Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

31.1.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

Senacki projekt nowelizacji przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Co przeiduje projekt?

Podczas posiedzenia Senatu 24 stycznia 2019 r. odbyły się drugie czytania projektu nowelizacji ustawy prawo budowlane (druk nr 1060). Senat przyjął projekt z kilkoma poprawkami legislacyjnymi zaproponowanymi przez komisje oraz podjął uchwałę o jego przedłożeniu Sejmowi do dalszych prac.

Procedowana zmiana Prawa budowlanego ma na celu wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), dotyczącego ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. TK orzekł, że przepis ustawy z – Prawo budowlane jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim upoważnia ministra do określenia ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, nie zawiera też wytycznych do treści rozporządzenia. 

Senacki projekt nowelizacji wykonuje więc wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15) i zaproponowane rozwiązanie polega na przeniesieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych do ustawy – Prawo budowlane. Oczekiwanym efektem regulacji będzie uregulowanie ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw – w tym przypadku wolności pracy – z zachowaniem wymogów Konstytucji.

Zgodnie z projektem zakres uprawnień budowlanych, który obecnie jest uregulowany w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zostanie zatem przeniesiony do ustawy - Prawo budowlane.

Wskazana w Prawie budowlanym specjalność kolejowa zostanie rozbita na dwie: w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Projekt zawiera także odpowiednie przepisy przejściowe.

Minister Inwestycji i Rozwoju "za"

Minister Inwestycji i Rozwoju popiera zaproponowany przez Senat sposób wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W opinii MIiR zmiany zaproponowane w ustawie prawo budowlane zapewniają pełne i najbardziej efektywne wdrożenie wyroku TK.

Minister Inwestycji i Rozwoju, w trosce o sprawny przebieg prac parlamentarnych nad zmianą Prawa budowlanego na bieżąco monitoruje ich przebieg. Zakwestionowane przez TK przepisy tracą bowiem moc 12 lutego 2019 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: