Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w nowej ustawie

Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reguluje zasady funkcjonowania i status prawny utworzonego 1 stycznia 1971 r. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Na mocy ustawy powołana zostanie państwowa osoba prawna, która będzie następcą prawnym dotychczasowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zachowa obecną nazwę. W ustawie określono również zadania centrum, jego organy i sposób finansowania.

Jak ureulowano funkcjonowanie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie?

Celem ustawy jest uregulowanie zasad funkcjonowania oraz statusu prawnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie jest jednostką, której głównym celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia przez kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej. 

Porady prawne

Podstawową działalnością CMKP jest więc kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tej dziedzinie.  Centrum zatem organizuje i realizuje kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zostało utworzone jako samodzielna placówka typu naukowo-dydaktycznego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo‑dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” (Dz.U. poz. 247). Podstawę prawną utworzenia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego stanowił przepis art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1969 r. poz. 31), zgodnie z którym studia i kursy mogły być organizowane przez samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego, które tworzyła i znosiła, określając ich strukturę organizacyjną i podporządkowanie, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ten sposób określenia formy organizacyjno-prawnej wywołuje obecnie trudność interpretacyjną, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym brak jest legalnej definicji określającej, czym jest samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna.

Na mocy ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, powołana zostanie państwowa osoba prawna, która będzie następcą prawnym dotychczasowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zachowa obecną nazwę. W ustawie wskazano podstawowe zadania Centrum:

  1. kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  2. prowadzenie bań naukowych i prac rozwojowych w ww. obszarze;
  3. prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych;
  4. prowadzenie kształcenia doktorantów.

Ustawa wskazuje również organy Centrum, którymi są dyrektor i Rada Naukowa oraz sposób finasowania Centrum. 

W przepisach przejściowych i dostosowujących wskazano, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest następcą prawnym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i wstępuje w jego prawa i obowiązki.  Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie staje się dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Pracownicy, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych staną się odpowiednio pracownikami, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych i kursów dokształcających Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  

Kiedy nowe przepisy zaczynają obowiązywać?

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem art. 18 ust. 3, który wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, czyli z dniem 7 listopada 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne