Rachunki oszczędnościowe

Czy konieczny jest dowód na zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego?

Zgodnie z treścią ustawy prawo bankowe, dowodem zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego może być książeczka lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy. Jednak nie jest to element, bez którego do zawarcia umowy rachunku bankowego w ogóle nie dochodzi. Natomiast w przypadku wpisu dokumentującego wpłatę określonej sumy w książeczce oszczędnościowej, to na pewno może być uznany za dowód wniesienia wkładu. Co do dowodu zawarcia umowy rachunku bankowego, to ustawodawca postawił pewien warunek jest wystawienia, mianowicie może być on wystawiany wyłącznie jako dokument imienny.

Co przesądza o oszczędnościowym charakterze rachunku bankowego?

Oczywiście wynika on z cała pewnością z samej woli stron umowy rachunku bankowego, która nota bene może być wyrażona nawet w sposób dorozumiany. Jednak z założeniem rachunku bankowego o charakterze oszczędnościowym wiąże się nakaz ustawodawcy związanym z samą nazwą takiej umowy. Mianowicie w dokumencie stwierdzającym zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego konieczne jest użycie wyrazu „oszczędnościowy.

Czy umowa rachunku bankowego musi mieć oznaczony kres swojego funkcjonowania?

Powodów, dla których umowa rachunku oszczędnościowego może wygasnąć jest wiele. Może do tego dojść w wyniku porozumienia stron, czy też wypowiedzenia umowy przez posiadacza rachunku. Wypowiedzieć umowę może oczywiście także bank na zasadach określonych w kodeksie cywilnym w art. 730 (czyli tylko z ważnych powodów). Umowa rachunku oszczędnościowego może wygasnąć także z upływem umówionego terminu, gdy zawarta został na czas oznaczony.
Pozostał jeszcze jeden przypadek, szczególny, rozwiązani umowy rachunku oszczędnościowego. Jest to rozwiązanie umowy z mocy prawa, pod warunkiem zajścia określonych przesłanek. Aby wskazać, o jakie przesłanki chodzi należy w pierwszej kolejności określić, czym jest minimalny wkład, czyli kwota minimalna. Jest to nic innego jak równowartość tzw. wkładki zawiązkowej, czyli kwoty, która powinna być - na żądanie banku - wpłacona przy zawieraniu umowy.

Tak więc dla wygaśnięcia umowy rachunku oszczędnościowego niezbędne jest  stwierdzenie braku jakichkolwiek obrotów na rachunku (poza okresowym dopisywaniem odsetek) w ciągu pięciu lat, z równoczesnym utrzymywaniem się - przez cały ten okres - stanu środków na rachunku w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnej.

Porady prawne

Nie ma przeszkód, by w/w okres pięcioletni został przez strony umowy wydłużony, wtedy skutek rozwiązania umowy rachunku oszczędnościowego nastąpi z upływem ustalonego przez strony okresu. Nigdy jednak strony umowy nie mogą wspomnianego okresu dwuch lat skrócić, musi on trwać minimum tyle, ile stanowi ustawa.

Rozwiązanie umowy nie nastąpi, jeśli w wyniku dopisania należnych odsetek stan rachunku przekroczy kwotę minimalną.

Powyższy sposób rozwiązania umowy rachunku oszczędnościowego z mocy prawa nie ma zastosowania do umów rachunku bankowego nie mających charakteru oszczędnościowego.

Czy rachunek oszczędnościowy może posiadać tylko osoba pełnoletnia?

Nie. Może go posiadać także osoba małoletnia. Mało tego, po ukończeniu 13 lat dysponować środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy. Generalnie jest tak, że umowa rachunku oszczędnościowego, której stroną ma być osoba małoletnia poniżej lat trzynastu, może być zawarta w imieniu tej osoby wyłącznie przez jej przedstawiciela. Małoletni, który ukończył 13 lat, może „samodzielnie” zawrzeć taką umowę, ale wtedy jej ważność uzależniona jest od potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawodawca nie ogranicza w żaden sposób form dysponowania przez małoletniego środkami pieniężnymi znajdującymi się na jego rachunku oszczędnościowym. Małoletni może więc dysponować wkładem także przy użyciu kart płatniczych oraz czeków.

Pamiętaj, że:

  • Rachunki oszczędnościowe nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • Rozwiązanie umowy rachunku oszczędnościowego w sytuacji, gdy w ciągu 5 lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów poza okresowym dopisywaniem odsetek, a stan środków na rachunku nie przekracza kwoty minimalnej ustalonej w umowie skutkuje powstaniem stanu wymagalności roszczenia posiadacza rachunku o zwrot środków zgromadzonych na rachunku. Roszczenie to podlega przedawnieniu z upływem lat 10,
  • Małoletni nie jest uprawniony do dokonywania dyspozycji powodujących powstanie tzw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?