Kara umowna za naruszenie klauzuli antykonkurencyjnej - opinia prawna

Stan faktyczny

Zawarłem umowę na prowadzenie zajęć nauki języków obcych przy pomocy lektorów zatrudnianych przeze  mnie. Umowa została zawarta na rok szkolny 2004/2005. Chodzi o to czy na podstawie paragrafu 11 umowy mogę dochodzić kwoty tam zawartej, ponieważ zleceniodawca nie podpisał dalszej umowy ze mną, tylko zatrudnił osoby wykonujące wcześniej pracę u niego na moją rzecz. Nadmieniam, że nie łączy mnie już żadna umowa z lektorami pracującymi obecnie u zleceniodawcy.

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Porady prawne

Na podstawie opiniowanej umowy należy stwierdzić, że zawiera ona klauzulę „antykonkurencyjną”. Na podstawie tej klauzuli Zleceniodawca zobowiązany jest powstrzymać się od zatrudniania nauczycieli oddelegowanych do pracy u niego przez Zleceniobiorcę (Klienta) przez okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia zawartej umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 5000 złotych od jednego nauczyciela.

Kara umowa określona w § 11 umowy jest typową karą umowną, której regulacja znajduje się w art. 483 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W analizowanym przypadku zobowiązaniem niepieniężnym (jest to istotne, gdyż przy zobowiązaniach pieniężnych nie jest możliwe zastrzeżenie kary umownej) było powstrzymanie się Zleceniodawcy od zatrudnienie przez określony okres nauczycieli oddelegowanych przez Zleceniobiorcę (Klienta) do pracy u Zleceniodawcy. Złamanie tego zobowiązania poprzez zatrudnienie nauczyciela w okresie zakazu skutkuje odpowiedzialnością wynikająca z § 11 umowy, tj. obowiązkiem uiszczenia kary umownej.

Wysokość zastrzeżonej kary umownej nie jest uzależniona od rzeczywistej szkody poniesionej przez poszkodowanego, choć w przypadku wyraźnej różnicy pomiędzy tymi wartościami, wysokość kary umownej może być uznana za niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Aby jednak tak się stało, wysokość kary umownej musi rażąco odbiegać od rzeczywiście poniesionej szkody. W analizowanym przypadku taka sytuacja nie występuje.

Podsumowując należy stwierdzić, że Klient ma prawo żądać zapłaty kary umownej na podstawie § 11 zawartej umowy jedynie wówczas, gdy przesłanki zapłaty tej kary zostały spełnione, tj.:

  • gdy Zleceniodawca zatrudnił jednego z nauczycieli oddelegowanych do pracy u Zleceniodawcy na podstawie tej umowy,

  • zatrudnienie nastąpiło w okresie 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.

Jeżeli choćby jedna z tych przesłanek nie została spełniona, prawo do żądania zapłaty kary umownej nie przysługuje.

W analizowanym przypadku, na podstawie treści umowy można stwierdzić, że Zleceniodawca zatrudnił nauczycieli oddelegowanych przez Zleceniobiorcę po wygaśnięciu umowy. Przedłożona umowa zawarta była na rok szkolny 2004/2005. W przedstawionym stanie faktycznym zatem, Klient ma pełne prawo żądania zapłaty kary umownej na podstawie § 11 umowy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?