie do podejmowania rozmów i nawiązywania współpracy z Bankami i innymi podmiotami współpracującymi z Agentem i N. Za ograniczenie (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest (...)

Zadatek jako sposób zabezpieczenia realizacji umowy

Zadatek jako sposób zabezpieczenia realizacji umowy

Z samego zawarcia umowy nie można wnioskować, że zostanie ona zrealizowana. Istniejąca i obowiązująca zasada, że umów trzeba dotrzymywać jest niewystarczająca. Prawo cywilne przewiduje zasady odpowiedzialności nielojalnych kontrahentów w przypadku, gdy nie realizują oni warunków umowy. Kodeks cywilny zna pewne instytucje, które mogą zabezpieczyć strony stosunków (...)

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Jaką klauzulę antykonkurencyjną można zawrzeć w umowie zlecenia? Analiza umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umowy zlecenia, pokazuje, że strony bardzo często zamieszczają wśród postanowień umownych klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji. Obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej nałożony jest na zleceniobiorcę. Podyktowane jest to najczęściej (...)

Jak zawrzeć dobrą umowę?

Jak zawrzeć dobrą umowę?

Co to jest umowa? Umowa jest czynnością prawną dwustronną. Decydujące znaczenie dla treści umowy ma zgodne oświadczenie woli stron. Mogą one się w niej zobowiązać do czegokolwiek zechcą - stanowi o tym zasada swobody umów. Jednak tą generalną kompetencję do kształtowania przez podmioty wiążących jej stosunków prawnych według własnego uznania ogranicza: Ustawa - treść (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Kara umowna a podatki

Kara umowna a podatki

Przedsiębiorca, któremu kontrahent zapłaci karę za to, że nie dotrzymał umowy, musi odprowadzić od niej podatek. Ale wpłacający nie zawsze zaliczy ją do kosztów (...)Czy trzeba zapłacić karę, gdy mimo niewykonania (bądź nienależytego wykonania) umowy nie wystąpi szkoda? Według części orzecznictwa i doktryny kara jest należna zawsze w wypadku naruszenia umowy, bez względu na wystąpienie (...)

Kara umowna w obrocie gospodarczym - opinia prawna

Kara umowna w obrocie gospodarczym - opinia prawna

Zleciłem spółce cywilnej wykonanie robót budowlanych. Firma nie dotrzymała terminu realizacji umowy. Zamierzam więc naliczyć kary umowne przewidziane w umowie.Jaką procedurę postępowania powinienem zachować?Czy muszę czekać do zakończenia realizacji umowy, aby wystąpić o pierwszą "ratę" kar umownych?Czy wezwanie do zapłacenia kar umownych mogę skierować tylko na adres (...)

Kara pieniężna dla PGNiG S.A. zostaje

Kara pieniężna dla PGNiG S.A. zostaje

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną PGNiG S.A. w sprawie o nałożenie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku usunięcia z kontraktów gazowych niekorzystnych dla odbiorców rozwiązań. Czego dotyczyła sprawa? Organ antymonopolowy zobowiązał powoda do złożenia oferty odbiorcom oferty usunięcia z umów postanowień ograniczających im możliwość zmniejszania (...)

Kiedy żądać zapłaty kary umownej? - opinia prawna

Kiedy żądać zapłaty kary umownej? - opinia prawna

Stan faktyczny Na podstawie umowy zleciłem firmie wykonanie robót remontowo-budowlanych. Niestety firma ta nie dotrzymała terminu realizacji umowy. Chcę więc naliczyć kary umowne przewidziane w umowie. Opinia prawna Naliczanie kary umownej nie jest obowiązkiem strony umowy, lecz jej uprawnieniem. Z tego też powodu, jeżeli zaistniały okoliczności uzasadniające zapłatę kary umownej, (...)

Banki krwi pępowinowej pod kontrolą

Banki krwi pępowinowej pod kontrolą

  Wszyscy przedsiębiorcy stosują w umowach postanowienia, które mogą naruszać interesy konsumentów - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wśród banków krwi pępowinowej. Krew pępowinowa pochodzi od noworodka i może zostać pobrana jedynie podczas porodu, w ciągu zaledwie kilku minut. Zawiera ona komórki (...)

Jak zapewnić sobie wyłączność współpracy z kontrahentem? – opinia prawna

Jak zapewnić sobie wyłączność współpracy z kontrahentem? – opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy firmą spedycyjno-transportową. Zlecaliśmy wykonanie kilkunastu usług transportowych innej firmie transportowej jako podwykonawcy. W umowie/zleceniu transportowej zastrzegliśmy sobie prawo do ochrony klienta przez okres 2 lat. Pomimo tego, po upływie kilku miesięcy nasz podwykonawca, bez naszej wiedzy zrobił tzw. obejście i przyjął bezpośrednio od naszego klienta (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Czy pośrednik może żądać prowizji i kary umownej jednocześnie?

Czy pośrednik może żądać prowizji i kary umownej jednocześnie?

Klient, który nie dotrzymał umowy, nie może płacić prowizji i kary jednocześnie   (...)W umowie z klientami określała ona, co się stanie, gdy dojdzie do pominięcia jej podczas zawarcia umowy kupna (sprzedaży) nieruchomości w okresie trwania zlecenia bądź w ciągu 6 miesięcy od daty jego rozwiązania, rezygnacji lub wygaśnięcia. Klient musiałby wtedy zapłacić agencji nie tylko (...)

Czy kary umowne można zaliczyć do kosztów?

Czy kary umowne można zaliczyć do kosztów?

Przedsiębiorcy czasami odstępują od umów wiążących ich z kontrahentami. Za zerwanie umowy płacą natomiast odszkodowania lub kary umowne. Mają jednak wątpliwości czy kwoty zapłacone za wcześniejsze rozwiązanie umowy mogą zaliczyć do kosztów? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna.Gazeta Podatkowa, 17.06.2009 r. koszty, podatek, kara umowna, zerwanie, rozwiązanie, (...)

Czy można żądać kar umownych za rozwiązanie umowy?

Czy można żądać kar umownych za rozwiązanie umowy?

Telekomunikacja Polska nie powinna żądać od abonentów opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy dotyczącej Neostrady, czyli szerokopasmowego dostępu do Internetu - uważają eksperci Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   (...)Operator żąda od nich bowiem kar umownych, jeśli nie godzą się na podwyżkę abonamentu i chcą przed terminem zrezygnować z Neostrady.   (...)Opłata (...)

Rezygnacja z wycieczki nie będzie tak droga

Rezygnacja z wycieczki nie będzie tak droga

Organizatorzy turystyki nie mogą w umowach zastrzegać, że z ceny wycieczki potrącą większą część, jeżeli klient zrezygnuje tuż przed datą wyjazduPrzekonuje się o tym jedno z największych polskich biur podróży - Triada. Biuro przegrało proces przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wytoczony przez jedną z klientek z Górnego Śląska (sygn. XVII Amc 47/08).Rzeczpospolita (...)

Niedopuszczalne kary umowne za odstąpienie od umowy

Niedopuszczalne kary umowne za odstąpienie od umowy

Operator sieci Era GSM żąda kar umownych od klientów, którzy odstępują od umowy po zmianie regulaminu świadczenia usług. Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiada ukaranie spółki za złamanie prawa. Powstał konflikt między Polską Telefonią Cyfrową (operatorem sieci Era GSM) a częścią jej klientów. Dotyczy pobierania kar umownych za rezygnację z usług przed upływem terminu zawartej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 (...)

Wysokość kary umownej

Wysokość kary umownej

Do jakiej wielkości można ustalić wysokość kary umownej za niewykonanie przedmiotu zamówienia w określonym umowa czasie. Czy istnieją przepisy normujące nam górną wysokość takiej kary, np. (...)

Odszkodowanie ponad karę umowną

Odszkodowanie ponad karę umowną

Spółka z o.o. zawarła z klientem umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy. Klient upiera się, aby w umowie wprowadzić jeszcze (...)

Kara umowna

Kara umowna

Na czym polega kara umowna? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art. 483. § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (...)

Możliwości zmniejszenia kary umownej

Możliwości zmniejszenia kary umownej

W umowie zawarto standardową klauzulę, " iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót w szczególności za opóźnienie nalicza się karę umowną w wysokości ... za każdy dzień (...)

Kara umowna w umowie pożyczki

Kara umowna w umowie pożyczki

Pożyczkobiorca oświadcza, że w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w określonej wysokości. Czy taka klauzula będzie obowiązująca i będzie (...)

Kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji

Kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji

Jak wysoka może być kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji? Ważną kwestią jest wysokość kary umownej – ta bowiem nie może być nadmiernie wygórowana. (...)

Zastrzeżenie kary umownej

Zastrzeżenie kary umownej

Jak sformułować umowę, aby ułatwić sobie ewentualne dochodzenie odszkodowania z jej nienależytego wykonania? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art. 483. § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie (...)

Kara umowna rażąco wygórowana

Kara umowna rażąco wygórowana

Jak można postąpić w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art. 484. § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna (...)

Opóźnienie prac z winy inwestora

Opóźnienie prac z winy inwestora

Nasza firma świadczy usługi budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. Są to usługi świadczone głównie dla urzędów miast i gmin. W tym momencie kończymy realizację jednego z zadań i (...)

Obrona przed żądaniem kary umownej

Obrona przed żądaniem kary umownej

Spółka podpisała umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania dla urzędu w tym przeszkolenie pracowników. W umowie zostały określone warunki tj. terminy wykonania umowy, oraz kary umowne za (...)

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. Firma (...)

Przedawnienie kary umownej

Przedawnienie kary umownej

Po zerwaniu umowy z operatorem telefonii komórkowej powstał spór o należność. Kwota główna należności uległa przedawnieniu. Jednak operator upomina się o odsetki za zwłokę w kwocie nieznacznej (...)

Odsetki od kary umownej

Odsetki od kary umownej

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)? Odpowiedzialność (...)

Kara umowna a powstanie szkody

Kara umowna a powstanie szkody

Zawarłem umowę z deweloperem, w której zobowiązał się do zapłaty kary umownej w przypadku gdyby spoźnił się z przekazaniem mi mieszkania. Deweloper faktycznie spóźnił się, akt notarialny (...)

Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

Podpisałem z wykonawcą umowę, zgodnie z którą miał on wykonać określone prace (wykonanie, montaż i malowanie balustrady na taras i schody domu) w terminie do 15.09.2007. W przypadku zwłoki w (...)

Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

Spółka, jako wykonawca podpisała umowę o roboty budowlane. W umowie są zapisy dotyczące kar umownych jakimi może obciążyć Inwestor Spółkę w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych (...)

Zerwanie umowy przez klienta a VAT

Zerwanie umowy przez klienta a VAT

Zawarliśmy z klientem umowę o świadczenie stałych usług abonamentowych. Umowa ta określa trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Otrzymaliśmy właśnie wypowiedzenie tej umowy, a jednocześnie Klient (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Kara umowna a odsetki maksymalne

Kara umowna a odsetki maksymalne

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). (...)

Kara za uszkodzenie licznika

Kara za uszkodzenie licznika

Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i (...)

Zmniejszenie wysokości kary umownej należnej za naruszenie zakazu konkurencji

Zmniejszenie wysokości kary umownej należnej za naruszenie zakazu konkurencji

Witam. Podpisałem umowę o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Kara umowna jest ogromna a ja nie mogę podjąć innej pracy niż ta którą dotychczas wykonywałem. Dostałem zbyt małe (...)

Zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania

Zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania

Jako zleceniobiorca Firma moja wykonuje różnego rodzaju usługi na rzecz Zleceniodawcy na terenie jego przedsiębiorstwa. Obowiązuje kilka umów na świadczenie danego rodzaju usług a nadto zawarta (...)

Dochodzenie kary umownej przez uprawnionego

Dochodzenie kary umownej przez uprawnionego

W trakcie podpisywania umowy sprzedaży, kupujący zażądał nastepujących kar umownych: 0,2% wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki oraz odszkodowanie uzupełniające na zasadach (...)

Niedotrzymanie umowy przedwstępnej

Niedotrzymanie umowy przedwstępnej

Zgodnie z Państwa podpowiedzią wysłaliśmy do pełnomocniczki właścicielki mieszkania, która podpisała z nami umowę przedwstępną, żądanie przystąpienia do mieszkania. Pełnomocnik przyszła (...)

Faktura VAT odnośnie kary umownej

Faktura VAT odnośnie kary umownej

Spółka z o.o. zawarła przed Sądem Gospodarczym ugodę o ratalną zapłatę kary umownej wynikającej z zawartej pomiędzy stronami umowy o wykonanie koncertu, w umowie zawarty jest punkt mówiący (...)

Kara umowna a koszt podatkowy w świetle pdof

Kara umowna a koszt podatkowy w świetle pdof

Nasz kontrahent obciążył nas karą umowną za niedotrzymanie terminu dostawy towarów. Notę obciążeniową wystawił z datą lutową. Naliczoną karę potrącił z naszej faktury, którą uregulował (...)

Eksmisja z powodu generalnego remontu

Eksmisja z powodu generalnego remontu

Jako właściciel kamienicy wpisanej do rejestru zabytków w związku z bardzo złym stanem zabytkowej konstrukcji dachowej, po uzyskaniu zgody wydziału architektury i miejskiego konserwatora zabytków (...)

Odstępne a podatek dochodowy

Odstępne a podatek dochodowy

Przedsiębiorcy zawarli między sobą umowę z klauzulą odstępnego. Jeden z nich odstąpił od umowy za zapłatą określonej kwoty. Czy odstępne stanowi przychód dla otrzymującego pieniądze, a koszt (...)

Zastrzeżenie poufności

Zastrzeżenie poufności

Chcę, aby w pewnych poufnych negocjacjach wzięła udział osoba, z którą nie wiąże mnie żaden stosunek umowny. Negocjacje mają bardzo poufny i delikatny charakter. W jaki sposób, na gruncie prawa (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Canal+, roszczenie KRUK-a

Canal+, roszczenie KRUK-a Witam wszystkich!! Mam nastepujacy kłopot, w dniu dzisiejszym dostałem list od firmy Kruk, ze mam podobno niezapłacony rachunek(45 zł) na rzecz Canalu + za marzec 1999r. Heh, (...)

Kara umowna umowa zlecenie

Kara umowna umowa zlecenie Witam bardzo proszę o pomoc. Jako pracownik podpisałam umowę zlecenie gdzie jest napisane, że w przypadku nie dopełnienia warunków na czas określony w umowie mam zapłacić (...)

kara umowna C+ czy mozna negocjowac?

kara umowna C+ czy mozna negocjowac? Za opoznienie zwrotu dekodera C+ o 1 m-c, po czesci z winy Poczty mam zaplacic C+ 300zl kary umownej. Pisemnie wyjasnilem opoznienie. Nadal kaza zaplacic. Czy mozna (...)

Umowa zlecenie a wysokość kary

Umowa zlecenie a wysokość kary Podpisuję właśnie umowę zlecenie na staż i mam pytanie co do wysokości kary umownej. W umowie mam wpisaną kwotę 50.000 zł, co jest według mnie zdecydowanie zbyt (...)

Polska Telefonia Cyfrowa

Polska Telefonia Cyfrowa Chciałbym poruszyć temat Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Podpisałem umowę z Polską Telefonią Cyfrową w sklepie T-Mobile. W dniu i podczas podpisania umowy (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

Kara 1614 za rezygnację z nauki

Kara 1614 za rezygnację z nauki Witam.Zapisałam się na studia 6.10.2012 r.(Uczelnia prywatna) Panie w sekretariacie przekonywały mnie ,że nauka odbywa się co drugi tydzień.Pierwszego dnia na zajeciach (...)

Porzucenie pracy-kara umowna

Porzucenie pracy-kara umowna Witam, bezpośrednio w umowie o pracę pracodawca zamieścił informacje o wysokim odszkodowaniu (10 000 Euro) przy porzuceniu pracy. Czy jest to prawomocne? Zamieszczam (...)

Kara umowna nie wykonanego remontu

Kara umowna nie wykonanego remontu Dzień dobry! Mam problem z klientem. Sytuacja wyglada tak: W czerwcu podpisałem umowę z kobietą o remont jej kupionego mieszkania. Umowe spisalismy i zawarliśmy (...)

umowa o przeprowadzenia szkolenia a kara

umowa o przeprowadzenia szkolenia a kara 5. W przypadku niestawiennictwa na szkoleniu w terminie w miejscu opisanym w pkt 4 niniejszej umowy Kandydat będzie zobowiązany do zapłaty - w terminie 7 dni (...)

kara umowna dla pracownika błagam o pomoc

kara umowna dla pracownika błagam o pomoc prosze o pomoc jestem zatrudniona w pewnej firmie zajmujacej sie sprzedaza telefonów . Na pocztaku mojej "kariery" omyłkowo żle sporządzilam aneks (...)

Kara umowna za odstąpienie od umowy- organizacja wesela

Kara umowna za odstąpienie od umowy- organizacja wesela Witam, negocjuję w tej chwili umowę na organizację przyjęcia weselnego przez hotel, i nie mogę dojść do porozumienia z właścicielem nt (...)

Odejście z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia a kara umowna

Odejście z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia a kara umowna Witam serdecznie, Od września pracowałam w pewnym zakładzie produkcyjnym. Zatrudniona byłam na umowę- zlecenie do końca grudnia. (...)

Zwolnienie z pracy za porozumieniem obu stron, a kara umowna.(umowa zlecenie)

Zwolnienie z pracy za porozumieniem obu stron, a kara umowna.(umowa zlecenie) Witam serdecznie, parę dni temu spotkałem się z dziwną sytuacją. Przepracowałem 1 ms. we franczyzie jednej z czołowych (...)

Windykacja komornicza, jak zawiesić - usługa telekomunikacyjna

Windykacja komornicza, jak zawiesić - usługa telekomunikacyjna Witam. Proszę o poradę w niżej opisanej sytuacji. Mój parner jakiś czas temu (ok.1,5 roku) podpisał umowę z firmą Orange o dostawie (...)

Czy moge starac sie o odszkodowanie jezeli ktos podrobil moj podpis na umowie?

Czy moge starac sie o odszkodowanie jezeli ktos podrobil moj podpis na umowie? Czy moge starac sie o odszkodowanie jezeli ktos podrobil moj podpis na umowie? Padlem ofiara oszustwa ktos podrobil moj (...)

nieuczciwy deweloper unika wypłacenia kary umownej

nieuczciwy deweloper unika wypłacenia kary umownej W 2011 roku podpisałem umowę o kupno mieszkania z jednym z deweloperów. Budynek dopiero zaczynał powstawać. Odbiór był przewidziany do końca (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Porady prawne