Szef musi zapewnić napoje w czasie upałów

11.6.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Firma musi zapewnić zimne napoje wtedy, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza w biurze 28°C.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207. § 1). Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w tym zakresie w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Napoje dla wszystkich

Przypadki i warunki wydawania pracownikom chłodzących napojów w czasie upałów reguluje rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.).

Porady prawne

Zgodnie z dokumentem szef musi dostarczyć je osobom pracującym na stanowiskach, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC. Jeżeli pracujemy na otwartej przestrzeni, to napoje należą się wtedy, gdy słupek rtęci wskaże 25oC. Według rozporządzenia ma to być „ilość zaspokajająca potrzeby pracowników”.

W dokumencie czytamy, że zasady wydawania napojów „ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników”.

Napoje powinny być dostępne dla zatrudnionych w ciągu całej zmiany roboczej. Pracownikom nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny. Oznacza to, że szef nie może dać nam pieniędzy i polecić, żeby samemu się w nie zaopatrzyć.

Odpowiednia wentylacja

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) nakłada natomiast na pracodawcę obowiązek, by w pomieszczeniach zapewnił wentylację i temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy.

Niestety dokument ogranicza się jedynie do wskazania temperatur minimalnych (w biurach 18 oC) pomijając jednoznaczne wyznaczenie maksymalnej wartości. Wyjątkiem jest praca pracowników młodocianych. Nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 proc.

Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy (poza wentylacją awaryjną). Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Jeżeli zbyt wysoka temperatura w miejscu pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, to powinniśmy powiadomić o tym przełożonego.

Zgodnie z art. 210. § 1 kodeksu pracy możemy w takiej sytuacji „powstrzymać się od wykonywania pracy”. Przepisy dopuszczają nawet „oddalenie się z miejsca zagrożenia” – można to zrobić wówczas, gdy pracodawca nie załagodzi szkodliwych warunków. Nie oznacza to jednak, że możemy opuścić zakład pracy.

Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik zachowuje natomiast prawo do wynagrodzenia.

Szef zapłaci za nieprzestrzeganie zasad

Jeżeli firma nie reaguje na zgłoszenia pracowników o wysokiej temperaturze czy braku orzeźwiających napojów, to powinniśmy zgłosić problem do Państwowej Inspekcji Pracy.

Szef musi pamiętać, że niezachowanie powyższych zasad wiąże się z karą grzywny. Według art. 283.  § 1 kodeksu pracy kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne