12.9.2021

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zasady odwiedzin w szpitalach

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19, opracowano rekomendacje dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych jednostkach.

Porady prawne

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Jeżeli pacjent:

 • jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub
 • przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);

b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które:

 • posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21

lub

 • przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

przy zachowaniu reżimu sanitarnego ;

c. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 lit. b (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. 

2. Jeżeli pacjent nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1, tj.:

 • nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19,
 • nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
 • nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego;

b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które spełniają warunki określone w punkcie 1b (tj. uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2).

Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu).

Definicje

Na potrzeby niniejszych rekomendacji przyjęto następujące definicje.

Przez "osobę zaszczepioną przeciw COVID-19" należy rozumieć osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia przeciw COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, oraz upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki:

a. w przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się w trakcie szczepienia i nie sąjeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

b. wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczejdawki oznacza, że osoba jest w pełni zaszczepiona.

Przez "osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2", należy rozumieć osobę, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego (zgodnego z listąwzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia.

Przez "osobę posiadającą negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2" należy rozumieć osobę, która wykonała test PCR lub test antygenowy (zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzinoraz posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wynikutego testu.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Jeżeli pacjent:

 • jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub
 • przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 1);

b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które:

 • posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub
 • przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (zob. podstawowe zasady reżimu sanitarnego dalej);

c. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 lit. b (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażeniawirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (zob. zasady wzmożonego reżimu sanitarnego dalej).

2. Jeżeli pacjent nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1, tj.:

 • nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19,
 • nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
 • nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego;

b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które spełniają warunki określone w punkcie 1b (tj. uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. 

Testy antygenowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 mogą być wykonywane na terenie podmiotu leczniczego – w przypadku, gdy dany podmiot dysponuje tymi testami i zdecyduje się na ich wykorzystanie przy organizacji odwiedzin u pacjentów.

Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu).

Nie rekomenduje się również wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych.

Zgodnie z art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Prawo to, w myśl art. 5 ww. ustawy, może jednak zostać ograniczone w wyjątkowych przypadkach, tj. w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, czy też możliwości organizacyjne podmiotu. Decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz, uwzględniając przede wszystkim dobro pacjentów takiego podmiotu leczniczego. Należy jednak zaznaczyć, że przepis ten zezwala jedynie na ograniczenie, a nie na całkowite wyłączenie możliwości korzystania z poszczególnych praw pacjenta.

Zgodnie z ustawą ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

W związku z powyższym ostateczne decyzje dotyczące wprowadzenia lub zniesienia określonych ograniczeń w danym podmiocie leczniczym w związku z epidemią COVID-19 dotyczących odwiedzin pacjentów powinny być podejmowane przez kierownika takiego podmiotu po rozważeniu wszystkich istotnych okoliczności, tj. z uwzględnieniem m.in.:

 • bieżącej sytuacji epidemicznej w podmiocie leczniczym i na danym obszarze;
 • ewentualnych przepisów lub poleceń oraz wytycznych związanych z epidemią COVID-19 obowiązujących na danym obszarze;
 • konsultacji z lokalnymi służbami sanitarnymi i ew. organem założycielskim podmiotu leczniczego;
 • postępu realizacji procesu szczepień przeciw COVID-19 na danym obszarze oraz wśród pacjentów i osób odwiedzających podmiot leczniczy;
 • możliwości organizacyjnych podmiotu leczniczego;
 • dostępności środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej.

Wszystkie aktualne informacje na temat obowiązujących zasad organizacji odwiedzin pacjentów w danym podmiocie leczniczym powinna być publikowana na stronie internetowej podmiotu i umieszczona w widocznym miejscu dostępnym dla wszystkich potencjalnych odwiedzających pacjentów takiego podmiotu.

Wyłączenia

Opisywane rekomendacje nie dotyczą:

 • organizacji odwiedzin pacjentów małoletnich przebywających na oddziałach pediatrycznych (i innych oddziałach szpitalnych) przez ich rodziców lub opiekunów. Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (pkt 6. Pediatria – materiały do pobrania).
 • organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych i innych podmiotach leczniczych udzielających opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (pkt 7. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień– materiały do pobrania).
 • organizacji odwiedzin w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna pacjenta chorego terminalnie. Wytyczne w tym zakresie zostały opracowane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie epidemiologii i opublikowane online przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Niemniej jednak kierownicy i personel podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego powinni umożliwiać i wspierać odwiedziny przebywających w nich pacjentów przez ich bliskich w sytuacjach szczególnych, w których odwiedziny są niezbędne, takich jak wizyty pożegnalne, czy też wizyty w celu opieki nad pacjentem, u którego nieobecność opiekuna/osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia lub pogarszać jego stan zdrowia, w tym w szczególności opieki nad pacjentem z:

 • chorobą otępienną (np. chorobą Alzheimera);
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • całościowym zaburzeniem rozwojowym (np. autyzmem);
 • chorobą psychiczną (w przypadku hospitalizacji niezwiązanej z leczeniem tej choroby).

W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin pacjenta przebywającego na oddziale szpitalnym przez jego bliskich – ze względu na ograniczenia epidemiczne wprowadzone w podmiocie leczniczym lub innepowody leżące po stronie osoby odwiedzającej lub odwiedzanego pacjenta – kierownictwo i personel podmiotu leczniczego powinien, w miarę możliwości, umożliwić i wspierać pacjenta w podtrzymaniu bieżącego kontaktuz bliskimi w sposób zdalny, poprzez wykorzystanie telefonu lub Internetu.

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.

2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta).

3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.

5. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

6. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.

7. Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu/pomieszczeniu.

8. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce i nałożyć jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału. Osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch flizelinowy przed wyjściem z oddziału, usuwając go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekuje ręce.

9. Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie,uściski, pocałunki itp.

10. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przeznią rąk.

11. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczonado niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.

12. Gdy wizyta odbywa się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za wietrzeniepomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, równieżw jej trakcie.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo maksymalnie 1 osoba.

2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko i dane kontaktowe odwiedzającego, data wizyty, imię i nazwisko odwiedzanego pacjenta).

3. Rekomenduje się ograniczenie czasu odwiedzin do 15 min.

4. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

5. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.

6. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywaniana terenie podmiotu leczniczego.7. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust,nosa i oczu.

8. Rekomenduje się stworzenie takich warunków w podmiocie leczniczym, aby odwiedzający miał kontakt tylko z osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem podmiotu leczniczego wskazanym do organizacji odwiedzin.

9. Osoba odwiedzająca powinna bezpośrednio skierować się do odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej opuścić teren podmiotu leczniczego – w miarę możliwości przy pomocy wyznaczonego pracownika doprowadzającego/ odprowadzającego.

10. Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu i ograniczyć możliwość kontaktu osób odwiedzających z innymi osobami poza odwiedzanym pacjentem.

11. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce i nałożyć jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału. Osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch flizelinowy przed wyjściem z oddziału, usuwając go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekujeręce.

12. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzająca a odwiedzanym pacjentem (i innymi osobami przebywającymi w podmiocie leczniczym) oraz unikanie przezosobę odwiedzającą bliskiego kontaktu z pacjentem twarzą w twarz.

13. Nie jest wskazane wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą.

14. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.

15. Preferowaną formą realizacji odwiedzin są spotkania na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego (ogród, park, altana itp.) – jeśli pozwalają na to stan zdrowia pacjenta i warunki techniczne podmiotu leczniczego.

16. Gdy wizyta odbywa się w budynku, personel podmiotu leczniczego jest odpowiedzialny za wietrzeniepomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, równieżw jej trakcie.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Obostrzenia do 25 kwietnia i 3 maja

Obostrzenia do 25 kwietnia i 3 maja

19 kwietnia otwierane zostają żłobki i przedszkola, ale obowiązujące obostrzenia przedłużono do 25 kwietnia. Hotele nieczynne do 3 maja włącznie Wciąż odnotowujemy dużą liczbę zajętych respiratorów i łóżek w szpitalach, a także zgonów z powodu COVID-19. Jak twierdzi (...)

Strategia walki z epidemią koronawirusa na jesień

Strategia walki z epidemią koronawirusa na jesień

Lato dobiega końca. Przed nami coraz chłodniejsze dni. W okresie jesienno-zimowym łatwiej o infekcję górnych dróg oddechowych i grypę. Nadal walczymy z pandemią koronawirusa. Podobieństwo objawów COVID-19 do innych infekcji sprawia, że przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu (...)

Zasady bezpieczeństwa od 1 lutego - otwarte galerie handlowe i muzea...

Zasady bezpieczeństwa od 1 lutego - otwarte galerie handlowe i muzea...

Od 1 lutego otwarte galerie handlowe i muzea. Przedłużone pozostałe zasady bezpieczeństwa Jak twierdzi rząd, koronawirus jest trudnym przeciwnikiem. Aby go pokonać, musimy być solidarni i odpowiedzialni. Pomimo stabilnej sytuacji związanej z dostępnością wolnych łóżek i sprzętu, (...)

Od 10 października obowiązek zakrywania ust i nosa nawet na ulicy...

Od 10 października obowiązek zakrywania ust i nosa nawet na ulicy...

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali dziś (8 października) o nowych obostrzeniach w związku z pandemią koronawirusa. Od soboty (10 października) zostaną wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa. Epidemia koronawirusa – lepsza koordynacja działań i (...)

Przedłużone zasady bezpieczeństwa do 14 marca i nowe w woj. warmińsko-mazurskim

Przedłużone zasady bezpieczeństwa do 14 marca i nowe w woj. warmińsko-mazurskim

W Polsce w ostatnim czasie odnotowujemy wzrost zakażeń COVID-19. Przekroczyliśmy barierę 10 tys. nowych przypadków dziennie. Rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach oraz liczba zleconych testów. W województwie warmińsko-mazurskim sytuacja epidemiczna (...)

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Z jakich nowych uprawnień np. do świadczeń medycznych mogą teraz skorzystać niektóre osoby niepełnosprawne? Jakie prawa zyskali rodzice niepełnosprawnych dzieci? - Przeczytaj. Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności Nowe przepisy przewidują korzystne zmiany (...)

Szczepienia przeciw COVID-19 osób w wieku 40-59 lat

Szczepienia przeciw COVID-19 osób w wieku 40-59 lat

Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVD-19 osób w wieku 40-59 lat. Ci, którzy zgłosili chęć zaszczepienia, już zapisują się na termin. Pozostali będą zapisywać się na szczepienie według harmonogramu. Początek rejestracji dla grup wiekowych Data rejestracji Grupa wieku 12 kwietnia rocznik 1962 13 kwietnia rocznik 1963 14 kwietnia rocznik 1964 15 kwietnia rocznik 1965 16 kwietnia rocznik 1966 17 kwietnia rocznik 1967 19 kwietnia rocznik 1968 20 kwietnia rocznik 1969 21 kwietnia rocznik 1970 22 kwietnia rocznik 1971 23 kwietnia rocznik 1972 24 kwietnia rocznik 1973 Jeżeli (...)

Od 15 marca Mazowsze i Lubuskie dołączą do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa

Od 15 marca Mazowsze i Lubuskie dołączą do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa

Sytuacja epidemiczna w kraju jest dynamiczna. Kolejny rekord zakażeń spowodował podjęcie przez rząd odpowiedzialnych decyzji. Zdrowie i życie obywateli oraz wydolna służba zdrowia są priorytetem. Dane wskazują, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych rośnie w innych (...)

Jaka będzie sieć szpitali?

Jaka będzie sieć szpitali?

Czemu mają służyć zmiany?  Celem ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, poprawa dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności (...)

Utrwalanie procesu leczenia pacjenta na nośnikach elektronicznych jako dowód w sprawach o błąd medyczny

Utrwalanie procesu leczenia pacjenta na nośnikach elektronicznych jako dowód w sprawach o błąd medyczny

W ostatnich latach coraz powszechniejszą stała się sytuacja, kiedy pacjent stara się utrwalać przebieg procesu swojego leczenia, najczęściej wykorzystując do tego celu możliwości, jakie daje mu telefon komórkowy (wyposażone w aparat fotograficzny, kamerę oraz dyktafon). Potajemne nagrywanie (...)

NIK alarmuje w sprawie odpadów medycznych

NIK alarmuje w sprawie odpadów medycznych

System utylizacji odpadów medycznych jest w Polsce nieszczelny. NIK zwraca uwagę, że zwykle niedoceniane i bagatelizowane procedury postępowania oraz rzetelna dokumentacja akurat w tym wypadku są zbyt ważne, by je zaniedbywać. Prowadzi to do kłopotów z monitorowaniem niebezpiecznych odpadów. (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach (...)

Obostrzenia od 13 do 20 marca

Obostrzenia od 13 do 20 marca

Rząd od 13 marca zaostrza zasady bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłuża obostrzenia na Warmii i Mazurach Trzecia fala pandemii koronawirusa rozpędza się. Wciąż odnotowujemy znaczny wzrost zakażeń COVID-19. Rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach. Rząd (...)

Nowa sportowa rzeczywistość

Nowa sportowa rzeczywistość

Premier: Znosimy kolejne ograniczenia. Otwieramy boiska, wraca ekstraklasa 4 maja otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe. Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy będą wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca. Sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli (...)

Święto na ostatnią chwilę...?

Święto na ostatnią chwilę...?

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej  Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Sejm przyjął ustawę o święcie narodowym 12 listopada 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem, dodatkowy wolny dzień pozwoli (...)

Uprowadzenie dziecka za granicę

Uprowadzenie dziecka za granicę

Kiedy wyjazd z dzieckiem można uznać za uprowadzenie? Z uprowadzeniem dziecka za granicę mamy do czynienia wówczas, gdy spełnione są dwa warunki: nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub (...)

Zasady testowania w kierunku koronawirusa od 1 kwietnia

Zasady testowania w kierunku koronawirusa od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje lekarz. Dla pacjentów testy pozostają bezpłatne. Od 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium (...)

Obowiązujące obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Obowiązujące obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Szpitale z małymi rezerwami łóżek i respiratorów Choć od kilku dni odnotowujemy mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego rząd przedłuża (...)

Etap odpowiedzialności przedłużony do 31 stycznia

Etap odpowiedzialności przedłużony do 31 stycznia

Jak poinformował rząd, trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wciąż wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce powodują, że konieczne jest przedłużenie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią do 31 stycznia. Pamiętajmy, że od naszej wspólnej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontakty dziecka z rodzicami w czasie rozwodu

Kontakty dziecka z rodzicami w czasie rozwodu

Został założony pozew rozwodowy przez powoda, który wyprowadził się z domu i zamieszkuje obecnie z inną kobietą wychowującą syna z innego związku. Córka powoda, przebywająca z pozwaną chce odwiedzać ojca w jego nowym "domu" (miła atmosfera) i spotykać się zarówno z nim (bardzo go kocha) (...)

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? Kwestia kierowania ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne (formalnie leczenie uzdrowiskowe) jest bardzo skąpo uregulowana w przepisach. Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie skierowania (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Sporządzoną dla Pana opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie (...)

Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukiem.

Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukiem.

Była żona naszego syna nie pozwala nam dziadkom na widywanie się z naszym wnuczkiem. Czy ma do tego prawo? Czy prawnie możemy unormować nasze spotkania z wnuczkiem? Czy można prosić Państwa o napisanie przykładowego wniosku o ustalenie kontaktów z wnukiem? Przygotowana dla Pani opinia oparta (...)

Odwiedziny ojca w miejscu zamieszkania dziecka

Odwiedziny ojca w miejscu zamieszkania dziecka

Czy sąd może wydać nakaz, na wniosek ojca, na przywożenie przez matkę dziecka z zagranicy w celu widzenia ojca z nim, podczas gdy ojciec wydał dobrowolną zgodę na pobyt dziecka za granicą i sporadyczne widzenie się z nim ze względu na dystans? Jeżeli ojciec wyraził zgodę na wyjazd dziecka, (...)

Odmowa wydania wizy

Odmowa wydania wizy

Zaprosiłam do Polski obywatela Nigerii, który teraz przebywa na studiach w Holandii. Starał się on o wizę do Polski, niestety nie dostał jej. Czy są jakieś kryteria przyznawania wizy do Polski dla cudzoziemców? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby dostał on wizę. Następnym razem może (...)

Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

Kto może widywać się z osobą przebywającą w areszcie śledczym i w jaki sposób można uzyskać zgodę na takie widzenie? Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wyrażeniu zgody przez organ, do którego dyspozycji aresztowany pozostaje (organ dysponujący). Widzenie trwa 60 minut. (...)

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Obcokrajowiec (Afrykanin przebywający we Francji jako student) ma w Polsce dziecko, które uznał. Jakie kroki musi poczynić, poprzez jakie instytucje, jakie posiadać dokumenty i na jakich warunkach może on starać się o pobyt w Polsce w celu połączenia z dzieckiem, gdy przyjazd jego miałby się (...)

Widywanie dziecka

Widywanie dziecka

Jestem 3 lata po slubie, mam 3 letniego synka. Chce sie rozstac z moja zona, lecz nie chce utracic kontaktu z synem. Wiem jak dlugo ciagna sie sprawy rozwodowe. Zona powiedziala ze nie ma problemu mozemy sie rozwiesc ale syna juz nie zobacze, moge sobie zapomniec o jego odwiedzaniu. Wiem ile trwaja sprawy (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem? (...)

Wakacje u ojca a obniżenie alimentów

Wakacje u ojca a obniżenie alimentów

Jestem 2 lata po rozwodzie i mam 6 letniego syna - przebywa z matką. Wyrokiem sądu mam obowiązek płacenia alimentów w wysokości 500 zł miesięcznie. Również wyrokiem sądu mam zapewnione odwiedziny syna w określonych dniach i godzinach jak również 2 tygodniowe wakacje. Pytanie, czy w momencie, (...)

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Czy władza rodzicielska i kontakt z dzieckiem oznaczają to samo? Kwestią niezależną od władzy rodzicielskiej jest obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza (...)

Kontakty z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kontakty z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Jak należy definiować kontakty z dzieckiem na tle przepisów kodeksu rodzinnego, czy mogą to być również kontakty drogą telefoniczną? Kontakty rodzica z dzieckiem określone zostały w przepisie art. 113 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przez kontakty rozumie się m. in. przebywanie (...)

Pobyt z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Pobyt z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Jak należy definiować pobyt z dzieckiem na tle przepisów kodeksu rodzinnego? Przez pobyt z dzieckiem należy rozumieć w szczególności widywanie się z nim, które jest najważniejszym przejawem kontaktów. W zakres widywania wchodzą w szczególności odwiedziny dziecka (...)

Relacje dziadkowie-wnuki

Relacje dziadkowie-wnuki

Są: dziadkowie, ich syn i dwóch wnuków. Syn owdowiał. Ożenił się ponownie - też z wdową z dwójką dzieci. \"Nowa\" żona zaprowadziła \"nowe porządki\". Dzieci syna były przedstawiane w złym świetle, jako dzieci słabiej rozwinięte, wymagające więcej pracy. M.in. na tym tle doszło (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Sporządzoną dla Pana opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie (...)

Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukiem.

Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukiem.

Była żona naszego syna nie pozwala nam dziadkom na widywanie się z naszym wnuczkiem. Czy ma do tego prawo? Czy prawnie możemy unormować nasze spotkania z wnuczkiem? Czy można prosić Państwa o napisanie przykładowego wniosku o ustalenie kontaktów z wnukiem? Przygotowana dla Pani opinia oparta (...)

Odwiedziny ojca w miejscu zamieszkania dziecka

Odwiedziny ojca w miejscu zamieszkania dziecka

Czy sąd może wydać nakaz, na wniosek ojca, na przywożenie przez matkę dziecka z zagranicy w celu widzenia ojca z nim, podczas gdy ojciec wydał dobrowolną zgodę na pobyt dziecka za granicą i sporadyczne widzenie się z nim ze względu na dystans? Jeżeli ojciec wyraził zgodę na wyjazd dziecka, (...)

Odmowa wydania wizy

Odmowa wydania wizy

Zaprosiłam do Polski obywatela Nigerii, który teraz przebywa na studiach w Holandii. Starał się on o wizę do Polski, niestety nie dostał jej. Czy są jakieś kryteria przyznawania wizy do Polski dla cudzoziemców? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby dostał on wizę. Następnym razem może (...)

Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

Kto może widywać się z osobą przebywającą w areszcie śledczym i w jaki sposób można uzyskać zgodę na takie widzenie? Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wyrażeniu zgody przez organ, do którego dyspozycji aresztowany pozostaje (organ dysponujący). Widzenie trwa 60 minut. (...)

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Obcokrajowiec (Afrykanin przebywający we Francji jako student) ma w Polsce dziecko, które uznał. Jakie kroki musi poczynić, poprzez jakie instytucje, jakie posiadać dokumenty i na jakich warunkach może on starać się o pobyt w Polsce w celu połączenia z dzieckiem, gdy przyjazd jego miałby się (...)

Widywanie dziecka

Widywanie dziecka

Jestem 3 lata po slubie, mam 3 letniego synka. Chce sie rozstac z moja zona, lecz nie chce utracic kontaktu z synem. Wiem jak dlugo ciagna sie sprawy rozwodowe. Zona powiedziala ze nie ma problemu mozemy sie rozwiesc ale syna juz nie zobacze, moge sobie zapomniec o jego odwiedzaniu. Wiem ile trwaja sprawy (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem? (...)

Wakacje u ojca a obniżenie alimentów

Wakacje u ojca a obniżenie alimentów

Jestem 2 lata po rozwodzie i mam 6 letniego syna - przebywa z matką. Wyrokiem sądu mam obowiązek płacenia alimentów w wysokości 500 zł miesięcznie. Również wyrokiem sądu mam zapewnione odwiedziny syna w określonych dniach i godzinach jak również 2 tygodniowe wakacje. Pytanie, czy w momencie, (...)

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Czy władza rodzicielska i kontakt z dzieckiem oznaczają to samo? Kwestią niezależną od władzy rodzicielskiej jest obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza (...)

Kontakty z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kontakty z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Jak należy definiować kontakty z dzieckiem na tle przepisów kodeksu rodzinnego, czy mogą to być również kontakty drogą telefoniczną? Kontakty rodzica z dzieckiem określone zostały w przepisie art. 113 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przez kontakty rozumie się m. in. przebywanie (...)

Pobyt z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Pobyt z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Jak należy definiować pobyt z dzieckiem na tle przepisów kodeksu rodzinnego? Przez pobyt z dzieckiem należy rozumieć w szczególności widywanie się z nim, które jest najważniejszym przejawem kontaktów. W zakres widywania wchodzą w szczególności odwiedziny dziecka (...)

Relacje dziadkowie-wnuki

Relacje dziadkowie-wnuki

Są: dziadkowie, ich syn i dwóch wnuków. Syn owdowiał. Ożenił się ponownie - też z wdową z dwójką dzieci. \"Nowa\" żona zaprowadziła \"nowe porządki\". Dzieci syna były przedstawiane w złym świetle, jako dzieci słabiej rozwinięte, wymagające więcej pracy. M.in. na tym tle doszło (...)

Widzenia z dzieckiem a obecność konkubiny

Widzenia z dzieckiem a obecność konkubiny

Sąd w trakcie sprawy rozwodowej wydał postanowienie o zabezpieczeniu widzeń z dziećmi w środy i czwartki od 15.00 do 20.00 oraz co drugi weekend od piątku do niedzieli poza miejscem zamieszkania matki bez udziału osób trzecich. Według definicji: Osoba trzecia to taka osoba, której nie dotyczy (...)

Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

Jestem ojcem 2 letniego dziecka, które w chwili obecnej od prawie roku mieszka z jego matką. Nie byliśmy małżeństwem. Matka dziecka otrzymuje regularnie zasądzone przez sąd alimenty, ostatnio nawet udało jej się wywalczyć podwyższenie kwoty wcześniej zasądzonej. Nie mam ograniczonych praw (...)

Kradzież przedmiotów z majątku wspólnego

Kradzież przedmiotów z majątku wspólnego

Jesteśmy przed podziałem majątku. Żona wyprowadziła się z domu, w którym zostałem ja z dziećmi. Żona wykorzystując moje częste wyjazdy, przychodzi do dzieci "w odwiedziny" i korzystając z mojej nieobecności wynosi z domu różne rzeczy należące do naszego majątku wspólnego. Przez dwa (...)