Korekta zeznania podatkowego

Na czym polega korekta deklaracji?

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Takie uprawnienie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Dotyczy ono również zeznania rocznego  w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Korekta deklaracji polega na prawidłowym wypełnieniu tego samego formularza podatkowego, który już został złożony w urzędzie skarbowym. Na poprawionym formularzu należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat: "korekta".

Kto może złożyć korektę zeznania podatkowego?

Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą co do zasady skorygować uprzednio złożoną deklarację. 

Kiedy można korygować deklarację?

Zgodnie zprzepisami Ordynacji podatkowej, uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Prawo do korekty będzie przysługiwało nadal po zakończeniu:

  • kontroli podatkowej;

  • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta złożona w czasie tego zawieszenia ze względu na to, że wobec podatnika zostało wszczęte postępowanie lub kontrola podatkowa, nie wywoła skutków prawnych.

Wszczęcie kontroli podatkowej dotyczącej wysokości dochodu uzyskanego w np. spółce cywilnej, w której podatnik posiada udziały, powoduje więc zawieszenie prawa tego podatnika do złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego przez niego dochodu w danym roku podatkowym. Ze względu na to, iż z chwilą wszczęcia postępowania podatkowego kończy się proces samoobliczenia podatku - podatnicy nie mogą korygować uprzednio złożonej deklaracji.

Jak urząd sprawdzi błędy?

Błędy w deklaracjach podatkowych mogą też zauważyć organy podatkowe w ramach czynności sprawdzających. Organy podatkowe pierwszej instancji dokonują bowiem na bieżąco czynności sprawdzających w celu:

  • sprawdzenia terminowości: składania deklaracji; wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

  • stwierdzenia formalnej poprawności składanych dokumentów;

  • ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Czynności sprawdzające nie są tym samym co postępowanie lub kontrola podatkowa. Są one prowadzone w trybie Ordynacji podatkowej, lecz nie są tożsame z kontrolą podatkową, a zatem nie są przeszkodą do dokonania korekty deklaracji. Warunkiem skuteczności korekty dokonanej przez podatnika nie jest jednak jednoczesna zapłata podatku.

Korekta deklaracji powinna być odpowiednio uzasadniona. Gdy organ po złożeniu przez podatnika deklaracji korygującej poweźmie wątpliwości co do wykazanego w niej zobowiązania lub kwoty zwrotu podatku, powinien wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego za dany okres obrachunkowy. Również odmowa złożenia przez podatnika korekty, czego żądął organ podatkowy, będzie w zasadzie prowadzić do wszczęcia postępowania podatkowego.

Kiedy urzędnicy sami poprawią błędy w deklaracji?

Jeżeli podczas sprawdzania zeznań podatników urząd skarbowy stwierdzi, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, urząd w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

  1. skoryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł;

  2. zwróci się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość; urząd skarbowy może zatem wezwać podatnika do skorygowania deklaracji, z udzieleniem mu informacji na temat przyjętej wykładni przepisu.

W razie, kiedy korekty za podatnika dokona urząd skarbowy, organ ten uwierzytelni kopię skorygowanej deklaracji oraz doręczy podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian. Na korektę dokonaną przez fiskusa podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie takiego sprzeciwu anuluje korektę urzędnika. W razie niewniesienia sprzeciwu w ww. terminie, korekta deklaracji sporządzona przez urząd wywoła takie skutki prawne, jak korekta deklaracji złożona przez samego podatnika.

Powyższe zasady mają zastosowanie odpowiednio do deklaracji składanych przez płatników lub inkasentów oraz do załączników do deklaracji.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne