Prawo cywilne: Wykonanie umowy - Artykuły (strona: 3)

Zawarcie umowy z abonamentem promocyjnym - opinia prawna

28.6.2005

Ponieważ w przedmiotowej sprawie przystąpiono do wykonywania umowy – mógł Pan odbierać programy telewizyjne, można przyjąć, iż doszło do potwierdzenia umowy przez podmiot w imieniu którego umowa została zawarta - Korporację Telewizyjną. Jeżeli by przyjąć takie stanowisko, późniejsze (...)

Skutki prawne nieodebrania zamówionej usługi lub rzeczy - opinia prawna

22.2.2005

W zobowiązaniu wzajemnym każda ze stron jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem. Państwo, jako firma produkcyjna jesteście dłużnikiem w zakresie wykonania maszyny i przeniesienia jej własności na rzecz zamawiającego. Jesteście natomiast Państwo wierzycielem w zakresie otrzymania wynagrodzenia (...)

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - opinia prawna

7.2.2005

Na wstępie należy zauważyć, że ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje dwa rodzaje odsetek, których zapłaty może żądać wierzyciel to jest odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego do dnia zapłaty jednak nie dłuższy (...)

Świadczenie usług drogą elektroniczną

27.10.2004

Termin "usługi świadczone drogą elektroniczną" obejmuje wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te muszą zostać (...)

Zakres ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

27.10.2004

10 marca 2003 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu usług elektronicznych. Regulacja ta określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, obowiązki usługodawcy, zasady odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczonych usług oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych (...)

Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

27.10.2004

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10 marca 2003 r. nakłada na podmioty świadczące usługi droga elektroniczną szereg obowiązków, mających zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych w drodze elektronicznej transakcji. Podmiot świadczący usługi (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika