Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie (online) - wypełniając i wysyłając elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl, podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Porady prawne

Dla kogo jest zezwolenie typu A lub B?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, masz w Polsce firmę i chcesz zatrudnić cudzoziemca, powinieneś wnioskować o wydanie dla niego zezwolenia na pracę typu A lub B, jeżeli ten cudzoziemiec spełnia dwa warunki: 

 • cudzoziemiec jest obywatelem państwa nienależącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa innego niż Szwajcaria oraz
 • nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są: Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Kiedy cudzoziemiec nie musi mieć zezwolenia na pracę?

Z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę jest cudzoziemiec, który: 

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzysta z ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada ważne zaświadczenie o udzielaniu ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej i celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Kto występuje o zezwolenie typu A lub B?

O zezwolenie na pracę typu A lub B dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca, który chce go zatrudnić. Zezwolenie na pracę jest zawsze wydawane dla konkretnego cudzoziemca. 

Dla kogo jest zezwolenie typu A?

Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem (pracodawcą), którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Żeby uzyskać zezwolenie typu A:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być  niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • pracodawca musi posiadać zaświadczenie od starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy (test rynku pracy).

Jeśli cudzoziemiec ma pracować w zawodzie regulowanym, to samo uzyskanie zezwolenia na pracę nie daje mu takiego uprawnienia - musi spełnić dodatkowe wymogi, od których zależy możliwość wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

Dla kogo jest zezwolenie typu B?

Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który:

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców;
 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji;
 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

Podmiot (firma), którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być cudzoziemiec musi: 

 • osiągnąć, w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku, dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zatrudniać na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub
 • wykazać posiadanie środków lub prowadzić działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w powyżej, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

Na jak długo wydawane są zezwolenia A i B?

Zezwolenia na pracę typu A i B zawsze są wydawane na czas określony.

 • zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata;
 • zezwolenie typu B może zostać wydane na okres 3 lat, chyba że osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób, w takim przypadku zezwolenie może wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Oba zezwolenie możesz przedłużyć. Wniosek o przedłużenie zezwolenia pracodawca składa nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wojewoda w swoim rozporządzeniu może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę  typu A lub B w danym województwie. Długość okresu ważności zezwolenia na pracę może zatem różnić się w zależności od województwa.

Kiedy załatwić sprawę?

Nie ma określonego terminu złożenia wniosku, ale pamiętaj, że procedura wydania zezwolenia na pracę może trwać miesiąc (30 dni), a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet 2 miesiące. 

Te terminy są liczone od dnia złożenia kompletnego i poprawnego formalnie wniosku, dlatego powinieneś złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.  

Wojewoda w pierwszej kolejności rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z cudzoziemców, którzy będą wykonywać prace u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej (o ile wykaz takich działalności został określony).

Cudzoziemiec nie może rozpocząć pracy, jeżeli nie ma zezwolenia.

Gdzie można załatwić sprawę?

Można załatwić sprawę w urzędzie wojewódzkim.

Wniosek należy złożyć do:

 • wojewody właściwego dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania;
 • wojewody mazowieckiego – gdy specyfika pracy cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania.

Co zrobić krok po kroku?

1.  Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A lub typu B

Najprościej jest złożyć wniosek online - za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

 • wybierz zakładkę "Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ZC-WWZ",
 • wypełnij wniosek elektroniczny,
 • załącz elektroniczne kopie (skany) dokumentów,
 • podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie uruchomił postępowanie elektroniczne, w którym jest wydawane e-zezwolenie na pracę (sprawdź, jakie są wymagane załączniki i sposób ich składania).

Możesz również wysłać wniosek pocztą. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi, w postaci potwierdzenia odbioru - ten dokument, będzie potwierdzeniem złożenia wniosku. 

Jeśli zdecydujesz się na osobiste złożenie wniosku w urzędzie, pamiętaj że każdy z urzędów wojewódzkich może określić swoje zasady składania wniosków. Dlatego przed pójściem do urzędu sprawdź, jakie zasady obowiązują w urzędzie wojewódzkim, do którego składasz wniosek - zadzwoń do urzędu lub wejdź na jego stronę internetową.

Zwróć uwagę, że urzędy wojewódzki często stosują systemy kolejkowe. Mogą one polegać na tym, że:

 • automat biletowy w wyznaczonych przez urząd godzinach wydaje numerki, które wyznaczają kolejność obsługi interesantów. Automat wydaje tyle numerków, ilu zainteresowanych  w danym dniu jest w stanie obsłużyć urząd. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym - nie zostaną w danym dniu obsłużone, dlatego warto nie odkładać wizyty na „koniec dnia pracy” urzędu. Zazwyczaj powinieneś pobrać tyle numerków, ile wniosków chcesz złożyć. Niektóre urzędy limitują liczbę wniosków składanych przez jedną osobę w ciągu tego samego dnia,
 • za pośrednictwem platformy internetowej, do której odnośnik będzie znajdować się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. Po utworzeniu swojego profilu, możesz spośród dostępnych terminów wizyt w urzędzie (do wyboru dzień i godzina), zarezerwować ten, który najbardziej ci odpowiada na złożenie wniosku. W ustalonym dniu powinieneś zgłosić się do urzędu wraz z wnioskiem i innymi niezbędnymi  dokumentami.

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa. Ustanawiając pełnomocnika w sprawie o wydanie zezwolenia na pracę typu A lub B, jesteś zwolniony z obowiązku dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Mogą być potrzebne następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. dowód zapłacenia opłaty; 3. dowód osobisty; 4. odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 5. umowa spółki; 6. akt notarialny o zawiązaniu spółki akcyjnej; 7. dokument podróży cudzoziemca; 8. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe; 9. informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi; 10. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez cudzoziemca lub przez pracodawcę ubiegającego się o zezwolenie na pracę; 11. informacja o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy; 12. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej; 13. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku; 14. ew. pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

W zależności od tego, czy starasz się o zezwolenie typu A czy B, urząd będzie wymagał innego zestawu dokumentów.

Dokumenty, które składasz niezależnie od typu zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 • dokumenty potwierdzające twoją tożsamość jako pracodawcy:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – jeśli jesteś osobą fizyczną
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku – jeśli jesteś osobą prawną
  • umowa spółki – jeśli reprezentujesz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółkę cywilną
  • akt notarialny o zawiązaniu spółki – jeśli reprezentujesz spółkę akcyjną w organizacji
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
 • dowód wpłaty zawierający następujące dane:
  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa oraz adres siedziby pracodawcy)
  • dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego występujesz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę)
 • pełnomocnictwo – w przypadku gdy pracodawca delegujący nie składa wniosku osobiście.

Dokumenty, które składasz we wniosku o zezwolenie typu A:

 • informacja starosty wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym - pod warunkiem, że cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zawodzie regulowanym;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy, określonych w informacji starosty, np.:
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca do pracy przez twoją agencję pracy tymczasowej - jeśli jesteś pracodawcą działającym jako agencja pracy tymczasowej.

Nie musisz dołączać informacji starosty, jeżeli:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów (np. betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, rozbieracz-wykrawacz – dla każdego województwa ta lista jest publikowana odrębnie);
 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
 • chodzi o prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa, które mają wykonywać obywatele: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;
 • ma to być praca w charakterze trenera sportowego, sportowca, lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie;
 • cudzoziemiec jest upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce;
 • cudzoziemiec jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce lub pracuje jako prywatna służba domowa u takich pracowników;
 • cudzoziemiec jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie;
 • cudzoziemiec mieszkał w Polsce przez okres trzech lat przed złożeniem wniosku;
 • cudzoziemiec, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń– pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dokumenty, które składasz we wniosku o zezwolenie typu B:

 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
 • dokumenty potwierdzające, że:
  • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku twoja firma osiągnęła dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
  • twoje przedsiębiorstwo posiada środki lub prowadzi działalności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w twoim przedsiębiorstwie, jeżeli wnioskujesz o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata.

Nie musisz składać zeznania o wysokości dochodu lub straty, dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia i dokumentów potwierdzających wartość posiadanych środków lub poziom dochodu w roku poprzedzającym, jeżeli cudzoziemiec spełni jeden z poniższych warunków:

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Polski albo innego państwa UE, EOG lub Szwajcarii albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Polsce;
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku przebywał legalnie na terytorium Polski  i pobyt ten był nieprzerwany.

Do wniosku składanego w wersji papierowej dołączasz oryginały dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika występującego w sprawie będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Jedynymi dokumentami, których załączasz kopie są:

 • dokument podróży cudzoziemca (wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek)
 • twój dowód osobisty, który składasz jeżeli jesteś osobą fizyczną (zostaniesz poproszony o okazanie oryginału do wglądu)
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, który składasz jeżeli ubiegasz się o zezwolenie typu B

Do wniosku składanego w wersji elektronicznej musisz dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów.

Pamiętaj!

 • Informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – jeśli była wymagana – musisz zawsze przedłożyć w oryginale. Jeśli złożyłeś wniosek elektronicznie i na tym etapie dołączyłeś skan informacji, zostaniesz poproszony później o oryginał (podczas weryfikacji wniosku).
 • Urząd może zażądać przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów, z których sporządziłeś zwykłe lub elektroniczne kopie.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), musisz złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Termin

Nie ma określonego terminu złożenia wniosku, ale pamiętaj, że procedura wydania zezwolenia na pracę może trwać miesiąc (30 dni), a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet 2 miesiące. 

Te terminy są liczone od dnia złożenia kompletnego i poprawnego formalnie wniosku, dlatego powinieneś złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.  

Wojewoda w pierwszej kolejności rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z cudzoziemców, którzy będą wykonywać prace u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej (o ile wykaz takich działalności został określony).

Cudzoziemiec nie może rozpocząć pracy, jeśli nie ma zezwolenia.

2.   Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Pamiętaj, że urząd może również wezwać cię do złożenia wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez urząd informacji w trakcie postępowania. Możesz być także wezwany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

3.   Wojewoda wyda ci decyzję

Zezwolenie na pracę typu A oraz B wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w 3 egzemplarzach: jeden pozostaje w urzędzie, a dwa dostaje pracodawca. Jeden egzemplarz musi przekazać cudzoziemcowi.

W przypadku e-zezwolenia wydanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pracodawca dostaje tylko dokument w formie elektronicznej, natomiast jeden egzemplarz w formie pisemnej jest przeznaczony dla cudzoziemca.

Wojewoda odmówi wydania zezwolenia na pracę, gdy:

 • zawarłeś we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużyłeś się fałszywymi dokumentami, zeznałeś nieprawdę lub zataił prawdę;
 • nie spełniłeś określonych w ustawie warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia;
 • prawomocnym wyrokiem sądu zostałeś uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, został ponownie uznany za winnego tego samego czynu;
 • jesteś karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
 • jesteś karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;
 • jesteś karany za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;
 • nie dopełniłeś obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca;
 • dane osobowe cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany;
 • cudzoziemiec nie spełnia wymagań określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
 • wnioskujesz o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
 • jeżeli cudzoziemiec, w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, został ukarany za czyny za które odmawia się wydania zezwolenia.

Wojewoda może też wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera m.in. podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca i termin obowiązywania zezwolenia.

Ile trzeba zapłacić?

 • 50 zł – opłata za wydanie zezwolenia, gdy powierzasz wykonywanie pracy cudzoziemcowi do 3 miesięcy;
 • 100 zł – opłata za wydanie zezwolenia, gdy powierzasz wykonywanie pracy cudzoziemcowi na dłużej niż 3 miesiące.

Opłatę wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, do którego składasz wniosek o zezwolenie. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu.

Ile trzeba czekać?

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak można się odwołać?

Jeśli wojewoda wydał decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na pracę, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca 

Jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie typu A, pracodawca musi: 

 • uwzględnić w umowie z cudzoziemcem warunki określone w zezwoleniu na pracę (wynagrodzenie co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia i nie niższe niż na porównywalnych stanowiskach w firmie);
 • zawrzeć cudzoziemcem umowę w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały;
 • przekazać cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, jeden egzemplarza zezwolenia na pracę , w formie pisemnej;
 • w przypadku zwiększenia wymiaru czasu pracy cudzoziemca zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy lub liczby godzin, w których cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, podwyższyć proporcjonalnie wynagrodzenia cudzoziemca;
 • informować cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia;
 • zachowywać należytą staranność  w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 • udostępniać wojewodzie, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, organu Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej lub Policji dokumenty dokumentów potwierdzających wypełnienie powyższych obowiązków sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

 Jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie typu B, obowiązki pracodawcy obejmują: 

 • przekazanie cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, jeden egzemplarza zezwolenia na pracę , w formie pisemnej;
 • informowanie cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia;
 • zachowywanie  należytej staranności  w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 • udostępnianie wojewodzie, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, organu Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej lub Policji dokumentów potwierdzających wypełnienie powyższych obowiązków sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

Kiedy potrzebne jest nowe zezwolenie?

Zezwolenie na pracę określa warunki zatrudnienia konkretnego cudzoziemca u wskazanego pracodawcy na opisanych warunkach.

Dlatego pracodawca musi wystąpić o nowe zezwolenie, jeśli na tym samym stanowisku i na tych samych warunkach chce zatrudnić innego cudzoziemca, a także jeśli chce zmienić warunki pracy, czyli stanowisko pracy, najniższe możliwe wynagrodzenie, wymiar czasu pracy (za wyjątkiem zwiększenia wymiaru etatu z równoczesną proporcjonalną podwyżką wynagrodzenia) lub rodzaj umowy, na podstawie której pracuje cudzoziemiec (za wyjątkiem zamiany umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę).

Obowiązek informacyjny

Pamiętaj, aby w terminie 7 dni pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o tym że:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę;
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Kiedy wojewoda uchyli zezwolenie na pracę?

Wojewoda uchyli zezwolenie na pracę, jeżeli:

 • uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;
 • ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków wobec cudzoziemca wynikłych w związku z uzyskaniem zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przestał spełniać wymagania do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia lub przerwał pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące (jednakże wojewoda nie uchyli zezwolenia w tym wypadku, jeżeli otrzymał powiadomienie wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wskazanie przyczyny niepodjęcia pracy lub przyczyny przerwy w wykonywaniu pracy;
 • otrzymał informację, że w stosunku do cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w likwidacji;
 • pracodawca został ukarany za wykroczenie lub przestępstwo, za które odmawia się wydania zezwolenia na pracę.


Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? Bez zezwolenia na pracę mogą pracować m.in. obywatele państw UE/EOG oraz członkowie ich rodzin, posiadacze kart stałego pobytu, (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?Wedle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu (...)

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium wyróżnienia stanowi, to czy pracownik posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Obowiązek pracodawcy Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy ochronne, zawarte w dziale szóstym Kodeksu pracy zatytułowanym „Czas pracy”. Przepisy tego działu określają przede wszystkim: normy czasu pracy, sposób obliczania wymiaru czasu pracy (liczby godzin pracy) (...)

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wprowadzenia (...)

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

  Niektóre zakłady pracy, przedsiębiorstwa, urzędy, muszą być czynne nieraz i całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Chodzi tu o służbę zdrowia, Policję, zakłady energetyczne, ale też i wiele firm prywatnych. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo wykonuje usługi dla podmiotów znajdujących się po drugiej stronie globu – by niejako przeskoczyć różnicę (...)

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt skierowany do konsultacji międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna - to jedne z głównych założeń projektu dotyczącego pracy zdalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, który został dzisiaj skierowany do (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto jest zwolniony z obowiązku meldunkowego w przypadku cudzoziemców? Od wykonywania (...)

W jakim języku spisywać umowy konsumenckie i o pracę?

W jakim języku spisywać umowy konsumenckie i o pracę?

Trybunał Konstytucyjny: obcokrajowiec - niezależnie od tego, czy pochodzi z kraju unijnego, czy też spoza Unii - powinien móc skutecznie żądać od polskiego pracodawcy umowy w swoim języku   (...)Na pozór sprawa wydawała się oczywista, bo przepis na pierwszy rzut oka był klarowny: stwierdzał, że umowy wykonywane w Polsce zawieramy po polsku, natomiast jeśli pracownik lub konsument (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy - sprawdź, kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie (wypełniając i wysyłając elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl, podpisując go podpisem (...)

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Coraz więcej osób z zagranicy uważa polski rynek pracy za atrakcyjny. Przede wszystkim są to pracownicy z za naszej wschodniej granicy, którzy ze względów ekonomicznych i politycznych szukają w Polsce pracy lub nawet przenoszą się na stałe. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie obowiązki prawno – podatkowe wiążą się z pracą na terenie polski. Głównym źródłem (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Jakie są zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców? Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.; od 1 lipca (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych wykazuje m.in. składki i podstawy wymiaru składek. Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych? Jaka kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił 50 lat. Od 1 stycznia 2019 r okres ten zostanie skrócony do 10 lat. 10-letni okres przechowywania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). (...)

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania (...)

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Jeśli Polka wyjdzie za mąż za obcokrajowca (Nigeryjczyk) w Luksemburgu (lub innym kraju UE), czy nabiera on jakichkolwiek praw do pobytu w danym kraju, lub czy jest mu łatwiej się o to starać? Mowa (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Jak wygląda sytuacja z zakładaniem jednoosobowej firmy przez cudzoziemca? Myślimy o założeniu działalności gospodarczej. Czy wtedy w ogóle potrzebne jest pozwolenie na pracę ? Gdzie ma zacząć (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Wraz z moim narzeczonym, obywatelem Republiki Środkowoafrykańskiej, zamierzamy wziąć ślub w Polsce. Otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu z przedstawienia zaświadczenia (...)

Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol

Od września 2005 roku prowadzę moją restaurację, w którą zainwestowałam wszystkie oszczędności oraz wzięłam kredyt. Sprzedaję tam również alkohol, na który mam koncesje opłacaną w ratach. (...)

Zarządzanie majątkiem dziecka niepełnoletniego

Zarządzanie majątkiem dziecka niepełnoletniego

Mój mąż zmarł 4 lata temu, wg postanowienia sadu - podział majątku jest w 1/2 dla mojego syna (13 lat) i dla mnie. Mamy pewne aktywa na funduszach inwestycyjnych oraz jakąś kwotę na koncie służbowym (...)

Zezwolenie na prowadzenie apteki

Zezwolenie na prowadzenie apteki

Jestem mgr farmacji i zaproponowano mi 1/3 udziałów w aptece stanowiącej spółkę cywilną składającej sie z dwóch osób. Została ona założona w 1996 r. Zezwolenie zostało wydane na obie osoby (...)

Nieopłacenie zezwolenia na handel alkoholami

Nieopłacenie zezwolenia na handel alkoholami

Mam następujący problem, zapomniałem opłacić zezwolenie na alkohol (termin był do końca stycznia 2005) i UG chce mi cofnąć pozwolenie. Czy jest jakaś możliwość, abym miał dalej tą koncesję (...)

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Na umowie o pracę powinna być zawarta klauzula informująca, od której godziny przepracowanej w ciągu tygodnia zaczynają być naliczane nadgodziny. Czy w wypadku umowy zawartej na 3/4 etatu, czyli (...)

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych

Kiedy występują godziny nadliczbowe czy, gdy pracownik przekroczy normę czasu pracy czy też wymiar czasu pracy? Pracodawca twierdzi, że pracownik, który pracował ponad wymiar czasu pracy i nie przekroczył (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Praca w święto 3 maja

Praca w święto 3 maja

Pracownik stale wykonuje pracę w soboty. W zamian ma udzielony wolny inny dzień w tygodniu. W tym roku sobota 3 maja jest dniem świątecznym ale pracownik będzie musiał przyjść do pracy. Jak rozliczać (...)

Praca przez cały tydzień

Praca przez cały tydzień

Prowadzę mały sklep spożywczy. Pracują w nim dwie panie na zmianę: jedna rano, druga po południu. Dzienny czas pracy wynosi ok. 6,5 godz., z tym że dodatkowo są pracujące soboty i niedziele (każda (...)

Wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu

Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego pobytu? Cudzoziemiec zmienia (...)

NIP i PESEL dla obcokrajowca

NIP i PESEL dla obcokrajowca

Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji? Cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL jeżeli (...)

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Obcokrajowiec (Afrykanin przebywający we Francji jako student) ma w Polsce dziecko, które uznał. Jakie kroki musi poczynić, poprzez jakie instytucje, jakie posiadać dokumenty i na jakich warunkach (...)

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

Cudzoziemiec ob. Tajlandii posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce oraz prawo jazdy wydane w Tajlandii. Czy cudzoziemiec ob. Tajlandii posiadający prawo tymczasowego pobytu w Polsce może starać (...)

Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

Czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego będzie miał liczone do emerytury składki na ubezpieczenie społeczne płacone z tytułu umowy o pracę wykonywaną w Polsce, (...)

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Obcokrajowiec, obywatel państwa spoza Unii Europejskiej, nierezydent, którego podstawą pobytu jest karta czasowego pobytu (podstawa prawna: małżeństwo z obywatelem polskim) w chwili obecnej nie studiuje (...)

Pokrycie kosztów pobytu obcokrajowca

Pokrycie kosztów pobytu obcokrajowca

Polska Spółka z o.o. realizując obsługę dla klienta w Polsce musiała poprosić o pomoc specjalistę z danej dziedziny - obcokrajowca, zobowiązując się do pokrycia kosztów pobytu w Polsce (hotel, (...)

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Prezesem Sp. z o.o. (dwóch udziałowców), zarejestrowanej w Polsce, jest cudzoziemiec (narodowość holenderska); nie posiada polskiej rezydencji podatkowej. Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia (...)

Utworzenie spółki z partnerem zagranicznym

Utworzenie spółki z partnerem zagranicznym

Czy istnieje możliwość utworzenia spółki cywilnej z obcokrajowcem, który bywa często w Polsce? Jaka może być inna ewentualność? Ma on ciekawe kontakty handlowe, ja możliwość wykonania wyrobu. (...)

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie (...)

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Pracownik wiedząc, że zostanie zwolniony z pracy (zostało mu to ustnie zakomunikowane przez dyrektora poprzedniego dnia), następnego dnia pojawił się w pracy i otrzymał rozwiązanie umowy o pracę (...)

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Firma zatrudniała na umowę o pracę pracownika. Pracownik miał ustalone pewne wynagrodzenie. Ponieważ pracownik wyraził wolę otrzymywania zapłaty w siedzibie firmy gotówką, wynagrodzenie było (...)

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Pracownik otrzymał wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy wraz z nowymi warunkami. Pracownik ten nie zgadza się z uzasadnieniem odwołania z wyższego stanowiska na niższe, a ponadto (...)

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony przebywa na zwolnieniu lekarskim 180 dni i chce aby zakład pracy wypowiedział mu umowę ze względu na to, że nie chce dalej pracować. Na jakiej podstawie (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na (...)

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Pracodawca nie wygrał przetargu na określone roboty. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników wykwalifikowanych do konkretnych robót. Wystąpił problem przestoju. Nie ma możliwości przydzielenia innej (...)

FORUM PRAWNE

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

Zezwolenie ??

Zezwolenie ?? Witam Przegladam siec ale nie moge znalesc odpowiedzi Chcemy zalozyc Amatorska Siec Lokalna siec miala by isc przez 3 bloki sa to bloki Spoldzielcze mam pytanie jak powinno wygladac takie (...)

Kup paszporty, prawo jazdy, dowód osobisty [WhatsApp:+33771734466] www.99passport.com

Kup paszporty, prawo jazdy, dowód osobisty [WhatsApp:+33771734466] www.99passport.com Kup prawdziwe prawo jazdy przez Internet [WhatsApp:+33771734466] paszport, zezwolenie na pobyt https://www.99passport.com/ Uzyskaj (...)

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku....

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku.... Koncesję kontynuujemy od 1989 roku. Aktualnie koncesja ważna jest do 2010 roku, ale w bezpośrednim sąsiedztwie buduje się dom dla sióstr (...)

jak wypełnić wniosek o zezwolenie na podejmowanie czynności w imieniu małoletniego?

jak wypełnić wniosek o zezwolenie na podejmowanie czynności w imieniu małoletniego? jak wypełnić wniosek o zezwolenie na podejmowanie czynności w imieniu małoletniego? Co mam napisać w uzasadnieniu (...)

pozwolenie na wycięcie drzewa

pozwolenie na wycięcie drzewa dzień dobry! Czy na wycięcie starego drzewa znajdującego się obok mojego domu,potrzebuje jakieś specjalne pozwolenie? Wolę się upewnić bo moi sąsiedzi są wrednymi (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

praca w warunkach szkodliwych

praca w warunkach szkodliwych czy praca przy maglu elektrycznym jest pracą w warunkach szkodliwych ? Jaka jest do tego podstawa prawna ? dziękuję z góry za odpowiedź W chwili obecnej nie ma dodatków (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

czas pracy

czas pracy Czy pracując naprzemiennie w ciągu tygodnia, jednego dnia od 10.00 - 18.00 kolejnego od 8.00 - 16.00 jest to praca zmianowa?? Jakie ma zastosowanie artykuł o rozliczeniu dobowym?? Czy konieczne (...)

Czy moge pracowac i pobierac alimenty?

Czy moge pracowac i pobierac alimenty? Mam 20 lat i studiuje zaocznie. pobieram od ojca alimenty w wysokosci 500 zl ktore wyplaca mi ZUS. czy bylaby mozliwosc znalezienia jakiejs dodatkowej pracy aby nie (...)

Cudzoziemiec problem z pobytem

Cudzoziemiec problem z pobytem Dzień dobry, postaram się dokładnie przedstawić problem z jakim boryka się mój pracownik - Cudzoziemiec (obywatel Ukrainy). Jest na terytorium RP od około 1,5roku. (...)

jak napisać uzasadnienie wniosku o uzyskanie obywatelstwa polskiego?

jak napisać uzasadnienie wniosku o uzyskanie obywatelstwa polskiego? jak napisać uzasadnienie wniosku o uzyskanie obywatelstwa polskiego? jak napisac oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego? (...)

prawo jazdy i cudzoziemiec

prawo jazdy i cudzoziemiec witam, jak wyglada nastepujaca kwestai: cudzoziemiec jedzie pijany(0,45 mg).zostaje zatrzymany.prawko zostaje zabrane samochod rowniez.na drugi dzien wizyta na komendzie,podpisanie (...)

jak cudzoziemiec ma zarejestrować samochód w polsce?

jak cudzoziemiec ma zarejestrować samochód w polsce? jak cudzoziemiec ma zarejestrować samochód w polsce?

Ojciec cudzoziemiec- alimenty i pozbawienie praw. Bardzo proszę o pomoc.

Ojciec cudzoziemiec- alimenty i pozbawienie praw. Bardzo proszę o pomoc. Sprawa wygląda tak : ojciec cudzoziemiec /Francuz / uznał dziecko , synek ma jego nazwisko , mielismy się pobierac , ale szybko (...)

Porady prawne