Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

W jakich wypadkach wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie?

Wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w każdym przypadku, gdy żąda tego zamawiający oraz w przypadkach, gdy obowiązek wniesienia zabezpieczenia wynika z ustawy. Ustawa uzależnia obowiązek wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy od wartości i rodzaju zamówienia, a także od czasu trwania umowy. Zgodnie z ustawą, żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest obligatoryjne, jeżeli:

 • przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.
 • przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000.000 euro.
 • umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, z wyjątkiem pewnego rodzaju umów. Otóż wykonawcy nie mają obowiązku wniesienia zabezpieczenia, w przypadku zawarcia na czas dłuższy niż 3 lata umów: pożyczki lub kredytu; rachunku bankowego lub ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat, obsługi emisji papierów wartościowych, na okres obsługi emisji oraz umów koncesji. Ponadto ustawa nie nakłada obowiązku wniesienia zabezpieczenia w przypadku zawierania na czas oznaczony umów, których przedmiotem są dostawy: wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci; energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej; gazu z sieci gazowej; ciepła z sieci ciepłowniczej.

W wyżej wymienionych przypadkach zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczący wzrost cen ofert, zamawiający, za zgodą Prezesa Urzędu wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, może odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia.

Oprócz przypadków, w których obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynika wprost z ustawy, wykonawcy mogą zostać zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia na żądanie zamawiającego.

Otóż ustawa przyznaje zamawiającemu generalne uprawnienie żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia . Zamawiający może żądać zabezpieczenia w każdym przypadku, gdy obowiązek ten nie wynika wprost z ustawy. W takich przypadkach zamawiający powinien określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W szczególności powinien określić wysokość zabezpieczenia. Pominięcie tych informacji w specyfikacji, pozbawia zamawiającego możliwości żądania zabezpieczenia. Oczywiście odnosi się to wyłącznie do tych przypadków, w których żądanie zabezpieczenia jest uprawnieniem zamawiającego.

Jaką wysokość zabezpieczenia może żądać zamawiający?

Określenie wysokości zabezpieczenia należy do zamawiającego. W swym wyborze jest on ograniczony progami ustanowionymi w ustawie. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

W jakiej formie można wznosić zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Ustawa dopuszcza osiem form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wśród których skorzystanie z trzech wymaga uzyskania zgody zamawiającego. I tak zabezpieczenie może być wnoszone w:

 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty - osoby prawne nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk wyłącznie na cele statutowe, udzielające poręczeń lub gwarancji spłaty kredytu lub pożyczek zaciąganych przez małych i średnich przedsiębiorców - wyłonione w drodze konkursu, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła dotacji (podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).


a za zgodą zamawiającego:

 • w wekslach z poręczeniem wekslowym banku,
 • przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego wymaga zawarcia umowy między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a zamawiającym (zastawnikiem) oraz wpisu do rejestru zastawów. Umowa ta wymaga zachowania formy pisemnej, w przeciwnym razie będzie nieważna. Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome, a także prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne. W szczególności przedmiotem zastawu mogą być rzeczy oznaczone co do tożsamości, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych.
 • przez ustanowienie zastawu na papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zgoda zamawiającego na wniesienie zabezpieczenia w tych formach powinna być wyrażona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Możliwe jest także, aby zgoda została wyrażona w udzielonym przez zamawiającego wyjaśnieniu treści specyfikacji, udzielonym na skutek złożonego przez wykonawcę zapytania

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawcy wpłacają przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, wniósł uprzednio wadium w pieniądzach, może domagać się zaliczenia wniesionej kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Musi w tym celu złożyć wniosek do zamawiającego, który ma obowiązek zaliczyć na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione wadium wraz z naliczonymi odsetkami.

Ustawa przewiduje szczególną formę tworzenia zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu, poprzez potrącenia z faktur za częściowo wykonane zamówienie. Dopuszczalne jest to w każdym przypadku, gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, niezależnie od wartości czy przedmiotu zamówienia. Tworzenie zabezpieczenia w ten sposób uzależnione jest od zgody zamawiającego.

W przypadku wyrażenia zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z faktur za częściowe wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane, w dniu zawarcia umowy wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

Następnie zamawiający wpłaca kwoty potrącone z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia tworzonego przez potrącenia z faktur, nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

Kiedy wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie wykonania umowy?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, traci na rzecz zamawiającego wadium. Ponadto w takim przypadku zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Kiedy zamawiający zwraca zabezpieczenie?

Podstawą do zwrotu zabezpieczenia jest należycie wykonane zamówienie publiczne. Po wykonaniu umowy przez wykonawcę, zamawiający dokonuje ich odbioru lub zatwierdzenia. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest uznanie przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia uznania należytego wykonania zamówienia

W umowie strony mogą zastrzec, że część zwracanego zabezpieczenia zostanie przez zamawiającego zatrzymana na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. lub gwarancji jakości. Kwota ta nie może jednak przekraczać wysokości 30% zabezpieczenia wykonania umowy. Kwota zatrzymana na te cele jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi na wady lub gwarancji jakości.

Pamiętaj, że:

 • Wybór formy wnoszonego zabezpieczenia należy do wykonawcy, a zamawiający nie może wymagać określonej formy zabezpieczenia.
 • Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu może być, za zgodą zamawiającego, tworzone poprzez potrącenia z faktur za częściowo wykonane zamówienia.
 • Nie wniesienie w terminie zabezpieczenia przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, powoduje utratę wadium.
 • Wysokość zabezpieczenia zależy od ceny oferty, a nie od szacunkowej wartości zamówienia ustalanej przez zamawiającego.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne