28.11.2006

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Przekazanie i zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy a VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów zrównane z odpłatną dostawą - do 31 maja 2005 r.

 

Do końca kwietnia 2004 r. przekazanie towarów lub świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy wyraźnego zapisu ustawowego. Od chwili wejścia Polski do Unii zapisu takiego brak, co nie oznacza, że czynności te nie podlegają w pewnych okolicznościach opodatkowaniu. Niestety niejasność przepisów powoduje, że podatnicy mają spore problemy z ich interpretacją. Szczególnie po zmianach, jakie w tym zakresie zostały wprowadzone od 1 czerwca 2005 r.

Do 31 maja 2005 r. przepisy ustawy o VAT stanowiły, że opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (art. 7 ust. 2). Ponieważ przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy zawsze wiąże się z prowadzoną działalnością, można było odnieść wrażenie, że czynności te w ogóle nie podlegały opodatkowaniu. Niestety interpretację komplikował przepis art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, który stanowił, że powyższego przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Wzajemne powiązanie tych dwóch przepisów nie miało sensu, ponieważ wykluczały się wzajemnie.  

W praktyce uznawało się, że ww. przepisy oznaczały do końca maja 2005 r., że przekazanie na cele reprezentacji i reklamy towarów, które nie miały statusu prezentów o małej wartości i które nie były próbkami, podlegało opodatkowaniu VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku. 

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy - od 1 czerwca 2005 r.

 

W aktualnym stanie prawnym nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy

  • zostało dokonane na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem,

  • a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami. 

Od 1 czerwca 2005 r. zmieniona została jednak treść art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym powyższej zasady nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Powyższa zmiana nie pozwala już na dokonanie takiej interpretacji, jaką przyjmowano do 31 maja 2005 r. Obecne brzmienie przepisów oznacza, że wszelkie przekazanie przez podatnika towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu. Ponieważ przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy zawsze wiąże się z prowadzoną działalnością, nie będzie ono podlegać opodatkowaniu.

Obecne brzmienie przepisów oznacza, że: 

  1. przekazanie przez podatnika drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w ogóle (definicję prezentów o małej wartości i próbek zawiera art. 7 ust. 4 i 7 ustawy o VAT);

  2. przekazanie przez podatnika wszelkich innych towarów nie będzie podlegać opodatkowaniu, jeśli wiąże się z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Powyższe przepisy stoją w sprzeczności z zapisami VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej i zdaniem wielu praktyków podatkowych ich obecna interpretacja nie jest korzystna dla podatnika. Jeśli czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu, oznacza to, że podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami. Prawo do odliczenia podatku przysługuje tylko w razie wykorzystywania towarów i usług do czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli nabyte towary i usługi dotyczą czynności nieodpłatnego przekazania, o których mowa. Zgodnie jednak z art. 88 ust. 1 pkt 2, odliczenie nie dotyczy towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przepis ten jednak nie dotyczy wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane (art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy). Ponieważ zaś czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy nie zostaną opodatkowane, podatek naliczony nie będzie podlegał odliczeniu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010

Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010

Jaka działalność podlega opodatkowaniu VAT? Nie zawsze od sprzedaży nieruchomości trzeba płacić VAT. Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega od VAT w budownictwie, podatek od towarów i (...)

Nowa matryca stawek VAT już wkrótce

Nowa matryca stawek VAT już wkrótce

Przeczytaj informacje dotyczące nowej matrycy stawek VAT, w tym m.in. o: zmianach w klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT, uproszczeniu systemu stawek VAT. matryca stawek VAT, VAT, podatek od towarów i usług, stawka, podatek

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją. Rozwiązanie dotyczy wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Nowy JPK_VAT to mniej składanych dokumentów i kontroli podatkowych. ##baner## JPK_VAT z deklaracją, JPK_VAT, podatnik, (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Przepisy regulujące podatek VAT zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Obecnie obowiązująca ustawa dostosowała w zasadzie nasze przepisy do zasad wyrażonych w dyrektywach europejskich, a szczególnie w VI Dyrektywie, zastąpionej następnie Dyrektywą (...)

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Jakie wymogi w zakresie wystawiania faktur VAT obowiązują małego podatnika stosującego metodę kasową? Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', (...)

Opodatkowanie VAT usług finansowych możliwe

Opodatkowanie VAT usług finansowych możliwe

Polski Ład pozwala na opodatkowanie VAT... Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Wybór tej opcj opodatkowanie VAT, usługi finansowe, bank, finanse, (...)

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Opiera się on na identyfikowaniu (...)

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz zgłaszanymi wątpliwościami w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku usług przechowywania instrumentów finansowych, uzasadnione było przedstawienie (...)

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. Opiera się on na identyfikowaniu towarów na potrzeby VAT (a więc również do celów określe stawka VAT, (...)

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Od 1 lipca br. można więc stosować mechanizm (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Według znowelizowanej ustawy o VAT przekazanie przez podatnika prezentów na cele związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa, np. cele reprezentacji i reklamy, bez względu na ich wartość nabycia i wytworzenia nie podlega opodatkowaniu. W związku z tym czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego (...)

Próbki towarów a VAT

Próbki towarów a VAT

Spółka zakupiła wzory towarów i prezentuje je swoim ewentualnym kontrahentom jako prezentowanie własnych możliwości produkcyjnych. 1. W czasie prezentacji (szampony, torby) towary te zostają zużyte w różny sposób, cześć ulega zwykłemu zniszczeniu - prucie toreb (w celu pokazania szczegółów) (...)

Odliczenie VAT od zakupów na reklamę

Odliczenie VAT od zakupów na reklamę

Sp z o.o. pyta czy przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupów towarów na cele reklamowe - długopisów dodawanych do zakupów przekraczających określoną kwotę w przypadku, kiedy część długopisów nie przekracza 5 zł, a w pozostałych przypadkach prowadzona jest ewidencja przekazywanych (...)

Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na podatku liniowym 19% oraz jestem płatnikiem VATu. Sprzedaję program komputerowy swojego autorstwa. W jaki sposób zawrzeć umowę darowizny lub sprzedać ten program np. jakiejś fundacji, żeby nie ponieść dodatkowych kosztów. Wiem, że mam ograniczone (...)

Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Do firmy A produkującej oprogramowanie, zgłosiła się inna firma tworząca własne programy. Zaproponowała darmowe przekazanie własnego programu, aby również gratis przekazywać je wszystkim Klientom kupującym coś w firmie A. Jak sformalizować takie przekazanie, aby być w zgodzie z prawem (...)

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Dla potrzeb reklamy zakupiliśmy z nadrukiem logo firmy kalendarze, kubki, długopisy, latarki o wartości przekraczającej pięć złotych, ale nie więcej niż dwanaście złotych za jedną sztukę. Przekazaliśmy je głównie kontrahentom, a także innym osobom, bez prowadzenia ewidencji obdarowanych. (...)