Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych

23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych. Dotyczy ono dochodów zagranicznych banków centralnych, uzyskanych z odsetek od polskich obligacji skarbowych (nabytych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.), oraz z tytułu ich odpłatnego zbycia. Zwolnienie obejmuje dochody uzyskane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2047 r. Główny cel wprowadzenia rozporządzenia to minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa.

Porady prawne

Dochody objęte rozporządzeniem

We wskazanym rozporządzeniu podatek nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) zagranicznych banków centralnych uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2047 r. z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych na rynek krajowy, które zostały nabyte od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r., oraz z tytułu odpłatnego zbycia tych obligacji.

Główny cel przepisów

Rozporządzenie ma na celu stworzenie oraz utrzymanie silnej bazy najwyższej, jakości inwestorów instytucjonalnych (banki centralne) nabywających Skarbowe Papiery Wartościowe, co bezpośrednio może mieć pozytywny wpływ na obniżenie kosztów obsługi zadłużenia Skarbu Państwa poprzez zwiększenie popytu na instrumenty emitowane na rynku krajowym. W związku ze zwiększonymi potrzebami pożyczkowymi budżetu państwa w następnych latach istotne staje się wprowadzanie rozwiązań ułatwiających obniżanie kosztów ich finansowania.

Powody wprowadzenia zwolnienia według MF

Obciążenie podatkiem dochodowym dochodu (przychodu) z tytułu odsetek lub dyskonta oraz z odpłatnego zbycia obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym w wysokości wynikającej z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z poszczególnymi państwami (0-20%), stanowi istotne ograniczenie sygnalizowane przez inwestorów zagranicznych, w szczególności banki centralne, przy podejmowaniu decyzji o zakupie takich obligacji.

Z uwagi na dużą skalę finansowania potrzeb pożyczkowych na rynku obligacji złotowych w stosunku do rynków międzynarodowych (banki centralne niektórych państw są od kilku lat instytucjami aktywnie kupującymi polskie obligacje skarbowe), pozyskanie na stałe szerszego grona stabilnych inwestorów na rynku obligacji krajowych ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych.

Relatywnie duży udział banków centralnych stanowi zarówno zachętę dla innych długoterminowych inwestorów instytucjonalnych, jak i świadczy o wzroście znaczenia polskich instrumentów dłużnych w portfelach instytucji prowadzących politykę monetarną na świecie.

Rozporządzenie jest wydawane w związku z emisją przez Skarb Państwa obligacji skarbowych na rynek krajowy i skierowane jest do niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej banków centralnych.

Banki centralne stanowią najbardziej pożądaną docelową grupę inwestorów z punktu widzenia emitenta skarbowych papierów wartościowych.

Przedłużenie dotychczasowych zasad

Wprowadzane rozporządzeniem zwolnienie nie jest nowością, stanowi de facto przedłużenie obecnie obowiązujących zasad, które reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych, które obejmuje zaniechanie poboru podatku od dochodów uzyskanych do31 grudnia 2038 r. z tytułu obligacji skarbowych wyemitowanych na rynek krajowy, które zostały nabyte od dnia wejścia w życie rozporządzenia do31 grudnia 2020 r.

Przepisy rozporządzenia nie dotyczą zagranicznych banków komercyjnych - poinformowało MF.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne