Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

31.1.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

Senacki projekt nowelizacji przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Co przeiduje projekt?

Podczas posiedzenia Senatu 24 stycznia 2019 r. odbyły się drugie czytania projektu nowelizacji ustawy prawo budowlane (druk nr 1060). Senat przyjął projekt z kilkoma poprawkami legislacyjnymi zaproponowanymi przez komisje oraz podjął uchwałę o jego przedłożeniu Sejmowi do dalszych prac.

Procedowana zmiana Prawa budowlanego ma na celu wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), dotyczącego ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. TK orzekł, że przepis ustawy z – Prawo budowlane jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim upoważnia ministra do określenia ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, nie zawiera też wytycznych do treści rozporządzenia. 

Porady prawne

Senacki projekt nowelizacji wykonuje więc wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15) i zaproponowane rozwiązanie polega na przeniesieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych do ustawy – Prawo budowlane. Oczekiwanym efektem regulacji będzie uregulowanie ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw – w tym przypadku wolności pracy – z zachowaniem wymogów Konstytucji.

Zgodnie z projektem zakres uprawnień budowlanych, który obecnie jest uregulowany w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zostanie zatem przeniesiony do ustawy - Prawo budowlane.

Wskazana w Prawie budowlanym specjalność kolejowa zostanie rozbita na dwie: w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Projekt zawiera także odpowiednie przepisy przejściowe.

Minister Inwestycji i Rozwoju "za"

Minister Inwestycji i Rozwoju popiera zaproponowany przez Senat sposób wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W opinii MIiR zmiany zaproponowane w ustawie prawo budowlane zapewniają pełne i najbardziej efektywne wdrożenie wyroku TK.

Minister Inwestycji i Rozwoju, w trosce o sprawny przebieg prac parlamentarnych nad zmianą Prawa budowlanego na bieżąco monitoruje ich przebieg. Zakwestionowane przez TK przepisy tracą bowiem moc 12 lutego 2019 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne