Proponowane zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP w zakresie zmiany ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwanej dalej: „P.p.s.a.”). Proponowana nowelizacja powstała we współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt dotyczy dostosowania przepisów P.p.s.a. do obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawy o Prokuratorii Generalnej RP, a tym samym uzupełnienienia uprawnień Prokuratorii Generalnej o możliwość podejmowania czynności przed sądami administracyjnmi także za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz zmian legislacyjnych w celu zapewnienia spójności przepisów prawa cywilnego i administracyjnego.

Proponowane zmiany dotyczą regulacji art. 28, art. 175 oraz art. 287 P.p.s.a.

Dostosowanie do nowej ustawy o Prokuratorii Generalnej RP

Zmiany w zakresie art. 28 oraz art. 175 P.p.s.a. dotyczą dostosowania przepisów P.p.s.a. do obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261) i wynikającego, z powyższej ustawy, zakresu działania tej jednostki. 

Proponowana zmiana w art. 28 P.p.s.a. polega na dodaniu regulacji potwierdzającej, że w zakresie określonym ustawą o Prokuratorii Generalnej RP, Prokuratoria Generalna RP może przed sądami administracyjnymi podejmować czynności również za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Taki zakres działania Prokuratorii Generalnej RP wynika bowiem z regulacji ustawy o Prokuratorii Generalnej RP, natomiast nie wynika wprost z obecnej treści art. 28 P.p.s.a.

Proponowana zmiana w art. 175 P.p.s.a. polega na dodaniu regulacji potwierdzającej, że wymogu sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego nie stosuje się również wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz za Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną RP. Wprowadzenie takiej zmiany jest wskazane dla uniknięcia wątpliwości odnośnie możliwego zakresu działania podejmowanego przez radców Prokuratorii Generalnej RP. 

Zapewnienie spójności przepisów prawa cywilnego i administracyjnego

Ostatnia proponowana zmiana polega na uchyleniu regulacji art. 287 P.p.s.a. Przepis art. 287 P.p.s.a. w obecnym stanie prawnym jest pozostałością unormowań opartych o uchylony art. 160 Kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej „K.p.a.”). Art. 287 P.p.s.a. uzupełniał przepis art. 160 K.p.a. przewidujący odpowiedzialność organów wydających wadliwą decyzję (inny akt administracyjny) i stanowił jego logiczne uzupełnienie. Obecnie kwestie odpowiedzialności w tym zakresie normuje art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego. Przepis art. 287 P.p.s.a. nie został dostosowany do ww. regulacji, usunięto jedynie odesłanie do uchylonego art. 160 K.p.a. W tej sytuacji, skoro przepis art. 4171 § 2 K.c. stanowi wyłączną podstawę odpowiedzialności za decyzje (inne akty) administracyjne, art. 287 P.p.s.a. należy uznać za przepis zbędny. Usunięcie przepisu art. 287 P.p.s.a. z porządku prawnego zapewni spójność systemu polskiego prawa cywilnego i doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego dla poszkodowanych decyzjami i innymi aktami administracyjnymi.

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie? 

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Ukarana za chęć do pracy!

14.2.2017 przez: pyzanty

włączenie się do postępowania

26.4.2015 przez: Mia819

opłata parkingowa

4.1.2009 przez: hubert411