Kiedy upadły może zawrzeć układ w toku postępowania upadłościowego? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Upadły może zawrzeć układ z wierzycielami po ustaleniu przez sędziego - komisarza listy wierzytelności. Układ w postępowaniu upadłościowym może być jednak zawarty tylko z wierzycielami nieuprzywilejowanymi. W związku z tym, zgodnie z art. 204 par. 2 prawa upadłościowego, układ może objąć:

 • inne wierzytelności (nie wymienione w kategoriach 1-5) wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji,
 • odsetki, nie zaspokojone w powyższych kategoriach, przy tym w kolejności, w jakiej winien być zaspokojony kapitał,
 • kary, grzywny sądowe, administracyjne i skarbowe,
 • należności z tytułu darowizn i zapisów.

Zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wierzyciele uprzywilejowani zostaną już zaspokojeni, chyba że wyrażą oni zgodę na zawarcie układu z upadłym.

Nie każdy upadły może w toku postępowania upadłościowego zawrzeć układ z wierzycielami. Sąd odmówi bowiem dopuszczenia do układu upadłego, który:

 • ukrywa się,
 • został prawomocnie skazany za przestępstwo na szkodę wierzycieli, które to przestępstwo pozostaje w związku z upadłością.

Warunki zawarcia układu

Wniosek o zawarcie układu w postępowaniu układowym może złożyć przede wszystkim upadły, gdyż to on jest najbardziej zainteresowany restrukturyzacją swych zobowiązań.

Wniosek o zawarcie układu złożony przez upadłego powinien zawierać propozycje układowe oraz ich szczegółowe uzasadnienie.

Propozycje układowe mogą obejmować:

 • odroczenie spłaty długów,
 • rozłożenie spłaty długów na raty,
 • zmniejszenie sumy długów, przy czym dopuszczalne jest również i rozłożenie na raty zmniejszonej sumy,
 • wskazanie czy i w jaki sposób wykonanie zobowiązań objętych układem ma być zabezpieczone.

Upadły może wskazywać także inne propozycje układowe.

Propozycje układowe powinny być jednakowe dla wszystkich wierzycieli, chyba że poszczególny wierzyciel zgodził się wyraźnie na warunki mniej korzystne. Natomiast w stosunku do wierzycieli mających drobne wierzytelności, upadły może przyznać szczególne korzyści.

Wniosek o zawarcie układu w trakcie postępowania upadłościowego nie zawierający propozycji układowych zostanie odrzucone.

Kiedy sędzia – komisarz może odmówić dopuszczenia do zawarcia układu?

Decyzję o dopuszczeniu do zawarcia układu podejmuje sędzia – komisarz, po konsultacji z syndykiem oraz z członkami rady wierzycieli.

Sędzia – komisarz powinien dążyć do dopuszczenia do zawarcia układu, gdyż w takim przypadku wierzytelności przysługujące nieuprzywilejowanym wierzycielom w stosunku do upadłego mogą ulec restrukturyzacji, a tym samym upadły ma możliwość podjęcia działalności, przy zmniejszonych obciążeniach.

Sędzia – komisarz może jednak odmówić dopuszczenie do zawarcia układu:

 1. jeżeli upadły w ciągu ostatnich lat pięciu miał już ogłoszoną upadłość,
 2. jeżeli upadły już raz zawarł układ w postępowaniu upadłościowym albo układowym,
 3. jeżeli upadły nie prowadził księgowości, do której był zobowiązany, lub prowadził ją nierzetelnie,
 4. jeżeli upadły nie złożył w przepisanym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 5. jeżeli upadły odmówił współdziałania przy ustaleniu stanu majątku masy upadłości.

Ponadto, sędzia – komisarz może odmówić dopuszczenia do zawarcia układu z upadłym, z którym w tym samym postępowaniu upadłościowym próbowano już zawrzeć układ, do zawarcia którego jednak nie doszło.

Pamiętaj, że:

 • Układ w postępowaniu upadłościowym można zawrzeć tylko z wierzycielami nieuprzywilejowanymi,
 • Wnosząc o zawarcie układu upadły powinien przedstawić propozycje układowe wraz z ich uzasadnieniem,
 • Decyzję o dopuszczeniu do zawarcia układu podejmuje sędzia – komisarz.
 • Stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r. w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne