Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Kiedy przysługuje kasacja?

Kasacja przysługuje w postępowaniu procesowym od wydanych w drugiej instancji:

 • wyroków (częściowych, wstępnych, uzupełniających, łącznych),

 • postanowień o odrzuceniu pozwu,

 • postanowień o umorzeniu postępowania kończących postępowanie w sprawie wydawanych przez sąd drugiej instancji.

Niedopuszczalne jest zaskarżenie orzeczenia sądu pierwszej instancji, które stało się prawomocne i w stosunku do którego nie wykorzystano toku instancji przewidzianych prawem. Jeżeli jednak apelacja została oddalona, to zaskarża się wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji, ponieważ to on jest merytorycznym rozstrzygnięciem w sprawie.

W postępowaniu nieprocesowym kasacja przysługuje także od postanowienia orzekającego co do istoty sprawy będącego odpowiednikiem wyroku w postępowaniu procesowym (szczegóły w poradzie: postępowanie nieprocesowe).

W postępowaniu polubownym dopuszczalna jest kasacja o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także kasacja od wyroku sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Natomiast w postępowaniu egzekucyjnym kasacja przysługuje na zasadzie wyjątku tylko w dwóch wypadkach - postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie przybicia i przysądzenia własności nieruchomości nabytej w drodze licytacji oraz w przedmiocie planu podziału między wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji.

Kiedy nie można dokonać kasacji?

Po pierwsze kasacja nie przysługuje w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż dziesięć tysięcy złotych, a w sprawach gospodarczych - niższa niż dwadzieścia tysięcy złotych. Z takiego sformułowania ustawodawcy jasno wynika, że kasacja będzie przysługiwała jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia będzie równa dziesięciu tysiącom w sprawach o prawa majątkowe, lub dwudziestu tysiącom złotych w sprawach gospodarczych.
Należy jednakże zaznaczyć, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych kasacja przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli sprawy toczą się o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia kasacji podlegają także wyroki wydawane w postępowaniu polubownym od wyroków sądów ochrony konkurencji i konsumentów.

Kasacja nie przysługuje także w sprawach:

 • o alimenty,

 • o czynsz najmu lub dzierżawy,

 • o naruszenie posiadania,

 • dotyczących kar porządkowych,

 • świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych,

 • o deputaty lub ich ekwiwalent,

 • w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.

Poza tymi ograniczeniami, które przewidziano w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawodawca upoważnił również Sąd Najwyższy do oceny przyjmowanej kasacji w tzw. przedsądzie. Sąd Najwyższy może odmówić przyjęcia kasacji do rozpoznania, jeżeli:

 • w sprawie nie występuje istotne zagadnienie prawne,

 • nie istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,

 • kasacja jest oczywiście bezzasadna.

Oceny czy zagadnienie prawne jest istotne, czy istnieje potrzeba wykładni i czy kasacja nie jest przypadkiem „oczywiście bezzasadna” dokonuje Sąd Najwyższy (w składzie jednego sędziego na postępowaniu niejawnym). Pojęcie „oczywistej bezzasadności” jest niedookreślone i ocenne - Sąd Najwyższy w jednym ze swych orzeczeń dotyczących tej tematyki proponuje taką jego ocenę, by była jasna dla „przeciętnego prawnika”.

Należy jednak zastrzec, że Sąd Najwyższy nie będzie uprawniony do takiej oceny, jeżeli zaskarżone orzeczenie oczywiście narusza prawo albo gdy zachodzi nieważność postępowania.

Kto sporządza kasację?

W prawie polskim obowiązuje przymus sporządzenia kasacji przez pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym. Przymus ten doznaje jednak w prawie polskim kilku wyjątków. Po pierwsze nie stosuje się go, jeżeli stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną lub jej przedstawicielem jest adwokat lub radca prawny. Po drugie w sprawach własności przemysłowej pełnomocnikiem wnoszącym kasację może być także rzecznik patentowy.

Przymus wnoszenia kasacji przez wykwalifikowanego prawnika ma na celu ograniczenie ilości składanych kasacji, które są oczywiście bezsasadne.

Jak powinna być sporządzona kasacja?

Prawidłowo sporządzona kasacja powinna odpowiadać wymogom przewidzianym dla każdego pisma procesowego (patrz artykuł: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym).

Ponadto wymagane jest by kasacja zawierała:

 1. oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze szczegółowym wskazaniem, czy orzeczenie to jest zaskarżone w całości czy w części. Chodzi tutaj o dokładne określenie sądu, który wydał orzeczenie będące przedmiotem zaskarżenia, datę wydania tego orzeczenia, a także sygnaturę akt owej sprawy. Wskazanie, czy orzeczenie jest zaskarżone w całości, czy w części jest konieczne, ponieważ kasacja jest rozpatrywana w granicach zaskarżenia.

 2. przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie. Kasację można bowiem oprzeć na następujących podstawach - naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, bądź naruszeniu przepisów postępowania. Jednakże ważne jest, by to uchybienie, które jest podstawą kasacji mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie.

 4. wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z wyraźnym oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Wymaga to zamieszczenia takiego stwierdzenia w piśmie kasacji.

Ponadto wnoszona kasacja powinna być prawidłowo opłacona.

Do kogo i kiedy należy wnosić kasację?

Kasację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie miesięcznym od dnia doręczenia orzeczenia stronie skarżącej. W kasacji nie ma określenia, co należy zrobić, jeżeli nie doręczono orzeczenia stronie skarżącej. W tej sytuacji należy stwierdzić, że konieczny jest wniosek o doręczenie orzeczenia, które chcemy skarżyć kasacją, ponieważ jeżeli nie zostanie ono doręczone - nie mamy możliwości obliczenia terminu uprawniającego do złożenia kasacji.

Termin do złożenia kasacji wiąże wszystkich wnoszących ją, jednakże z jednym wyjątkiem. Jeżeli kasację wnosi Rzecznik Praw Obywatelskich - może to nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenie orzeczenia stronie. Należy jednakże zaznaczyć, że jeżeli wnosi ją po upływie terminu miesiąca od doręczenia stronie orzeczenia, które ma być skarżone, to podstawę kasacji powinno dodatkowo stanowić naruszenie przepisów Konstytucji dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela.

Wniesienie kasacji w terminie jest niezmiernie ważne, ponieważ sąd drugiej instancji, który dokonuje wstępnego badania kasacji pod względem formalnym, odrzuci kasację wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną na posiedzeniu niejawnym, jak również kasację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Ponadto, gdyby sąd drugiej instancji nie zauważył takich wad kasacji - podlega ona ponownej kontroli już przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy może wówczas odrzucić kasację, gdy ulegała ona odrzuceniu przez sąd drugiej instancji, albo zwrócić ją temu sądowi w celu usunięcia dostrzeżonych braków (decyduje o tym SN na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego).

Jak toczy się postępowanie kasacyjne?

Po wniesieniu kasacji do sądu drugiej instancji sąd ten bada, czy kasacja jest dopuszczalna i czy została wniesiona w terminie, czy została opłacona w sposób należyty (postępowanie wstępne). Niektóre braki formalne mogą być usunięte przez pełnomocnika w zakreślonym przez sąd terminie (jeżeli nie zostaną usunięte, to sąd kasację odrzuci). Nie mogą ulec usunięciu braki - oznaczenie skarżonego orzeczenia, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, przedstawienie okoliczności uzasadniających rozpoznanie kasacji, ani brak wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Następnie doręcza się odpis kasacji stronie przeciwnej, a ta może wnieść do sądu drugiej instancji odpowiedź na kasację w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej kasacji.

Po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi skarżącej, sąd drugiej instancji niezwłocznie przedstawia kasację i odpowiedź wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu.

Sądu Najwyższego dokonuje powtórnego badania takiego, jak w sądzie drugiej instancji, a następnie przechodzi do opisanego wyżej przedsądu. Jeżeli nie odrzuci kasacji, ani nie odmówi jej przyjęcia w wyniku dokonanych czynności przewodniczący decyduje czy wyznaczyć rozprawę, czy rozpatrzyć kasację na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Najwyższy rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym kasację od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania lub też, gdy kasacja jest oczywiście bezzasadna.

  Może także rozpoznać na posiedzeniu niejawnym kasację opartą tylko na podstawie naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, ale w tym przypadku tylko wówczas, jeżeli żadna ze stron w kasacji lub w odpowiedzi na kasację nie zażądała przeprowadzenia rozprawy.

Poza wymienionymi przypadkami sąd wyznacza rozprawę.

Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację w składzie trzech sędziów (niezależnie od tego czy jest przeprowadzana rozprawa, czy orzekanie zachodzi w w/w przypadkach na posiedzeniu niejawnym).

Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia kasacją oraz jej podstaw. Jednakże w granicach zaskarżenia bierze pod rozwagę z urzędu nieważność postępowania. W postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia. Skarżący może jedynie przytoczyć nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.

Rozpoznanie kasacji przez Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy może:

 • oddalić kasację, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu,

 • uwzglednić kasację i uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, lub innemu sądowi równorzędnemu,

 • uwzglednić kasację i uchylić w całości lub w części orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi temu samemu lub równorzędnemu,

 • odroczyć wydanie orzeczenia i przekazać to zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego, jeżeli przy rozpoznawaniu kasacji wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości,

 • zmienić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy, jeżeli podstawa naruszenia prawa materialnego jest uzasadniona, a kasacji nie oparto także na podstawie naruszenia przepisów postępowania lub podstawa ta okazała się nieuzasadniona,

 • uchylić wydane w sprawie wyroki oraz odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie, jeżeli pozew ulega odrzuceniu albo istnieje podstawa do umorzenia postępowania.

Pamiętaj, że:

 • Kasacja musi spełniać wymogi przewidziane prawem i być należycie opłacona,

 • Kasacja musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (z wyjątkami wymienionymi wyżej),

 • Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy,

 • Nie można oprzeć kasacji od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy,

 • Na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające kasację przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego

 • Sąd Najwyższy także sporządza uzasadnienie swojego orzeczenia - ma na to aż cztery tygodnie

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Skład Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej

Skład Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej

Sąd Najwyższy rozpoznając skargę nadzwyczajną w sprawie, w której wcześniej została oddalona kasacja, orzeka w składzie 5 sędziów i 2 ławników - uznał ten sąd. Uchwała SN W dniu 10 października 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozstrzygnięciu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zagadnienia prawnego w sprawie (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

19 sierpnia 2004 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Są to zmiany w zakresie postępowania gospodarczego. Zmiany bardzo istotne, bo z dniem wejścia ich w życie w sprawach antymonopolowych (oraz z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty oraz transportu kolejowego) przysługuje apelacja. Mamy więc w końcu w tych postępowaniach dwuinstancyjność, (...)

Ograniczenia wnoszenia kasacji zgodne z konstytucją!

Ograniczenia wnoszenia kasacji zgodne z konstytucją!

W dniu 6 października 2004 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną Rafała J. w sprawie zgodności art. 392 1 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji, dotyczącą zasad wnoszenia kasacji.Trybunał orzekł, że art. 3921 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.Przedmiotem (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie sfery prawnej poszczególnych podmiotów prawnych. Postępowanie karne zmierza zaś do (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, niekiedy konieczność uwzględnienia w wyroku rozstrzygnięcia innego organu. Przyczyny zawieszenia (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym (...)

Postępowanie cywilne do zmiany

Postępowanie cywilne do zmiany

Drobne niedociągnięcia formalne skargi kasacyjnej przestaną być powodem do jej odrzucenia przez Sąd Najwyższy. To jedna ze zmian, które wprowadzono dzisiaj do kodeksu postępowania cywilnego. Posłowie dwukrotnie poprawili procedurę cywilną. Autorem propozycji poprawek są senatorowie. W grę wchodziło załatwienie dwóch spraw brakujących odwołań od orzeczeń o kosztach, zbyt poważnych (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, czy nawet polubownego, gdy toczą się one w stosunku do masy upadłości. Czy jednak zawsze postępowanie upadłościowe będzie skutkowało zawieszeniem? A jeżeli nie, to czy upadły będzie miał możliwość występowania przed sądem jako strona procesu? Kiedy postępowanie (...)

Zwolnienie od kosztów i pełnomocnictwo nie rozciągają się na postępowanie kasacyjne

Zwolnienie od kosztów i pełnomocnictwo nie rozciągają się na postępowanie kasacyjne

Ze względu na rozbieżności w orzecznictwie i niejednolitość praktyki sądowej, a także różnicę poglądów prezentowanych w piśmiennictwie, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: "1. Czy zwolnienie od kosztów sądowych udzielone stronie w postępowaniu rozpoznawczym obejmuje także postępowanie (...)

Uprawnienia do zasiłku celowego nie można przekazać innej osobie

Uprawnienia do zasiłku celowego nie można przekazać innej osobie

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na bytowanie, na odzież i obuwie zimowe. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył M. W. reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu, który wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwana dalej ustawą. Ponadto, jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Warunki dopuszczalności kasacji

Warunki dopuszczalności kasacji

Niedawno zmieniły się warunki dopuszczalności kasacji w procesie cywilnym w zakresie wartości przedmiotu sporu. Czy dopuszczalność kasacji należy rozpatrywać według przepisów dotyczących wartości (...)

Rozdzielność majątkowa a długi kredytowe

Rozdzielność majątkowa a długi kredytowe

Jesteśmy małżeństwem od ponad 30 lat. Nie posiadamy rozdzielczości majątkowej. Pięć lat temu małżonek przetrwał rozległy udar mózgu. Od tego czasu zachowanie małżonka uległo radykalnej (...)

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Prawo oraz orzecznictwo jest w ciągłe modyfikowane i zmieniane. Wciąż nowelizacje i zmiany w orzecznictwie. Dochodzi do sytuacji, że nie można zakończyć sprawy wzorując się na uchwale, która (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Dopuszczalność kasacji

Dopuszczalność kasacji

Czy w sprawie o przywrócenie władzy rodzicielskiej przysługuje kasacja? Postępowanie o odebranie władzy rodzicielskiej jest sprawą z zakresu prawa rodzinnego rozpatrywaną w trybie nieprocesowym. (...)

Odmowa przyjęcia kasacji

Odmowa przyjęcia kasacji

Kiedy Sąd Najwyższy może odmówić przyjęcia kasacji ? Od wydanego przez sąd drugiej instancji wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących (...)

Jakie są koszty postępowania kasacyjnego

Jakie są koszty postępowania kasacyjnego

Oskarżony został skazany w sprawie karnej w Sądzie Rejonowym. Złożył apelację, która została oddalona przez Sąd Apelacyjny (Okręgowy). Zamierza złożyć skargę kasacyjną do SN. Czy wystarczającą (...)

Kasacja na korzyść w postępowaniu karnym

Kasacja na korzyść w postępowaniu karnym

Czy wniesienie kasacji od wyroku z art. 287 par 2 k.k. jeżeli zasądzono tylko grzywnę pomimo, że dopuszczalne w k.p.k. nie zostanie z powodu nieorzeczenia kary pozbawienia wolności lub innego odrzucone (...)

Kasacja od orzeczenia sądu II instancji

Kasacja od orzeczenia sądu II instancji

Zapadł wyrok w sądzie apelacyjnym pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie przeciwko ZUS o odmowę przedłużenia zasiłku chorobowego. Wyrok jest dla mnie niekorzystny. Czy istnieje możliwość (...)

Postępowanie cywilne - zawieszenie postępowania

Postępowanie cywilne - zawieszenie postępowania

Przed sądem rejonowym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. W postępowaniu bierze udział wnioskodawczyni i kilkoro uczestników. W sierpniu ubiegłego roku (...)

Wniesienie kasacji

Wniesienie kasacji

Czy i na jakich warunkach w procesie gospodarczym istnieje możliwość przywrócenia terminu złożenia kasacji do Sądu Najwyższego w następującym przypadku: 10 listopada 2004 r. zapadł wyrok w Sądzie (...)

Postępowanie cywilne po oddaleniu apelacji

Postępowanie cywilne po oddaleniu apelacji

Sąd oddalił apelację pozwanego w sprawie o zapłatę. Powódka chce domagać się zasądzonej kwoty. Czy powódka musi zwrócić się do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jeśli tak, to jaka jest opłata (...)

Wszczęcie postępowania cywilnego nieprocesowego

Wszczęcie postępowania cywilnego nieprocesowego

Czy wniosek wszczynający postępowanie cywilne nieprocesowe powinien wskazywać wszystkich zainteresowanych udziałem w tym postępowaniu, jak dokładne powinno być takie wskazanie? Z art. 511 Kodeksu (...)

Przesłuchanie uczestników postępowania cywilnego

Przesłuchanie uczestników postępowania cywilnego

Ewidentne składanie nieprawdziwych wyjaśnień,pism procesowych i nieustanne oczernianie uczestnika przez wnioskodawczynię podczas rozprawy o podział współwłasności, szkalowanie, pomawianie uczestnika (...)

Uzupełnienie kasacji przez stronę

Uzupełnienie kasacji przez stronę

Przegrałem sprawy sądowe w dwóch instancjach. Adwokat rozważa zasadność wniesienia kasacji. Czy jeżeli adwokat wniesie skargę kasacyjną to sąd rozpatrujący ją będzie miał obowiązek rozpatrzyć (...)

FORUM PRAWNE

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Co to jest kasacja, prosze o podanie najnowszych przepisów dot. kasacji

Co to jest kasacja, prosze o podanie najnowszych przepisów dot. kasacji Kasacja /beata/ (beataprzybylko) Kasacja jest szczególnym środkiem odwoławczym od rozstrzygnięć zapadłych w drugiej instacji. (...)

kasacja

kasacja Na czym polega kasacja wyroku? Co dalej jeśli Sąd Najwyższy uzna wniesienie o kasację wyroku za słuszne i dokona takiej kasacji? mam pytanie co to jest kasacja? kiedy można ją stosować? (...)

Kasacja

Kasacja mam pytanie co to jest kasacja? kiedy można ją stosować? Co to znaczy PW?

Kasacja wyroku sprawa o kradzież

Kasacja wyroku sprawa o kradzież W 2000 roku miałem sprawę o kradzież.Dostałem 2 lata w zawieszeniu na 4.Kara upłynęła w czerwcu 2004 roku. W jaki sposób i czy wogóle mogę się starać (...)

Obecność pełnomocnika (kasacja wyroku)

Obecność pełnomocnika (kasacja wyroku) Witam. Bardzo proszę aby ktoś mądrzejszy ode mnie powiedział czy na sprawie w Sądzie Najwyższym (kasacja wyroku) potrzebna jest obecność pełnomocnika (...)

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Czy na podstawie art.66 Kodeksu Cywilnego firma może zawrzeć z osobą prywatną umowę cywilno-prawną bez wypełniania stosownych umów i własnoręcznego podpisu. (gocha) Alez (...)

jak długo trwa postępowanie cywilne o eksmisję?

jak długo trwa postępowanie cywilne o eksmisję? jak długo trwa postępowanie cywilne o eksmisję?

Jak przeciągnąć postępowanie cywilne o eksmisję?

Jak przeciągnąć postępowanie cywilne o eksmisję? Chciałbym odroczyć rozprawę sądową cywilną o eksmisję. Sprawa jest przez niepłacenie, brak tytułu prawnego i naruszanie porządku domowego (...)

Pobicie

Pobicie Witam. ZOstałem napadnięty, sprawce znam. zgłosiłem sprawę na policję z art. 157 §1. Pozbierałem dokumentacje od lekarzy. 1) Chce równiez wytoczyć oskarżonemu powództwo cywilne z (...)

pobicie

pobicie Prosze o pomoc!! Moj brat zostal oskarzony o pobicie..juz wczesniej mial klopoty...wlasnie skonczyly mu sie zawiasy tez za pobicie.. Czy ktos moze mi powiedziec co mu grozi i chociaz w przyblizeniu (...)

Porady prawne