Samorząd aptekarski - jego rola i funkcje

Do zadań samorządu aptekarskiego należy ogólnie określone reprezentowanie zawodu farmaceuty i obrona jego interesów. Nadto samorząd aptekarski powinien troszczyć się o zachowanie godności i niezależności tego zawodu i sprawować pieczę i nadzór nad jego wykonywaniem.

Wśród zadań samorządu aptekarskiego jest także kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej, integracja środowiska zawodowego oraz współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego. Samorząd aptekarski powinien także współpracować z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą, prowadzić działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin, zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi, a także wykonywanie innych zadań, które określają szczegółowo odrębne przepisy.

Porady prawne

W jakich formach samorząd aptekarski może wykonywać swoje zadania, powierzone mu przez ustawodawcę?

Jedną z form działalności samorządu aptekarskiego jest oczywiście stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Ponadto samorząd aptekarski zajmuje się prowadzeniem rejestru farmaceutów. Samorząd może także w pewien sposób wpływać na samego ustawodawcę - pośrednio - jest to możliwe dzięki temu, iż jedną z form wykonywania zadań samorządu jest opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Samorząd aptekarski ma także wpływ na samo prowadzenie aptek. Wśród zadań bowiem, jakie zostały dal samorządu aptekarskiego przewidziane w ustawie jest także wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni.

Samorząd aptekarski, jako swoisty strażnik zawodu farmaceuty, występuje w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich, z drugiej jednak strony sprawuje sądownictwo dyscyplinarne w zakresie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów oraz sądownictwa polubownego.

Na czym polegają obowiązki samorządu aptekarskiego związane z prowadzeniem rejestru farmaceutów?

Każda osoba, która uzyska prawo wykonywania zawodu farmaceuty, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów. Rejestr taki prowadzony jest przez właściwą okręgową radę aptekarską.

Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:

1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania,

2. dane dotyczące wykształcenia, w tym:

 • numer dyplomu szkoły wyższej,

 • nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział,

 • rok ukończenia studiów,

 • datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece,

 • rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej,

 • rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł;

3. dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym:

 • numer prawa wykonywania zawodu,

 • numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu,

 • informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,

 • informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu.

Pamiętaj, że:

 • Do zadań samorządu aptekarskiego należy także prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne