25.11.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Szykuje się reforma procesu cywilnego

Sądy mąją być szybsze i sprawniejsze

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.  

Propozycja kompleksowych zmian to odpowiedź na realne i palące problemy. Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. To również olbrzymie wydatki dla państwa, które z powodu przewlekłości postępowań musi wypłacać coraz wyższe odszkodowania. W 2016 roku ich wysokość sięgnęła niemalże 6 milionów złotych. Rośnie liczba procesów trwających ponad rok i skarg na opieszałość sądów. W ciągu czterech lat, od 2012 do 2015 roku, liczba skarg na przewlekłość postępowań wzrosła aż dwukrotnie – do prawie 20 tysięcy. Trzy czwarte dotyczyło opieszałości sądów w procesach cywilnych. - "To kolejny element zmian, które mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądem. Przewlekłość postępowania jest bowiem dzisiaj jedną z głównych bolączek polskiego wymiaru sprawiedliwości" - powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. - "Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby wytworzyć przekonanie wśród tych, którzy do sądu trafiają, że mogą liczyć na bezstronne, uczciwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcia" – dodał. Reforma wprowadza wiele rewolucyjnych rozwiązań, które służą rozstrzyganiu znacznej części spraw już na pierwszej rozprawie, a jeśli to niemożliwe – to ustalaniu terminów kolejnych rozpraw w krótkim terminie. Ogranicza także możliwość sabotowania postępowań poprzez zgłaszanie nieustannych zażaleń i innych czynności procesowych. Skraca ponadto drogę obywateli do sądów – sprawy z zasady mają się toczyć w sądach, do których wnoszący pozwy i pozwani mają najbliżej, a więc w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Reforma daje również gwarancję obiektywizmu postępowań, wyłączając automatycznie sędziów i całe sądy w sytuacjach, gdy ich bezstronność może być kwestionowana. - "Wszystkie nasze propozycje wynikają z doświadczenia, obserwacji i praktyki w polskich sądach" – podkreślił wiceminister Łukasz Piebiak, który podczas konferencji przedstawił szczegóły założeń reformy Kodeksu postępowania cywilnego.

Sądy bliżej ludzi 

Osoby składające pozwy przeciwko firmom, które mają siedziby z dala od ich miejsca zamieszkania, nie będą zmuszone jeździć do sądów tam, gdzie są zarejestrowane te firmy. Same będą mogły wybrać, czy ich pozew rozpatrzy sąd mieszczący się w ich miejscowości albo w pobliżu, czy też tam, gdzie firma ma siedzibę. To samo dotyczy pozwów przeciwko Skarbowi Państwa i instytucjom publicznym.  Jeżeli zaś firma złoży pozew przeciwko swemu klientowi, np. za nieopłacony rachunek, to sprawa będzie rozpatrywana przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania klienta, a nie np. w Warszawie, gdzie mieści się firma. Dziś dopuszczalne są obie opcje, ale z reguły sprawa trafia do sądu właściwego dla siedziby firmy.  Ta zmiana to ułatwienie dla zwykłych Polaków, którzy są często zmuszeni do ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem na rozprawy w odległym od nich sądzie. Nie mogąc wziąć w nich udziału, obniżają swoje szanse na pomyślne rozstrzygnięcie przed sądem. To jednocześnie metoda na skrócenia postępowań w sprawach cywilnych, których znaczna część zostanie przeniesiona z najbardziej obłożonych sądów w dużych miastach do sądów w mniejszych miejscowościach.  

Obowiązkowa odpowiedź na pozew 

Pozwany będzie zobowiązany do tego, by jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu. To pozwoli sędziemu na wcześniejsze zapoznanie się z argumentami obu stron, występowanie w roli rozjemcy, a jeśli nie dojdzie do ugody – na sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów.

Posiedzenia przygotowawcze i sędzia w roli rozjemcy 

Każda sprawa w sądzie cywilnym, zapoczątkowana złożeniem pozwu, rozpocznie się od posiedzenia przygotowawczego z udziałem stron. W jego trakcie sędzia będzie występował w roli rozjemcy dążącego do zawarcia przez strony ugody lub przystąpienia do mediacji.   Dziś sędzia – bez wstępnego rozeznania – praktycznie każdą sprawę kieruje na rozprawę. Bez względu na to, czy istnieją możliwości polubownego zakończenia konfliktu. W efekcie czynności procesowe ustala się dopiero na rozprawie. Skutkuje to chaosem i przewlekłością postępowań.  

Plan rozprawy 

Jeśli strony nie dojdą na posiedzeniu przygotowawczym do porozumienia, to sędzia z ich udziałem przygotuje precyzyjny plan rozprawy. Wyznaczy jej datę i określi, jakie dowody i kiedy mają zostać przeprowadzone. Data wydania wyroku będzie znana od początku postępowania.

Zasada jednej rozprawy

Regułą w mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma być tylko jedna rozprawa, na której zapadnie też wyrok. Temu właśnie ma służyć wprowadzenie obowiązku pisemnej odpowiedzi na pozew.
Porady prawne

Krótkie terminy

Jeśli ogłoszenie wyroku, np. ze względu na stopień skomplikowania sprawy, nie będzie możliwe już na pierwszej rozprawie, to sędzia na posiedzeniu przygotowawczym będzie zobowiązany od razu wyznaczyć kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw. Tak żeby nie było wielomiesięcznych przerw między nimi.

Ograniczenie nadużywania zażaleń i innych czynności procesowych do przewlekania postępowań 

Zmiany mają prowadzić do wyeliminowania patologicznych praktyk polegających na niekończącym się składaniu – zwłaszcza przez pozwanych – zażaleń w tych samych sprawach, mimo że są one przez sąd odrzucane. To częsta metoda stosowana przez nieetycznych graczy procesowych, którzy używają prawniczych sztuczek na szkodę uczciwych ludzi.  Świadomie wydłużają w ten sposób postępowania, podczas gdy osoby, które przychodzą do sądu po sprawiedliwość, są zmuszone płacić swoim pełnomocnikom za udział w każdej rozprawie. Obarczani rosnącymi kosztami powodowie łatwiej godzą się na zawieranie niekorzystnych dla siebie ugód.  Projekt kończy z takimi praktykami. Ponawiane zażalenia w już rozstrzygniętych sprawach będą włączane do akt bez wydawania przez ten sam sąd ponownych decyzji. Takie rozwiązanie nie ogranicza jednocześnie praw stron procesu. Nieuwzględnione zażalenie pozostaje w aktach i może być dla stron powodem podważenia wyroku w drugiej instancji.  Tak samo traktowane będą inne czynności procesowe składane wyłącznie w celu przewlekania postępowania, jak wnioski o wykładnię, sprostowanie czy uzupełnienie orzeczenia. 

Ukrócenie nadużywania wniosków o wyłączenie sędziego 

Niczym nieuzasadnione wnioski o wyłączenie sędziego, powtarzane tylko po to, by przewlec postępowanie, również będą pozostawiana w aktach spraw, bez konieczności podejmowania dalszych czynności.  

Automatyczne wyłączanie sądów 

W sytuacjach, gdy wniesiona do sądu sprawa będzie dotyczyć orzekającego w nim sędziego lub bliskiej mu osoby, postępowanie będzie automatycznie przenoszone do innego sądu. Tak by nie było wątpliwości co do obiektywizmu wyroków. W takich przypadkach nie będzie, jak dziś, żmudnej i czasochłonnej procedury wyłączenia pojedynczych sędziów. 

Sposób na lokalne układy 

Nadzwyczajne narzędzie przewidziano dla sytuacji, gdy uczestnikiem postępowania będzie osoba z lokalnych elit, która ma lub może mieć wpływy w miejscowym środowisku sędziowskim. Na wniosek strony Sąd Najwyższy będzie mógł w takich sytuacjach przenieść postępowanie do innego sądu.  

Zeznania na piśmie 

Projekt rozszerza możliwość składania zeznań na piśmie na wszystkie sądowe postępowania cywilne, nie tylko – jak teraz – w transgranicznych sprawach drobnych roszczeń. To ułatwienie w pracy sądów przyśpieszające postępowania, w których na stawienie się strony czy świadka (np. z zagranicy) trzeba czekać miesiącami.

Szybki tryb dla przedsiębiorców 

Usprawnieniu postępowań w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy, będą służyć szybsze procedury i ustalenie zalecanego terminu rozpoznania sprawy na nie więcej niż sześć miesięcy. Firmy są profesjonalnie przygotowane do prowadzenia spraw prawnych i dysponują pełną dokumentacją związaną ze swoją działalnością, dlatego sprostanie przyśpieszonym procedurom zwykle nie jest dla nich problemem. Jeśli jednak przedsiębiorcy uznają przyspieszony tryb za niekorzystny dla siebie, będą mogli wnieść o skorzystanie ze „zwykłego” postępowania.  

Własne nagrywanie rozpraw 

Strony procesowe nie będą skazane wyłącznie na swoją pamięć, notatki i protokoły spisywane przez pracowników sądu na podstawie nagrań rejestrowanych przez sądowe urządzenia. Zyskają możliwość samodzielnego nagrywania przebiegu rozpraw. Wystarczy poinformować sąd o takim zamiarze. 

Zwięzłe uzasadnienia 

W pisemnych uzasadnieniach wyroków sędziowie nie będą musieli przepisywać treści zeznań i dokumentów z akt sprawy ani cytować orzeczeń Sądu Najwyższego – wystarczy zarysowanie istoty problemu. Wielosłowie ustąpi konkretowi. Nie będą też musieli odnosić się do całości rozstrzygnięcia. To strona, która wniesie do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia, określi, czy oczekuje na piśmie pełnego uzasadnienia, czy tylko we fragmencie odnoszącym się do tej części wyroku, od której zamierza się odwołać. Takie rozwiązanie nie tylko odciąży sędziów, którzy zaoszczędzony czas będą mogli poświęcić na rozpoznawanie innych spraw. Przede wszystkim skróci drogę do wniesienia ewentualnej apelacji. Kwestionujące wyrok strony nie będą musiały miesiącami czekać na sporządzenie pełnego pisemnego uzasadnienia, które daje możliwość złożenia apelacji. 

Formalna kontrola tylko w drugiej instancji 

Skróceniu procedury i obiektywizmowi rozstrzygnięć ma służyć zasada, zgodnie z którą apelacje od wyroków będą sprawdzane pod względem formalnym jedynie w sądach drugiej instancji. Ta czynność jest dziś dublowana w sądach drugiej i w pierwszej instancji, które wydały wyrok - argumentuje restort sprawiedliwości.    
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie (...)

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Założenia reformy Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa w sprawach konsumenckich poprzedzonych mediacją – to niektóre (...)

Reforma postępowania cywilnego

Reforma postępowania cywilnego

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Czego (...)

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem. Co przewiduje projekt? Projekt zakłada uproszczenie postępowania karnego. (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Szybsze i sprawniejsze sądy? Reforma procesu karnego Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało reformę Kodeksu postępowania karnego. (...)

Proces cywilny ma być szybszy i prostszy

Proces cywilny ma być szybszy i prostszy

Jakie są założenia projektu? Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który trafił do Sejmu, ma przede wszystkim służyć uproszczeniu i usprawnieniu przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i skrócenie (...)

Rozłożenie na raty, odroczenie i umorzenie należności względem Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym

Rozłożenie na raty, odroczenie i umorzenie należności względem Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym

Może się zdarzyć, że w postępowaniu cywilnym sąd zasądzi koszty od strony na rzecz Skarbu Państwa. Przykładowo, gdy stron jest zwolniona od kosztów, opłaty i wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Jeśli taka strona wygra proces, to kosztami tymi zostanie obciążony przeciwnik. (...)

Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Co istotne z uwagi na stopień skomplikowania procedury oraz różnych instytucji prawa cywilnego, w wielu przypadkach udział profesjonalisty w sprawie jest (...)

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Zabezpieczenie roszczeń jako instytucja prawa cywilnego nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie osoby, wobec której trwa postępowanie o uznanie za stwarzającą zagrożenie. Uznał tak Sąd Najwyższy po zbadaniu pytania prawnego w sprawie możliwości stosowania takiego (...)

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie możliwe uzyskanie w taki sposób orzeczenia przeciwko pozwanemu bądź zostanie ono zaraz (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule (...)

Jak umówić się, który sąd ma rozstrzygać spory między stronami?

Jak umówić się, który sąd ma rozstrzygać spory między stronami?

Jak określa się właściwość sądu? Właściwość sądu oznacza zakres spraw przekazanych mu do rozpoznania i rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym oraz czynności w postępowaniu cywilnym, do których dokonywania został uprawniony. W zależności od tego, na jakiej podstawie nastąpiło (...)

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca powinien przestrzegać. Jednocześnie prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na (...)

Więcej dowolności w pracy sędziów

Więcej dowolności w pracy sędziów

Od ich swobodnej decyzji będzie zależeć, czy uwzględnią dowody podczas procesu czy je odrzucą. Posłowie wysłuchają dziś pierwszego czytania projektu, który ma wpłynąć na szybkość przeprowadzania rozpraw. Chodzi o nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotował (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość (...)

Ostrożniej z pozwami zbiorowymi

Ostrożniej z pozwami zbiorowymi

 piątek, 24 kwietnia br. odbędzie się w Sejmie I czytanie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. PKPP Lewiatan ocenia, iż wprowadzenie do naszego systemu prawnego tzw. pozwów zbiorowych może przynieść pożytek i konsumentom, i przedsiębiorcom, pod warunkiem (...)

PKPP Lewiatan o pozwach zbiorowych

PKPP Lewiatan o pozwach zbiorowych

10 marca na posiedzeniu RM rozpatrywany był projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym; niestety nie wiemy w jakim kształcie projekt został przez RM przyjęty. Projekt ustawy przewiduje, iż w jednym postępowaniu sądowym (sprawy cywilne) co najmniej 10 osób będzie mogło dochodzić (...)

Uważaj na to, kto Cię reprezentuje przed sądem

Uważaj na to, kto Cię reprezentuje przed sądem

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie uchwały, mającej na celu wyjaśnienie istniejących w orzecznictwie sądowym rozbieżności co do wykładni i stosowania przepisu art. 97 k.p.c., które ujął w formie pytania prawnego: "Czy występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika (...)

Współuczestnictwo niejednolite i niekonieczne a opłata sądowa

Współuczestnictwo niejednolite i niekonieczne a opłata sądowa

Przepisy kpc w dość szerokim zakresie (art. 72) pozwalają łączyć różne roszczenia w jednej sprawie. Nie byłoby uzasadnionym, żeby dopuszczalność kasacji zależała o tego tylko, czy kilku powodów zechce roszczeń dochodzić w jednej, czy też zdecydują się na wytoczenie dwóch lub więcej (...)

Czy procesy cywilne wreszcie będą szybsze?

Czy procesy cywilne wreszcie będą szybsze?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który trafił niedawno do Sejmu, dotyczy uproszczenia i usprawnienia przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenia jego efektywności i skrócenia czasu rozpoznawania spraw (...)

Proces cywilny ma być szybszy i prostszy

Proces cywilny ma być szybszy i prostszy

Jakie są założenia projektu? Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który trafił do Sejmu, ma przede wszystkim służyć uproszczeniu i usprawnieniu przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i skrócenie (...)

Rozłożenie na raty, odroczenie i umorzenie należności względem Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym

Rozłożenie na raty, odroczenie i umorzenie należności względem Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym

Może się zdarzyć, że w postępowaniu cywilnym sąd zasądzi koszty od strony na rzecz Skarbu Państwa. Przykładowo, gdy stron jest zwolniona od kosztów, opłaty i wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Jeśli taka strona wygra proces, to kosztami tymi zostanie obciążony przeciwnik. (...)

Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Co istotne z uwagi na stopień skomplikowania procedury oraz różnych instytucji prawa cywilnego, w wielu przypadkach udział profesjonalisty w sprawie jest (...)

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Zabezpieczenie roszczeń jako instytucja prawa cywilnego nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie osoby, wobec której trwa postępowanie o uznanie za stwarzającą zagrożenie. Uznał tak Sąd Najwyższy po zbadaniu pytania prawnego w sprawie możliwości stosowania takiego (...)

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie możliwe uzyskanie w taki sposób orzeczenia przeciwko pozwanemu bądź zostanie ono zaraz (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule (...)

Jak umówić się, który sąd ma rozstrzygać spory między stronami?

Jak umówić się, który sąd ma rozstrzygać spory między stronami?

Jak określa się właściwość sądu? Właściwość sądu oznacza zakres spraw przekazanych mu do rozpoznania i rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym oraz czynności w postępowaniu cywilnym, do których dokonywania został uprawniony. W zależności od tego, na jakiej podstawie nastąpiło (...)

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca powinien przestrzegać. Jednocześnie prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na (...)

Więcej dowolności w pracy sędziów

Więcej dowolności w pracy sędziów

Od ich swobodnej decyzji będzie zależeć, czy uwzględnią dowody podczas procesu czy je odrzucą. Posłowie wysłuchają dziś pierwszego czytania projektu, który ma wpłynąć na szybkość przeprowadzania rozpraw. Chodzi o nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotował (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość (...)

Ostrożniej z pozwami zbiorowymi

Ostrożniej z pozwami zbiorowymi

 piątek, 24 kwietnia br. odbędzie się w Sejmie I czytanie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. PKPP Lewiatan ocenia, iż wprowadzenie do naszego systemu prawnego tzw. pozwów zbiorowych może przynieść pożytek i konsumentom, i przedsiębiorcom, pod warunkiem (...)

PKPP Lewiatan o pozwach zbiorowych

PKPP Lewiatan o pozwach zbiorowych

10 marca na posiedzeniu RM rozpatrywany był projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym; niestety nie wiemy w jakim kształcie projekt został przez RM przyjęty. Projekt ustawy przewiduje, iż w jednym postępowaniu sądowym (sprawy cywilne) co najmniej 10 osób będzie mogło dochodzić (...)

Uważaj na to, kto Cię reprezentuje przed sądem

Uważaj na to, kto Cię reprezentuje przed sądem

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie uchwały, mającej na celu wyjaśnienie istniejących w orzecznictwie sądowym rozbieżności co do wykładni i stosowania przepisu art. 97 k.p.c., które ujął w formie pytania prawnego: "Czy występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika (...)

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Założenia reformy Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa w sprawach konsumenckich poprzedzonych mediacją – to niektóre (...)

Współuczestnictwo niejednolite i niekonieczne a opłata sądowa

Współuczestnictwo niejednolite i niekonieczne a opłata sądowa

Przepisy kpc w dość szerokim zakresie (art. 72) pozwalają łączyć różne roszczenia w jednej sprawie. Nie byłoby uzasadnionym, żeby dopuszczalność kasacji zależała o tego tylko, czy kilku powodów zechce roszczeń dochodzić w jednej, czy też zdecydują się na wytoczenie dwóch lub więcej (...)

Czy procesy cywilne wreszcie będą szybsze?

Czy procesy cywilne wreszcie będą szybsze?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który trafił niedawno do Sejmu, dotyczy uproszczenia i usprawnienia przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenia jego efektywności i skrócenia czasu rozpoznawania spraw (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Co mogę zrobić w przypadku kiedy mój partner, bez mojej zgody wziął na mnie kredyt?

Co mogę zrobić w przypadku kiedy mój partner, bez mojej zgody wziął na mnie kredyt?

Mój partner wykorzystując moje dane do logowania do mojego internetowego konta bankowego, wziął na na mnie kredyt w wysokości 4.000 zł. Powiedźcie mi proszę co w takiej sytuacji mogę zrobić? Czy mam ta sprawę zgłosić na policję? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:  (...)

Wpływ zeznań ze sprawy karnej na proces cywilny

Wpływ zeznań ze sprawy karnej na proces cywilny

W sprawie cywilnej pozwany o naruszenie dóbr osobistych poprzez szerzenie nieprawdziwych i powszechnie uznanych za obraźliwe informacji w internecie nie przyznaje się do popełnienia tego czynu. W innej sprawie karnej ta sama osoba, występująca jednak w sprawie w charakterze świadka, przyznała (...)

Przestępstwo fałszywych zeznań

Przestępstwo fałszywych zeznań

Podczas postępowania sądowego (proces cywilny) świadek, pomimo że został pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i po odebraniu od niego przyrzeczenia, zeznał świadomie nieprawdę. Fakt ten został udowodniony w sądzie, m.in. dokumentami stwierdzającymi, że w (...)

Definicja współuczestnictwa jednolitego

Definicja współuczestnictwa jednolitego

Kto to jest współuczestnik jednolity? Wg definicji kodeksowej, współuczestnictwo jednolite zachodzi w wypadku, gdy z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników. Przykładowo – toczy się egzekucja z ruchomości. (...)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Dłużnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zwlekał z zapłatą pomimo nakazu zapłaty. Wierzyciel złożył do prokuratury zawiadomienie o wyłudzeniu, mimo że dłużnik wielokrotnie na piśmie zwracał się do niego z prośbą o zwrot części towaru, a pozostałość rozłożył (...)

Pełnomocnictwo procesowe substytucyjne

Pełnomocnictwo procesowe substytucyjne

Kinga S. jest współwłaścicielem posesji (kamienicy) na zasadzie 1/5 udziału. W chwili przejęcia udziału ma 8 lat - z mocy prawa posesją zajmuje się matka Ewa S. - a konkretnie w jej imieniu jej mąż Stanisław S. (dla Kingi S. ojczym, który nadał jej swoje nazwisko, lecz nie przejął prawnie, (...)

Wgląd do akt sprawy o wykroczenie

Wgląd do akt sprawy o wykroczenie

W zeszłym roku mój pies rasy kundelek – spaniel pogryziony został przez psa sąsiada rasy amstaf. Pogryzienie było na tyle dotkliwe, że zmuszony byłem zawieźć psa lecznicy dla zwierząt, gdzie miedzy innymi miał szycia skóry, szczepienia i inne zabiegi na kwotę ponad 500 złotych (posiadam (...)

Fałszywe zeznania strony w procesie cywilnym

Fałszywe zeznania strony w procesie cywilnym

Słyszy się, że oskarżony może kłamać w swojej obronie. Proszę o naświetlenie tego problemu. Czy odnosić się to może do pozwanego w sprawie cywilnej? Jestem pozwana , czy mogę skłamać bez ponoszenia konsekwencji karnych?  W procesie karnym oskarżony nie musi mówić prawdy. Wynika (...)

Zmiana powództwa

Zmiana powództwa

Do jakiego momentu można zmienić treść pozwu już złożonego do sądu? Termin rozprawy już wyznaczono. Czy można na pierwszej rozprawie złożyć na piśmie treść nowego pozwu (sprawa cywilna)? Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeśli nie wpływa na właściwość sądu (np. jeśli pierwotnie (...)

Odpowiedzialność współmałżonka za długi

Odpowiedzialność współmałżonka za długi

W 2001 roku powstało w ramach przedsiębiorstwa (działalność gospodarcza osoby fizycznej - spółka cywilna) zobowiązanie finansowe dłużnika pozostającego wówczas we wspólności majątkowej z małżonkiem. Zaciągając zobowiązanie dłużnik nie zgłosił ewentualnego faktu zawarcia umowy (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Zostałem skazany na 1 rok i 7 mc więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 1400 zł grzywny (jakieś stawki dzienne) które zapłaciłem - za wyłudzenie kwoty 5400 zł(nie zapłacona faktura). Wyrok w 1 instancji zapadł w październiku 2001 roku, a w drugiej instancji po odwołaniu w grudniu 2001 roku. (...)

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Kierujący zaparkował pojazd na drodze wewnętrznej - prywatnej nie leżącej w strefie zamieszkania, ale oznaczonej zakazem zatrzymywania i postoju, droga pożarowa oraz znakiem odholowania pojazdu na koszt kierującego pojazdem w taki sposób, że w znacznym stopniu utrudnia on ruch, czy wręcz go (...)

Kradzież przedmiotów własności małżeńskiej

Kradzież przedmiotów własności małżeńskiej

Była żona wyprowadzając się z naszego mieszkania podczas mojej nieobecności zabrała całe nasze archiwum fotograficzne (kilka albumów ze zdjęciami i negatywami). Wartość materialną tego archiwum oceniam na 700,00 zł. Oczywiście dla mnie wartość niematerialna tych zdjęć jest dużo wyższa. (...)

Obowiązkowe stawiennictwo świadka w procesie cywilnym

Obowiązkowe stawiennictwo świadka w procesie cywilnym

Jestem świadkiem w procesie cywilnym. Czy moje stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe? W postępowaniu cywilnym jednym z zasadniczych dowodów obok dowodu z dokumentów będą zeznania świadków. Podobnie jak w procesie karnym osoba wezwana do złożenia zeznań w charakterze (...)

Naruszenie prawa materialnego w procesie cywilnym

Naruszenie prawa materialnego w procesie cywilnym

W jakich wypadkach dochodzi do naruszenia prawa materialnego w procesie cywilnym? Naruszenie prawa materialnego - czyli błędne zastosowanie lub interpretacja przepisów prawa przez sąd - są to tak zwane błędy orzekania (łac. errores in iudicando). Mogą one polegać na nieprawidłowej (...)

Wpływ zeznań ze sprawy karnej na proces cywilny

Wpływ zeznań ze sprawy karnej na proces cywilny

W sprawie cywilnej pozwany o naruszenie dóbr osobistych poprzez szerzenie nieprawdziwych i powszechnie uznanych za obraźliwe informacji w internecie nie przyznaje się do popełnienia tego czynu. W innej sprawie karnej ta sama osoba, występująca jednak w sprawie w charakterze świadka, przyznała (...)

Przestępstwo fałszywych zeznań

Przestępstwo fałszywych zeznań

Podczas postępowania sądowego (proces cywilny) świadek, pomimo że został pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i po odebraniu od niego przyrzeczenia, zeznał świadomie nieprawdę. Fakt ten został udowodniony w sądzie, m.in. dokumentami stwierdzającymi, że w (...)

Definicja współuczestnictwa jednolitego

Definicja współuczestnictwa jednolitego

Kto to jest współuczestnik jednolity? Wg definicji kodeksowej, współuczestnictwo jednolite zachodzi w wypadku, gdy z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników. Przykładowo – toczy się egzekucja z ruchomości. (...)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Dłużnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zwlekał z zapłatą pomimo nakazu zapłaty. Wierzyciel złożył do prokuratury zawiadomienie o wyłudzeniu, mimo że dłużnik wielokrotnie na piśmie zwracał się do niego z prośbą o zwrot części towaru, a pozostałość rozłożył (...)

Pełnomocnictwo procesowe substytucyjne

Pełnomocnictwo procesowe substytucyjne

Kinga S. jest współwłaścicielem posesji (kamienicy) na zasadzie 1/5 udziału. W chwili przejęcia udziału ma 8 lat - z mocy prawa posesją zajmuje się matka Ewa S. - a konkretnie w jej imieniu jej mąż Stanisław S. (dla Kingi S. ojczym, który nadał jej swoje nazwisko, lecz nie przejął prawnie, (...)

Wgląd do akt sprawy o wykroczenie

Wgląd do akt sprawy o wykroczenie

W zeszłym roku mój pies rasy kundelek – spaniel pogryziony został przez psa sąsiada rasy amstaf. Pogryzienie było na tyle dotkliwe, że zmuszony byłem zawieźć psa lecznicy dla zwierząt, gdzie miedzy innymi miał szycia skóry, szczepienia i inne zabiegi na kwotę ponad 500 złotych (posiadam (...)

Fałszywe zeznania strony w procesie cywilnym

Fałszywe zeznania strony w procesie cywilnym

Słyszy się, że oskarżony może kłamać w swojej obronie. Proszę o naświetlenie tego problemu. Czy odnosić się to może do pozwanego w sprawie cywilnej? Jestem pozwana , czy mogę skłamać bez ponoszenia konsekwencji karnych?  W procesie karnym oskarżony nie musi mówić prawdy. Wynika (...)

Zmiana powództwa

Zmiana powództwa

Do jakiego momentu można zmienić treść pozwu już złożonego do sądu? Termin rozprawy już wyznaczono. Czy można na pierwszej rozprawie złożyć na piśmie treść nowego pozwu (sprawa cywilna)? Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeśli nie wpływa na właściwość sądu (np. jeśli pierwotnie (...)

Odpowiedzialność współmałżonka za długi

Odpowiedzialność współmałżonka za długi

W 2001 roku powstało w ramach przedsiębiorstwa (działalność gospodarcza osoby fizycznej - spółka cywilna) zobowiązanie finansowe dłużnika pozostającego wówczas we wspólności majątkowej z małżonkiem. Zaciągając zobowiązanie dłużnik nie zgłosił ewentualnego faktu zawarcia umowy (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Zostałem skazany na 1 rok i 7 mc więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 1400 zł grzywny (jakieś stawki dzienne) które zapłaciłem - za wyłudzenie kwoty 5400 zł(nie zapłacona faktura). Wyrok w 1 instancji zapadł w październiku 2001 roku, a w drugiej instancji po odwołaniu w grudniu 2001 roku. (...)

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Kierujący zaparkował pojazd na drodze wewnętrznej - prywatnej nie leżącej w strefie zamieszkania, ale oznaczonej zakazem zatrzymywania i postoju, droga pożarowa oraz znakiem odholowania pojazdu na koszt kierującego pojazdem w taki sposób, że w znacznym stopniu utrudnia on ruch, czy wręcz go (...)

Kradzież przedmiotów własności małżeńskiej

Kradzież przedmiotów własności małżeńskiej

Była żona wyprowadzając się z naszego mieszkania podczas mojej nieobecności zabrała całe nasze archiwum fotograficzne (kilka albumów ze zdjęciami i negatywami). Wartość materialną tego archiwum oceniam na 700,00 zł. Oczywiście dla mnie wartość niematerialna tych zdjęć jest dużo wyższa. (...)

Obowiązkowe stawiennictwo świadka w procesie cywilnym

Obowiązkowe stawiennictwo świadka w procesie cywilnym

Jestem świadkiem w procesie cywilnym. Czy moje stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe? W postępowaniu cywilnym jednym z zasadniczych dowodów obok dowodu z dokumentów będą zeznania świadków. Podobnie jak w procesie karnym osoba wezwana do złożenia zeznań w charakterze (...)

Naruszenie prawa materialnego w procesie cywilnym

Naruszenie prawa materialnego w procesie cywilnym

W jakich wypadkach dochodzi do naruszenia prawa materialnego w procesie cywilnym? Naruszenie prawa materialnego - czyli błędne zastosowanie lub interpretacja przepisów prawa przez sąd - są to tak zwane błędy orzekania (łac. errores in iudicando). Mogą one polegać na nieprawidłowej (...)

Przełożenie terminu rozprawy

Przełożenie terminu rozprawy

Mam sprawę o podział majątku z moją byłą żoną, czy mogę zwrócić się pisemnie do sądu o przełożenie sprawy majątkowej ponieważ potrzebuję więcej czasu na zgromadzenie niezbędnych materiałów? Przyczyną tego jest też to, iż przeprowadzałem się kilkakrotnie w ostatnich 10 latach (...)

Pozew przeciwko spółce czy przeciwko wspólnikom?

Pozew przeciwko spółce czy przeciwko wspólnikom?

Kontrahent który nie zapłacił nam należności wynikających z faktur sprzedaży towaru, prowadzi działalność w formie spółki jawnej zarejestrowanej w KRS. Czy pozew do sądu w postępowaniu upominawczym kieruje sie przeciwko spółce, czy przeciwko wspólnikom spółki jawnej? Pozew należy (...)