VAT 2014. Zmiany w podatku od towarów i usług.

2.1.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Z dniem 1 stycznia 2014 r.  weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zmiany   w fakturowaniu

W myśl przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 35) regulacje dotyczące faktur zostaną zawarte w art. 106a-106q ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z nowymi przepisami fakturę - co do zasady -  należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. W przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty,  fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Obowiązek podatkowy

Nowelizacja zmieni również definicję obowiązku podatkowego - zgodnie z nowymi przepisami obowiązek podatkowy powstanie co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Podstawa opodatkowania

W nowym roku podatkowym zmieni się również definicja podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Towary używane

Wraz z wejściem w życie tej nowelizacji z ustawy zniknie pojęcie towarów używanych oraz zwolnienie dotyczące tych towarów. Na gruncie nowych przepisów zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe