EROD i EIOD o projekcie aktu w sprawie sztucznej inteligencji

4.7.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wezwali do zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w przestrzeni publicznej oraz niektórych innych zastosowań sztucznej inteligencji, które mogą prowadzić do niesprawiedliwej dyskryminacji.

Porady prawne

Wspólna opinia

EROD i EIOD przyjęli wspólną opinię w sprawie wniosku Komisji Europejskiej na temat rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji.

EROD i EIOD z dużym zadowoleniem przyjmują cel, jakim jest zajęcie się wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, w tym wykorzystaniem tych systemów przez unijne instytucje, organy lub agencje. Jednocześnie oba organy są zaniepokojone wyłączeniem z wniosku międzynarodowej współpracy w egzekwowaniu prawa.

EROD i EIOD podkreślają również potrzebę wyraźnego wyjaśnienia, że istniejące prawodawstwo UE w zakresie ochrony danych (RODO, rozporządzenie UE 2018/1725 i dyrektywa 2016/680) ma zastosowanie do każdego przetwarzania danych osobowych objętego zakresem projektu rozporządzenia dotyczącego sztucznej inteligencji.

Choć EROD i EIOD z zadowoleniem przyjmują podejście oparte na analizie ryzyka, na którym opiera się wniosek, uważają, że pojęcie „ryzyka dla praw podstawowych” powinno zostać dostosowane do unijnych ram ochrony danych. Zalecają, aby ocenić i złagodzić również ryzyka społeczne dla grup osób fizycznych. Ponadto zgadzają się z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia wskazującym, że sklasyfikowanie systemu sztucznej inteligencji jako systemu wysokiego ryzyka niekoniecznie oznacza, że jest on sam w sobie zgodny z prawem i jako taki może być wdrożony przez użytkownika. Obie instytucje uważają również, że przestrzeganie zobowiązań prawnych wynikających z prawodawstwa Unii - w tym w zakresie ochrony danych osobowych - powinno być warunkiem wstępnym wprowadzenia na rynek europejski produktu posiadającego oznakowanie CE.

Biorąc pod uwagę niezwykle wysokie ryzyko, jakie stwarza zdalna biometryczna identyfikacja osób w przestrzeni publicznej, EROD i EIOD wzywają do ogólnego zakazu wszelkiego wykorzystywania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w przestrzeni publicznej, takich jak: rozpoznawanie twarzy, chodu, odcisków palców, DNA, głosu, naciśnięć klawiszy i innych sygnałów biometrycznych lub behawioralnych, w jakimkolwiek kontekście.

Podobnie EROD i EIOD zalecają zakaz stosowania systemów sztucznej inteligencji wykorzystujących dane biometryczne do podziału osób na grupy ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, poglądy polityczne lub orientację seksualną, czy z innych względów, wobec których dyskryminacja jest zakazana na mocy art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto w ocenie obu instytucji wykorzystywanie sztucznej inteligencji do odgadywania emocji osoby fizycznej jest wysoce niepożądane i powinno być zabronione, z wyjątkiem bardzo szczególnych przypadków, takich jak niektóre cele zdrowotne, w których rozpoznawanie emocji pacjenta jest ważne, oraz że wykorzystywanie sztucznej inteligencji do wszelkiego rodzaju oceny punktowej zachowań społecznych powinno być zabronione.

EROD i EIOD z zadowoleniem przyjmują również fakt, że wniosek dotyczący rozporządzenia wyznacza EIOD jako organ właściwy i organ nadzoru rynku w zakresie nadzoru nad instytucjami, agencjami i organami Unii. Należy jednak doprecyzować rolę i zadania EIOD, zwłaszcza jeśli chodzi o jego rolę organu nadzoru rynku.

W przyjętej opinii przypominano, że organy ochrony danych osobowych już teraz egzekwują RODO i dyrektywę 2016/680 w sprawach systemów sztucznej inteligencji obejmujących dane osobowe, aby zagwarantować ochronę praw podstawowych, a w szczególności prawo do ochrony danych. W związku z tym wyznaczenie organów ochrony danych osobowych jako krajowych organów nadzorczych zapewniłoby bardziej zharmonizowane podejście regulacyjne i przyczyniłoby się do spójnej interpretacji przepisów dotyczących przetwarzania danych w całej UE. W celu zapewnienia sprawnego stosowania tego nowego rozporządzenia, organy ochrony danych osobowych powinny zostać wyznaczone jako krajowe organy nadzorcze zgodnie z art. 59 wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Co więcej EROD i EIOD kwestionują przyznanie Komisji Europejskiej dominującej roli w Europejskiej Radzie ds. Sztucznej Inteligencji (EAIB), ponieważ byłoby to sprzeczne z potrzebą utworzenia europejskiego organu ds. sztucznej inteligencji, który byłby niezależny od jakichkolwiek wpływów politycznych. W celu zapewnienia niezależności, wniosek dotyczący rozporządzenia powinien dać EAIB większą autonomię i zapewnić jej możliwość działania z własnej inicjatywy.

Kiedy przyjęto opinię?

Opinię przyjęto 18 czerwca 2021 r. podczas 50. posiedzenia plenarnego EROD.

Zob. Oświadczenie prasowe EROD i EIOD 50. posiedzenia plenarnego (tłumaczenie nieoficjalne)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Paszport COVID a RODO

Paszport COVID a RODO

Wspólna opinia EROD i EIOD w sprawie zielonego zaświadczenia cyfrowego Podczas 47. posiedzenia plenarnego, które odbyło się w dniach 30-31 marca 2021 r., Europejska Rady Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przyjęli wspólną opinię dotyczącą wniosków w sprawie zielonego zaświadczenia cyfrowego. ##baner## Celem (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci. - "Chcemy uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego (...)

Cyfrowa przyszłość Europy

Cyfrowa przyszłość Europy

Priorytety na najbliższe 5 lat Komisja Europejska opublikowała komunikat prezentujący priorytety cyfrowe UE na następne 5 lat. Wraz z nim przedstawiono też Białą Księgą nt. sztucznej inteligencji oraz strategię danych. Komisja Europejska (KE) opracowała główne założenia polityki cyfrowej UE. Ich celem jest maksymalizacja korzyści, jakie - dla wszystkich ludzi - niesie ze sobą (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko Maximillian Schrems i Facebook Ireland. Trybunał stwierdził nieważność decyzji 2016/1250 (...)

EROD o aplikacjach służących do ustalania kontaktów zakaźnych

EROD o aplikacjach służących do ustalania kontaktów zakaźnych

Podczas 32. posiedzenia plenarnego, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła m.in. oświadczenie w sprawie interoperacyjności aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych.   ##baner## Posiedzenie odbyło się 16 czerwca 2020 r. Oświadczenie w sprawie interoperacyjności aplikacji służących ustalaniu kontaktów zakaźnych EROD przyjęła oświadczenie w sprawie (...)

Trwają konsultacje wytycznych w sprawie monitoringu wizyjnego

Trwają konsultacje wytycznych w sprawie monitoringu wizyjnego

Do 9 września 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do Wytycznych 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo. Wytyczne w sprawie monitoringu wizyjnego Podczas lipcowego posiedzenia plenarnego EROD przyjęła Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo. ##baner## Wytyczne mają na celu wyjaśnienie, (...)

Wpływ sztucznej inteligencji na gospodarkę i rynek pracy

Wpływ sztucznej inteligencji na gospodarkę i rynek pracy

Komisja Europejska opublikowała raport pt. “Przyszłość pracy? Praca przyszłości!” na temat wpływu sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji na rynek pracy i gospodarkę w Europie. Jak wynika z badań, obecnie już 90% prac wymaga znajomości IT, tymczasem 61 mln ludzi w Europie nie posiada odpowiednich (podstawowych) kompetencji cyfrowych. Bez paniki! Raport (...)

Program „Przemysł 4.0”

Program „Przemysł 4.0”

30 mln złotych z MPiT na wsparcie przedsiębiorców w transformacji przemysłowej 30 mln złotych na wsparcie przedsiębiorców, jednostek naukowych, klastrów innowacyjnych oraz organizacje pozarządowe. W drodze konkursu, zostaną wyłonione Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs), które w sposób ustandaryzowany będą wspierać przedsiębiorców (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

Od 25 maja br. w całej UE należy stosować nowe przepisy o ochronie danych - czyli tzw. RODO. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby.  - "Ochrona danych jest prawem podstawowym w UE. Dzięki nowym przepisom Europejczycy odzyskają kontrolę (...)

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

UOKiK ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia informatycznego, którego zadaniem będzie wspomaganie pracowników w analizie wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem klauzul niedozwolonych. - "Narzędzie oparte o sztuczną inteligencję pozwoli na wstępną weryfikację dużo większej ilości danych niż jest to możliwe obecnie" (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże się to ze zmianą sposobu funkcjonowania. Duże zmiany, zwłaszcza dotyczące przeglądów (...)

W sprawie podstaw ubezpieczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz rozliczeń z tytułu OC...

W sprawie podstaw ubezpieczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz rozliczeń z tytułu OC...

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzi dostosowanie systemów informatycznych, zwanych dalej "SI NFZ", do obsługi dodatkowych, dotychczas nie obsługiwanych podstaw (...)

Kontroli nie ma, promienie harcują...

Kontroli nie ma, promienie harcują...

NIK opublikował wyniki najnowszej kontroli. Izba przyjrzała się temu, jak funkcjonuje w Polsce monitoring pól elektromagnetycznych, których źródłem są m.in. nadajniki telefonii komórkowej.  NIK o działaniach organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej  Wnioski (...)

Badanie orientacji seksualnej a wniosek o azyl

Badanie orientacji seksualnej a wniosek o azyl

Osoba ubiegająca się o azyl nie może zostać poddana testom psychologicznym służącym ustaleniu jej orientacji seksualnej. Przeprowadzenie takich testów stanowi bowiem nieproporcjonalną ingerencję w życie prywatne wnioskodawcy. - Takie tezy można wysnuć z wyroku, jaki wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 stycznia 2018 r. w sprawie C-473/16 - F / Bevándorlási (...)

Trwają konsultacje wytycznych ws. targetowania użytkowników mediów społecznościowych

Trwają konsultacje wytycznych ws. targetowania użytkowników mediów społecznościowych

Do 19 października 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Wytycznych 8/2020 w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych. ##baner## Czego dotyczą wytyczne? EROD przyjęła wytyczne 2 września 2020 r. podczas 37. posiedzenia plenarnego. Wytyczne te mają na celu dostarczenie zainteresowanym stronom praktycznych (...)

O czym pamiętać, gdy administrator zawiadamia o naruszeniu ochrony danych osobowych?

O czym pamiętać, gdy administrator zawiadamia o naruszeniu ochrony danych osobowych?

Zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, musi odnosić się do konkretnej sytuacji i być zgodne z zasadą przejrzystości. Zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Analiza wpływających do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń naruszenia ochrony danych osobowych dowodzi, że jedynie część administratorów (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, (...)

Sejm odwołał Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Sejm odwołał Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W głosowaniu za odwołaniem dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego opowiedziało się 358 posłów, jeden wstrzymał się od głosu. W związku z wyborem na stanowisko zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w Brukseli, GIODO 28 listopada 2014 r. złożył na ręce marszałka Sejmu RP, Radosława Sikorskiego rezygnację z pełnionej funkcji. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Zmienione regulacje obowiązują wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz (...)

Prywatny monitoring w prawie polskim

Prywatny monitoring w prawie polskim

Zjawiskiem coraz powszechniejszym w XXI w. jest wzrastająca ilość kamer monitoringu w naszym otoczeniu. Najczęściej obserwuje nas państwo i choć w Polsce nie jest jeszcze jak w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdego Brytyjczyka przypada 14 kamer CTTV (telewizji przemysłowej), a każdy mieszkaniec Londynu jest codziennie na ulicy rejestrowany przeciętnie 300 razy, to zjawisko to zaczyna przybierać (...)

Kamera rejestruje wszystko

Kamera rejestruje wszystko

17-letni Arkadiusz M. zatrzymany w nocy przez policjantów z warszawskiej Woli odpowie za niszczenie mienia. Młody człowiek najpierw skakał po masce zaparkowanego samochodu, kopał drwi i lusterka, a następnie próbował przewrócić przenośną kabinę WC. Wszystko zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.Dla chuligana czas nie odgrywa żadnej (...)

Fikcja w realu - podglądał lokatorów ukrytymi kamerami

Fikcja w realu - podglądał lokatorów ukrytymi kamerami

Kryminalni z Ursynowa zatrzymali 38-letniego mieszkańca Warszawy, który w jednym z pokoi i w łazience zamontował kamerę. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podglądał w ten sposób swoich lokatorów. A było ich kilku, gdyż Paweł S. wynajmował pokoje dwóm małżeństwom. Wszystko, co stworzony przez niego "monitoring" zarejestrował, prawdopodobnie nagrywał na (...)

Policjanci z kamerkami...

Policjanci z kamerkami...

Na ulicach Warszawy pierwsze patrole wyposażone w kamery  - "Uruchamiamy pilotażowy program kamer na policyjnych mundurach. Już dziś na ulice Warszawy wyruszą pierwsze patrole wyposażone w kamery. Natomiast jeszcze przed świętami kamer zaczną używać funkcjonariusze z garnizonów: dolnośląskiego i podlaskiego. Dla mnie to symbol modernizacji służb mundurowych" – powiedział (...)

Leśne kamery wyłapią śmieciarzy

Leśne kamery wyłapią śmieciarzy

Urządzenia obserwują las, a w szczególności miejsca najczęściej zaśmiecane przez ludzi. Zidentyfikowano już pierwsze osoby łamiące prawo. Kamerę kupiło nadleśnictwo Supraśl (Podlaskie). Jeśli się sprawdzi, to planowany jest zakup urządzeń do innych nadleśnictw – pisze Gazeta Prawna. Mała ręczna kamera umieszczana jest w niewidocznym miejscu w lesie. Zamontowane na niej (...)

Facebook narusza prawo rozpoznawaniem twarzy?

Facebook narusza prawo rozpoznawaniem twarzy?

Funkcja wykorzystująca nowoczesne technologie biometryczne została rozszerzona na europejskich użytkowników portalu w czerwcu tego roku. Według jednego z niemieckich landów jest to niezgodne z prawem – pisze Gazeta Prawna. Hamburski komisarz do spraw ochrony danych osobowych zamierza walczyć o to, by w 27 państwach UE funkcja rozpoznawania twarzy była zabroniona. Jak to działa? (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE zmieniają się wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych. RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (inaczej ogólne rozporządzenie o ochronie danych (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Nowa, przyjęta w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenia kontroli w przypadku (...)

Czy wizerunek stanowi dobro osobiste osoby prawnej i w ten sposób podlega ochronie prawnej?

Czy wizerunek stanowi dobro osobiste osoby prawnej i w ten sposób podlega ochronie prawnej?

Dobro osobiste, jakim jest wizerunek podlega ochronie prawnej na podstawie art. 23 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Nie budzi zatem wątpliwości, że osoby fizyczne mogą skutecznie bronić się przed bezprawnym naruszeniem swojego wizerunku, np. poprzez żądanie usunięcia swoich zdjęć umieszczonych w Internecie bez ich zgody. Dyskusyjne jest natomiast zaliczenie wizerunku do dóbr osobistych (...)

Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

  Stan faktyczny Prowadzę szkołę tańca. Przygotowaliśmy 4 minutowy klip filmowy będący zbitką wszystkich zajęć w formie szybkiej prezentacji tego, co oferuje szkoła i co się w niej dzieje. Będzie on umieszczony wyłącznie na naszej stronie internetowej. Każdy kadr trwa nie więcej niż 5 sekund. Niestety niektóre osoby nie życzą sobie, aby być w tym klipie, co powoduje (...)

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

  Agencja reklamowa wykorzystała moje zdjęcia wykonane na sesji zdjęciowej do wydrukowania kilku kalendarzy na rok 2002, które następnie sprzedała na przełomie listopada i grudnia 2001 roku różnym firmom mimo tego, że nie podpisano ze mną żadnej umowy, w której wyrażałabym zgodę na wykorzystanie tych zdjęć do celów reklamowych. Czy mam szanse odzyskać (...)

Fota znajomych na Facebooka? Musisz mieć zgodę

Fota znajomych na Facebooka? Musisz mieć zgodę

Przed wrzuceniem zdjęcia do internetu zapytaj sfotografowane osoby, czy zgadzają się na publikację swojego wizerunku. Inaczej możesz dostać wezwanie do sądu i zapłacić odszkodowanie. Ile? – Nie istnieją przepisy, które ograniczałyby bądź określały minimalną i maksymalną wartość zadośćuczynienia lub odszkodowania z tytułu naruszenia praw do wizerunku – wyjaśnia (...)

RODO w szkole

RODO w szkole

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych. Poznaj odpowiedzi UODO na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekunów prawnych) pytania (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

Pokrótce o RODO... Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). ##baner## W omawianym rozporządzeniu ustanowione zostały przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie (...)

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę policyjną Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy policyjnej (DODO). Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Co to jest naruszenie danych osobowych? Przez pojęcie „naruszenia ochrony danych” należy rozumieć „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych” (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Formalne objaśnienia prawne Ministra Cyfryzacji dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców, mają na celu wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych już po zakończeniu procesu rekrutacji w stosunku do osób, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Osoby niepożądane

Osoby niepożądane

Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. ma ustawowy obowiązek prezentacji informacji konsumentom na ich wniosek. Chciałem skorzystać i zobaczyć jak wygląda taka informacja. Zarejestrowałem się na na stronie (...)

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. (...)

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej w materiałach na Zebranie Przedstawicieli podał do wiadomości imiona, nazwiska, adresy, kwoty zadłużeń (także spłaconych) oraz sygnatury spraw sądowych i stan (...)

Zgłoszenie zbioru danych GIODO

Zgłoszenie zbioru danych GIODO

Prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług drogą elektroniczna dla osób prywatnych. Kiedy zaczyna sie dla mnie obowiązek zgłaszania danych osobowych zarejestrowanych (...)

Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Witam. W internecie został umieszczony filmik nagrany ukryta kamerą, na którym znajduje się mój wizerunek. Czy takie postępowanie może być uznane za naruszenie moich dóbr osobistych? (...)

Monitorowanie pracowników

Monitorowanie pracowników

Jesteśmy poborcami skarbowymi pewnego US. Po 20 latach pracy, w pokoju, gdzie przyjmujemy interesantów, w ostatnim okresie bez naszej zgody pracodawca zamontował kamerę (monitoring). Bardzo źle się (...)

Kamery w miejscu pracy

Kamery w miejscu pracy

Jestem właścicielem firmy i chciałbym zamontować kamery w biurze i magazynach, żeby kontrolować pracę pracowników. Czy pracownicy muszą coś podpisać, żebym był chroniony? Możliwość kontrolowania (...)

Umieszczenie kamer w toalecie a sfera prywatności

Umieszczenie kamer w toalecie a sfera prywatności

Czy istnieje możliwość założenia kamer monitorujących w szkole publicznej w toaletach? Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie nie jest jednoznaczne. Dyrektor szkoły kieruje jego działalnością (...)

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy (...)

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

W naszej firmie na mocy polecenia Prezesa Zarządu została przeprowadzona ocena pracownicza, przebiegająca w następujący sposób. Każdy z pracowników ocenia osoby, z którymi kontaktuje się zawodowo (...)

Ochrona danych a dostęp do akt

Ochrona danych a dostęp do akt

W związku z moim przypuszczeniem, że wydana decyzja budowlana jest niezgodna w znacznym stopniu ze stanem faktycznym, poprosiłam o dostęp do archiwum dokumentacji budynku sąsiadującego z moją działką. (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Chodząc na spotkania biznesowe w prawie każdym biurowcu ochrona żąda okazania dowodu osobistego lub innego dowodu ze zdjęciem i spisuje nr dowodu. Czy jest to zgodne z prawem? Po pierwsze gromadzą (...)

Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Czy w prasie może być publikowany wizerunek (fotografia) osoby z zasłoniętymi oczami bez jej zgody na publikację? Nadmieniam, że osoba ta nawet po zatarciu oczu jest rozpoznawalna dla znajomych i (...)

Ochrona wizerunku na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

Ochrona wizerunku na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

W jaki sposób przepisy Kodeksu cywilnego chronią wizerunek osoby fizycznej? Wizerunek chroniony jest przepisami kodeksu cywilnego, jako jedno z dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego (...)

Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

W firmie pracodawca polecił wszystkim pracownikom by pozowali do zdjęcia zbiorowego, które ukaże się następnie w folderze reklamowym, wydanym w kilkuset (ok. 500) egzemplarzy. Nikt nie został zapytany (...)

Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej

Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej

Czy rozpowszechnianie w internecie poprzez niekomercyjną prywatną stronę www wizerunku powszechnie znanego aktora w formie zdjęcia z planu filmowego nie narusza dobra osobistego tej osoby zgodnie z (...)

Bezprawne wykorzystywanie wizerunku pracownika

Bezprawne wykorzystywanie wizerunku pracownika

Proszę o wskazanie drogi zabezpieczenia interesu firmy przy wykorzystaniu zdjęć pracowników do tworzenia prezentacji multimedialnej o firmie. Pracownicy byli poinformowani do jakich celów robione (...)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Według ustawy o zamówieniach publicznych wszystkie oferty są jawne. Czy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w której są dane osobowe, również jest jawna? W jaki sposób udostępnić informację, (...)

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka (...)

FORUM PRAWNE

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Marihuana na raka https://www.tygodnikprzeglad.pl/marihuana-na-raka/ Hipokryzja i gigantyczne pieniądze blokują leczenie Dr (...)

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD Według ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byłej małżonce rozwiedzionej z żołnierzem zawodowym przysługuje lokal zamienny (tzw. rozkwaterowanie). Chciałabym (...)

regarder mieux en personne adidas superstar pas cher femme

regarder mieux en personne adidas superstar pas cher femme Aujourd'hui, les accessoires de sneakers d'inspiration est un must ? avoir si vous ?tes un sneakerhead et voici un regard un bracelet personnalisé (...)

superstar snake femme Burnt Orange et tons vert lime

superstar snake femme Burnt Orange et tons vert lime La devraient chuter le mai au Japon. La sneakers stan smith dispose d'un daim noir supérieure qui est jumelé avec une semelle blanche et de la langue. (...)

laissez-nous savoir pourquoi dans adidas zx flux blanc

laissez-nous savoir pourquoi dans adidas zx flux blanc Ferrari ont été l'une des forces dominantes dans l'histoire de formule un, et sont réputés pour leur chic, puissante voitures.at abord vous peut (...)

basket adidas femme zx flux met son travail sur son dernier coutume

basket adidas femme zx flux met son travail sur son dernier coutume stan smith stan smith sample 5 adidas superstar rouge suppléant. Un autre détail remarquable comprend le mod?le signature du détaillant (...)

superstar adidas blanche laquelle ils ont décidé

superstar adidas blanche laquelle ils ont décidé Avec un total des ventes atteignant au moins 982286.Well quand hier sorti de la Marty McFly le site inexplicablement écrasé. Construit dans un combo (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Znowu KRUK - Idea

Znowu KRUK - Idea Poniżej znalazłem wypowiedź prawnika, że prowadził sprawy o przedawnienie i w zależności od sądu ternim wahał się od roku do dwoch lat (przedawnienie) po dwóch i pół roku (...)

Czy firmy windykacyjne mają prawo posiadać moje dane??

Czy firmy windykacyjne mają prawo posiadać moje dane?? Witam. Mam proste pytanie, czy firmy windykacyjne takie jak KRUK mają prawo posiadać moje dane?? Wszędzie ludzie piszą, że nie mają prawa, (...)

Kamera sasiada

Kamera sasiada Witam, czy kamera sąsiada może być ustawiona w kierunku mojej działki ? Sąsiad twierdzi,że kadr łapie tylko moje tuje i część elewacji, a według mnie kamera patrzy w okno. Czy (...)

Kamera skierowana na sąsiedni blok.

Kamera skierowana na sąsiedni blok. Heja, razem z kumplem zamontowaliśmy kamerę w pudełku po butach na jego oknie. Na przeciwko niego mieszkają młode studentki, ponieważ jest to ostatnie piętro (...)

Kamera społdzielni filmująca prywatną kamienicę.

Kamera społdzielni filmująca prywatną kamienicę. Jestem mieszkańcem prywatnej kamienicy. Blok spółdzielczy obok mnie zamontował kamere z widokiem na śmietnik... która tak naprawdę na nonstopie (...)

Porady prawne