Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Od 7 maja 2019 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Po co wydano rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 16 ustawy Prawo budowlane, w brzmieniu wynikającym z nowelizacji ustawy, mającym na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), w zakresie uprawnień budowlanych.

Porady prawne

W rozporządzeniu nie przewidziano nowych rozwiązań poza tymi, które są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowe regulacje dotyczące zakresu uprawnień budowlanych zostały zawarte w ustawie Prawo budowlane, ponadto dostosowano treść rozporządzenia do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pieczęć osoby kierującej praktyką

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 28 czerwca 2018 r. dokumentu „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” w rozporządzeniu dokonano zmiany skutkującej zniesieniem wymogu stosowania pieczęci przez osobę kierującą praktyką.

Zob. rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne