4.3.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie mama 4+). Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. 

 Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, mają prawo do otrzymania świadczenia. 

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Jest ono przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Porady prawne

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest specjalnym świadczeniem nieskładkowym, finansowanym z budżetu państwa, mającym na celu zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych, i z tego powodu nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury. 

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające będą mogły złożyć osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet to 60 lat, w dla mężczyzn – 65 lat) i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Z programu będzie mogła więc skorzystać: matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę – ojciec, który wychował co najmniej czworo dzieci. Musi to być osoba nie posiadająca niezbędnych środków do życia, która osiągnęła wiek emerytalny (dla kobiet od 60 lat, mężczyzn – 65 lat).

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz zatem otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania i jesteś:

 • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
 • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. 

Co należy rozumieć pod słowem wychowanie 4 lub więcej dzieci? Długotrwałość wychowania należy rozumieć jako proces, który łączy się z systematycznością. Każdy wniosek o świadczenie będzie szczegółowo rozpatrywany indywidualnie.

Świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat. Świadczenie może więc otrzymać tylko osoba mieszkająca wyłącznie w Polsce i mająca (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat. Musi to być obywatel Polski lub osoba mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź też obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski. 

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające będą zatem mogli składać również posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Polski.

Żeby otrzymać świadczenie, musisz więc mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

 • polskie obywatelstwo lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Uzyskanie prawa do świadczenia nie jest związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to świadczenie finansowane z budżetu państwa, które jedynie uzupełniająco lub zastępczo jest powiązane z ryzykiem starości. Nie jest równoznaczne z emeryturą. Świadczenie uzupełniające może być zatem przyznane osobom, które legitymują się:

 • jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone,
 • okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego KRUS lub okresami pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej.

Co zrobić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musisz zgłosić o nie wniosek. Druk (wniosek ERSUznajdziesz w salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl.

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

 • Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 • Twój adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
 • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, aby ZUS mógł zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer Twojego konta bankowego),
 • Twój podpis.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okoliczno- ściach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. 

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające dołącz więc:

 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, 
 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Druk oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (oświadczenia ERUznajdziesz w salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl.

W oświadczeniu o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej musisz potwierdzić m.in., czy:

 • urodziłaś co najmniej 4 dzieci,
 • wychowałaś/wychowałeś co najmniej 4 dzieci,
 • miałaś/miałeś przerwy w wychowywaniu dzieci, a jeśli tak, to jak długie i jaka była ich przyczyna,
 • masz ograniczone prawa rodzicielskie lub jesteś ich pozbawiona/pozbawiony,
 • mieszkasz w Polsce i po ukończeniu przez Ciebie 16 roku życia masz tutaj ośrodek interesów życiowych (w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a jeśli tak, to musisz wskazać długość okresu, w jakim
 • spełniasz ten warunek przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie,
 • masz ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • pobierasz emeryturę lub rentę,
 • uzyskujesz dochód z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej,
 • posiadasz gospodarstwo rolne, a jeśli tak, to jaka jest jego powierzchnia,
 • uzyskujesz dochód z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • uzyskujesz inne dochody,
 • przebywasz w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Należy także potwierdzić inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na decyzję w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Jeśli jesteś ojcem i ubiegasz się rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to w oświadczeniu wskaż datę zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres oraz potwierdź to dokumentami.

W jaki sposób możesz potwierdzić okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku?

Informacje, które podasz we wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające do ZUS oraz w oświadczeniu o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, możesz udokumentować:

 • zaświadczeniami z właściwego urzędu skarbowego, które potwierdzają źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość,
 • zaświadczeniami, które potwierdzają aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalności zarobkowej oraz wysokość osiąganych dochodów lub przychodów,
 • zaświadczeniami, które potwierdzają wysokość innych pobieranych przez Ciebie świadczeń,
 • zaświadczeniami z urzędu gminy, które potwierdzają rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego, 
 • oświadczeniami o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego,
 • innymi dokumentami, które potwierdzają Twoją sytuację osobistą, rodzinną, majątkową i materialną.

Kto rozpatrzy wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Przyznanie świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Jeśli podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie pobierasz emerytury lub renty wyłącznie z ZUS, to Twój wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Po rozpatrzeniu Twojego wniosku otrzymasz decyzję o przyznaniu prawa do świadczenia albo o jego odmowie.

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni)

Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

W przypadku gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (tj. od 1 marca 2019 r. 1100 złotych). Natomiast, w przypadku osoby niemającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Jeśli zatem nie pobierasz emerytury ani renty, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona 1100 zł i jest co roku waloryzowana.

Jeżeli zaś pobierasz emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez Ciebie emerytury albo renty.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.

Wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być wyższa od najniższej emerytury. Jeżeli otrzymasz świadczenie w wysokości dopełnienia do najniższej emerytury, to suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i emerytury albo renty, którą pobierasz, nie może być wyższa od najniższej emerytury.

Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby. 

Na jakich zasadach ZUS wypłaca rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję w Twojej sprawie, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osiągnęłaś/osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni).

O tym, że ZUS zaczyna wypłacać Ci rodzicielskie świadczenie uzupełniające, poinformuje on Cię odrębnym zawiadomieniem.

O czym musisz powiadomić ZUS, jeśli przyznano Ci rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Jeśli prezes ZUS przyznał Ci rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to masz obowiązek powiadomić go o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość.

Oznacza to, że musisz powiadomić ZUS, jeśli np. podejmiesz zatrudnienie, osiągniesz dodatkowy dochód lub uzyskasz prawo do innego świadczenia.

Kiedy ustaną okoliczności, które były podstawą przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (np. podejmiesz zatrudnienie i zmieni się Twoja sytuacja materialna), to otrzymasz od ZUS decyzję. Poinformuje Cię w niej o ustaniu prawa do świadczenia i jego przyczynach oraz wskaże datę, od której wypłata świadczenia nie będzie Ci przysługiwać.

Kiedy nie otrzymasz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Nie otrzymasz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, jeśli jesteś:

 • uprawniony/uprawniona do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
 • tymczasowo aresztowany/aresztowana albo odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Możesz nie otrzymać rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, jeśli:

 • sąd pozbawił Cię władzy rodzicielskiej albo ją ograniczył przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
 • długotrwale zaprzestałaś/zaprzestałeś wychowywania dzieci.

Jak wspomniano, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania mieszkasz w Polsce (a nie poza jej granicami).

Świadczenie nie będzie więc przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci. Świadczenie nie będzie przysługiwać również, gdy np. po przyznaniu świadczenia osoba, która je pobiera, jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Powyższe zasady dotyczące pobytu w więzieniu nie będą miały zastosowania w przypadku osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją?

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, to masz prawo:

 • w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji zgłosić wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną po ponownym rozpatrzeniu Twojej sprawy, to masz prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych złóż odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z decyzją oddziału ZUS w sprawie:

 • ponownego ustalenia wysokości rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • ustania prawa do tego świadczenia,
 • wypłaty tego świadczenia,
 • zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie waloryzowane i opodatkowane?

Tak, Jak już wspomniano, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane. Świadczenie będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz potrącana będzie ze świadczenia składka na ubezpieczenia zdrowotne na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Kiedy ustaje możliwość pobierania świadczenia uzupełniającego?

W przypadku ustania okoliczności, będących podstawą przyznania świadczenia (np. wyjazd z Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanie dochodu, odbywanie kary pozbawienia wolności) prawo do świadczenia ustaje, o czym ZUS lub KRUS powiadamia zainteresowanego decyzją stwierdzającą ustanie prawa do świadczenia. Przykładowo w przypadku nabycia prawa do innego świadczenia, np. renty rodzinnej, której wysokość będzie równa lub wyższa od najniższej emerytury – prawo do świadczenia ustanie. Prawo to ustanie również w przypadku uzyskania dochodu przez osobę uprawnioną. Prawodawca określił szczegółowo pojęcie dochodu w art. 2 pkt. 2 ustawy. Dochodami w rozumieniu ww. przepisu są obok przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym zarówno świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego, jak i ubezpieczeń społecznych, różnego typu należności z tytułu pracy, kwoty diet, ekwiwalenty pieniężne, deputaty. Wyszczególnienie katalogu ma ścisłe powiązanie zarówno z celem przyznania świadczenia (zapewnienie środków utrzymania osobom, które ich nie posiadają ze względu na pełnienie ważnej roli społecznej, to jest wychowanie co najmniej czworga dzieci), jak i finansowaniem świadczeń z budżetu państwa, a więc przy uwzględnieniu kondycji finansów publicznych.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4+" jako ważny element wspierania rodziny na każdym z etapów jej rozwoju

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

Na 2019 rok na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających zarezerwowano w budżecie ponad 801 mln złotych.

Aktywna polityka wobec rodziny, budowana w oparciu o ideały społecznej solidarności to filar rządu, realizowana po to, by z jej efektów mogły korzystać współczesne i następne pokolenia. Realizowane programy i proponowane rozwiązania to dowód na to, jak ważna dla rządu jest rodzina, jej wsparcie na każdym etapie – od narodzin dziecka, poprzez ułatwienia w zapewnieniu opieki nad dzieckiem, pomoc rodzicom w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, po zapewnienie seniorom spokojnej jesieni życia.

Wprowadzone zmiany podkreślają ważną z punktu widzenia rozwoju kraju funkcję społeczną pełnioną przez rodziców, w większości przez kobiety, związaną z wychowywaniem dzieci. Wyeksponowana w projekcie rola kobiety wynika z faktu, że rodzina jest tą sferą życia, w której kobiety pełnią uprzywilejowaną i niezmiennie ważną rolę. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4+", to:

 • uhonorowanie tych osób, które podejmując się trudu wychowania liczniejszej rodziny musiały zrezygnować lub nie mogły podjąć pracy zarobkowej,
 • pierwszy taki program, który nadaje codziennej pracy na rzecz rodziny, wychowaniu dzieci – ogromną wartość.
 • odpowiedź na pilną potrzebę społeczną, bowiem skutkiem decyzji związanych z wychowaniem liczebniejszej rodziny, jest niedostatek materialny matek pozbawionych minimalnych środków na utrzymanie. 

Nowymi przepisami rząd chce docenić takie osoby, zadośćuczynić poniesionym przez nie trudom. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni im teraz podstawowe środki do życia.

Zob.:

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303).

Na podst.: www.zus.pl, www.gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Ustawa ta określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia (...)

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października br. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski? Od (...)

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające już w marcu?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające już w marcu?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, przygotowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.  Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz (...)

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji już w październiku

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji już w październiku

Świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października br. Ok. 850  tys. osób z niepełnosprawnościami będzie mogło starać się o nowe świadczenie.  Nie będzie to jednak jednorazowa forma pomocy, ale działanie (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania (...)

Prawa mamy

Prawa mamy

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży i po urodzeniu dziecka, z jakiego wsparcia może korzystać świeżo upieczona mama, jaki urlop jej przysługuje? Dowiedz się więcej. Czy kobieta w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Co do zasady, od momentu (...)

„500+” dla osób niepełnosprawnych – pytania i odpowiedzi

„500+” dla osób niepełnosprawnych – pytania i odpowiedzi

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji trafił do Sejmu. Komu przysługiwać będzie świadczenie? Czy trzeba złożyć wniosek? Czy świadczenie będzie opodatkowane? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu Emp@tia „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

500 zł dla osób niepełnosprawnych

500 zł dla osób niepełnosprawnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu 500 zł dla osób niepełnosprawnych We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł ma trafić (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać (...)

Nowy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Nowy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Od 1 marca 2021 r. zmienił się limit świadczeń, które mogą pobierać osoby występujące o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. „500 plus”.  Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych (...)

Trzynasta emerytura gwarantowana!

Trzynasta emerytura gwarantowana!

25 lutego 2020 roku to bardzo ważny dzień dla wszystkich emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o trzynastej emeryturze. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury będzie pewne i wypłacane co roku. Prezydent Duda podpisał ustawę Ustawa (...)

Złóż wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ przez Internet

Złóż wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ przez Internet

Wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ dostępny w formie elektronicznej Na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS) ZUS udostępnilił wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niedolnych do samodzielnej egzystencji. Do tej pory wniosek można było złożyć jedynie (...)

„Emerytura+” już jest wypłacana

„Emerytura+” już jest wypłacana

Świadczenie w wysokości najniższej emerytury – od marca br. 1100 zł brutto – jest wypłacane w maju 2019 r. Nowe świadczenie w wysokości ok. 888 zł netto trafi do ponad 9,8 mln osób emerytów i rencistów. „Emerytura+” - czyli co? „Emeryturę+” (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu (...)

Prawa ojca

Prawa ojca

Dzień Ojca to okazja do podziękowania wszystkim ojcom za ich trud wychowawczy, a także do przypomnienia, jakie prawa przysługują mężczyznom wychowującym dzieci. ##baner## Urlop ojcowski Mężczyznom wychowującym dzieci przysługuje urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni. Ojcowie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

Jestem od sierpnia na zwolnieniu lekarskim, 3 marca kończy mi się okres 182 dni. ZUS wezwał mnie na komisję lekarską 5 dni przed zakończeniem okresu 182 dni, choć zwolnienie zostało już wystawione na dłużej i przekracza okres 182 dni. W tym okresie do ZUS-u złożyłem dokumenty o świadczenie (...)

Czy mogę się starać o świadczenie przedemerytalne?

Czy mogę się starać o świadczenie przedemerytalne?

Czy z tytułu likwidacji mojego zakładu pracy mogę starać się o świadczenie przedemerytalne? Obecnie mam 59 lat, przepracowane 41 lat. Posiadam również gospodarstwo rolne około 3,5 h. Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. (...)

Jak złożyć pieniądze do depozytu sądowego?

Jak złożyć pieniądze do depozytu sądowego?

W wyroku rozwodowym syna (czerwiec 2007) Sąd orzekł alimenty: na wnuka 350 zł i na niepracująca byłą żonę syna 250 zł miesięcznie. W kwietniu ubiegłego roku syn stracił pracę i zaprzestał płacić alimenty. Była synowa złożyła pozew o alimenty na wnuka ode mnie. Alimenty na wnuka syn (...)

Wzajemne roszczenia pomiędzy żyrantami

Wzajemne roszczenia pomiędzy żyrantami

Kobieta zaciągnęła kredyt. Poręczony on został solidarnie przez 4 żyrantów. Niestety nie udało jej się go spłacić. 3/4 spłacił jeden z żyrantów, a resztę pozostali. Czy osoba która spłaciła największą część może ubiegać się od pozostałych żyrantów wyrównania? Jeżeli tak, (...)

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

Witam serdecznie, mam pewien problem dotyczący obowiązku alimentacyjnego, a dokładnie chęci jego zniesienia. Moja była dziewczyna oszukiwała mnie przez parę lat że jestem ojcem jej dziecka. Na początku uwierzyłem, nie miałem powodu żeby jej nie wierzyć. Cały czas jednak miałem pewne wątpliwości. (...)

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z dofinansowania do wczasów. I jest tak rzeczywiście, ponieważ uważam, że jeżeli w regulaminie jest zapis (...)

Podjęcie zatrudnienia a pobieranie świadczeń

Podjęcie zatrudnienia a pobieranie świadczeń

Mam 6 - letnie dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności. Na dziecko pobieram zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia, który mam przyznany do dnia 31.07.2017 r., oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej (...)

Nieodpłatne świadczenie a darowizna

Nieodpłatne świadczenie a darowizna

Pytanie natury ogólnej. Kiedy należy uznać, że rzecz otrzymana nieodpłatnie przez osobę fizyczną jest dla niej otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia w naturze, o którym mowa w art. 11 ustawy o p.d.o.o.f., a kiedy otrzymaniem darowizny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. (...)

Definicja podzielnego i niepodzielnego świadczenia

Definicja podzielnego i niepodzielnego świadczenia

Czy można na konkretnym przykładzie jasno określić jaka jest różnica miedzy świadczeniem podzielnym a niepodzielnym w przypadku umowy o roboty budowlane? Sąd Najwyższy w sprawie IV CKN 821/00 orzekł, że świadczenie rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest zawsze niepodzielne. Bez względu (...)

Wygaśnięcie mandatu radnego

Wygaśnięcie mandatu radnego

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W związku z tym przesłał do Rady Miejskiej pismo informujące o tym fakcie. (...)

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Czy siostra mojego narzeczonego która jest niepełnosprawna lub jego rodzice mogą wystąpić do niego o przyznanie alimentów? Planujemy ślub ale z intercyza. Mamy dzieci i obawiam się ze jego siostra i rodzice mogą wystąpić o alimenty dla siebie. Przyznam ze obawiam się o przyszłość naszych (...)

Prawo do zasiłku przedemerytalnego

Prawo do zasiłku przedemerytalnego

Mam 52 lata. Przepracowane 28 lat i 11 miesiecy. Od ponad 4,5 lat przebywam na rencie. W maju 2004 roku staję na ponowną komisję lerarską. Jeżeli nie otrzymam renty nadal, czy będę mogła ubiegać się o zasiłek przedemerytalny? Jeżeli nie, to jakie kryteria muszę spełnić, abym mogła ubiegać (...)

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Czy duży państwowy zakład pracy posiadający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może uparcie od wielu lat odmawiać pracownikom świadczenia tzw. \"wczasów pod gruszą\", chociaż wielokrotnie z wnioskiem o takie świadczenia występowały wszystkie zakładowe organizacje związkowe. Dyrekcja (...)

Działania poręczyciela wobec pożyczkobiorcy

Działania poręczyciela wobec pożyczkobiorcy

Kilka lat temu byłem poręczycielem pożyczki gotówkowej. Osoba, której udzieliłem poręczenia nie spłaciła swojego zobowiązania. Bank wystąpił do sądu uzyskując tytuł wykonawczy przeciwko mojej osobie. Następnie komornik wyegzekwował ode mnie kwotę ponad 9 tys. zł na rzecz banku. Wystąpiłem (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca (...)

Niewykorzystany urlop chorego pracownika

Niewykorzystany urlop chorego pracownika

Pracownica po wykorzystaniu 180 dni zwolnienia lekarskiego przeszła na zasiłek rehabilitacyjny. Jak wygląda kwestia ewentualnego zwolnienia jej z pracy? Czy nadal jest pod \"ochroną\" będąc na zwolnieniu lekarskim? Czy pracodawca może w każdej chwili rozwiązać z nią umowę o pracę z zachowaniem (...)