Ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim

Zgodnie z nowelizacją przepisów, zarobki w NBP nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego wynagrodzenia prezesa Banku. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani zostaną członkowie zarządu NBP i osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie. Wynagrodzenia prezesa i wiceprezesów Banku będą uregulowane według dotychczasowych zasad, również polityka kształtowania wynagrodzeń pracowników NBP nadal pozostanie domeną zarządu Banku.

Co przewiduje ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim?

Ustawa m.in. umożliwia ujawnienie zarobków kadry kierowniczej NBP i reguluje wysokość jej wynagrodzeń. Przewiduje, że pensja prezesa i wiceprezesów banku jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Porady prawne

Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, oprócz wiceprezesów i członków zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60%) wynagrodzenia prezesa NBP. Uchwała zarządu NBP dotycząca zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP.

Publikowana ma być także wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP oraz osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy. Ujawnione zostaną także zarobki osób sprawujących te funkcje w latach 1995–2018. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym.

Informacja o wysokości wynagrodzeń najważniejszych osób w NBP będzie publikowana do 31 marca każdego roku, za poprzedni rok. Nowe przepisy nakładają też obowiązek na zarząd NBP do dostosowania zasad wynagradzania pracowników banku do wymogów nowelizacji w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, ze zm.; dalej: ustawa o ograniczeniu) oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373; dalej: ustawa o NBP).

Ustawa nowelizująca rozszerza krąg adresatów ustawy o ograniczeniu (art. 1 i art. 2), włączając do niego członków Zarządu NBP oraz pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osoby zajmujące stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy (dodany pkt 6d w art. 2).

W konsekwencji nowi adresaci zostali zobowiązani do składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym (art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o ograniczeniu). Co istotne, informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym przez Prezesa i wiceprezesów NBP oraz osoby, o których mowa w dodanym pkt 6d w art. 2:

 • po pierwsze, nie stanowią tajemnicy prawnie chronionej i nie podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych (art. 10 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o ograniczeniu);
 • po drugie, są jawne także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości osoby składającej oświadczenie. Na wniosek osoby składającej oświadczenie osoba odbierająca oświadczenie może zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej klauzuli, a w stosunku do jego uprawnienia nie stosuje się art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych (art. 10 ust. 3a ustawy o ograniczeniu).

Jak wspomniano, nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia zmian w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim w tym osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz ich zastępców, Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

I tak, ustawa nowelizująca utrzymuje dotychczasowe rozwiązania art. 66 ustawy o NBP, w myśl których:

 • wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym (ust. 1);
 • wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (ust. 2);
 • zasady wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez Zarząd NBP, precyzując, że ustalenie następuje w drodze uchwały (ust. 3 zdanie pierwsze).

Novum normatywne w art. 66 ustawy o NBP obejmuje rozstrzygnięcie o tym, że:

 • Zarząd NBP określa wynagrodzenie dla poszczególnych stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie dla tych stanowisk, z wyłączeniem wiceprezesów oraz członków Zarządu NBP, nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia Prezesa NBP (ust. 3 zdanie drugie);
 • uchwała, o której mowa w ust. 3, jest jawna i podlega udostępnieniu przez Prezesa NBP w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) na stronie podmiotowej NBP (ust. 4);
 • przez wynagrodzenie Prezesa NBP, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny ustalone na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2, oraz składniki wynagrodzenia, premie i nagrody określone w uchwale, o której mowa w ust. 3 (ust. 5);
 • informacja o wysokości wynagrodzeń Prezesa, wiceprezesów, członków Zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy jest jawna i podlega udostępnieniu przez Prezesa NBP w BIP na stronie podmiotowej NBP do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy to udostępnienie (ust. 6);
 • informację o wysokości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 6, udostępnia się odrębnie dla każdego stanowiska w NBP z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia, premii i nagród, określonych w uchwale, o której mowa w ust. 3 (ust. 7);
 • przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.) stosuje się odpowiednio (ust. 8).

Jak wspomniano, ustawa nowelizująca wprowadza obowiązek polegający na tym, że – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy – Prezes NBP udostępni w BIP na stronie podmiotowej NBP uchwały Zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP obowiązujące w latach 1995‑2018 oraz informację o wysokości wynagrodzeń w tych latach, otrzymywanych przez Prezesa i wiceprezesów NBP, członków Zarządu NBP, pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy (art. 3).

Ustawa nowelizująca wprowadza także obowiązek polegający na tym, że – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy – Zarząd NBP dostosuje zasady wynagradzania pracowników NBP do zasad określonych w art. 66 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (art. 4).

Od kiedy zmiany obowiązują?

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 27 lutego 2019 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne