31.3.2021

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Poznaj zasady rozliczenia PIT przez rezydentów podatkowych Ukrainy dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce.  

Porady prawne

Twoje obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego:

 • w jaki sposób zostałeś zatrudniony i
 • jak są kwalifikowane Twoje dochody według konwencji i ustawy o PIT (patrz podstawa prawna).

Formy zatrudnienia i kwalifikacja dochodów uzyskanych z zatrudnienia:

 • umowa o pracę (stosunek pracy) uregulowana w Kodeksie pracy – to praca najemna w rozumieniu art. 15 konwencji oraz stosunek pracy i umowy pokrewne z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o IT;
 • umowa zlecenia zawarta z przedsiębiorcą – osobą fizyczną, spółką (umowa zlecenia z przedsiębiorcą) uregulowana w Kodeksie cywilnym – to wolne zawody w rozumieniu art. 14 konwencji oraz działalność wykonywana osobiście z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT;
 • umowa zlecenia zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (umowa z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) uregulowana w Kodeksie cywilnym – to inne dochody w rozumieniu art. 21 konwencji oraz inne źródła z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT;
 • umowa o pomocy przy zbiorach uregulowana w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – to inne dochody w rozumieniu art. 21 konwencji oraz inne źródła z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

W tym artykule przyjęto zasadę, że podstawą do kwalifikacji dochodu jest stosunek prawny, na podstawie którego jesteś zatrudniony w Polsce (stosunek pracy, umowa zlecenia itd.). O kwalifikacji dochodu decyduje jednak faktycznie wykonywana czynność, a nie forma stosunku prawnego łączącego strony. W indywidualnych sytuacjach skutki podatkowe mogą być inne

od przedstawionych w informatorze, dlatego w razie wątpliwości skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową.

Niektóre dochody mogą być w sposób szczególny kwalifikowane w konwencji, np. dochody uzyskane przez artystów i sportowców, czy profesorów i pracowników naukowo-badawczych.

Umowa o pracę (stosunek pracy)

Jeżeli zostałeś zatrudniony przez polską firmę i pracujesz w Polsce, Twój dochód jest opodatkowany jako dochód ze stosunku pracy. Nie ma znaczenia, czy przebywasz w Polsce poniżej, czy powyżej 183 dni w roku podatkowym. Pracodawca potrąca z Twojego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończonym roku podatkowym, do końca lutego, przesyła Ci informację PIT-11.

PIT-11 zawiera dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia z urzędem skarbowym. Na jego podstawie wypełniasz zeznanie podatkowe.

Umowa zlecenia z przedsiębiorcą

Sposób opodatkowania Twoich przychodów (dochodów), w tym także wysokość podatku, zależy od tego, czy przedstawisz zleceniodawcy certyfikat rezydencji podatkowej. Jest to zaświadczenie o Twoim miejscu zamieszkania dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej Ukrainy.

Jeżeli nie przedstawisz certyfikatu rezydencji podatkowej i jednocześnie:

a) Twój pobyt w Polsce nie przekroczy 183 dni w roku podatkowym – wówczas zleceniodawca pobierze 20-proc. zryczałtowany podatek od Twoich przychodów i do końca lutego następnego roku wystawi Ci informację IFT-1/IFT-1R. W takiej sytuacji nie składasz już zeznania podatkowego w Polsce;

b) Twój pobyt przekroczy 183 dni w roku podatkowym – wówczas od przychodów wypłacanych w okresie pierwszych 183 dni pobytu w Polsce zleceniodawca pobierze 20-proc. zryczałtowany podatek. Natomiast od dochodów uzyskanych po przekroczeniu 183 dni pobytu w Polsce – pobierze zaliczkę na podatek obliczoną na zasadach ogólnych (takich jakie obowiązują polskich rezydentów podatkowych). Do końca lutego następnego roku otrzymasz od zleceniodawcy dwie informacje, tj. IFT-1 /IFT-1R oraz PIT-11. Rozliczasz się w Polsce, ale w zeznaniu podatkowym nie wykazujesz przychodów z informacji IFT-1/IFT- 1R.

Jeżeli przedstawisz certyfikat rezydencji podatkowej, wtedy istotne jest, czy miejsce, w którym świadczysz usługi na podstawie umowy zlecenia, można uznać za stałą placówkę. Stała placówka to miejsce, w którym w sposób stały, całkowicie lub częściowo prowadzisz działalność w Polsce. Stała placówka musi spełniać następujące warunki:

 • placówka, czyli pomieszczenia, a w pewnych okolicznościach maszyny i urządzenia, istnieje,
 • placówka ma charakter stały, tzn. jest utworzona w określonym miejscu z pewnym stopniem trwałości,
 • prowadzisz działalność poprzez tę placówkę.
Jeżeli więc:

a) nie masz stałej placówki w Polsce – Twój dochód podlega opodatkowaniu tylko na Ukrainie. Od polskiego zleceniodawcy, do końca lutego następnego roku, otrzy masz informację IFT-1/IFT-1R z wykazaną wysokością Twoich przychodów. Nie składasz w Polsce zeznania podatkowego;

b) masz w Polsce stałą placówkę – wówczas zleceniodawca pobierze 20-proc. zryczałtowany podatek od przychodów i wystawi Ci informację IFT-1/IFT-1R do końca lutego następnego roku. W tym przypadku również nie składasz w Polsce zeznania podatkowego.

Umowa z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Jeżeli zawierasz umowę zlecenia z osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to sposób opodatkowania Twoich przychodów (dochodów) zależy od tego, czy masz w Polsce stałą placówkę. Zleceniodawca, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem, tzn. że nie pobiera podatku od wypłacanego wynagrodzenia i nie wystawia żadnych informacji podatkowych. Zgodnie z ustawą o PIT przychód z takiej umowy to przychód z innych źródeł.

Jeżeli zatem:

a) nie masz stałej placówki w Polsce - Twój dochód jest opodatkowany tylko na Ukrainie. Nie składasz w Polsce zeznania podatkowego;

b) masz w Polsce stałą placówkę – Twój dochód jest opodatkowany w Polsce i składasz zeznanie podatkowe w Polsce.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Jeżeli jesteś zatrudniony przez polskiego rolnika na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, to generalnie Twój dochód nie jest opodatkowany w Polsce.

Dochód ten jest zaliczany w konwencji do „innych dochodów” i opodatkowany tylko w państwie rezydencji podatkowej, czyli na Ukrainie. W takim przypadku rolnik nie wystawia informacji o wysokości uzyskanych przychodów.

Jeżeli jednak wykonujesz czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach i masz stałą placówkę położoną w Polsce, wtedy Twój dochód jest opodatkowany w Polsce i składasz zeznanie podatkowe w Polsce.

Jakie zeznanie podatkowe składasz, jeżeli otrzymałeś od przedsiębiorcy (płatnika) informację PIT-11 lub IFT-1/IFT-1R za 2020 rok?

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym uzyskałeś przychody z zatrudnienia w Polsce, przedsiębiorca (płatnik), do końca lutego 2021 roku, sporządza dla Ciebie informację:
 • IFT-1/IFT-1R – co oznacza, że nie składasz zeznania podatkowego w Polsce lub
 • PIT-11 – wtedy do końca kwietnia 2021 roku składasz zeznanie podatkowe PIT-37 za 2020 r. w polskim urzędzie skarbowym.

Jakie zeznanie podatkowe składasz, jeżeli nie miałeś płatnika, a wykonywałeś pracę za pośrednictwem stałej placówki w Polsce?

Jeżeli uzyskałeś w Polsce dochody z pracy na podstawie:
 • umowy zawartej z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • umowy o pomocy przy zbiorach, a pracę wykonywałeś za pośrednictwem stałej placówki w Polsce, do końca kwietnia 2021 roku składasz zeznanie podatkowe PIT-36 za 2020 rok.
Jeśli uzyskałeś dochody, które podlegają rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-37, jak i w PIT-36, składasz tylko jedno zeznanie o symbolu PIT-36.

Termin złożenia zeznania podatkowego

Na złożenie zeznania podatkowego i wpłatę podatku masz czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Jeżeli wyjeżdżasz z Polski przed upływem tego terminu, zeznanie podatkowe musisz złożyć przed wyjazdem.

PIT dla młodych

Możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli w 2020 roku:
 • skończyłeś nie więcej niż 26 lat,
 • uzyskałeś przychody z umowy o pracę (stosunek pracy) lub umowy zlecenia z przedsiębiorcą.
Jeżeli spełniasz te warunki, Twoje przychody uzyskane do dnia 26. urodzin, są zwolnione od podatku do wysokości 85 528 zł. Przy obliczaniu kwoty przychodów zwolnionych od podatku nie uwzględnia się:
 • przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, np. wykazanych w informacji IFT-1/IFT-1R,
 • przychodów zwolnionych z PIT oraz
 • przychodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W 2020 roku przedsiębiorca (płatnik) miał obowiązek stosować zwolnienie (do limitu 85 528 zł albo do ukończenia przez podatnika 26. roku życia) automatycznie, chyba że złożyłeś pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia.

Zwolnienia tego nie stosuje się do przychodów opodatkowanych ryczałtem (wykazywanych w informacji IFT-1/IFT-1R).

Jeżeli uzyskałeś wyłącznie przychody zwolnione z podatku, to nie składasz w Polsce zeznania podatkowego. Jeśli jednak pracodawca (płatnik) pobrał zaliczkę na podatek, złóż zeznanie podatkowe PIT-37, aby odzyskać nadpłatę.

Jak możesz złożyć zeznanie podatkowe?

Swoje zeznanie podatkowe możesz złożyć:
 • w usłudze Twój e-PIT,
 • korzystając z aplikacji e-Deklaracje,
 • w formie papierowej.
Usługa Twój e-PIT, aplikacja e-Deklaracje oraz formularze do wypełnienia i wydruku znajdują się na podatki.gov.pl.

Twój e-PIT

Twój e-PIT to usługa, w której znajdziesz zeznanie podatkowe, przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie zgromadzonych danych, m.in. informacji od pracodawców/zleceniodawców.

Usługa jest dostępna w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl.

Możesz się zalogować na 2 sposoby:

 1. przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna; 
 2. danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

Twoje zeznanie będzie udostępnione w usłudze pod warunkiem, że pracodawca/zleceniodawca uzupełnił Twój identyfikator podatkowy PESEL lub NIP w informacji PIT-11.

Zeznanie podatkowe za 2020 rok jest dostępne w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego 2021 roku – nie musisz składać żadnego wniosku.

Korzystając z usługi Twój e-PIT, swoje zeznanie możesz:

 • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
 • poprawić, np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku,
 • uzupełnić o dane, których nie ma urząd skarbowy, np. ulgi i odliczenia,
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Możesz też nie robić nic, wtedy Twój PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowany w usłudze 30 kwietnia 2021 roku. Jeśli z zeznania wyniknie podatek do zapłaty, urząd skarbowy do 31 maja 2021 roku powiadomi Cię o tym. Od momentu otrzymania informacji masz 7 dni na zapłatę. Dopiero od tej daty będą naliczane odsetki.

Jeśli oprócz przychodów z umowy o pracę (stosunku pracy) lub umowy zlecenia z przedsiębiorcą, masz również dochody np. z umowy zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej lub z rolnikiem na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, to możesz wybrać w usłudze zeznanie PIT-36, w którym wykażesz te przychody jako przychody z innych źródeł.

Jeżeli osiągałeś wyłącznie przychody z umowy zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub z rolnikiem na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, to po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT możesz samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe PIT-36. Zeznanie podatkowe PIT-36 nie podlega automatycznej akceptacji.

Jeśli chcesz się rozliczyć w inny sposób, np. złożyć zeznanie w formie papierowej, nie musisz odrzucać PIT udostępnionego w usłudze. Urząd skarbowy weźmie pod uwagę to zeznanie podatkowe, które złożyłeś samodzielnie.

e-Deklaracje

e-Deklaracja to interaktywny formularz podatkowy, który po wpisaniu w pozycjach aktywnych kwot przychodów, kosztów uzyskania przychodów, zaliczek pobranych przez płatnika, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ulg i odliczeń oblicza należny podatek oraz kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty.

Formularze zeznań podatkowych są dostępne na podatki.gov.pl.

Elektronicznie zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 możesz przesłać przez aplikację e-Deklaracje.

Możesz je także wydrukować i wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie skarbowym.

Forma papierowa

 Zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 możesz wypełnić samodzielnie, korzystając z formularza do wydruku dostępnego na podatki.gov.pl.

Wypełnione zeznanie możesz wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie skarbowym.

 Termin zwrotu nadpłaty

Jeśli złożysz zeznanie podatkowe elektronicznie (zaakceptujesz je w usłudze Twój e-PIT lub wyślesz przez e-Deklaracje), zwrot nadpłaty podatku otrzymasz najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania.

W przypadku akceptacji automatycznej (gdy sam nie zaakceptujesz przygotowanego zeznania w usłudze Twój e-PIT) termin zwrotu nadpłaty jest liczony od następnego dnia po upływie terminu składania zeznań. W tym roku jest to 30 kwietnia 2021 r., a więc termin zwrotu nadpłaty jest liczony od 1 maja 2021 r. 

W przypadku złożenia zeznania w formie papierowej, nadpłata jest zwracana w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Jeżeli złożysz zeznanie podatkowe przed terminem, czyli przed 15 lutego 2021 roku, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. 

 Zapłata podatku

Jeżeli w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, w pozycji „DO ZAPŁATY”, znajduje się kwota wyższa od zera, wpłać ją na swój indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, do 30 kwietnia 2021 roku.

Mikrorachunek podatkowy

Podatek dochodowy (PIT) wpłacasz do urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego, tzw. mikrorachunku podatkowego. Identyfikatorem, który służy do generowania mikrorachunku jest Twój PESEL lub NIP.

Mikrorachunek sprawdzisz, korzystając z generatora mikrorachunku podatkowego lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

PESEL lub NIP

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie jesteś podatnikiem VAT oraz płatnikiem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Twoim identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Wniosek o nadanie numeru PESEL możesz złożyć do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest:

 • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
 • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
 • Urząd Dzielnicy Warszawa – Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.

W przypadku odmowy nadania numeru PESEL możesz wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl.

Podstawa prawna

Do uzyskiwanych przez rezydentów podatkowych Ukrainy dochodów z zatrudnienia w Polsce w 2020 roku mają zastosowanie:

 • konwencja z dnia 12 stycznia 1993 r. zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od do chodu i majątku (Dz.U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269, z późn. zm.) – konwencja; Do dochodów z zatrudnienia osiągniętych od 1 stycznia 2021 r. ma zastosowanie także konwencja wielostronna z dnia 24 listopada 2016 r. implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1369, z późn. zm.) – konwencja MLI. Nie zmienia to jednak dotychczasowych zasad opodatkowania dochodów z tytułu zatrudnienia. Zob. tekst konwencji i tekst syntetyczny uwzględniający zmiany konwencji wprowadzone Konwencją MLI. 
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) – ustawa o PIT.

 

Na podst. podatki.gov.pl

przypadku rolnik nie wystawia informacji o wysokości uzyskanych przychodów. Jeżeli jednak wykonujesz czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach i masz stałą placów - kę położoną w Polsce, wtedy Twój dochód jest opodatkowany w Polsce i składasz zeznanie podatko - we w Polsce. Więcej informacji na ten temat w języku polskim znajdziesz w objaśnieniach podatkowych dotyczą - cych obowiązków podatkowych rolników zamieszczo - nych na podatki.gov.pl . Jakie zeznanie podatkowe składasz, jeżeli otrzymałeś od przedsiębiorcy (płatnika) informację PIT-11 lub IFT-1/IFT-1R za 2020 rok Po zakończeniu roku podatkowego, w którym uzyska - łeś przychody z zatrudnienia w Polsce, przedsiębiorca (płatnik), do końca lutego 2021 roku, sporządza dla Ciebie informację: • IFT-1/IFT-1R – co oznacza, że nie składasz zeznania podatkowego w Polsce lub • PIT-11 – wtedy do końca kwietnia 2021 roku składasz zeznanie podatkowe PIT-37 za 2020 r. w polskim urzędzie skarbowym. Jakie zeznanie podatkowe składasz, jeżeli nie miałeś płatnika, a wykonywałeś pracę za pośrednictwem stałej placówki w Polsce Jeżeli uzyskałeś w Polsce dochody z pracy na podstawie: • umowy zawartej z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub • umowy o pomocy przy zbiorach 8 Ministerstwo Finansów a pracę wykonywałeś za pośrednictwem stałej placówki w Polsce, do końca kwietnia 2021 roku składasz zeznanie podatkowe PIT-36 za 2020 rok. Jeśli uzyskałeś dochody, które podlegają rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-37, jak i w PIT-36, składasz tylko jedno zeznanie o symbolu PIT-36. ! Termin złożenia zeznania podatkowego Na złożenie zeznania podatkowego i wpłatę podatku masz czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Jeżeli wyjeżdżasz z Polski przed upływem tego terminu, zeznanie podatkowe musisz złożyć przed wyjazdem. ! PIT dla młodych Możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli w 2020 roku: •  skończyłeś nie więcej niż 26 lat, • uzyskałeś przychody z umowy o pracę (stosunek pracy) lub umowy zlecenia z przedsiębiorcą. Jeżeli spełniasz te warunki, Twoje przychody uzyska - ne do dnia 26. urodzin, są zwolnione od podatku do wysokości 85 528 zł. Przy obliczaniu kwoty przychodów zwolnionych od podatku nie uwzględnia się: • przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, np. wykazanych w informacji IFT-1/IFT-1R, • przychodów zwolnionych z PIT oraz 9 podatki.gov.pl • przychodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W 2020 roku przedsiębiorca (płatnik) miał obowiązek stosować zwolnienie (do limitu 85 528 zł albo do ukończenia przez podatnika 26. roku życia) auto - matycznie, chyba że złożyłeś pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia. Zwolnienia tego nie stosuje się do przychodów opodatkowanych ryczałtem (wykazywanych w informacji IFT-1/IFT-1R). Jeżeli uzyskałeś wyłącznie przychody zwolnione z podatku, to nie składasz w Polsce zeznania podatko - wego. Jeśli jednak pracodawca (płatnik) pobrał zaliczkę na podatek, złóż zeznanie podatkowe PIT-37 , aby odzyskać nadpłatę. Więcej informacji w języku polskim znajdziesz w objaśnieniach podatkowych dotyczących ulgi dla młodych na podatki.gov.pl . Jak możesz złożyć zeznanie podatkowe Swoje zeznanie podatkowe możesz złożyć: • w usłudze Twój e-PIT , • korzystając z aplikacji e-Deklaracje , • w formie papierowej . Usługa Twój e-PIT, aplikacja e-Deklaracje oraz formularze do wypełnienia i wydruku znajdują się na podatki.gov.pl . Twój e-PIT Twój e-PIT to usługa, w której znajdziesz zeznanie podatkowe, przygotowane przez Krajową Administra - cję Skarbową na podstawie zgromadzonych danych, m.in. informacji od pracodawców/zleceniodawców. 10 Ministerstwo Finansów Usługa jest dostępna w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl . Możesz się zalogować na 2 sposoby: 1. przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna; 2. danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów). Twoje zeznanie będzie udostępnione w usłudze pod warunkiem, że pracodawca/zleceniodawca uzupełnił Twój identyfikator podatkowy PESEL lub NIP w infor - macji PIT-11. Zeznanie podatkowe za 2020 rok jest dostępne w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego 2021 roku – nie musisz składać żadnego wniosku. Korzystając z usługi Twój e-PIT, swoje zeznanie możesz: • zweryfikować i zaakceptować bez zmian, • poprawić, np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku, • uzupełnić o dane, których nie ma urząd skarbo - wy, np. ulgi i odliczenia, • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Możesz też nie robić nic, wtedy Twój PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowany w usłudze 30 kwietnia 2021 roku. Jeśli z zeznania wyniknie podatek do zapła - ty, urząd skarbowy do 31 maja 2021 roku powiadomi Cię o tym. Od momentu otrzymania informacji masz 7 dni na zapłatę. Dopiero od tej daty będą naliczane odsetki. Jeśli oprócz przychodów z umowy o pracę (stosunku pracy) lub umowy zlecenia z przedsiębiorcą, masz również dochody np. z umowy zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej lub z rolni - kiem na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Rozliczenie dochodów uzyskanych w 2021 roku z zatrudnienia w Polsce - ważne dla rezydentów podatkowych Ukrainy (polskich nierezydentów) Obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki sposób zostałeś zatrudniony i jak są kwalifikowane Twoje (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku (...)

Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2020 rok?

Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2020 rok?

Postawowe informacje dotyczące zeznań rocznych składanych za 2020 r. i odliczania strat Po zmianie przepisów podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, tj. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów (...)

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne? Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do (...)

Szybko rozlicz PIT

Szybko rozlicz PIT

Trwa akcja "Szybki PIT" "Szybki PIT" to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników w rozliczeniu rocznej deklaracji PIT. Osoby składające PIT mogą liczyć m.in. na dyżury ekspertów resortu finansów oraz punkty rozliczeń PIT w galeriach (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne (...)

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Gdzie jest uregulowany podatek dochodowy od osób fizycznych? Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "ustawą", która w szerokim zakresie reguluje opodatkowanie (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Rozliczenie dochodów małoletnich dzieci w zeznaniu PIT za 2020 rok

Rozliczenie dochodów małoletnich dzieci w zeznaniu PIT za 2020 rok

Jak opodatkowane są dochody małoletnich dzieci za 2020 rok? Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Na czym polega ulga odsetkowa? Podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy), który między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnął kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, może (przy spełnieniu odpowiednich (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Rząd przyjął pakiet antykryzysowy, który pomoże pracodawcom i pracownikom. Jutro zostanie on skonsultowany z opozycją. Rozwiązania zaakceptowane przez rząd Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych

Podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych

Mieszkam w USA, ale być może będę rozliczał się z podatków także w Polsce. Na potrzeby tego pytania załóżmy, że tak właśnie będzie i że mam taki obowiązek. W USA pracuję, ale posiadam rachunek inwestycyjny, kupuję akcje, obligacje, fundusze i inne papiery. Czy zysk z tego tytułu muszę (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie i amerykańskie. Jak w tej sytuacji pobiera sie podatki? ZUS pobiera mamie zliczki na podatek dochodowy. (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie na nią 50% pensja podstawowa, 50% diety i inne wydatki. Czy podlegam opodatkowaniu od zarobku w przypadku, (...)

Rozliczenie dochodów z Islandii

Rozliczenie dochodów z Islandii

W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym już zrobiłem). W kraju natomiast pozostała moja małżonka, która nie miała żadnych dochodów w 2006 roku. Czy jeśli moja (...)

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, co mogę odliczyć od podatku? Czy obejmują mnie jakieś ulgi? Podmioty mające siedzibę lub (...)

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

We wrześniu 2005 r. zawarliśmy związek małżeński. Ja od 01.06 r. pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą (na terenie Polski). Mąż jest zatrudniony w Niemczech na umowę o pracę. Mąż ma obywatelstwo polskie i niemieckie. Pytanie: 1. Czy możemy rozliczać się we (...)

Praca w USA a polski podatek dochodowy

Praca w USA a polski podatek dochodowy

W czerwcu 2003 roku zaraz po ukończeniu studiów wyższych wraz ze swoją narzeczoną wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na praktyki zawodowe, które trwały około 18 miesięcy. W między czasie, po około 1 roku, wzięliśmy ślub i postanowiliśmy ułożyć sobie życie w USA. Po ukończeniu (...)

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Mam pytanie odnośnie opodatkowani dochodów otrzymywanych z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Od ponad 5 lat nie mieszkam w Polsce. Obecnie mieszkam w Szkocji od 3 lat, a poprzednio mieszkałem w Australii. Nie posiadam miejsca zamieszkania w Polsce, ale posiadam nieruchomość. Dom jednorodzinny (...)

PIT-38 a ograniczony obowiązek podatkowy

PIT-38 a ograniczony obowiązek podatkowy

Jestem osobą fizyczną, rozliczającą się w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego, gdyż mieszkam za granica i rozliczam się za granicą z dochodów uzyskanych poza Polską. Czy w tej sytuacji mam obowiązek płacenia podatku oraz rozliczania się na formularzu PIT-38 od dochodów (...)

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Podpisałem kontrakt z firmą norweską na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym chciałbym nowozatrudninych pracowników wysłać do pracy za granicę. Miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie o pracę to będzie Norwegia. Jakie należności będą opodatkowane i oskładkowane (ZUS), a jakie (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody jakoś będą ten podatek podnosić? Nie wiem, gdzie mieści się ośrodek interesów życiowych (...)

Podatek od dochodów z działalności MLM

Podatek od dochodów z działalności MLM

Uzyskuję dochody z działalności MLM, nie posiadam zgłoszonej firmy. Czy mam obowiązek zgłoszenia dochodów do urzędu skarbowego? A jeżeli tak to czy robię to raz w roku czy na bieżąco? Czy jest określona wysokość dochodów, która podlega obowiązkowi podatkowemu i zgłaszania tego urzędowi (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie? W zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez polskich pracowników (marynarzy) pracujących na statkach obcych bander (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w Polsce w moim mieszkaniu [własnosciowe] na stale. Jak należy uniknac podwójnego opodatkowania i czy (...)

Darowizna dla fundacji

Darowizna dla fundacji

1. Fundacja w drodze darowizny staje się właścicielem nieruchomości magazynowo-przemysłowej. Na darowanej nieruchomości ustalona jest hipoteka kaucyjna. W celu pozyskania środków na cele statutowe oraz spłatę hipoteki Fundacja zamierza zawrzeć umowę leasingu (zwrotnego). Później ewentualnie (...)

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

Dostałem pełnomocnictwo do prowadzenia spraw związanych zwiazanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomosci (kamienica) aktualnie szereg spraw związanych ze spadkami (bedą to następne pytania), ale póki co kamienica posiada lokale mieszkalne, które są wynajmowane i jest jakiś dochód, jaki (...)