Zmiany dla przebywających na zwolnieniach lekarskich

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu

Zgodnie z nowymi przepisami, ubezpieczony ma obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego.

Porady prawne

Ma on także obowiązek poinformowania płatnika składek (tzn. np. pracodawcę) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, Zakład przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.

Nowe sposoby zawiadamiania o terminie badania w przypadku prowadzenia kontroli

Zgodnie z nowymi przepisami, zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przekazać przez:

  1. operatora pocztowego,
  2. pracowników Zakładu lub inne upoważnione osoby,
  3. pracodawcę.

Zawiadomienie ubezpieczony może otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres swojej poczty elektronicznej lub na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jeżeli go posiada).

 

Podstawa prawna:

  • ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1368, z późn. zm.) - art. 59 ust. 5a – 5g.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne