22.2.2020

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kto przypilnuje jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych?

Co przewiduje ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw?

Nowelizacja powierza zadania w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych wykonywane dotychczas przez Inspekcję Handlową – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przekazanie zadań ma na celu zwiększenie efektywności systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce, m.in. szybsze eliminowanie produktów o jakości niezgodnej z wymaganiami. W ramach nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zostanie powierzona również kontrola żywności w restauracjach i działalności cateringowej.

Porady prawne

Jednocześnie istotną zmianą wprowadzaną w ustawie w związku z przejęciem zadań przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nad wojewódzkimi inspektorami jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie merytorycznego wykonywania przez nich obowiązków ustawowych. Ustawodawca wprowadził uprawnienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do nadzorowania kontroli wykonywanych przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wydawania wytycznych i poleceń oraz umożliwił Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zwracanie się do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w przypadku, gdy jego działanie będzie zagrażało prawidłowemu wykonywaniu zadań przez inspekcję.

Ponadto inne, szczegółowe rozwiązania merytoryczne wprowadzane w ustawie dotyczą:

  1. przejęcia przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności;
  2. dodania obowiązku prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  3. obowiązania organów administracji rządowej oraz państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego do nieodpłatnego udostępniania danych organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawowych;
  4. wskazania wprost, że organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz upoważnieni pracownicy w trakcie realizacji zadań podlegają, podobnie jak pracownicy innych inspekcji, ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
  5. umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydania nakazu wycofania z obrotu, we wszystkich punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego, całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii produkcyjnej.

Ustawa zawiera również przepisy dostosowujące dotyczące przejęcia nieruchomości będących w trwałym zarządzie i wykorzystywanych dotychczas przez wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz analogicznie przejęcia wierzytelności i zobowiązań, postępowań niezakończonych decyzją ostateczną, akt spraw oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wskazani pracownicy, z dniem wejścia w życie ustawy, staną się pracownikami odpowiednio Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, odpowiadającego właściwością miejscową wojewódzkiemu inspektoratowi inspekcji handlowej, którego pracownikami byli do dnia wejścia w życie ustawy. Ponadto laboratoria Inspekcji Handlowej, wykonujące zadania należące do zadań przejętych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, staną się laboratoriami Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów dostosowujących, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia albo z dniem 4 maja 2020 r., oraz z wyjątkiem przepisów modyfikujących przepisy dotyczące ponoszenia opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli granicznej oraz innej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jeżeli w wyniku tej kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej, wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skąd pochodzą supermarketowe ogórki i truskawki?

Skąd pochodzą supermarketowe ogórki i truskawki?

Co dziesiąta partia warzyw i owoców w sklepach sprawdzonych przez Inspekcję Handlową miała błędną informację o kraju pochodzenia lub nie miała jej wcale. Największy odsetek takich nieprawidłowości wystąpił w supermarketach Delikatesy Centrum, E.Leclerc, Intermarche, Lewiatan (...)

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Jakie zmiany dotyczą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych?Najnowsza nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dotyczy wdrożenia przepisów UE oraz wprowadzenie kilku zmian w przepisach aktualizujących ustawę.Inspekcja Jakości Handlowej (...)

Lepszy nadzór nad jakością żywności?

Lepszy nadzór nad jakością żywności?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów (...)

Klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP

Klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP

System klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych został stworzony w celu zapewnienia godziwej zapłaty producentom za dostarczone zwierzęta, opartej o rzetelną ocenę jakości tusz. Drugim ważnym celem było zwiększenie przejrzystości rynku w zakresie handlu tuszami wieprzowymi i wołowymi oraz (...)

Nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonuje zmiany ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez dodanie w rozdziale 3 nowych zadań Inspekcji Jakości Handlowej (...)

Bezpieczniejsza żywność i rośliny?

Bezpieczniejsza żywność i rośliny?

Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz projekt ustawy o zmianie (...)

Nowa jakość kontroli żywności

Nowa jakość kontroli żywności

Fuzja kontroli jakości żywności  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, (...)

Propozycje zmian dotyczących ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych

Propozycje zmian dotyczących ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych

Czemu mają służyć proponowane zmiany dotyczące produktów spożywczych?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który (...)

Znakowanie artykułów rolno-spożywczych

Znakowanie artykułów rolno-spożywczych

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2008 rok, w I kwartale 2008 roku wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły planową kontrolę w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych. CEL KONTROLICelem kontroli było (...)

Co jemy? - Czyli jakość handlowa wędlin

Co jemy? - Czyli jakość handlowa wędlin

CEL KONTROLICelem kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych było sprawdzenie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego. W trakcie przedmiotowej kontroli sprawdzono jakość handlową kiełbas, ze szczególnym uwzględnieniem kiełbas białych i parówek, (...)

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Jakie przepisy mają dotyczyć rolnictwa ekologicznego?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.Czemu ma służyć ustawa? Projekt ustawy ułatwi rozwój rynku produktów ekologicznych. (...)

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

17 lutego 2005 r., czyli 30 dni od dnia ogłoszenia weszła w życie ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Do tej pory kwestie  dotyczące  oznaczeń  geograficznych,  nazw  pochodzenia  (...)

Konina w Polsce. Ruszyły kontrole żywności

Konina w Polsce. Ruszyły kontrole żywności

Rozpoczęły się kontrole żywności powadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w związku z potencjalnymi zafałszowaniami wyrobów wołowych mięsem końskim. Koordynatorem bieżących działań wszystkich jednostek zaangażowanych w kontrole jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów (...)

Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw

Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw

Podajemy komunikat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw w odniesieniu do obowiązujących (...)

Jacy inspektorzy będą mogli karać mandatami?

Jacy inspektorzy będą mogli karać mandatami?

Jakie nowe przepisy dotyczą uprawnień inspektorów?14 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (...)

Rok kontroli ex-post zakończony

Rok kontroli ex-post zakończony

Zakończył się kolejny rok w kontroli ex-post, którą Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizuje na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 200 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. (...)

Ułatwienia dla rolników. Przeczytaj, jakie

Ułatwienia dla rolników. Przeczytaj, jakie

Sejm uzgodnił końcowy kształt nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym. Nowelizacja przewiduje ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor rolnictwa. Uproszczone zostały przepisy zobowiązujące (...)

Produkcja ekologiczna. Ułatwienia dla rolników

Produkcja ekologiczna. Ułatwienia dla rolników

Sejm znowelizował ustawę o rolnictwie ekologicznym. Zmiany przewidują ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor rolnictwa. Uproszczone zostały przepisy zobowiązujące jednostki certyfikujące do (...)

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów? Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej.W zakresie swych uprawnień nadzorczych współpracuje on także z Państwową (...)

Zmiany przepisów prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego

Zmiany przepisów prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne to najbardziej przyjazna środowisku produkcja rolnicza. Dzięki uprawie bez agrochemiii kontrolowanym metodom produkcji, rolnictwo ekologiczne przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony zasobów naturalnych, a także produkcji żywności o wysokiej jakości.Podstawowy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA