26.4.2017

Zespół
e-prawnik.pl

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Często zdarza się, że dana osoba nie jest w stanie decydować o swoim życiu lub nawet nie potrafi podjąć najprostszych decyzji. Może to być wynikiem np. choroby psychicznej. Dlatego w takich sytuacjach rodzina chorego może podjąć decyzję o wystąpienie do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie chorej osoby.

Wyróżniamy ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie jest pozbawiona zdolności do czynności prawnych, zaś ubezwłasnowolniona częściowo posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego i posiada ją każda osoba od chwili urodzenia, natomiast zdolność do dokonywania czynności prawnych, która polega na tym, że osoba może sama dokonywać czynności prawnych prowadzących do nabywania praw i zaciągania zobowiązań - jest to tzw. pełna zdolność do czynności prawnych. Ponadto w prawie polskim możemy mieć do czynienia z brakiem zdolności do czynności prawnych, jak też z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych).

Porady prawne

Kogo można ubezwłasnowolnić całkowicie?

 1. osobę, która ukończyła lat 13 (poniżej tego wieku i tak nikomu nie przysługuje zdolność do czynności prawnych),

 2. osobę, która ukończyła lat 13, ale wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, np. narkomania może stanowić podstawę ubezwłasnowolnienia (całkowitego lub częściowego) również wtedy, gdy osoba nią dotknięta popadła w ten nałóg na skutek przyjmowania leków zawierających narkotyki albo podstawą ubezwłasnowolnienia może być również zarzut marnotrawstwa (hulaszczy tryb życia i trwonienie majątku), o ile łączy się on z chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym albo innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.

Poza tym ubezwłasnowolnienie może zostać orzeczone tylko wtedy, gdy służy to ochronie interesów ubezwłasnowolnionego.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje ona jeszcze pod władzą rodzicielską.

Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego?

Czynność prawna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie jest nieważna, np. jeśli taka osoba sporządzi testament, spadkodawcy w nim wymienieni nie będą mogli się na niego powołać, ponieważ będzie on nieważny.

Jednak gdy taka osoba zawrze umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. zakup gazety lub biletu do kina), umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że dojdzie do rażącego pokrzywdzenie takiej osoby, np. sprzedawca w sklepie świadomie źle wyda resztę pieniędzy. W imieniu osób ubezwłasnowolnionych całkowicie czynności dokonują ich przedstawiciele np. rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim. 

Konkretne przepisy ponadto wiążą niektóre szczególne skutki z faktem ubezwłasnowolnienia. Przykładowo dopuszczają, że przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna. Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania.

 

Kto może zostać ubezwłasnowolniony częściowo?

Osoba pełnoletnia (po ukończeniu 18 roku życia) z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub z powodu pijaństwa lub narkomani, w sytuacji gdy potrzebna jest jej pomoc w prowadzeniu spraw, ponieważ osoba taka sama nie daje sobie ze wszystkim rady. Dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ustanawia się kuratelę. 

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia kuratela ustaje z mocy prawa.

 

Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia częściowego?

 1. pewne czynności dokonane przez taką osobę są nieważne np. nie może ona sporządzić testamentu,

 2. do dokonania pewnych czynności potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna, ale gdy osoba ubezwłasnowolniona zawrze umowę bez zgody przedstawiciela ustawowego, to umowa taka będzie ważna, jeżeli zostanie potwierdzona przez tego przedstawiciela.

Nie wymagają zgody przedstawiciela ustawowego następujące czynności prawne dokonane przez osoby ubezwłasnowolnione częściowo:

 • umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, np. zakup biletu autobusowego,

 • rozporządzenie zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej,

 • wszelkie czynności prawne dotyczące przedmiotów majątkowych, które przedstawiciel ustawowy oddał osobie ubezwłasnowolnionej częściowo do swobodnego użytku (z wyjątkiem tych czynności, do dokonania których wymagana jest zgoda sądu),

 • umowy o pracę.

Jak przebiega postępowanie o ubezwłasnowolnienie?

Sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe rozpatrują sądy okręgowe (i to w składzie 3 sędziów zawodowych). 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a w braku miejsca zamieszkania właściwy jest sąd miejsca jej pobytu. Do kręgu osób uprawnionych do złożenia takiego wniosku należą:

 1. współmałżonek osoby,

 2. krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki itd.) oraz rodzeństwo,

 3. przedstawiciel ustawowy.

Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny. Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz - w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana - biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego, ma wówczas ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.
Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej bądź niedorozwoju umysłowego, to sąd przed zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda, w wyznaczonym terminie, przedstawienia świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby. Jeśli zaś ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii - zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień. Sąd odrzuci wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli treść wniosku lub dołączone do wniosku dokumenty nie uprawdopodobniają istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub występowania innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie albo w razie niezłożenia żądanego świadectwa, opinii lub zaświadczenia, chyba że złożenie takich dokumentów nie jest możliwe.   Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń psychicznych albo rozwoju umysłowego osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinna zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzględniającą postępowanie i zachowanie się tej osoby.   Sąd może też, jeżeli na podstawie opinii dwóch biegłych lekarzy uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż sześć tygodni. W wyjątkowych wypadkach sąd może termin ten przedłużyć do trzech miesięcy. Postępowanie dowodowe powinno ustalić przede wszystkim stan zdrowia, sytuację osobistą, zawodową i majątkową osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, rodzaj spraw wymagających prowadzenia przez tę osobę oraz sposób zaspokajania jej potrzeb życiowych. Sąd może zobowiązać osoby pozostające we wspólnocie domowej z osobą, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, do złożenia wykazu majątku należącego do tej osoby oraz do złożenia przyrzeczenia.  W ciężkich przypadkach sąd może zaniechać doręczenia pism sądowych, wezwania lub wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. W sprawach o ubezwłasnowolnienie, o uchylenie oraz zmianę ubezwłasnowolnienia sąd może ustanowić dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub dla osoby ubezwłasnowolnionej, adwokata lub radcę prawnego z urzędu, nawet bez jej wniosku.   W takich sprawach istnieje obowiązek przeprowadzenia rozprawy.
W postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd orzeka, czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite, czy też częściowe i z jakiego powodu zostaje orzeczone. Sąd, który orzekł ubezwłasnowolnienie, zarządza z urzędu przesłanie sądowi opiekuńczemu odpisu prawomocnego postanowienia, którym orzekł ubezwłasnowolnienie. W razie zaś oddalenia wniosku o ubezwłasnowolnienie sąd zawiadamia sąd opiekuńczy o potrzebie ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej.

Pamiętaj, że:

 • Sąd może oddalić żądanie ubezwłasnowolnienia, jeżeli sytuacja życiowa chorego jest ustabilizowana, ma on zapewnioną dostateczną opiekę faktyczną i nie zachodzi potrzeba podjęcia żadnych działań wymagających ustanowienia opieki prawnej, a orzeczenie ubezwłasnowolnienia mogłoby prowadzić do zakłócenia, wbrew interesom chorego, korzystnie dla niego uregulowanej sytuacji faktycznej.

 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien być zawsze uzasadniony, gdyż w przeciwnym razie ten, kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny.

 • Postępowanie o ubezwłasnowolnienie toczy się przy udziale prokuratora.

 • Celem ubezwłasnowolnienia jest niesienie pomocy takiej osobie w załatwieniu jej spraw osobistych lub majątkowych. W żadnym razie ubezwłasnowolnienie nie może dotyczyć interesu wnioskodawcy np. syn chce ubezwłasnowolnić swoją matkę po to, aby móc rozporządzać jej majątkiem.

 • Sąd uchyli ubezwłasnowolnienie, gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono, np. kiedy osoba ubezwłasnowolniona z powodu pijaństwa poddała się leczeniu, które przyniosło pozytywne rezultaty.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr. 16, poz. 93, ze zmianami);

 • Ustawa z dnia  17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr. 43, poz. 296, ze zmianami);

 •  

  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682, ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec jest chory psychicznie. Matka chce mieć możliwość decydowania za niego przy wyrażaniu zgody na leczenie szpitalne, ponieważ sam nie jest w stanie ocenić swojego zachowania. Wydaje nam się, że w tym celu powinna wystąpić do sądu z wnioskiem ubezwłasnowolnienie (...)

Czy osoba ubezwłasnowolniona może sama domagać się uchylenia ubezwłasnowolnienia?

Czy osoba ubezwłasnowolniona może sama domagać się uchylenia ubezwłasnowolnienia?

W dniu 7 marca 2007 r. Trybunał konstytucyjny zajmował się tym, czy pozbawienie możliwości złożenia wniosku o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia przez osobę ubezwłasnowolnioną jest konstytucyjne. Po rozpoznaniu powyższego zagadnienia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 559 (...)

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

7 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza część wprowadzanych zmian dotyczy postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Mają one służyć ochronie interesów osoby, (...)

Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

Kiedy dziecko może zostać ubezwłasnowolnione całkowicie?  Dziecko może zostać ubezwłasnowolnione całkowicie, jeżeli ukończyło 13 rok życia i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, (...)

Kiedy zasadny jest wniosek o ubezwłasnowolnienie? - opinia prawna

Kiedy zasadny jest wniosek o ubezwłasnowolnienie? - opinia prawna

Stan faktycznyMoja sprawa związania jest z chorą psychicznie matką. Otóż, niecały miesiąc temu złożyłam do sądu w Polsce (aktualnie przebywam w Danii) wniosek o ubezwłasnowolnienie mojej mamy. Moja mam jest chora psychicznie, nie może kierować swoim postępowaniem, potrzebuje stałej (...)

Opieka nad ubezwłasnowolnionym

Opieka nad ubezwłasnowolnionym

  Kiedy osoba może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie? Ubezwłasnowolniona całkowicie może być osoba, która ukończyła 13 lat i nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Podstawową przyczyną takiej niemocy jest choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inny (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika.  Trybunał (...)

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

Stan faktyczny Moja mama do tej pory rentę odbierała w domu (listonosz) lub na poczcie (nie posiada konta bankowego). Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, a także rozwijającą się miażdżycę oraz pobyty w szpitalu i u mnie w domu, są problemy z odbiorem renty. W jaki sposób można załatwić (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest wspólność ustawowa i kiedy powstaje? Z punktu widzenia prawa zawarcie małżeństwa skutkuje nie tylko zmianą stanu cywilnego. Pojawia się kwestia jak od tego czasu będą przedstawiać się stosunki majątkowe między małżonkami. Czy małżonkowie będą posiadali tylko (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało ono zrealizowane (...)

Ubezwłasnowolnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą - opinia prawna

Ubezwłasnowolnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą - opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona została ubezwłasnowolniona całkowicie, ale sąd nie wyznaczył opiekuna. Co powinienem zrobić dalej? Żona była właścicielką firmy zatrudniającej pracowników. Czy w sytuacji całkowitego ubezwłasnowolnienia umowy o pracę zostają automatycznie rozwiązane? Czy (...)

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak wyliczyć termin zasiedzenia? Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (20 lat - w dobrej wierze, albo 30 lat - w złej wierze) rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Kończy (...)

Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

W reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego prawodawca znowelizował kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dzięki zmianom termin wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa będzie liczony od daty, w której pełnoletnie dziecko dowiedziało się o swoim rzeczywistym pochodzeniu. Dotychczasowe (...)

Uzależnianie przez ZUS wypłaty renty socjalnej od ubezwłasnowolnienia dziecka narusza Konstytucję

Uzależnianie przez ZUS wypłaty renty socjalnej od ubezwłasnowolnienia dziecka narusza Konstytucję

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad wypłacania rent osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczące praktyki wypłacania (...)

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

Do kogo odnoszą się zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli ? Zasadom zatrudniania i zwalniania nauczycieli podlegają: nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni publicznych przedszkoli, szkół (w tym wyższych), placówek, zakładów poprawczych, schronisk dla (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem „ (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Czy osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 13 może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli udział nabyła w drodze spadkobrania? Odpowiedź na niniejsze pytanie wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych zagadnień prawa cywilnego, jakim (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla ojca

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla ojca

Bardzo proszę Państwa o pomoc. Potrzebuję wzoru wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego. Mój tato jest po ciężkiej chorobie, prawie w ogóle nie ma z nim kontaktu. Chciałbym zostać jego opiekunem prawnym, do załatwienia spraw związanych z jego leczeniem. Czekam na Państwa pomoc. Niniejsza (...)

Odwołanie dokonanej darowizny

Odwołanie dokonanej darowizny

Pani A ma zamiar odwołać darowiznę w postaci mieszkania. Mieszkanie w momencie sporządzenia darowizny było majątkiem wspólnym jej i jej męża. Mąż pani A uległ ciężkiej chorobie i w chwili obecnej jest całkiem sparaliżowany. Czy konieczne jest w tym przypadku tj. przed wytoczeniem powództwa (...)

Ubezwłasnowolnienie - opieka i kuratela

Ubezwłasnowolnienie - opieka i kuratela

Występuję z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie siostry i jeżeli będzie to konieczne mamy. Zaznaczam, że moja siostra jest osobą chorą psychicznie i wywiera tak olbrzymią presję na mamę, że mama nie dba o swoje własne zdrowie. Odmawia sobie wszystkiego, bo spełnia tylko żądania mojej siostry. (...)

Dokumenty wymagane do orzeczenia ubezwłasnowolnienia

Dokumenty wymagane do orzeczenia ubezwłasnowolnienia

Jakie dokumenty należy przedstawić w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie całkowite? Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym pozbawia osobę, której dotyczy, zdolności do czynności prawnych. Ze względu na tak doniosłe skutki, kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), normując (...)

Stany depresyjne a ubezwłasnowolnienie

Stany depresyjne a ubezwłasnowolnienie

Moja babcia od dłuższego czasu popada w stany podobne do depresyjnych, całą swoją emeryturę wydaje w około 2 tygodnie lub twierdzi, że powinna jeszcze mieć pieniądze podczas gdy w rzeczywistości ich nie ma. Przedawkowuje leki i cały czas wysyła sąsiadów do przychodni po leki psychotropowe. (...)

Opiekun dla chorego na anoreksję

Opiekun dla chorego na anoreksję

Osoba pełnoletnia w rodzinie choruje na anoreksję. Prywatne leczenie u pychiatry i psychologa nie dało poprawy i lekarze stwierdzili konieczność skierowania chorej osoby na leczenie szpitalne. Chora nie chce poddać się leczeniu szpitalnemu. Czy w takim przypadku członkowie rodziny mogą ubezwłasnowolnić (...)

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Niepełnosprawny od urodzenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności został ubezwłasnowolniony. Miał założoną książeczkę oszczędnościową nieoprocentowaną. Po jakimś czasie prawny opiekun chciał ją zlikwidować i założyć lokatę terminową. Musiał uprzednio zwrócić się do sądu (...)

Niewłaściwe traktowanie osoby ubezwłasnowolnionej

Niewłaściwe traktowanie osoby ubezwłasnowolnionej

Opiekunem osoby chorej na schizofrenię i całkowicie ubezwłasnowolnionej była jej matka. Kilka dni po śmierci matki jeden z jej synów złożył wniosek do sądu o przyznanie mu opieki prawnej nad chorym, nie informując o tym pozostałej części rodziny. Okazało się, że osoba chora była wielokrotnie (...)

Ustanowienie kuratora

Ustanowienie kuratora

Bronisław C. chce złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jednakże jedna z osób powołanych do dziedziczenia ustawowego w tej sprawie jest w starszym wieku i tak chora (choroba alzheimera lub demencja), że nie ma żadnego kontaktu z rzeczywistością. Nie tylko nie może stawić się w sądzie, (...)

Ochrona interesów spadkobiercy chorego psychicznie

Ochrona interesów spadkobiercy chorego psychicznie

W dniu 17.07.2008 zmarł w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych brat, pozostawiając gospodarstwo rolne. Brat był kawalerem i nie miał dzieci. Dziedziczą po nim dwaj bracia i siostra. Jeden z braci-bliźniak po pobycie też w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych ma rozpoznaną schizofremię, (...)

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

Od roku czasu jestem rozwiedziony. Obecnie płace alimenty na moją córkę. Obawiam się jednak że tak naprawdę nie jest moim dzieckiem. Co mam zrobić żeby przeprowadzić badania DNA? Czy w razie gdyby moje podejrzenia okazały się słuszne, mogę żądać zwrotu alimentów? Opinia prawna dla (...)

Opieki dzieci nad ojcem

Opieki dzieci nad ojcem

Czy dzieci mają obowiązek opieki nad dorosłym rodzicem, który nie jest ubezwłasnowolniony, ale jest alkoholikiem i nie chce kontaktów z dziećmi, nie wpuszcza ich do domu, a jeszcze nie zachodzą przesłanki do ubezwłasnowolnienia? W powyższym przypadku istnieje ogólny obowiązek alimentacyjny (...)

Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego

Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego

Jakie skutki wywołuje ubezwłasnowolnienie częściowe? Co do konsekwencji, jakie niesie za sobą ubezwłasnowolnienie częściowe to wskazać należy, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności (...)

Uchylenie ubezwłasnowolnienia całkowitego

Uchylenie ubezwłasnowolnienia całkowitego

W jakich sytuacjach sąd może uchylić ubezwłasnowolnienie całkowite? Sąd - zgodnie z art. 559 k.p.c. - uchyli ubezwłasnowolnienie (może to uczynić także z urzędu), gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono (§ 1); sąd może w razie poprawy stanu psychicznego ubezwłasnowolnionego (...)

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Jeżeli dobrze zrozumiałam odpowiedz na moje pytanie nie mogę w jednym wniosku wystąpić o ubezwłasnowolnienie matki i siostry. Czyli muszę wnieść dwa odrębne wnioski do sądu. Jakie załączniki muszę załączyć do wniosku lub wniosków? Czy wystarczy opinia lekarza psychiatry dotycząca choroby? (...)

Skutki ubezwłasnowolnienia małżonka

Skutki ubezwłasnowolnienia małżonka

Jakie skutki wywołuje w stosunkach majątkowych między małżonkami ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków? Ubezwłasnowolnienie wywołuje poważne skutki w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami. Art. 53. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego § 1. Rozdzielność majątkowa (...)