Wsparcie przedsiębiorców znad Odry - można już składać wnioski

Jakie wsparcie dla firm znad Odry?

Ustawa w sprawie pomocy dla przedsiębiorców znad Odry przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o co najmniej 50 proc.

- "Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu sytuacji ekologicznej na Odrze mogą już składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia. Uprawnieni przedsiębiorcy otrzymają jednorazowo 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Zależy nam na tym, by środki jak najszybciej zostały wypłacone. Pieniądze trafią do firm, które prowadzą swoją działalność wzdłuż Odry, a ich przychód spadł co najmniej o połowę" – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przepisy dotyczące wsparcia dla firm znad Odry weszły w życie 30 września br. Obowiązują z mocą od 1 sierpnia tego roku. Pomoc finansową zapewni budżet państwa. Wnioski należy składać do ZUS.

Porady prawne

Kto otrzyma pomoc?

Wsparcie przeznaczone jest za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przysługuje jednorazowe świadczenie za sierpień 2022 r. w wysokości 3010 zł.

Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców z terenów nadodrzańskich z branż takich jak: hotelarska, turystyczna, produkcji artykułów spożywczych, rybołówstwa, rekreacyjna, transportu wodnego.

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. To głównie firmy prowadzące działalność:

 • turystyczną (hotele i inne obiekty noclegowe itd.)
 • sportowo – rekreacyjną (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego itd.)
 • gastronomiczną (bary, restauracje itd.).

Pełen krąg podmiotów określa rozporządzanie Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy. W dokumencie wskazano 28 uprawionych kodów PKD i 35 powiatów z terenów nadodrzańskich 

Przedsiębiorca, który złoży wniosek o świadczenie musi wykazać spadek przychodów w sierpniu 2022 roku o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu lub czerwcu br. albo w sierpniu 2021 roku.

Podstawa prawna wsparcia

Ustawa z 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, która określa warunki wsparcia dla firm znad Odry.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze. Rozporządzenie określa płatników składek objętych wsparciem poprzez wskazanie powiatów i kodów PKD. W dokumencie wskazano 28 uprawionych kodów PKD, 35 powiatów z terenów nadodrzańskich (z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego) i miesiąc, za który świadczenie będzie wypłacane - sierpień 2022 r.

Źródłem wypłaty środków jest Fundusz Pracy.

Warunki uzyskania świadczenia

 • Prowadzenie działalności na terenie objętym wsparciem (do 31 lipca 2022 r. był zgłoszony do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia działalności).
 • Przeważający kod PKD (weryfikacja danych z rejestru REGON na dzień 31 lipca 2022 r.).
 • Co najmniej 50% spadek przychodów w sierpniu 2022 r. w stosunku do jednego z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
 • Płatnik składek był zgłoszony do ZUS do 31 lipca 2022 r. z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.
 • Do 31 lipca 2022 r. była zgłoszona co najmniej jedna osoba do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i pozostania w tych ubezpieczeniach co najmniej jednej osoby na ostatni dzień sierpnia 2022 r.
 • Złożenie wniosku elektronicznie do ZUS nie później niż w terminie 4 miesięcy od ostatniego dnia sierpnia 2022 r.

Firma otrzyma więc jednorazowe świadczenie, jeżeli wykaże spadek przychodów o przynajmniej 50 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Wsparcie przysługuje firmom, które posiadają PKD określone w rozporządzeniu oraz, których działalność znajduje się na obszarze powiatów nadodrzańskich, również wymienionych w rozporządzeniu.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek?

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek płatnika składek. Będzie na to czas do końca roku. Wnioski będzie można składać wyłącznie online – za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o jednorazowe świadczenie postojowe można składać od 30 września br. jedynie drogą elektroniczną przez platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Pismo powinno wpłynąć do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. Pieniądze będą wypłacane na rachunek płatnika składek.

Wypłata świadczenia

Pieniądze będą wypłacane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. ZUS poinformuje na profilu informacyjnym pracodawcy o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia. 

Świadczenie będzie zwolnione w podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie będzie też podlegało potrąceniom i egzekucji.

Bon turystyczny na dłużej

W ustawie znalazły się również przepisy przedłużające ważność bonów turystycznych przyznanych rodzinom w czasie pandemii COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że z bonu będzie można korzystać do 31 marca 2023 r. Bonem można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski.

Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze?

Uchwalona ustawa określa zasady ustalania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz zasady jego wypłacania.

Ustawa wskazuje, iż płatnikowi składek (w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), niebędącemu jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne określone w ustawie.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje płatnikowi składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. prowadził na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważającą;
 2. w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku  opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.;
 3. w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 4. w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy;
 5. w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, co najmniej jeden adres prowadzenia pozarolniczej działalności na obszarze powiatów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność.

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1.     płatników składek, którym przysługuje jednorazowe świadczenie, przez określenie:

a)    kodów, którymi była oznaczona na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolnicza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca,

b)    powiatów, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność,

2.     miesiąc, za który przysługuje jednorazowe świadczenie

– mając na względzie skutki związane z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz obszary życia gospodarczego lub społecznego w szczególny sposób dotknięte tymi skutkami.

Prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego jest ustalane przez ZUS, który również wypłaca należne świadczenie.

Za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż dzień 1 lipca 2022 r. pozostającego w tych ubezpieczeniach w ostatnim dniu miesiąca wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy przysługuje świadczenie w kwocie 3010 zł. Wysokość jednorazowego świadczenia jest ustalana jako suma świadczeń za każdego ubezpieczonego.

Przy ustalaniu wysokości jednorazowego świadczenia nie uwzględnia się osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek lub z urzędu przez ZUS po dniu
31 lipca 2022 r.

Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego następuje na wniosek płatnika składek, złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy. Wniosek składa się za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego. Ustawa określa szczegółowo zakres informacji, które powinien zawierać wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne.

ZUS wypłaca jednorazowe świadczenie pieniężne niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość, na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie płatnika składek. Odmowa przyznania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu Pracy.

Ustawa określa również zasady zwrotu nienależnie pobranego jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Ustawa stanowi, iż ZUS informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o obniżeniu przychodu wykazanym w oświadczeniu płatnika składek składanym w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Szef Krajowej Administracji Skarbowej bada obniżenie przychodu w okresie wskazanym w oświadczeniu płatnika składek, a następnie potwierdza obniżenie przychodów wskazane w oświadczeniu lub informuje ZUS o rozbieżnościach z danymi posiadanymi przez Krajową Administracją Skarbową. Ponadto Główny Urząd Statystyczny przekazuje do ZUS informację, czy płatnik składek objęty zakresem ustawy prowadził na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważającą. 

Ustawa stanowi, iż jednorazowe świadczenie pieniężne nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Ponadto kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zwolniona z podatku dochodowego. Z jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Ustawa dokonuje ponadto zmiany ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym wprowadzając wydłużenie prawa do dokonywania płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego do dnia 31 marca 2023 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem wprowadzonych ustawą przepisów dotyczących Polskiego Bonu Turystycznego, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Będzie wsparcie dla przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Będzie wsparcie dla przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Rząd chce wspierać przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich Rząd przygotował rozwiązania, które wesprą przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich. – "Pilnie przygotowaliśmy rozwiązania dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za pracownika" – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, należy złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (...)

Realizacja niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Realizacja niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W lipcu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. ##baner## Pomoc dla rolników   Rząd chce przeznaczyć pomoc dla rolników, którym (...)

Zmiany w płatnościach bezpośrednich oraz obszarowych

Zmiany w płatnościach bezpośrednich oraz obszarowych

Celem zmian jest przedłużenie na 2019 r. rozwiązań zastosowanych w 2018 r., polegających na umożliwieniu rolnikom złożenia – zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku. Jakie (...)

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Rząd w Planie Stabilności i Rozwoju przedstawionym 30 listopada 2008 r. zapowiedział przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w tym między innymi rozszerzenie skali możliwych zaliczek dla beneficjentów projektów nawet do 100% wartości projektu. Jest to na razie tylko plan, który nie ma żadnego przełożenia na konkretne decyzje. Jednak powoli następują zmiany w dostępie (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku może się tylko źle skończyć – zachwieje wolną konkurencję, wpłynie na wymianę handlową (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Czym jest pomoc publiczna? No właśnie, według praw wolnego rynku – złem. To rynek za pomocą "naturalnych" mechanizmów ("tzw. niewidzialnej ręki"), jakim jest m.in. wolna konkurencja, wypiera słabszych, daje bogactwo lepszym, a na pewno silniejszym i zapewnia harmonię w obrocie handlowym. A pomoc publiczna może ten mechanizm tylko zniekształcić. Przepisy unijne (i tu trzeba zaznaczyć, (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach (...)

Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach już wkrótce

Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach już wkrótce

Coraz bliżej zmian w ramach Polityki Nowej Szansy 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat dla przedsiębiorców w kłopotach - taki będzie efekt ustawy dot. Polityki Nowej Szansy. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie. Operatorem (...)

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Czego dotyczy projektowana ustawa?  Wreszcie Sejm zajął się projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt ten reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania i udzielania przez państwo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym. Ustawa ma wejść w życie w zasadzie z dniem 30 maja (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w "Tarczy antykryzysowej", która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Teraz zajmuje się nimi Sejm. ##baner## Czego dotyczą nowe propozycje? Rząd przygotował kolejne rozwiązania zapobiegające (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – "Dzięki tym zmianom tarcza będzie chronić większą grupę przedsiębiorców, więcej miejsc pracy" – powiedziała (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

Od 16 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi. Ustawa wprowadziła też nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających węgiel, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Handlujesz węglem? Zapoznaj się z nowymi przepisami. Jedną z sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z wywołaniem wojny (...)

Co to jest umowa składu?

Co to jest umowa składu?

Kto jest stroną umowy składu oraz jakie są ich główne świadczenia?Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, jak też (...)

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji.  Przeczytaj, jakie zasady i limity (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać tę (...)

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Ustawa „Stop NOP” o dobrowolności szczepień w Sejmie Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Zakłada jednak pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia (...)

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Ustawa o wsparciu przedsiębiorców znad Odry Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry. Uprawnieni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy w trybie pilnym. Teraz etap wypłat tych środków. Trafią one do firm, które prowadzą (...)

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa w rejonie środkowej Odry

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa w rejonie środkowej Odry

Rządowy program Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2022 r. uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. - "Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z podstawowych elementów (...)

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Zagadnienie konieczności wykonywania szczepień ochronnych u dzieci jest tematem popularnym i budzącym sporo kontrowersji, zarówno wśród rodziców, jak i lekarzy czy polityków. Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście względy medyczne, zagadnienia związane z bezpieczeństwem szczepień i ryzykiem wystąpienia powikłań po podaniu szczepionki. Na dalszy plan zostają (...)

Prawo wodne do zmiany.

Prawo wodne do zmiany. "Jedna rzeka - jeden gospodarz"

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy zgodnie z którą planowana jest zmiana struktury władzy wodnej i gospodarowania wodami, zgodnie z zasadą jedna rzeka - jeden gospodarz. Zakłada się rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury wodnej od funkcji administracyjnych i planistycznych. - Dzięki decyzji Rady Ministrów jesteśmy coraz bliżej (...)

Konsultacje dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach

Konsultacje dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach

Prowadzony przez Komisję Europejską przegląd dyrektywy określi m.in. czy parametry i klasyfikacja kąpielisk są nadal aktualne. Można wyrazić swoją opinię. Rozpoczęły się konsultacje dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne on-line w sprawie przeglądu dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (...)

Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

  Co to jest firma? Firma to nazwa przedsiębiorcy, pod którą prowadzi on działalność gospodarczą lub zawodową. Kodeks cywilny definiuje pojęcie przedsiębiorcy jako osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Zatem pojęcie przedsiębiorcy (...)

Własna firma w Irlandii

Własna firma w Irlandii

Największy bank Irlandii - Bank of Ireland - od czwartku proponuje specjalny pakiet usług dla polskich imigrantów, którzy myślą o otwarciu własnych firm. W przyszłości bank chce uruchomić podobne usługi dla przdstawicieli innych narodowości. BoI przygotował w języku polskim formularze i informację o swoich produktach; dostępna jest też broszura ("Polish Business Start Up"), która (...)

Firma odpowiada przed sądem?

Firma odpowiada przed sądem?

Niebawem przed sądem będą odpowiadać nie tylko osoby fizyczne, ale i firmy. Stanowi tak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Weszła w życie w listopadzie 2003 r., ale w praktyce pozostała martwa. Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, że niektóre z jej przepisów są niezgodne z konstytucją. Dlatego też Sejm musiał znowelizować ustawę. (...)

Kiedy firma wystawi e-fakturę?

Kiedy firma wystawi e-fakturę?

Firma może rozpocząć wystawianie e-faktur, nawet jeśli system wymiany informacji z kontrahentami nie pozwala jej korygować ich drogą elektroniczną. Tak wynika z dzisiejszego (26 stycznia 2009 r.) orzeczenia WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1870/08). Rzeczpospolita 27.01.2009 r. firma, e-faktura, elektroniczna

Firma - czyli nazwa identyfikująca przedsiębiorcę

Firma - czyli nazwa identyfikująca przedsiębiorcę

Prawne reguły oznaczania przedsiębiorcy firmą są lakoniczne i dość proste. Wpraktyce jednak mogą budzić wątpliwości. Dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną firmą jest jego imię i nazwisko. Nie może on ukrywać się za samą nazwą. W odniesieniu do osób prawnych, w tym spółek kapitałowych (z o. o. i akcyjnej), obowiązuje zasada, że firmą jest ich nazwa. Firma pełni kilka (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, (...)

Mieszkanie dla policjanta

Mieszkanie dla policjanta

Policjant przed wstąpieniem do służby posiadał mieszkanie własnościowe (nie przyznane na podstawie decyzji administracyjnej). Po wstąpieniu do Policji nie starał się o pomoc finansową na budowę (...)

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej (...)

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe przedmioty, biżuterię (...)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. (...)

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Jakie prawne zobowiązania wobec rodziców mają ich dorosłe dzieci, będące z nimi w normalnych stosunkach rodzinnych? Prawo rodzinne statuuje generalny obowiązek rodziców i dzieci do wspierania się (...)

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy? Zgodnie z postanowieniami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą (...)

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Jeżeli żona podała mnie o alimenty na dwójkę małoletnich dzieci w wieku 9 i 6 lat, a ja od roku jestem na zasiłku, żona natomiast nie chce iść do pracy. Ja pracowałem wcześsniej w wojsku, od (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu? Zwrócenie sprzedawcy (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorca mający własny punkt gastronomiczny posiadał ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wszystkie 3 rodzaje) do końca 2010 r. W urzędzie pojawił się w lutym z nowym wnioskiem o wydanie (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii (...)

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Korzystając z ustawy z 10.07.2008 r. umożliwiającej czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna zawiesiłem działalność gospodarczą. Z zapisanych w ustawie praw i obowiązków (...)

Nazwa (firma) spółki cywilnej

Nazwa (firma) spółki cywilnej

Czy ma znaczenie kolejność nazwisk wspólników przy nazwie spółki cywilnej, jeśli udziały wspólników są równe? Kolejność nazwisk wspólników w firmie spółki nie ma żadnego znaczenia prawnego. (...)

Firma osoby prawnej

Firma osoby prawnej

Czy według nowych przepisów kc odnośnie firmy, mając na uwadze przepisy ksh, posługiwanie się np. firmą: "Rudzki Phoenix Business" Sp. z o.o. z siedzibą w ...., będzie legalne i czy będzie można (...)

Uprawnienia dłużnika - firma windykacyjna

Uprawnienia dłużnika - firma windykacyjna

Firma zajmująca się udzielaniem rat ogłosiła upadłość. Wszystkie zobowiązania wobec niej i w stosunku do niej kupiła firma windykacyjna. Nie zostałem przez nikogo poinformowany o tym stanie, (...)

Firma spółki komandytowej

Firma spółki komandytowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma brzmi \"XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością\" jest/stanie się komplementariuszem w spółce komandytowej. Czy wystarczy, gdy nazwa (...)

Firma windykacyjna a postępowanie spadkowe

Firma windykacyjna a postępowanie spadkowe

Mąż zmarł. W bankach długi. Każda firma windykacyjna została powiadomiona. Chcą teraz przesłania aktu zgonu męża . Czy wysłać firmie ten akt zgonu męża? Najprawdopodobniej w przypadku, gdy (...)

FORUM PRAWNE

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Alimenty w ANGLII

Alimenty w ANGLII Czy ktos wie jaka jest wysokosc alimentow w UK? Oboje przebywamy za granica tzn. Byla zona i ja. Ona chce zalozyc sprawe o alimenty i zapowiada ze pusci mnie z "torbami" Please (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.)

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dotyczy: Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dzień Dobry, w spółce z o.o. podział własności jest następujący: Udziałowiec (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl...

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę (...)

Umowa z internetowym portalem handlowym

Umowa z internetowym portalem handlowym przedsiębiorca zalogował się w portalu handlowym na bezpłatny czterotygodniowy okres próbny nie czytając regulaminu w którym określono min że: - po upływie (...)

PIT 2010 a nowy przedsiębiorca

PIT 2010 a nowy przedsiębiorca W 2010 roku prowadziłam działalność gospodarczą. Płaciłam według skali PIT. Po raz pierwszy muszę z uzyskanych dochodów rozliczyć się z urzędem skarbowym. Czy (...)

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu Witam serdecznie Proszę mi pomóc w jednej sprawie. wg art. 18, ust. 13 przedsiębiorca może sie ubiegać dopiero po upływie 6 m-cy) o wydanie (...)

Spółka cywilna - jej obecna sytuacja

Spółka cywilna - jej obecna sytuacja Poszukuje wyjasnienia obecnej sytuacji spolki cywilnej. dotychczas znalazlem jedynie informacje szczatkowe. rozumiem, ze kazdy ze wspolnikow rejestruje sie jako przedsiebiorca (...)

Znalezienie \"zabytku\" w rzece przy domu - czyja własność????

Znalezienie \"zabytku\" w rzece przy domu - czyja własność???? Witam mam pytanie. Koło domu dziadka zaraz obok jest rzeka, nie mała4 metry szerokości różnie z głębokością, od 1 metra do 2,3 (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

temat rzeka, wysokosc alimentow

temat rzeka, wysokosc alimentow sytuacja stara jak swiat, wpadka, kobieta znala moje mozliwosci finansowe... nie wiem moze kombinowala, zarabiam 10.000 brutto (7000 netto), splacam ok 2000 kredytow, dodatkowo (...)

Przedawnienie? Żąda zapłaty po 8 latach. Kuriozalna sytuacja.

Przedawnienie? Żąda zapłaty po 8 latach. Kuriozalna sytuacja. Dzień dobry. Chciałbym się poradzić odnośnie zaistniałej kilka dni temu sytuacji. Mianowicie 8 lat temu wynająłem Pana, który ma (...)

Problem ze stanowiskiem w pracy

Problem ze stanowiskiem w pracy Witam serdecznie. Mam pewien problemik mały w pracy. Nie chcę się za bardzo rozpisywać bo to naprawdę temat rzeka ale w dużym skrócie opowiem co mnie dręczy od (...)

Porady prawne