e-prawnik.pl Porady prawne

Procedury udzielania zamówień porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Uwierzytelnienie dokumentów spółki - przetarg

  Z KRS wynika, iż do reprezentowania firmy upoważnionych jest dwóch członków zarządu, muszą oni działać wspólnie. Członkowie zarządu nie udzielali dalszych umocowań. Jeśli firma składa dokumentację (...)

  Uwierzytelnienie dokumentów spółki - przetarg
 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

  Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych (...)

  Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne - protest

  Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

  Zamówienia publiczne - protest
 • Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych

  Zamawiający uznał nasza ofertę za nieważną, ponieważ jego zdaniem naliczyliśmy złą stawkę podatku VAT. Zakres ofertowy to przeprowadzenie remontu na stacji uzdatniania wody zasilającej wodociąg (...)

  Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych
 • Graniczne kwoty w przetargach publicznych

  Zamierzamy wziąć udział w przetargu organizowanym przez fundusz celowy posiadający osobowość prawną, należący do sektora finansów publicznych (pod sektor rządowy) w rozumieniu przepisów o finansach (...)

  Graniczne kwoty w przetargach publicznych
 • Ujawnienie oferty w przetargu

  Gmina zorganizowała przetarg, w którym wzięła udział nasza firma. Jednym z warunków było wpłacenie na konto Zamawiającego wadium przetargowego. Wadium zostało wpłacone dzień wcześniej, jednak (...)

  Ujawnienie oferty w przetargu
 • Błędy w SIWZ

  W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa na cenę ofertową). Jeden (...)

  Błędy w SIWZ
 • Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości

  Zamierzam nabyć nieruchomość stanowiącą własność gminy. W ogłoszeniu o przetargu jest wyznaczony termin do wniesienia wadium. Przepis brzmi: "wpłaty wadium należy dokonać nie później niż (...)

  Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości
 • Umowa przy zamówieniu z wolnej ręki

  W zeszłym roku Zamawiający ogłosił i rozstrzygnął postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W specyfikacji były uwzględnione zamówienia uzupełniające. Po wygaśnięciu (...)

  Umowa przy zamówieniu z wolnej ręki
 • Możliwe tryby wyłonienia wykonawcy

  Publiczny szpital w 2004 r. zawarł z laboratorium umowę na czas nieokreślony na wykonywanie różnych rodzajów badań. Umowa została zawarta z wolnej ręki (laboratorium było wtedy monopolistą w (...)

  Możliwe tryby wyłonienia wykonawcy
 • Błąd w określeniu ceny w ofercie

  Złożono ofertę do zamówienia publicznego. Niestety w ofertę zakradł się błąd. Zamiast ceny globalnej ( na 24 miesiące) została podana cena brutto, ale za jeden miesiąc. Nie przemnożono ceny (...)

  Błąd w określeniu ceny w ofercie
 • Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

  Samorządy przyjmując do budżetu kolejne pozycje planu inwestycyjnego na dany rok powinny określać ich wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. (...)

  Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy
 • Dopuszczalny podział zamówienia publicznego

  W przetargu dotyczącym usług (jeden numer z cpv) obejmującym całą gminę Zamawiający podzielił zamówienie na trzy rejony. Każdy z tych rejonów dotyczy tego samego zakresu wykonywanych czynności. (...)

  Dopuszczalny podział zamówienia publicznego
 • Odmowa podania budżetu przez zamawiającego

  Startujemy w wielu przetargach na usługi inżyniera kontraktu. W większości przypadków zamawiający nie podaje budżetu co prowadzi czasem do tego, że składane oferty nie mieszczą się w cenie. (...)

  Odmowa podania budżetu przez zamawiającego
 • Informacja o przetargu nieograniczonym

  Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności (...)

  Informacja o przetargu nieograniczonym
 • Druk ZP - 11 w zamówieniach publicznych

  W przetargu o wartości do 60 tys. euro zaistniało podejrzenie, że jeden z oferentów jest skoligacony z pracownikami wydziału zamówień publicznych Zamawiającego prowadzącymi postępowanie o udzielenie (...)

  Druk ZP - 11 w zamówieniach publicznych
 • Dodatkowe zamówienia publiczne

  Gmina z początkiem roku budżetowego ogłosiła przetarg na remont obiektu budowlanego zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej zatwierdzonej przez Radę Miejską. Remont ten jednak nie obejmował całości (...)

  Dodatkowe zamówienia publiczne
 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  27.07. br nastąpiło otwarcie postępowania przetargowego. Okres związania z ofertą wynosił 30 dni. Zamawiający zwrócił się do oferentów o przedłużenie terminu związania z ofertą na podstawie (...)

  Przedłużenie terminu związania ofertą
 • Braki oferty o udzielenie zamówienia publicznego

  W przetargu nieograniczonym Zamawiający, w myśl art. 26 ust 3 PZP, wezwał oferenta do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Chodzi o przedstawienie (...)

  Braki oferty o udzielenie zamówienia publicznego
 • Odrzucenie oferty z powodu braków

  W przetargu na dowóz uczniów do szkół firma, która zaproponowała najniższą stawkę nie spełnia warunków formalnych udziału w przetargu, tzn. w załączonej ofercie brak aktualnych zaświadczeń (...)

  Odrzucenie oferty z powodu braków
 • Odrzucenie oferty z braków formalnych

  W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane najkorzystniejsza oferta została odrzucona z powodu tzw. braków formalnych polegających na niedołączeniu dowodu opłaty polisy ubezpieczeniowej w zakresie (...)

  Odrzucenie oferty z braków formalnych
 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu (...)

  Odstąpienie od przetargu
 • Dokumentacja w zamówieniach publicznych

  W ustawie o zamówieniach publicznych jest napisane, że osoba składająca ofertę musi przedstawić zaświadczenie z ewidencji Gminy, odpis z KRS, zaświadczenie z USC o nie zaleganiu ZUS-u. Oferty wszystkie (...)

  Dokumentacja w zamówieniach publicznych
 • Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

  W przetargu nieograniczonym obsługa techniczna budynków gminnych jednym z kryteriów jest czas realizacji zamówienia od momentu powiadomienia o zaistniałej usterce, czy podanie nierealnego czasu (3 (...)

  Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ
 • Zapytanie o cenę-zakup drzwi i okien

  Czy dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem do budynków administracji publicznej powinna być zrealizowana w trybie przetargu nieograniczonego czy tez dostateczną formułą będzie (...)

  Zapytanie o cenę-zakup drzwi i okien
 • Zakończenie przetargu bez wyboru oferty

  Jeżeli do przetargu stanęły dwie firmy i obie dały ofertę na kwotę większą niż zamawiający miał przeznaczoną (choć wcześniej nie było wiadomo jaka to kwota), to przetarg musi zostać unieważniony?

  Zakończenie przetargu bez wyboru oferty
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

  Czy jest naruszeniem prawa art. 93 pkt 4 Prawa zamówień publicznych sytuacja, gdy firma początkowo określa w swoich dokumentach szacunkową wartość zamówienia na np. 99 000 zł (sumy tej nie ma (...)

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
 • Zamówienie publiczne - dodatkowe usługi

  Państwowy zakład budżetowy jest podmiotem objętym ustawą Prawo zamówień publicznych. Kilka lat temu w drodze zamówienia publicznego kupiła od spółki x program/system komputerowy. Program ten (...)

  Zamówienie publiczne - dodatkowe usługi
 • Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

  Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej (...)

  Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę
 • Forma wniesienia wadium

  Czy wadium wniesione w innej formie niż pieniądz oferent ma obowiązek złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, czy może być to kopia oryginału? Jeżeli dopuszczalna jest kopia to czy oferent (...)

  Forma wniesienia wadium
 • Oferta w zamówieniach publicznych

  Czy ofertę w przetargu nieograniczonym mogą podpisać trzy osoby uprawnione do reprezentacji, przy czym każda z tych osób podpisze tylko jedną z części oferty?

  Oferta w zamówieniach publicznych
 • Towar powszechnie dostępny w aukcji elektronicznej

  W ustawie o zamówieniach publicznych, w rozdziale o aukcjach elektronicznych jest mowa o tym, że przedmiotem aukcji mogą być tylko dostawy towarów powszechnie dostępnych o ustalanych standardach. (...)

  Towar powszechnie dostępny w aukcji elektronicznej
 • Zaspokojenie z zabezpieczenia wykonania umowy

  W związku z rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy zamawiający dysponuje środkami uzyskanymi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy zamawiający może środkami z zabezpieczenia należytego (...)

  Zaspokojenie z zabezpieczenia wykonania umowy
 • Udzielenie zamówienia z wolnej ręki

  Artykuł 66 ustawy prawo zamówień publicznych stanowi o trybie udzielenia zamówienia w formie zamówienia z wolnej ręki - czy to oznacza, że zamawiający prowadzi z wykonawcą negocjacje i w ich wyniku (...)

  Udzielenie zamówienia z wolnej ręki
 • Zamówienie z wolnej ręki po przetargu

  W nadleśnictwie przeprowadzono przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zagospodarowania lasu. Z uwagi na specyfikę leśną zadania w przetargu podzielono na 13 pakietów (1 pakiet- 1 leśnictwo). (...)

  Zamówienie z wolnej ręki po przetargu
 • Oskarżenie oferenta wykonawcy o przestępstwo

  Czy istnieją jakieś ograniczenia dla spółki wskutek tego, że jednym z członków zarządu spółki z o.o. jest osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne na etapie przygotowawczym dotyczące (...)

  Oskarżenie oferenta wykonawcy o przestępstwo
 • Zastosowanie procedury zamówień publicznych

  Umowę konsorcjum w celu osiągnięcia jednego celu, zawiązuje kilka firm, a w tym tylko jedna z firm (wydatkuje ponad 50 % środków) jest zakładem budżetowym i spełnia warunki określone w art. 3 (...)

  Zastosowanie procedury zamówień publicznych
 • Wady oświadczenia woli w zamówieniach publicznych

  1. Czy jako wykonawca usługi, uchylając się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli na podstawie art. 84. § 1 i § 2 kodeksu cywilnego z powodu błędu istotnego popełnionego przez zamawiającego (...)

  Wady oświadczenia woli w zamówieniach publicznych
 • Pominięcie procedury zamówień publicznych

  Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej (...)

  Pominięcie procedury zamówień publicznych
 • Siedziba wykonawcy w zamówieniach publicznych

  Czy będąc firmą córką zagranicznej firmy, mającej siedzibę w innym kraju i posiadającej 100% naszych udziałów, możemy bez problemu podpisać umowę konsorcjum i wystartować w przetargu w Polsce? (...)

  Siedziba wykonawcy w zamówieniach publicznych

1

2