Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Jeśli planujesz założyć firmę ochroniarską, to musisz postarać się o koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Jest ona konieczna, ponieważ prowadząc taką działalność bez koncesji popełniasz przestępstwo. Sprawdź, jak uzyskać koncesję.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie;
 • listownie

Porady prawne

Co to jest ochrona osób i mienia?

Ochrona osób i mienia to działalność gospodarcza, realizowana w dwóch formach: bezpośredniej ochrony fizycznej – czyli poprzez fizyczną obecność pracownika ochrony oraz zabezpieczenia technicznego – czyli na przykład przez montaż monitoringu.

Bezpośrednia ochrona fizyczna może:

 • być stała lub doraźna;
 • polegać na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
 • polegać na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Zabezpieczenie techniczne polega na:

 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania;
 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli twoja firma chce rozpocząć taką działalność, musi najpierw uzyskać koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncesja określa zakres i formę prowadzenia usług.

Ważne! Nie potrzebujesz koncesji, jeśli twoja firma świadczy usługi zabezpieczenia technicznego dla obszarów, obiektów i urządzeń, którenie są wpisane do wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Kto może uzyskać koncesję?

O koncesję mogą wnioskować przedsiębiorcy wpisani do CEIDG (jednoosobowe działalności gospodarcze) i do KRS (na przykład spółki jawne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Jeżeli chcesz ubiegać się o koncesję, musisz mieć wpisane w przedmiocie działalności twojej firmy kody PKD dotyczące usług ochrony osób i mienia.

Warunkiem uzyskania koncesji jest wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

W przypadku przedsiębiorców z KRS wpis na listę musi mieć co najmniej jedna osoba, która jest:

 • wspólnikiem – w przypadku spółki jawnej lub komandytowej;
 • członkiem organu zarządzającego;
 • prokurentem;
 • pełnomocnikiem wyznaczonym do kierowania działalnością określoną w koncesji.

Dodatkowo, pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy wpisanego do KRS nie mogą być karane za przestępstwo umyślne, w tym także przestępstwo skarbowe.

Jak uzyskać przyrzeczenie udzielenia koncesji?

Możesz ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli promesę. Nie uprawnia ona do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, ale – jeśli złożysz wniosek o koncesję w okresie ważności promesy – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma obowiązek ją wydać.

Promesa określa, jakie warunki musi spełniać twoja firma, aby uzyskać koncesję.

Promesa jest wydawana na minimum 6 miesięcy.

Wyjątkowo minister odmówi wydania koncesji opisanej w promesie, jeżeli:

 • zmieniły się dane we wniosku o udzielenie promesy;
 • twoja firma nie spełnia wszystkich warunków podanych w promesie;
 • twoja firma nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej koncesją;
 • jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego.

Wniosek o udzielenie promesy powinien spełniać te same wymogi co wniosek o udzielenie zezwolenia. Dotyczy to również wysokości opłaty skarbowej.

Promesa jest skuteczna również na wypadek śmierci przedsiębiorcywpisanego do CEIDG. W takiej sytuacji minister udzieli koncesji właścicielowi przedsiębiorstwa w spadku lub za jego zgodą – nabywcy przedsiębiorstwa lub wspólnikowi zmarłego przedsiębiorcy w spółce cywilnej.

Powyższa zasada nie dotyczy wyjątkowych przypadków, gdy:

 • uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż dane osoby, która złożyła wniosek;
 • właściciel przedsiębiorstwa w spadku, wspólnik spółki cywilnej albo nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków określonych w promesie;
 • właściciel przedsiębiorstwa w spadku, wspólnik spółki cywilnej albo nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków wykonywania działalności objętej koncesją;
 • jest to uzasadnione zagrożeniem obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Jak zabezpieczyć dane poufne w postępowaniu koncesyjnym?

Podczas postępowania możesz utajnić informacje, które dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa. Aby to zrobić, złóż wniosek o nadanie informacjom klauzuli poufności.
Pamiętaj, aby:

 • odpowiednio uzasadnić swoje żądanie;
 • przygotować streszczenie z przekazanych informacji, które może zostać udostępnione pozostałym uczestnikom postępowania.

Kiedy trzeba załatwić sprawę?

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Gdzie załatwić sprawę?

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku?

1. Złóż wniosek o koncesję

Potrzebne dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

2. Oświadczenie o niekaralności. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorców oraz osób innych niż obywatele państw UE, EFTA, EOG.

4. Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

5. Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę.

Złóż oświadczenie o niekaralności, jeśli jesteś obywatelem Polski lub innego kraju UE, Szwajcarii lub państwa, które jest członkiem strefy EFTA, a także jeśli korzystasz ze swobody przedsiębiorczości dzięki umowom z krajami UE.

Do wniosku dołącz tylko jeden z następujących dokumentów:

 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub
 • zaświadczenie w wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Dokumenty, które dołączasz do wniosku, muszą mieć formę oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia. Zamiast oryginału możesz złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez organ który go wydał, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Termin: przed rozpoczęciem działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

2. Ministerstwo oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Ministerstwo sprawdzi twój wniosek i jeżeli uzna, że jest on niekompletny (na przykład nie zapłacono opłaty skarbowej), wezwie ciebie do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpoznany.

Ministerstwo może też sprawdzić, czy informacje w twoim wniosku są prawdziwe, na przykład czy zagwarantujesz, że spełniasz warunki prowadzenia działalności w ramach koncesji.

3. Minister wystąpi o opinię do komendanta wojewódzkiego Policji

Minister zasięgnie opinii o tobie u tego komendanta wojewódzkiego Policji, któremu podlega miejscowość, w której mieszkasz. W przypadku firm wpisanych do KRS, minister zwróci się o opinię do komendanta wojewódzkiego właściwego dla siedziby twojej firmy.

Opinia komendanta wojewódzkiego Policji jest wydawana w formie postanowienia. Jeżeli się z nią nie zgadzasz, możesz złożyć zażalenie.

Komendant wojewódzki Policji wyda opinię niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 tygodni.

4. Dostaniesz decyzję o przyznaniu ci koncesji lub odmowę

Jeżeli twoja firma spełnia wymogi ustawowe, dostaniesz decyzję udzielającą koncesji.

Koncesja jest wydawana na czas nieokreślony.

Minister może odmówić udzielenia koncesji, jeśli:

 • przedsiębiorca nie spełnia warunków do prowadzenia działalności na bazie koncesji;
 • działalność przedsiębiorcy zagraża obronności i bezpieczeństwa kraju, a także bezpieczeństwa i dóbr osobistych obywateli;
 • przedsiębiorcę reprezentuje osoba, która w innej firmie przyczyniła się do cofnięcia koncesji jej właścicielowi;
 • przedsiębiorcy w ciągu ostatnich trzech lat cofnięto koncesję z powodów określnych ustawą, takich jak prawomocny zakaz prowadzenia działalności albo ogłoszenie upadłości lub likwidację firmy;
 • w ciągu ostatnich trzech lat skreślono przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej ze względu na złożenie nieprawdziwego oświadczenia;
 • przedsiębiorca jest w likwidacji lub ogłoszono jego upadłość.

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zawiera następujące informacje:

 • firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 • określenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług;
 • wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie czasu jej ważności;
 • określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz datę jej rozpoczęcia.

Ile trzeba zapłacić?

 • 616 zł – opłata skarbowa za udzielenie koncesji lub jej rozszerzenie o kolejny rodzaj działalności;
 • 308 zł – opłata skarbowa za wydanie: decyzji dotyczącej przedłużenia terminu ważności koncesji i decyzji dotyczącej rozszerzenia koncesji o kolejną formę działalności;
 • 10 zł  – opłata skarbowa za wydanie innej decyzji do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (np. zmiana reprezentacji przedsiębiorcy, zmiana adresu siedziby przedsiębiorcy);
 • 98 zł – opłata skarbowa za wydanie promesy;
 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia;
 • 24 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu koncesji.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule przelewu napisz, czego dotyczy opłata.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy).

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Ile trzeba czekać na wydanie koncesji?

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak można się odwołać?

Jeśli decyzja będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jeżeli minister utrzymana swoją decyzję w mocy, możesz ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obowiązek ubezpieczenia OC

Jeżeli chcesz prowadzić działalność w zakresie usług ochrony osób imienia, musisz mieć obowiązkowe ubezpieczenie za szkodypowstałe w związku ze świadczenie ochrony. Wykup OC dla swojej firmy nie później niż dzień przed rozpoczęciem działalności. 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń, które dotyczą ubezpieczenia OC, jest zależna od rocznego obrotu netto osiągniętego przez twoją firmę w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych:

 • 20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro;
 • 25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro;
 • 40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro;
 • 50 000 euro – jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro.

Jeśli dopiero rozpoczynasz działalność lub nie była ona przez ciebie prowadzona w ostatnim roku obrotowym, to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 20 000 euro.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika