6.9.2005

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

Jak było dotąd?

Wymóg potwierdzania dostaw towarów groził polskim firmom handlującym z UE utratą płynności, gdyż nie mogąc uzyskać potwierdzeń dostaw, zmuszone bywały do niepotrzebnego naliczania i płacenia polskiemu fiskusowi często bardzo wysokich kwot VAT.

Od spełnienia m.in. tego warunku zależało bowiem, czy producent dostarczający wyroby na rynki Wspólnoty, rozliczając się z organami podatkowymi, mógł zastosować przy ich sprzedaży stawkę 0 %, czy też płacił 22 % VAT. Podatnik musiał mieć (już przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy) dokumenty potwierdzające, iż dostawa miała miejsce, a towar trafił do nabywcy w innym państwie członkowskim, tj. kopie faktur, dokumenty przewozowe, z których wynikało, że towar dostarczono do miejsca przeznaczenia w innym państwie WE, specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku i dowody potwierdzające, ze nabywca w innym państwie członkowskim otrzymał dany towar. Niektóre, jak list przewozowy i dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez odbiorcę, musiały zostać przez niego podpisane. Jeśli wymaganych do zastosowania zerowej stawki dokumentów podatnik nie miał przed złożeniem deklaracji, czyli przed 25 dniem miesiąca, trzeba było uznać taką transakcję za dostawę krajową. Dopiero kiedy podatnik otrzymał niezbędne dokumenty, mógł składać korekty deklaracji. Była to jednak procedura uciążliwa dla podatnika i organów podatkowych.

Porady prawne

Odbiorcy unijni nie rozumieli bowiem i nie uznawali potwierdzeń, gdyż w innych krajach członkowskich w ogóle nie ma takiego wymogu. Procedury przyjęcia towarów w wielu firmach nawet nie przewidują możliwości takiego potwierdzania. Niektórzy nabywcy unijni odmawiali podpisania np. listu przewozowego lub przesyłali potwierdzenie odbioru towarów ze znacznym opóźnieniem. Taki stan prawny ograniczał opłacalność dostaw wewnątrzwspólnotowych dla polskich przedsiębiorców, stawiając ich na gorszej pozycji w stosunku do konkurentów w innych państwach UE.

Przedsiębiorcy starali się radzić sobie z tym problemem, np. pojawiły się w obrocie oświadczenia przedstawiane do podpisu odbiorcom. Skoro ustawodawca nie określił wzoru potwierdzenia, wszelkie stosowane sposoby dokumentowania odbioru dostaw winny być przez organy podatkowe uznawane.

Na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i na podstawie stanowiska Ministerstwa Finansów uznawano, że dokumenty wymienione w art. 42  ustawy o podatku od towarów i usług mają charakter tylko przykładowy, a warunek zastosowania zerowej stawki jest spełniony też w przypadku posiadania innej dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, iż rzeczywiście nastąpiło przemieszczenie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (np. korespondencji handlowej z kontrahentem).

Podatnicy w swoim interesie starali się przesuwać moment powstania obowiązku podatkowego, wystawiając faktury za dostawy dopiero 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło przemieszczenie towaru. Dzięki temu uwzględniali takie transakcje w deklaracji za ten następny miesiąc, już po otrzymaniu potrzebnych dokumentów, unikając procedur korekcyjnych. 

Jak jest od 1 czerwca?

1 czerwca weszła w życie większa część obszernej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Mimo swoich niedoskonałości, nowe uregulowania są generalnie korzystniejsze dla przedsiębiorców i bliższe uregulowaniom wspólnotowym.

W zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowe przepisy zmieniają listę dowodów dokumentacyjnych, niezbędnych dla stosowania zerowej stawki VAT. Ustawodawca zrezygnował bowiem z wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Takie potwierdzenie będzie mogło stanowić dodatkowy dowód w razie, gdyby pozostałe dokumenty nie potwierdzały jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy na terytorium innego państwa UE.

Od 1 czerwca br. do zastosowania 0% stawki VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów za pośrednictwem spedytora wymagane są tylko następujące dowody:

  1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

  2. kopia faktury dostawy,

  3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Zmiana ta, wreszcie, ułatwi wymianę towarową prowadzoną przez polskich przedsiębiorców na terenie UE.

  

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla (...)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Czym są transakcje wewnątrzwspólnotowe? Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać do eksportu i importu towarów pomiędzy podmiotami z różnych (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy wchodzą w życie również nowe przepisy wykonawcze, w tym przepisy dotyczące (...)

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – niezbędne elementy W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać: numer podatnika dokonującego dostawy (numer VAT-UE) oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, (...)

Podatnik VAT w Unii Europejskiej - zgłoszenie rejestracyjne

Podatnik VAT w Unii Europejskiej - zgłoszenie rejestracyjne

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT UE oraz uzyskać potwierdzenie rejestracji wydane przez naczelnika urzędu skarbowego. Aby zatem uniknąć podwójnego opodatkowania - w Polsce (...)

Handlujesz na terenie Unii? Zobacz, co się zmieniło z nowym rokiem

Handlujesz na terenie Unii? Zobacz, co się zmieniło z nowym rokiem

Momentem powstania obowiązku podatkowego dla podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest moment wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Jeżeli przedsiębiorca nie wystawi faktury w tym terminie obowiązek rozliczenia się z fiskusem powstanie 15. dnia miesiąca następującego (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja podatników „VAT czynnych” Rejestracja dla potrzeb podatku VAT ma podstawowe znaczenie dla każdego podatnika. Wykonanie obowiązku rejestracyjnego uprawnia m.in. do wystawiania faktur VAT oraz do odliczania podatku. Między podatnikami a organami podatkowymi najwięcej sporów (...)

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje w obrocie krajowym  Ewidencja uproszczona dla podatników zwolnionych podmiotowo Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na niski obrót prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży. Podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż (...)

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Jakie wymogi w zakresie wystawiania faktur VAT obowiązują małego podatnika stosującego metodę kasową? Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług „medialnych” Informacjie jakie w zasadzie powinny się znaleźć na fakturze opisano w artykule: Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT? Natomiast faktury wystawiane:  nabywcom eksportowanych towarów,  uprawnionym przedstawicielstwom (...)

Zaliczki w WDT a stawka 0% oraz odliczenie podatku VAT

Zaliczki w WDT a stawka 0% oraz odliczenie podatku VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów? Do końca maja 2005 r. przepisy dotyczące opodatkowania zaliczek w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów budziły wiele kontrowersji, co w praktyce powodowało, że podatnicy nie wykazywali sprzedaży (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu oraz odzyskanie podatku naliczonego

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu oraz odzyskanie podatku naliczonego

Jakie zasady należy stosować przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu? Dla podatników VAT, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, nie ma żadnych specjalnych systemów odliczania podatku VAT od nabycia nowych środków transportu, które następnie zostały sprzedane (...)

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Na czym polega System Kontroli Eksportu (ECS)? Dokonywanie zgłoszeń celnych jest przedmiotem uregulowania w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. (...)

Jakie deklaracje i informacje powinien składać mały podatnik rozliczający się metodą kasową?

Jakie deklaracje i informacje powinien składać mały podatnik rozliczający się metodą kasową?

Rejestracja i aktualizacja danych małego podatnika  Mały podatnik, tak jak każdy podatnik VAT, ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego oraz zgłoszeń aktualizacyjnych. Dotyczy to również podatnika, który wybiera kasową metodę rozliczeń w zakresie tego podatku. Rejestracji i (...)

Jaki podatek przy dostarczaniu towarów z Unii?

Jaki podatek przy dostarczaniu towarów z Unii?

Dostarczający towary do państw UE ma prawo do zerowej stawki VAT, nawet jeśli w dniu złożenia deklaracji podatkowej nie uzyskał potwierdzenia wywozu. Uznał tak wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku dotyczącym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (sygn. I FSK 1500/08).Rzeczpospolita (...)

Wewnątrzwspólnotowa wysyłka i transport towarów

Wewnątrzwspólnotowa wysyłka i transport towarów

W niedawnym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni przepisów Vi Dyrektywy dotyczących wewnątrzwspólnotowej wysyłki i transportu towarów. Orzekł, co następuje:  Jeżeli dwie następujące po sobie dostawy dotyczące tych samych towarów, które zostały (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

bezpodstawne wezwanie do zapłaty

bezpodstawne wezwanie do zapłaty Witam! Mam problem z jedna hurtownią, z która współpracuję od kilku lat. Dostałam niedawno od nich wezwanie do zapłaty za faktury z 2010 i z 2011 roku. Okazuje (...)

wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej witam! Nasz zakład podpisał umowę z wykonawcą na dostawy mięsa, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Po 3 miesiącach trwania umowy przysłano (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

bezpodstawne wezwanie do zapłaty

bezpodstawne wezwanie do zapłaty Witam! Mam problem z jedna hurtownią, z która współpracuję od kilku lat. Dostałam niedawno od nich wezwanie do zapłaty za faktury z 2010 i z 2011 roku. Okazuje (...)

wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej witam! Nasz zakład podpisał umowę z wykonawcą na dostawy mięsa, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Po 3 miesiącach trwania umowy przysłano (...)

VAT-UE a obowiązek składania JPK_VAT i kwestia przychodów

VAT-UE a obowiązek składania JPK_VAT i kwestia przychodów Witam, Osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - praktyka lekarska specjalistyczna. Główną działalnością jest praca (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

VAT-UE a obowiązek składania JPK_VAT i kwestia przychodów

VAT-UE a obowiązek składania JPK_VAT i kwestia przychodów Witam, Osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - praktyka lekarska specjalistyczna. Główną działalnością jest praca (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa ???!!!!

Wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa ???!!!! Spółka dokonała importu towarów z Chin. Kontener wpłynął do Hamburha, tam został opłacony fracht i polska firma transportowa przywiozła go do (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Porady prawne