RODO a monitoring? Wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego

Nowe przepisy

Od 25 maja 2018 r. stosowanie monitoringu wizyjnego podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz uregulowaniom krajowym, które odnoszą się m.in. do: pracodawców, placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Te ostatnie zostały wprowadzone przepisami nowej ustawy o ochronie danych osobowych, w której nie przewidziano szczególnych okresów przejściowych. 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) zaczęło obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej - w tym w Polsce - 25 maja br. Nowe przepisy obejmują swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreśliła, że brak okresów przejściowych na dostosowanie się do nowych regulacji nie zwalnia administratorów z realizacji tego obowiązku. Wskazała jednocześnie, iż obecnie funkcjonujące systemy monitorowania powinny zostać poddane aktualizacji i dostosowane do wymogów określonych nowymi przepisami do końca września 2018 r.

Wejście w życie RODO nie spowodowało, że monitoring w Polsce stał się nielegalny. Monitoring wizyjny może być wykorzystywany w określonych celach. Jeśli ktoś monitoruje po to, aby zapewnić bezpieczeństwo osób, żeby zapewnić bezpieczeństwo mienia, by chronić tajemnice prawnie chronione, to wtedy monitoring w większości przypadków jest dozwolony.

A co powinni zrobić pracodawcy chcący korzystać z monitoringu? Przede wszystkim powinni stworzyć i stosować odpowiednią procedurę przewidzianą w regulaminie pracy.

To, o czym wszyscy powinni pamiętać, to miejsca, w których monitoringu być nie powinno. A są to miejsca, które ze względu na ochronę naszej intymności rzeczywiście powinny być traktowane szczególnie, m.in. toalety, szatnie i przebieralnie.

Także monitoring w szkołach nie zniknie. Uczniowie muszą być jednakże poinformowani o tym, że są monitorowani. Nowe prawo oświatowe reguluje ponadto czas, przez który nagrania mogą być gromadzone. To 3 miesiące. Dyrektor szkoły, wprowadzając monitoring, winien to uzgodnić z m.in. radą rodziców.

Zob. też: RODO a monitoring

Prezes UODO przedstawiła wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego i zaprosiła do konsultacji

Nowe rozwiązania prawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych i obawy o możliwość spełnienia nowych obowiązków w tak krótkim okresie. Dostrzegając te problemy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowała specjalne wskazówki i wyznaczyła administratorom okres przejściowy na dostosowanie się do nowych regulacji – koniec września 2018 r.

Biorąc zaś pod uwagę fakt, że nowe regulacje zrodziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych, w celu ich rozwiania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowała "Wskazówki dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego". Dokument ten w sposób kompleksowy opisuje dopuszczalne cele stosowania monitoringu wizyjnego, prawa osób obserwowanych, obowiązki administratorów. Zawiera też odpowiedzi na często zadawane pytania.

Zważywszy na zróżnicowany charakter stosowanych obecnie systemów monitoringu wizyjnego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zachęciła do udziału w konsultacjach poniższego dokumentu. Mają one na celu jak najdokładniejsze poznanie potrzeb i opinii różnych środowisk w tej sprawie. Wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności zrzeszenia branżowe i organizacje pozarządowe, mogą przedstawiać swoje stanowiska i uwagi. Wynikiem konsultacji będzie publikacja ostatecznej wersji wskazówek, która będzie operatorom monitoringu wizyjnego pomocna w dostosowaniu do obowiązujących przepisówUwagi należy przesyłać do 15 lipca 2018 r. na adres: desiwm@uodo.gov.pl. W tytule wiadomości należy wskazać hasło „Konsultacje Monitoring”.

Zob. "Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego".

 

Dowiedz się więcej o nowych unijnych przepisach w zakresie danych osobowych.   

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1); 
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: