Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Rząd chce wprowadzić korzystne zmiany dla osób, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Chodzi o umożliwienie zawnioskowania o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zmiana przepisów uchroni osobę wnioskującą przed utratą pracy, w sytuacji gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej. Ponadto rozszerzone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy.

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Porady prawne

Najważniejsze proponowane rozwiązania

Emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane –  prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu.

Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową przed rozwiązaniem stosunku pracy uchroni przed utratą źródła dochodu w sytuacji, gdy nie będą spełnione niezbędne warunki do ustalenia prawa do tego świadczenia.

Rozszerzone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP):

  • nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również w sytuacji, w której – pomimo umieszczenia w tej ewidencji – stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Wprowadzone zostanie także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80% szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika