Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych gotowa

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych.  

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych?

Celem ustawy jest stworzenie właściwych ram prawnych dla instytucji posiadającej bogate tradycje w polskim systemie prawnym, tj. kas zapomogowo-pożyczkowych (dalej: KZP). Ustawa wprowadza zmiany w:

 1. ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 
 2. ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
 3. ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
 4. ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 
 5. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 
 6. ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, 
 7. ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 
 8. ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Kontrolę nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku − reprezentacja osób wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W razie zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy walne zebranie członków kasy zapomogowo-pożyczkowej będzie musiało podjąć uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kasy do struktury organizacyjnej pracodawcy. W ustawie uzupełniono i doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące m.in. zasad udzielania pożyczek, pokrywania kosztów działania międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, możliwości podjęcia uchwały o jej likwidacji z inicjatywy walnego zebrania członków, zasad rozliczeń w razie likwidacji.

Przepisy zawarte w nowej ustawie z znacznym stopniu stanowią powtórzenie przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. poz. 502).

W kolejnych częściach ustawy uregulowano:

 1. cel działania kas zapomogowo-pożyczkowych oraz zasady sprawowania kontroli nad tymi kasami, 
 2. formy, w jakich pracodawca świadczy pomoc KZP,
 3. zasady tworzenia kas, ich status prawny oraz prawa i obowiązki ich członków, 
 4. treść statutu kas, organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy, 
 5. zasady gospodarki finansowej kas, w tym zasady tworzenia funduszy składających się na KZP, zasady udzielania pożyczek i zapomóg ze środków kas, zasady prowadzenia rachunków płatniczych KZP i postępowania z zadłużeniem tych jednostek, a także zasady przetwarzania danych osobowych przez KZP, 
 6. procedurę likwidacji kas oraz zasady prowadzenia rachunkowości KZP,
 7. sankcję karną za uniemożliwienie podjęcia uchwały o likwidacji KZP w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub w razie zmniejszenia liczby członków kasy poniżej dziesięciu.

Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji polegają na wyłączeniu spod egzekucji zapomóg udzielanych na podstawie nowej ustawy.

Istotą zmiany w ustawie o związkach zawodowych jest modyfikacja definicji legalnej pracodawcy.

Celem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jest rozszerzenie katalogu zwolnień podmiotowych o kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Zmiana w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych polega na wprowadzeniu przepisu umożliwiającego żołnierzom zawodowym zrzeszanie się w organizacjach prowadzących działalność zapomogowo-pożyczkową u pracodawców, u których pełnią służbę wojskową.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne